Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčios konsekracija

2006-07-02

 

Jūsų Ekscelencija arkivyskupe, Kauno r. mere, gerbiamieji Seimo ir savivaldybės atstovai.

Prakilnybės prelatai, monsinjorai, brangūs kunigai ir klierikai, mielieji parapijiečiai ir svečiai.

 

Šiandien iškili šventė Domeikavos parapijai, Kauno arkivyskupijai ir Lietuvos katalikų Bažnyčiai.  Prieš 13 metų pašventintas kertinis bažnyčios akmuo ir pradėti darbai, bendros daugelio žmonių ir institucijų pastangos, parama ir aukos - su Dievo palaiminimu - virto Lietuvos kankinių šventove. Šventove, kuri įamžins Lietuvos visų kartų, o ypač XX a. kankinių kančias  už tikėjimo ir Tėvynės laisvę.

 

Trumpai paminėsiu parapijos istoriją ir bažnyčios pastatymo eigą. Domeikavos apylinkėje išsibarstę kaimai priklausė Lapių parapijai, o vėliau išaugusi gyvenvietė buvo priskirta Vilijampolės Šv. Juozapo parapijai. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę per įvykusį Domeikavos tikinčiųjų susirinkimą 1990 12 02 buvo nutarta kurti atskirą parapiją. 1990 12 06 kardinolas Vincentas Sladkevičius tikinčiųjų prašymui steigti naują parapiją pritarė ir jį patvirtino. Statybos organizavimu pavesta rūpintis Šv. Juozapo parapijos klebonui L. Vaičiulioniui. Iš ūkio buvo išpirktas naujas gyvenamas pastatas ir jame įkurta klebonija, o pagalbiniame pastate – koplyčia.

Bažnyčios projekto autoriai architektai K. Kisielius, G. Ramunis, A. Asauskas, R. Mulokas. Vyr. arch. Kęstutis Pempė drauge su “Vilniaus architektūros studija”.  Rangovais buvo UAB ,,Ergo“, AB ,,Monolitas“, UAB ,,Ašva“ ir  UAB ,,Šeba“. Trys pirmieji rangovai subankrutavo, tuo apsunkindami statybos darbų tęstinumą.

  1993 06 14 – masinio bolševikinio lietuvių tautos genocido dieną kertinį akmenį pašventino vysk. Sigitas Tamkevičius, SJ. 

 Nuo 1995 05 16 rūpintis bažnyčios statyba Kauno ordinaras paskyrė mane.

1997 12 25 – Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus įgaliotas   pašventinau bažnyčios rūsyje koplyčią ir pamaldos pradėjo vykti koplyčioje.

 Bažnyčios statybos pradžią finansavo SAF koncernas, Kauno arkivyskupijos Kurija, vėliau rėmė UAB ,,Ašva“, arkivyskupai Sigitas Tamkevičius ir Jonas Bulaitis, Renovabis, Kirche in Not, Hamburgo šv. Vilhelmo parapija su ponu Dietrich Kawohl, Konservatorių vyriausybė, paskutinė A. Brazausko vyriausybė, Kauno miesto ir rajono savivaldybės, Domeikavos seniūnija, UAB ,,Achema“, arch. Kęstutis Pempė, Ukrainos ambasadorius B. Klimčiukas, Juozas Pratapas, Algimantas Vaikšnora, a.a. kun. Česlovas Auglys ir Niujorko kardinolas John O`Connor ir beveik visi parapijiečiai.

Prie šio iškilaus darbo prisidėjo pastoracinės tarybos nariai: A. Aleksynas, G. Girdzijauskas, I. Šmidtas, V. Triukas ir kt. Dėl laiko stokos nėra galimybės išvardinti visų, kurie nuoširdžiu darbu, didesne arba mažesne auka prisilietė prie Lietuvos kankinių bažnyčios statybos. Jų vardai yra įrašyti Geradarių knygoje ir Dievas jiems atlygins gausiomis malonėmis.

 

Jūsų Ekscelencija Arkivyskupe Metropolite, maloniai prašau konsekruoti Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčią, paaukoti šv. Mišių auką kaip Padėką Dievui, kad laimino bažnyčios statybos darbus, už gyvus ir mirusius geradarius, už mūsų brangią Tėvynę Lietuvą ir jos žmonių išganymą.

Prašome priimti simbolinį raktą, kurį įteiksime su generaliniu rangovu ,,Šeba“.

 

Parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas