BAŽNYČIOS PRIEŽIŪRA - 1

 

LR Kultūros Ministerijos kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinis padalinys (toliau Kp): ,,Pažyma. (...) Į Lietuvos paminklų sąrašą Lapių bažnyčia įrašyta 1982 12 21 d., suteikiant jai AtV-900 numerį. Šiandien bažnyčios techninė būklė apgailėtina: įskilusios sienos pietvakarių dalyje, būtina stiprinti pamatus, stogui reikalingas skubus remontas, visiškai susidėvėjusi lietaus vandens nuleidimo sistema, būtinas skubus šlaito tvirtinimas. Paminklo gelbėjimui reikalingos nemažos lėšos, o parapija neturtinga. Į 1996-ais metais valstybės finansuojamų objektų sąrašą Šv. Jono bažnyčia nepateko. Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, Kp pritaria Lapių tikinčiųjų bendruomenės prašymui dėl skubaus pirminių darbų šiame objekte finansavimo. Kp vadovė I. Vaškelienė 1995 09 14 Nr. 96“.

Lapių bažnyčios apžiūros aktas Kaunas, 1995 09 21 ,,Komisija, susidedanti iš Kauno apskrities Valstybinės statybos inspekcijos viršininko J. Drižniaus, Kauno apskrities architektės – inspektorės Kauno r. A. Lobikienės, Kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinio padalinio vyr. inspektoriaus R. Jurgilaičio, Lapių bažnyčios klebono kun. R. Skrinsko, Kauno r. ūkio skyriaus statybos poskyrio techninės priežiūros inžinieriaus E. Martinėno, Kauno r. kultūros ir švietimo skyriaus paminklotvarkos poskyrio vadovės V. Poškaitienės, Lapių parapijos atstovo A. Adomaičio, patikrino Lapių bažnyčios techninę būklę ir nustatė:

1. Lapių bažnyčia yra avarinėje būklėje, nes ŠR bažnyčios zakristijos pamatas ir siena yra kiaurai pertrūkusi.

2. Bažnyčios pagrindinio pastato ŠR siena nuo žemės paviršiaus iki vieno metro aukščio yra ištrupėjusi.

3.  Bažnyčios  zakristiją ir ŠR sieną tiesiogiai veikia atmosferos krituliai ir tuo skatina greitą konstrukcijų irimą.

4. Pastato stogo ir bokšto konstrukcijos susidėvėję, stogas praleidžia vandenį. Lietvamzdžiai ir lietaus latakai taip pat susidėvėję.

5. Presbiterijos vidinė siena yra su deformacijos plyšiais.

6. Presbiterijos arka aukščiausioje dalyje vertikaliai kiaurai trūkusi.

7. Pakitus šventoriaus pirminiam žemės lygiui, veikiant stogo teritorijos nutekamiesiems vandenims yra ardomi bažnyčios pamatai ir šventoriaus atraminė sienelė, laikanti šventoriaus šlaitinę dalį iš ŠR pusės.

8. Šventoriaus atraminė sienelė, tvirtinanti šlaito dalį ir laikanti šventoriaus žemę, yra daugelyje vietų sutrūkusi, t.y. avarinėje būklėje. Nuslinkus šiai sienelei, gresia bažnyčios griūtis.
Komisija siūlo, likviduojant pastato avarinę būklę, imtis šių priemonių: a) išsikviesti inžinierių konstruktorių (ekspertą), kuris pateiktų techninius sprendimus avarinės būklės likvidavimui, b) pagal eksperto pasiūlymus organizuoti avarinės būklės likvidavimą, e) remiantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 27 str. 8 pastraipa, dėl šio objekto finansavimo kreiptis į Kauno r. savivaldybę. Komisijos narių parašai.“

(Reikia pažymėti, kad Kauno r. savivaldybė tuomet užsakė ir apmokėjo ekspertizę, kurią atliko ekspertas Kęstutis Linkus. Jis pripažino grėsmę bažnyčios pastatui dėl šlaito  ir, kad Lapių bokšto smailės būklė yra AVARINĖ.)

 

Kultūros Vertybių apsaugos departamentas 1996 03 18 nr. 04-05-448:
“Departamentas Lapių Šv. Jono bažnyčios tyrimams 1996 m. skyrė 6 tūkst. Lt. Kai bus atlikti tyrimai ir jų pagrindu parengta bažnyčios tvarkymo projektinė dokumentacija, mes 1997 m. galėsime dalinai prisidėti prie bažnyčios tvarkymo. Tačiau prašome mus informuoti, kiek lėšų gali skirti Kauno r. savivaldybė ir parapija Lapių Šv. Jono bažnyčios remontui. Ministerijos sekretorius – direktorius J. Glemža.“

 

1996 03 20, Kaunas. ,,Aktas. Komisija, sudėties iš UAB ,,Lietuvos paminklai“ atstovų: R. Balsevičiaus, direktoriaus pavaduotojo A. Meškauskienės, vyr. restauravimo architektės, AB ,,Paminklų Restauravimo institutas“ atstovų: D. Pikšrienės, proj. Vyriausios architektės, S. Dobožinskaitės, konstruktorės, apžiūrėjo Lapių bažnyčią bei šventorių ir konstatavo, kad:
I. Šventoriaus tvora - atraminė sienutė yra avarinės būklės (...)

II. Nutarė:
(...) 2. Atlikti geologinius – konstruktyvinius tyrimus ir parengti šlaito sutvirtinimo bei tvoros – atraminės sienutės restauravimo projektą.
III.  Bažnyčios pastatui:
1. Nėra pamatų horizontalios hidroizoliacijos, dėl ko 1,0-1,6 m aukštyje vidinėse sienose išsiskiria druskos ir byra tinkas.
2. Dešiniosios ir kairiosios zakristijų medinės perdangos ir stogo konstrukcijos supuvę.
3. Bokšto (varpinės) stogo konstrukcija suirusi, dėl ko kryžius yra stipriai pasviręs.
4. Bažnyčios stogo medinės konstrukcijos gera būklė, skardos danga – patenkinama.

5. Lietaus nuvedimo sistema (lietvamzdžiai, lietloviai) susidėvėjusi. Neteisingai atliktas skardos sujungimas su vertikaliomis sienomis.“

IV. Nutarė:
1. Parengti I –os eilės darbų projektą, numatant:

a) kairiosios zakristijos pamatų tvirtinimą;
b) abiejų zakristijų perdangų ir stogo konstrukcijų pakeitimus;
c) bokštelio (varpinės) stogo konstrukcijos tvirtinimą;
d) lietvamzdžių ir lietlovių pakeitimą bei dalinį skardos dangos remontą.
2. Prieš pradedant projektavimo darbus, parengti paminklotvarkos sąlygas. (Toliau seka komisijos parašai.)

 

Kultūros Vertybių apsaugos departamentas 1996 03 22 nr. 05-01-495: ,,(...) Departamento  užsakymu skubiai, per šių metų pirmąjį pusmetį bus atlikti tyrimai ir parengtas šlaito sutvirtinimo bei tvoros – atraminės sienutės restauravimo projektas. Iš dalies galėsime prisidėti finansiškai ir prie restauravimo darbų.

Kauno r. savivaldybę ir Lapių tikinčiųjų bendruomenę prašome skubiai organizuoti sniego nukasimą šventoriaus teritorijoje, ypač prie atraminės sienutės, išvalant vandens nutekėjimo vamzdžius, praeinančius per sienutę.

Taip pat prašome mus informuoti, kiek lėšų šiais metais galės skirti Kauno r. savivaldybė ir parapija Lapių bažnyčios šlaito sutvirtinimo ir atraminės sienutės restauravimo darbams. Ministerijos sekretorius – direktorius J. Glemža.“

 

Kauno r. savivaldybės administracija 1996 04 18 nr. 242: ,,Savivaldybė šiuo metu gali išmokėti tik atlyginimus ir dalinai apmokėti išlaidas energijos tiekėjams. Lėšų šlaitui tvirtinti bei atraminei sienutei restauruoti šiuo metu skirti negalime. Kai gausime projektą ir pagerės finansavimas, šį klausimą svarstysime. Parapija šiems darbams gali skirti  1,0 tūkst. lt. Administratorius Z. Puišys.“

 

1997 06 05 KVAD Kauno TP vadovė I Vaškelienė išdavė LEIDIMĄ vykdyti  (...) „Religinei Lapių bendrijai (kunig. R. Skrinskas) Lapių bažnyčios fasado remonto darbus (tinko remonto ir dažymo). Ūkio būdu. Prieš vykdant priekinio fasado remonto darbus būtina atlikti žvalgybinius polichromijos tyrimus (ekspertizę). Leidimas galioja iki 1997 07 30.“

 

AB KPRPI ,,Apžiūros aktas 2000 01 31. KONSTATUOTA:

ATRAMINĖ SIENUTĖ

Lapių bažnyčios šventoriaus teritorijoje esantiems mūriniams kontraforsams praradus stabilumą ir konstruktyvinę funkciją, buvo susidariusi avarinė situacija bažnyčios pastatui dėl šlaito slinkimo.

Avarinei būklei likviduoti 1997 – 98 m. buvo atlikti šlaito tvirtinimo (g/b poliais ir g/b siena), mūrinės tvoros įrangos ir šventoriaus teritorijos tvarkymo darbai, pagal AB „KPRPI“ parengtą dokumentaciją. Minėtus darbus atliko „Kauno restauratoriai“, finansavo KVAD.

Naujoji atraminė sienutė perėmė visas grunto apkrovas nuo šlaito slinkimo, o autentiška mūrinė atraminė siena su kontraforsais neteko savo konstruktyvinės paskirties. Autentiški mūriniai kontraforsai buvo ir yra avarinėje būklėje. Jie liko nerestauruoti dėl lėšų.

1998. 09. 07 AB KPRPI atliko Apžiūros aktą „Dėl Lapių bažnyčios autentiškos atraminės sienutės restauravimo“ ir parengė akte minimiems darbams sąmatinį skaičiavimą. (1998. 01. 01 kainų lygiu autentiškos sienutės restauravimui reikėtų 66,42 tūkst. Lt).

BAŽNYČIOS PASTATAS

Bažnyčios priestatėlio ties presbiterija išorinės sienos virš durų įtrūkimas tinke yra nežymus (0,5+1 mm), nesuformuojantis avarinės situacijos.

Išvada: Mūrinius kontraforsus reikalinga restauruoti kaip istorinius autentiškus šlaito tvirtinimo elementus nors visas grunto apkrovas nuo šlaito slinkimo perėmė naujoji atraminė sienutė. AB KPRPI direktorius E. Andriuškevičius., proj. vadovė D. Pikšrienė, konstruktorė S. Dobožinskaitė.“

 

Specialios paskirties UAB ,,Lietuvos Paminklai“ 2000 02 04 „Atsakydami į kunigo R.G. Skrinsko kreipimąsi. Dėl Lapių bažnyčios šventoriaus šlaito tolimesnių tvarkymo darbų, paaiškiname, kad šventoriaus šlaito priešavarinė būklė buvo likviduota 1998 m. Įvykdytas AB „Kauno PRI“ projektinis sprendimas, kuriame naujoji gelžbetoninė atraminė sienutė ir gelžbetoniniai poliai perėmė visas grunto apkrovas nuo šlaito slinkimo. Neskyrus finansavimo, liko nerestauruoti autentiški mūriniai kontraforsai, po šlaito tvirtinimo netekę konstruktyvinės paskirties, tačiau vertingi kaip istoriniai, šlaito tvirtinimo autentiški elementai ir turėtų būti kuo skubiau restauruoti, tam skiriant lėšas. AB „Kauno PRI“  specialistai, apžiūrėję bažnyčios pastate atsiradusį įtrūkimą, įvertino kaip neformuojantį avarinės situacijos. PRIEDAS: 2000 01 31 apžiūros aktas (1 lapas). Direktoriaus pavaduotojas Ramutis Balsevičius.“

 

2001 03 02 buvo surašytas trūkumų pašalinimo protokolas: „Dalyvavo: Spec. UAB „Lietuvos paminklai“ bendrosios techninės priežiūros vadovas P. Pleskevičius, PRPI inžinierius V. Navickas, kultūros vertybių tvarkymo darbų ekspertas (atest. Nr 143E) K. Vaikšnoras, buvęs UAB „Kauno restauratoriai“ darbų vykdytojas K. Grigas.
Apžiūrėję dar kartą objektą, vietoje nustatė:
1. Lapių bažnyčios atraminės sienutės statybos metu atlikta bažnyčios teritorijos drenažo tinklų darbai perfaruotais 100 diametro plastmasiniais vamzdeliais viso: apie 100 m. ilgio ir į šiuos drenažo vamzdžius šuliniuose pajungti bažnyčios lietvamzdžių stovai, o taip pat sumontuoti 4 g/b šuliniai 700 diametro (vienas lietaus surinkimo šulinėlis su špižinėmis grotelėmis).
2. Būtina atjungti bažnyčios lietvamzdžius nuo drenažo tinklų (viso 4 lietvamzdžiai).
3. Išardyti betoninę monolitinę nuogrindą apie bažnyčią ir vietoje jos įrengti kvėpuojančią nuogrindą iki š.m. gegužės 1 d. (atsakingas K. Grigas).
4. Ateityje įvykdyti pagal anksčiau paruoštą projektą lietaus nuvedimo sistemą nuo bažnyčios stogo išsprendus su KVAD šių darbų finansavimą.

5. Išsprendus finansavimą atlikti atraminės betoninės sienutės viršaus apskardinimą.

6. Iki š.m. birželio 15 d. atlikti atraminės betoninės sienutės atšokusio tinko remontą. Atsakingas buvęs šio objekto genrangovas UAB " Kauno restauratoriai"“

 

„Lietuvos paminklai“ 2001 03 12 Nr. 07 09 85: „Spec. UAB Lietuvos paminklai informuoja, kad vykdant bažnyčios atraminės sienutės statybą 1998 m. aplink bažnyčią buvo įrengtas ir drenažas, tačiau po to prie jo savavališkai ūkio būdu buvo pajungtas bažnyčios lietaus nuvedimas nuo stogo lietvamzdžiais, kas prieštarauja techninėms projekto sąlygoms. Todėl esant didelėms liūtims, vanduo daro atvirkštinį procesą ir drenažas nedirbo, parengta lietaus vandens nuvedimo sistema dėl lėšų trūkumo nebuvo atlikta.
Apžiūrėjus objektą papildomai 2001 03 02 komisija nustatė, kad pirmiausia reikia atjungti bažnyčios lietvamzdžių stovus nuo drenažo tinklų, atjungimo vietas užaklinti plastmasinėmis aklėmis, po to išardyti betoninę nuogrindą iki 2001 05 01.
UAB „Kauno restauratoriai“  darbų vykdytojas K. Grigas iki š.m. birželio 15 d. atliks atraminės sienutės nubyrėjimo tinko remontą.
Ateityje, išsprendus objekto finansavimą, būtina atlikti pagal anksčiau paruoštą projektą bažnyčios stogo lietaus nuvedimo sistemą bei visos atraminės sienutės viršaus apskardinimą, o esant galimybei, ir bažnyčios pamatų tinkavimą sanuojanču tinku, kas pilnai išspęstų visas aukščiau išdėstyta problemas. Direktorius V. Drumsta.“

 

Panašų raštą parašė Kultūros Vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinis padalinys 2001 03 20 Nr. 93: (...) Prašome iki š.m. gegužės 1 d. pašalinti bažnyčios drėkimo priežastis:
1. Nuo drenažo tinklų atjungti bažnyčios lietvamzdžių stovus, atjungimo vietas užaklinti plastmasinėmis aklėmis;
2. Išardyti betoninę monolitinę nuogrindą apie bažnyčią ir vietoje jos įrengti kvėpuojančią nuogrindą.
Apie darbų pradžią informuoti Kultūros vertybių apsaugos vertybių departamento Kauno teritorinį padalinį. I. Vaškelienė.“

 

„Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos                

Kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinio padalinio viršininkei I. Vaškelienei  2001 03 26

Lapių parapijos bendruomenė yra dėkinga LR KM KVAD už skirtas lėšas ir atliktus darbus likviduojant dalį Lapių bažnyčios avarinės būklės.

Atsakome į Jūsų š.m. kovo 20 d. raštą Nr.93:

Lapių katalikų bendruomenė nedisponavo valstybės skirtais pinigais ir pati jų negavo.

Lapių katalikų bendruomenė neorganizavo restauravimo firmų konkurso darbų atlikimui.

Lapių katalikų bendruomenė neprojektavo atliktinų darbų.

Lapių katalikų bendruomenė nenustatinėjo atliktinų darbų pirmaeiliškumo.

Lapių katalikų bendruomenė nei savavališkai, nei nesavavališkai nesikišo į lietaus nuvedimo ir kitus darbus.

Lapių katalikų bendruomenė nei ūkio, nei verslo, nei šantažo būdu nesikišo į lietaus nuvedimo darbų projektavimą ir projekto realizavimą.

Lapių katalikų bendruomenė nei su leidimu, nei be leidimo, nesikišo į lietaus nuvedimo darbus.

Lapių katalikų bendruomenė nebuvo įpareigota kontroliuoti darbus, skirti atsakingą asmenį už techninę, projektinę ir finansinę darbų priežiūrą.

Lapių katalikų bendruomenė neužsakinėjo pamatų padengimo smala, betoninės nuogrindos darbų.

Lapių katalikų bendruomenė nėra atsakinga už projektuotojų ir restauruotojų klaidas.

Žiemą ir pavasarį didelių liūčių nebuvo, bet sienos palei pamatus vis tiek drėksta, ypač dešinėje pusėje ties lietvamzdžiu. Ištyrus paaiškėjo, kad drenažinis vamzdis buvo sulenktas ir vanduo negalėjo praeiti. Jau yra užprašytas meistras, kad sutvarkytu šią problemą. Jei būtų atjungtas požeminis vandens nuvedimas ir užakintos atjungimo vietos, vanduo rinktųsi šventoriuje ir bažnyčia „plauktų", kaip buvo įvykę pastačius mūro sienelę. Nes joje nėra numatyta angų nutekėti paviršiniam vandeniui. Tai dar labiau pakenktų bažnyčiai. Po potvynio buvo iškastas vienas kanalizacijos šulinėlis, o kitam nupirkti rentiniai (dabar esantys zakristijoje). Tačiau antras šulinėlis nebuvo įrengtas, nes negavo grotelių. Vienos kanalizacijos nepakanka, nes ji įrengta ne žemiausioje vietoje ir neapima visos šventoriaus žemutinės dalies.

Lapių katalikų bendruomenė pakartotinai prašo likviduoti projektavimo ir darbo broką.

Su pagarba Lapių parapijos klebonas kun. Robertas Skrinskas.“

 

2001 05 04 raštu Nr.146 gautas toks KVAD KTP vadovės I. Vaškelienės atsakymas: „Informuojame, kad Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (nekilnojamoji vertybė S 246) lietaus nuvedimo darbai atlikti be projekto suderinto Kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritoriniame padalinyje ir atskiro KVAD Kauno teritorinio padalinio leidimo. Nei buv. UAB "Kauno restauratoriai", nei SP UAB "Lietuvos paminklai" savavaliai darbų nevykdė. Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 13 str. skelbia, kad "Už nekilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimą atsako jų savininkai ir valdytojai".

Atsižvelgiant į tai, kad už nekilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimą atsako jų savininkas ar valdytojas, prašome informuoti, kas šiuos darbus įvykdė. Arba, jei jie buvo vykdomi be Jūsų iniciatyvos, kodėl neinformavote Kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinio padalinio.

Prašome iki š.m. birželio 1 d. pateikti Kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritoriniam padaliniui lietaus nuvedimo sistemos tvarkymo darbų programą. Primename, kad tvarkymo darbus gali vykdyti tik KVAD atestuoti specialistai, pagal atskirą Kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinio padalinio leidimą.“

 

2001 05 24 Nr.176 gautas toks KVAD KTP vadovės I. Vaškelienės raštas: „Prašome atvykti į Kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinį padalinį (Rotušės a. 29, Kaunas) š.m. birželio 4 d. 11 val. Atvykimo tikslas - šv. Jono Krikštytojo parapinės bažnyčios (S 246) avarinės būklės problemos sprendimas.“

 

2001 06 26 Kauno teritorinio padalinio viršininkei I. Vaškelienei. Kopija Kauno Arkivyskupijos Kurijai

Atsakydamas į Lapių klebono prašymus gelbėti lietaus vandens žalojamą kultūros paminklą – Lapių bažnyčią, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinis padalinys buvo apkaltinęs Lapių parapijos kleboną kun. Robertą Skrinską už savavališkus darbus bažnyčios eksterjere ir pateikė pakartotinus reikalavimus iki nustatytų datų likviduoti darbo broką.

Sukvietus atsakingų asmenų komisiją ir nustačius, kad lietaus vandens nuvedimas yra nukreiptas į drenažą, atskiro lietaus vandens nuvedimo nėra padaryta, dėl drenažinio vamzdžio užlinkimo dešinėje pusėje visas vanduo nuo stogo patenka į pamatus, tuo ypatingai kenkdamas pastatui ir pamatams ir, kad klebonas yra nekaltas, t.y. buvo neteisingai apkaltintas, prašyčiau Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros  vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinį padalinį atsiprašyti Lapių kleboną už neteisingą kaltinimą ir įpareigoti kaltus asmenis likviduoti darbo broką, kaip buvo numatyta komisijos.

Su pagarba Lapių parapijos klebonas     kun. Robertas Skrinskas

 

KVAD direktorė Diana Varnaitė 2001 09 19 Nr. 05-06-1050 parašė SP UAB „Lietuvos paminklai“, KVAD Kauno TP ir Lapių klebonui tokį laišką: „2001-03-12 raštu Nr. 07-09-85 Jūs informavote departamentą ir nurodėte terminus, kuriais buvo numatyta atlikti Lapių Šv.Jono Krikštytojo bažnyčios 2001-03-02 protokole išvardintus darbus.

Lapių parapijos klebonas kun. R.Skrinskas 2001-07-30 raštu informavo departamentą, kad jokie darbai nebuvo atlikti.

Prašome skubiai išsiaiškinti ir pranešti klebonui ir departamentui, dėl kokių priežasčių nepašalinti protokole nurodyti trūkumai. Direktorė Diana Varnaitė.“

 

Po direktorės D. Varnaitės rašto, Spec. paskirties UAB „Lietuvos paminklai“ 2001 10 11 Nr. 07-09-429 atrašė tokio turinio raštą KVAD direktorei D. Varnaitei ir Lapių klebonui: „SP UAB "Lietuvos paminklai" praneša, kad mūsų 2001-03-12 rašte Nr. 07-09-85 minėti defektai pašalinti ir apie tai Jus informavo Kauno teritorinio padalinio viršininkė I.Vaškelienė.

Siekiant išspręsti Lapių bažnyčios Kauno r. esmines problemas, būtina sutvarkyti lietaus nuvedimo sistemą nuo bažnyčios stogo bei atlikti visos atraminės sienutės viršaus apskardinimo darbus, tačiau šiems darbams reikia 38,28 tūkst. Lt. Prašome Jūsų spręsti šių darbų finansavimo klausimą 2002 metais.

PRIDEDAMA:

1.      Kauno teritorinio padalinio 2001-10-03 rašto Nr. 287 kopija.

2.      Sąmatos kopijos adresatams. Direktorius Vydmantas Drumsta.“

 

Kauno teritorinio padalinio 2001-10-03 rašto Nr. 287 kopija: ,,KVAD direktorei D. Varnaitei
Atsižvelgiant į Jūsų  2001 09 19 raštą Nr. 05-06 1050, informuojame, kad lietaus nuvedimo sistemos trūkumai, nurodyti Sp UAB „Lietuvos paminklai“ rašte 2001 03 12 Nr. 07-09-85 pašalinti 2001 rugpjūčio mėn. KAVD Kauno teritorinio padalinio viršininkė I. Vaškelienė.“

 

UAB „Kauno restauratoriai“ darbų vykdytojas K. Grigas pertinkavo atraminę sienutę. Lietaus vandens nuvedimas taip ir liko neatskirtas nuo drenažo.

 

,,Lapių  šv. Jono Krikštytojo  bažnyčios  bokšto esamos  būklės  įvertinimo  aktas 2003 06 26 Komisija, kurioje dalyvavo  Kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinio padalinio vyr. specialistė I.Grigaitienė, Kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinio padalinio vyresnysis  inspektorius L.Tarbunas, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertas, konstruktorius K.Linkus ir  bažnyčios klebonas kun. R.Skrinskas vietoje apžiūrėjo  Lapių bažnyčios  bokštą ir konstatuoja, kad jo būklė yra avarinė. Bokšto fizinė būklė buvo vertinta ir anksčiau, nes jau  beveik prieš dešimt metų pastebėta, kad ji blogėja. 1996 m.buvo atlikta  konstruktyvinė ekspertizė, kurios išvadose  nurodoma, kad  būtina stiprinti arba keisti medines bokšto konstrukcijas. NUTARTA:  Būtina  kuo  skubiau pradėti  avarinės būklės likvidavimo darbus.“

 

2003 07 17 LR Kultūros ministerija raštu Nr. S1-200, kurį pasirašė ministerijos sekretorius Rolandas Kvietkauskas, rašo: „Vykdydami LR Vyriausybės kanclerio Antano Zenono Kaminsko 2003 06 25 pavedimą nr. 23-4760 ir išnagrinėję Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono kun. Roberto G. Skrinsko 2003 06 21 pranešimą „Dėl Lapių bažnyčios neteisėto prichvatizavimo“, atsakome pagal kompetenciją.(...) Rengdamas Kultūros vertybių tvarkymo darbų 2004 m. programos projektą, Kultūros vertybių apsaugos departamentas ketina atsižvelgti į Lietuvos vyskupų konferencijos 2003 06 06 raštą nr. 1-232/03, kuriame pateikiamas sąrašas prioritetinių  objektų Kultūros vertybių apsaugos 2004 m. programai. Lapių bažnyčios šiame sąraše nėra.“ (...) Komisijai dėl Lapių bažnyčios pastato tolimesnės būklės įvertinimo sudaryti būtina kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos.“ 

 

2003 09 01 Nr. 441 Lietuvos respublikos Aplinkos ministras Arūnas Kundrotas išleido ĮSAKYMĄ Dėl komisijos Kauno r. Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios pastato techninei būklei įvertinti sudarymo. „Vadovaudamasis organizacinio tvarkomojo statybos reglamento STR. 1.12.01:1996 „Statinių avarinės būklės pripažinimo tvarka“ 3.3.1 punktu,
1. S u d a r a u   tokią komisiją Kauno rajono Lapių Šv. Jono krikštytojo parapijos bažnyčios pastato techninei būklei įvertinti:
Vaclas Leonavičius – Valstybinės teritorijų planavimo ... [toliau išvardinami komisijos nariai, kurių vardai ir pareigos yra surašytos žemiau esančiame 2003 10 01 Nr. 1-167 dokumente].
2. P a v e d u  šiai komisijai per mėnesį įvertinti Lapių Šv. Jono krikštytojo parapijos bažnyčios pastato techninę būklę, parengti išvadas ir pateikti jas Kultūros ministerijai bei Lapių Šv. Jono krikštytojo parapijos klebonui. Ministras Arūnas Kundrotas.“

 

2003 10 01 Nr. 1-167 Valstybinė Teritorijų Planavimo ir Statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiuntė Kultūros ministerijai ir Lapių klebonui bažnyčios pastato būklės tyrimo 2003 m. rugsėjo 5 d. Aktą: „Kauno rajono Lapių Šv. Jono krikštytojo parapijos bažnyčios pastato būklės tyrimo AKTAS

2003 m. rugsėjo 5 d. Lapės, Kauno raj.

Komisija sudaryta aplinkos ministro 2003-09-01 įsakymu Nr. 441, šios sudėties:

Vaclas Leonavičius - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavaduotojas, komisijos pirmininkas.
Komisijos nariai:

Ramutis Pranas Balsevičius - Specialios paskirties UAB „Lietuvos paminklai" direktoriaus pavaduotojas (ekspertas);

Gintautas Grušauskas - Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Kauno rajono specialistas;

Vidmantą Kazimiera Poškaitienė - Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė kultūros vertybių apsaugai;

Robertas Gedvydas Skrinskas - Lapių Šv. Jono krikštytojo parapijos klebonas;

Regimantas Šimkus - Architektūros statybos instituto direktoriaus pavaduotojas mokslui (ekspertas);

Irena Vaškelienė - Kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinio padalinio viršininkė.

Dalyvaujant Lapių Šv. Jono krikštytojo parapijos pastoracinės tarybos vicepirmininkui Steponui Linkevičiui ištyrė Kauno rajono Lapių Šv. Jono krikštytojo parapijos bažnyčios statinių konstrukcijų ir inžinerinės įrangos būklę.

Bažnyčia stovi dešiniajame Neries upės krante viršutinės terasos pakraštyje ant nedidelio iškyšulio. Į ŠV nuo jos yra nedidelės kapinaitės. Bažnyčios šventorius, iš trijų pusių, baigiasi atramine sienute, už kurios yra apie 30 m. aukščio statūs šlaitai.

Bažnyčia mūrinė, halinė, vienbokštė su trisiene apside, 19,6 x 15,67 m. dydžio. Iš abiejų presbiterijos šonų yra zakristija su vienšlaičiais stogais. Mūrinė bokšto dalis yra keturių aukštų, viršutiniame aukšte įrengta varpinė. Bokšto viršus užbaigtas mediniu aštuonšoniu atiku, smaile ir kryžiumi.

Pamatai - mūriniai iš lauko akmenų ir raudonų molio plytų su kalkiniu skiediniu. Sienos iš raudonų molio plytų su kalkiniu skiediniu, tinkuotos iš abiejų pusių. Sienų nedidelės deformacijos pastebimos tik zakristijoje vėlesniu laikotarpiu pristatytoje prie presbiterijos. Įstrižas ir vertikalus plyšys zakristijos lauko sienoje galėjo atsirasti dėl nepakankamo pamatų įgilinimo.

Perdangos - medinės sijinės su tinkuotomis medinėmis lubomis. Bokšto žemutinio aukšto perdanga - mūrinis kryžminis skliautas. Stogas - dvišlaitis, presbiterijoje su trišlaičiu galu virš apsidės. Zakristijų - vienšlaičiai. Bokšto smailė aštuonšlaitė. Gegnės stačiakampio profilio iš tašytos spygliuočių medienos. Bokšto smailės gegnės labai pažeistos medienos kenkėjų arba papuvę. Grebėstai taip pat pažeisti medienos kenkėjų arba papuvę. Stogo danga iš cinkuotos skardos, bokšto smailėje vietomis sukorodavusi. Bokšto smailės medinių konstrukcijų būklė - bloga.

Atraminė siena - supa šventorių iš trijų pusių. Sienos sumūrytos iš raudonų plytų daugelyje vietų supleišėję, kontraforsai išgriuvę. 1997 - 1998 m. buvos vykdomi šlaito tvirtinimo ir tvarkymo darbai, įrengiant naują atraminę sienutę. Šlaitų tvirtinimo ir tvarkymo darbai nėra užbaigti.

Inžinerinė įranga: Vėdinimas - natūralus: apvalios angos lubose ir mediniai ortakiai išvesti į pakraigę. Būklė gera. Elektros instaliacija tvarkinga.

Bažnyčios pastatus naudoja Kauno rajono Lapių Šv. Jono krikštytojo parapija. Statinio naudojimo priežiūros specialistai: Lapių Šv. Jono krikštytojo parapijos klebonas Robertas Gedvydas Skrinskas, pastoracinės tarybos   vicepirmininkas Steponas Linkevičius.

Pirmoji Lapių bažnyčia pastatyta 1620 m. Maskvėnų invazijos metu 1655 -1661 m. bažnyčia buvo suniokota. Atstatyta 1720 metais. 19-to amžiaus gale buvo atlikta bažnyčios rekonstrukcija. 1997-1998 m. buvo atliekami atraminės sienutės rekonstrukcijos ir bažnyčios remonto darbai. Bokšto smailė neremontuota, išskyrus tai, kad buvo sutvirtintas kryžius.

Bažnyčios pastatą veikia naudinga eksploatacinė apkrova ir atmosferiniai krituliai.

Statinio techninės apskaitos byla ir statinio naudojimo žurnalas komisijai nebuvo pateikti.

Komisijos išvados:

Vizualiai apžiūrėjus bažnyčios bokšto smailės matomas konstrukcijas ir įvertinus paminklotvarkos eksperto inžinieriaus Kęstučio Linkaus 1995-10-14 bažnyčios būklės tyrimo medžiagą, komisija nustatė, kad bažnyčios bokšto smailės gegnės ir grebėstai labai pažeisti medienos kenkėjų arba papuvę. Veikiant vėjo ir atmosferinių kritulių apkrovoms atsiranda bokšto smailės avarijos grėsmė.

Komisija siūlo:

1. Parengti projektą ir atlikti darbus avarijos grėsmei pašalinti;

2. Užbaigti atraminės sienutės ir šlaitų tvarkymo darbus.

Komisijos primininkas Vaclas Leonavičius

Komisijos nariai:  Ramutis Pranas Balsevičius, Gintautas Grušauskas, Vidmantą Kazimiera Poškaitienė, Robertas Gedvydas Skrinskas, Regimantas Šimkus, Irena Vaškelienė“

 

 

2004-02-20 PRAŠYMAS Kauno rajono Merui Leonardui Gineikai

Kauno rajono Savivaldybės Administracijos Direktoriui Vytui Ylai

Kauno rajono Tarybai                                                                                              

    Lapių gyventojų  vardu prašome suteikti finansinę  paramą Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios bokšto smailės avarinei būklei likviduoti.

Bažnyčia yra XVII a. paminklas, todėl daryti bet kokius darbus reikia gauti paminklosaugininkų leidimą. Tad pareikalavo daug laiko įvairių komisijų, ekspertų, specialistų kvietimai, derinimai, leidimų prašymai. 

  Dėka parapijiečių aukų ir talkos buvo padarytas klebonijos remontas, iškirsti ir išvalyti medžiai aplink bažnyčią ir kleboniją, buvo išvalytas prišnerkštas bokštas. Pastatyta nauja veranda klebonijoje, naujai ištinkuota ir nudažyta bažnyčios išorė, sutvirtintas bažnyčios skylantis kampas, nudažytas bažnyčios vidus,  pakeistos išpuvusios bažnyčios grindų vietos, ištiesintas palinkęs bažnyčios bokšto kryžius,  perdengtas skarda stogelis virš didžiųjų bažnyčios durų, padaryti nauji lietvamzdžiai bažnyčioje ir klebonijoje, restauruoti vitražai, kurių vienas buvo apdaužytas, atrestauruoti ir naujai nudažyti visi bažnyčios altoriai ir kitos naudojamos priemonės, padarytas naujas altorius, padaryti nauji ąžuoliniai suolai ir suoleliai, o seni nušveisti ir nulakuoti, padarytas žvyrkelis per kapus į bažnyčią, įrengtos metalinės grotos zakristijos lange, varpinės bokšto lange ir ant didžiųjų durų, pakeistas elektros orinis lauko kabelis, atrestauruoti ir sutaisyti bažnyčios vargonai, įrengta bažnyčios signalizacija, nudažytas naujai bažnyčios stogas (jau 2 kartą). Parapijiečiai visiems tiems darbams paaukojo ir išleido virš 60 000 litų. 

Šiuo metu nerimą kelia bokšto smailė ir bažnyčios langai, nes papūtus vėjui, barška visi stiklai. Bet kuriuo metu gali išgriūti papuvę rėmai. 

Parapijiečiai savo lėšomis įsipareigoja atnaujinti zakristijos ir bažnyčios langus.

KVAD įsipareigoja finansuoti pusę bokšto remonto darbų, dėl kitos pusės reikia surasti finansavimą.  Konkursą skelbs ir rangovą atrinks KVAD.  Statybos firmų atlikti sąmatos skaičiavimai rodo, kad projektavimo ir remonto darbų kaina yra virš 20 000 litų. Darbai būtų atliekami 2005 m. Taigi, ir finansavimas reikalingas 2005 m. Mes negalime kreiptis į KVAD dėl Lapių bažnyčios bokšto darbų eigos užsakymo, kol neturime garantijos, kad kas nors parems finansiškai pusę darbų sumos.

Mes prašome Kauno r. Merą Leonardą Gineiką, Kauno r. Savivaldybės Administracijos Direktorių Vytą Ylą ir Tarybos narius skirti Lapių bokšto remontui  10 000 litų.

Priedas: Aplinkos ministro sudarytos komisijos išvados. Viso 3 lapai.  

Su pagarba- Lapių Pastoracinės Tarybos vicepirmininkas Steponas Linkevičius

Lapių klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 

2004 m. kovo mėnesio Prašymas Kultūros Vertybių Apsaugos Departamentui

Prašau skirti lėšų Lapių bokšto remontui  50% darbų vertės.  T.y. 10 000 litų.

Pagal rangovų pateiktas sąmatas, jie darbus atliktų už, maždaug, 17000 – 19000 litų. Plius nedaugiau 10% nuo darbų sąmatos sudarys projektavimo darbai. Bendroje sumoje tai sudarytų apie 20 000 litų.

Lapių parapija įsipareigoja surasti rėmėjų, kurie skirtų likusią pusę – 10 000 lt. Jau prieš mėnesį buvo kreiptasi į Kauno rajono merą Leonardą Gineiką oficialiu raštu, bet iki šiol atsakymo negauta. Jei jų atsakymas bus neigiamas, bus kreipiamasi į kitas instancijas.

Lapių bažnyčios klebonas kun. Robertas Skrinskas

 

2004-02-28 PRAŠYMAS Ministrui Pirmininkui  Algirdui Brazauskui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lapių bažnyčia pagal savo amžių yra 12 –ta bažnyčia Lietuvoje. (tekstas identiškas aukščiau esančiam pareiškimui, tik pabaiga kitokia) (..) Bažnyčia yra XVII a. paminklas, todėl daryti bet kokius darbus reikia gauti paminklosaugininkų leidimą. Tad pareikalavo daug laiko įvairių komisijų, ekspertų, specialistų kvietimai, derinimai, leidimų prašymai, įvairių dokumentų nešimai ir siuntimai. Kaip sunku ką nors padaryti liudija ir toks faktas, kad iki šiol dar nepavyko likviduoti bokšto avarinės būklės, nors pastangos prasidėjo dar 1995 m. Dėl to mes ir kreipiamės į Lietuvos vyriausybę. Lapių gyventojų  vardu prašome valstybės lėšomis užbaigti Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienutės avarinės būklės likvidavimo darbus. Parapijos močiutėms būtų nepakeliama našta, jei finansavimas užgultų jų pečius.

Priedas: Aplinkos ministro sudarytos komisijos išvados. Viso 3 lapai.  

Su pagarba- Lapių Pastoracinės Tarybos vicepirmininkas Steponas Linkevičius

Lapių klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 

2004-04-13 PRAŠYMAS Ministrui Pirmininkui  Algirdui Brazauskui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2004-02-28 laišku Premjerui A. Brazauskui ir LR Vyriausybei buvo prašoma finansiškai paremti atraminės sienelės remontą. Kaip pagrindas buvo pateiktos Aplinkos ministro sudarytos komisijos išvados. Viso 3 lapai. Komisija, sudaryta iš kompetentingų asmenų, pripažino atraminės sienelės ir bokšto avarinę būklę, reikalingą skubios pagalbos. Šios komisijos išvadų kopiją persiuntėme vyriausybei 2004-02-28 laišku.

LR Finansų Ministerija savo laiške 2004-03-30 Nr. ((2,34-02)5K-0407489)-6K-0403775 atsakė į prašymą neigiamai, nes nebuvo nurodyta konkreti prašoma suma.

Tačiau LR Kultūros Ministerija savo laiške 2004-04-02 Nr. 82-860 (ar Nr. S2-860?) pažymi, ,,kad būtina baigti 1998 m. vykdytus dalykus“ ir ,, Jei Finansų ministerija, atsižvelgdama į LR aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 1 d. Įsakymu Nr. 441 sudarytos komisijos išvadas apie avarijos grėsmę, surastų galimybę skirti 33,9 tūkst. Lt Lapių Šv. Jono Krikštytojo šventoriaus atraminės sienutės ir šlaitų tvirtinimui, mes pritartume tokiam sprendimui“.

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 1995 m. buvo ruošiama dokumentacija ir 1998 m. vykdyti darbai, kurie liko neužbaigti;

atsižvelgiant į apskaičiuotą ir Kultūros Ministerijos nurodytą lėšų dydį;

atsižvelgiant į Kultūros Ministerijos pritarimą;

atsižvelgiant į tai, kad Lapių bažnyčia pagal savo amžių yra 12 –ta bažnyčia Lietuvoje. Išliko nesugriauta nuo 1620 m.;

atsižvelgiant į pavojingos būklės minėto objekto avarinį stovį, prašome surasti galimybę skirti 33,9 tūkst. Lt Lapių Šv. Jono Krikštytojo šventoriaus atraminės sienutės ir šlaitų tvirtinimui.

Su pagarba- Lapių Pastoracinė Taryba, Lapių klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 

2004-04-13 PRAŠYMAS Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerijai

Dėkojame už palaikomąjį mūsų prašymą laišką 2004-04-02 Nr. 82-860 (ar Nr. S2-860?), kuriame rašoma, ,,kad būtina baigti 1998 m. vykdytus dalykus“  ir ,, Jei Finansų ministerija, atsižvelgdama į LR aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 1 d. Įsakymu Nr. 441 sudarytos komisijos išvadas apie avarijos grėsmę, surastų galimybę skirti 33,9 tūkst. Lt Lapių Šv. Jono Krikštytojo šventoriaus atraminės sienutės ir šlaitų tvirtinimui, mes pritartume tokiam sprendimui“.

Dėl atraminės sienelės mes parašėme dar kartą laišką vyriausybei.

Dėkojame už Ministerijos galimybę svarstyti dar šiais metais skirti lėšų Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios bokšto remontui.  Visi Jūsų minėti dokumentai, kuriuos privaloma pateikti drauge su paraiška finansuoti kultūros vertybių tvarkymo darbus pagal Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2001-04-03 įsakymą Nr. 102 ir su paraiškos forma buvo perduoti KVAD Kauno skyriaus vadovei p. Irenai Vaškelienei.

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 1995 m. buvo ruošiama dokumentacija ir 1998 m. vykdyti darbai, kurie liko neužbaigti; (...) (Toliau tekstas autentiškas aukščiau esančiam.)

 

2004-04-13 PRAŠYMAS Kultūros Vertybių Apsaugos Departamento Kauno skyriaus Vadovei p. Irenai Vaškelienei

Atsižvelgiant į Kultūros Ministerijos pritarimą (žr. laiško 2004-04-02 Nr. 82-860 (ar Nr. S2-860?) kopiją) prašome dar šiais metais inicijuoti Lapių Šv. Jono krikštytojo bažnyčios bokšto smailės avarinės būklės likvidavimo darbus.

Su pagarba- Lapių Pastoracinė Taryba, Lapių klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 

2004-04-18 PRAŠYMAS Kauno r. Savivaldybės Administracijos Lapių Seniūnijos Seniūnui Rimantui  Stankui

LR Aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 1 d. Įsakymu Nr. 441 sudaryta komisija iš kompetentingų asmenų pripažino bažnyčios šlaito atraminės sienelės ir bažnyčios bokšto avarinę būklę, reikalingą skubios pagalbos. Šios komisijos išvadų kopiją perdavėme Kauno r. Savivaldybei.

Mes manome, kad XVII a. pradžios valstybės saugomas architektūros paminklas – Lapių bažnyčia yra viso miestelio pasididžiavimas ir vertybė. Negi leisime, kad ji sugriūtų? Negi valstybė skiria lėšų tik Vilniaus gražinimui? Prašome Lapių seniūną gerb. p. Rimantą Stankų tarpininkauti, kad Lapių bažnyčios avarinės būklės likvidavimui Savivaldybė skirtų deramą paramą. Bent 10 tūkst. Lt.

Taip pat, senų žmonių pageidavimu prašome įrengti viešąjį tualetą aikštėje, prie Mokyklos gatvės.

Su pagarba Lapių klebonas kun. Robertas Skrinskas, Mokyklos 2d

Lapių mst. gyventojai: (parašai)

 

2004 m. balandžio mėn. 18d. Nr.11 PRAŠYMAS Kauno rajono Savivaldybės Merui Leonardui Gineikai,

Administracijos Direktoriui Vytui Ylai, Kauno raj. Tarybai

Į Kauno r. Savivaldybės dokumentų registravimo kabinetą nuo Lapių Šv. Jono Krikštytojo katalikų parapijos vasario mėnesį buvo atneštas prašymas dėl finansinės paramos. Prašymas buvo adresuotas Kauno rajono Merui Leonardui Gineikai, Kauno rajono Savivaldybės Administracijos Direktoriui Vytui Ylai, Kauno rajono Tarybai. Kartu buvo pateikti 2 lapai su Aplinkos ministro įsakymu sudarytos komisijos išvadomis. Komisija nustatė, kad Lapių  Šv. Jono Krikštytojo katalikų bažnyčios bokšto smailės ir šlaito kontraforsų stovis yra avarinis.

Lapių Šv. Jono Krikštytojo katalikų parapijos bendruomenė, pagal veikiančius įstatymus, yra atsakinga už XVII a. kultūros paminklo priežiūrą. Remontas bus vykdomas kartu su Kultūros Vertybių Apsaugos Departamentu, kuris pageidauja žinoti ar Lapių Šv. Jono Krikštytojo katalikų parapijos bendruomenė sugebės surasti 50% lėšų bokšto remontui.

Kad teisingai atsakytume KVAD`ui ir suspėtume deramu laiku sutvarkyti dokumentaciją, mes ir norime sužinoti, ar Kauno r. Savivaldybė pažada 2005 m. pirmoje pusėje skirti 10 000 litų Lapių Šv. Jono Krikštytojo katalikų bažnyčios remontui. Iki šiol atsakymo negauta. Ar mūsų pareiškimas pasimetė, ar ne? Jei jis pasimetė, prašome apie tai pranešti ir mes atvešime naują. Jei jis nepasimetė, prašome informuoti apie svarstymo rezultatus.

Su pagarba - Lapių Šv. Jono Krikštytojo katalikų parapijos bendruomenė vardu - Lapių klebonas              kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 

 

2004 m. rugpjūčio 15 d. Dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios bokšto smailės
Kultūros Vertybių Apsaugos Departamentui, Gerb. Direktorei Dianai Varnaitei. Kopija Kultūros Ministerijai

KVAD`o Kauno skyrius mane informavo, kad jei noriu, kad Lapių bažnyčios bokšto remonto projektas būtų įtrauktas į 2005 m. planą, turiu iki rugsėjo 1 d. jiems pateikti  visą būtiną dokumentaciją. Tai mane labai sukrėtė. Visi reikalingi dokumentai, kurių prašė ponia Irena Vaškelienė, buvo pateikti. Būtent: Aplinkos ministro 2003-09-01 įsakymu Nr. 441 sudarytos komisijos išvados, kurios pripažino bokšto smailės būklę esant avarinio stovio; pažyma iš valstybinio registro apie bažnyčios registravimą ir nuosavybės (valdymo) teisę; Kauno kurijos įgaliojimas Lapių klebonui; bokšto remonto darbų sąmata, programos projektas kartu su firmos, kuri gali atlikti darbus duomenimis ir atestatais; mano pareiškimas pagal KVAD`o duotą formą; Seniūnijos pažyma. Gal dar ir ne viską išvardijau, bet viskas, ko prašė Kauno KVAD`as, buvo pateikta.

Jūsų pasirašytame laiške 2004-05-06 Nr. (9.6)-2-397, atsakant į mano prašymą (2004-04-13), Jūs rašote, kad 2004 m. finansuoti avarinės bokšto būklės likvidavimo neišeis, nes tiems (einamiems) metams Departamentas nėra gavęs paraiškos. Bet ,,Pažymime, kad Kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinis padalinys Jūsų paraišką departamentui pateikė 2004-04-26 raštu nr. 128, tačiau bažnyčios tvarkymo darbų finansavimo galimybes galėsime svarstyti, rengiant 2005 metų kultūros vertybių apsaugos programą.“

Prašau, kad Lapių parapijos prašymas dėl paramos bokšto smailės avarinės būklės likvidavimo finansavimui nebūtų išbrauktas iš 2005 m. plano, o  pateikti ir kažkur užkišti dokumentai būtų surasti.

 Su pagarba Lapių klebonas kun. Robertas Skrinskas

 

 

2005-05-09 Prašymas Kultūros Paveldo Departamento direktorei Dianai Varnaitei. 

Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia yra prie kelio, vedančio į Lapių šiukšlyną. Lapių mst. Barsūniškio gt. gyventojai jau eilę metų kreipiasi į įvairias instancijas, kad pagal seniai numatytą projektą būtų padarytas aplinkkelis į šiukšlyną. Nuo sunkiasvorių automobilių ir traktorių sukeliamos vibracijos, kuriais gabenamos šiukšlės, skyla gyventojų namai. Planuojama Lapių šiukšlyną dar plėsti, šiukšles gabenti iš visos apskrities ir automobilių srautas padidės 2-3 kartus. Mes prašome Jūsų pagalbos, kad būtų pagreitintas aplinkkelio įrengimas už ES lėšas, nes atsirado įtrūkimai ir 1620 m. statytoje Lapių bažnyčioje. Iškilo grėsmė XVII a. paminklui. (Toliau seka gyventojų parašai.)

 

„Lapių (...) bažnyčios (...) Apžiūros Aktas 2005 06 22. Apžiūroje dalyvavo Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio vyr. inspektorė A. Naureckaitė, Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyresn. specialistas G. Grušauskas, Kauno r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Kultūros poskyrio vyr. specialistė V. K. Poškaitienė, NVK ekspertas (konstruktorius) K. Linkus, bažnyčios klebonas R. Skrinskas.
            Apžiūros metu patikrinta informacija dėl  Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijinėje bažnyčioje S246 atsiradusių įtrūkimų, ir padarytos preliminarios išvados.
Triumfo arkos viršutinės dalies tinke matosi mikroplyšiai, gali būti, kad dėl temperatūrinio svyravimo.
Įtrūkimai užfiksuoti Š. zakristijoje, prijungimo prie bažnyčios sienoje bei virš zakristijos durų į lauką.
Šiaurinėje bažnyčios lauko sienoje matosi horizontalus plyšys. Bažnyčios šiaurinės sienos sėdimo priežastis gali būti dėl grunto drėkimo.
Iš lauko pusės matosi (vertikaliai) įtrūkimas, atsiradęs prijungimo vietoje, esančioje tarp Š. zakristijos ir bažnyčios, pristatytos XIX a. pabaigoje.

Atstumas tarp bažnyčios ir kelio į Lapių miestelį apytiksliai 30-35 m., todėl sunkiojo transporto sukelta vibracija negali sukelti pastato deformacijų, nes vibraciją užgesins šlaito grunte.
Užfiksuota, kad remiantis Statybos techniniu reglamentu STR 01.12.07:2004 nevykdoma statinio techninė priežiūra.
Apžiūros metu atlikta fotofiksacija.

Apžiūros preliminarios išvados:
1. Tikimybė dėl transporto srauto įtakos bažnyčiai – nedidelė. Tačiau faktinei vibracijai patikrinti reikalinga atlikti instrumentinius ilgalaikius tyrimus, kurių metu išaiškėtų dinaminės kelio apkrovos poveikis bei patikrinti atsiradusių įtrūkimų stabilizavimąsi (uždedant markes).
2. Būtina atlikti bažnyčios grindų remontą, kurio metu būtų įrengta pogrindžio ventiliacija, fiksuoti medienos puvimo priežastis.
3. Remiantis Statybos techniniu reglamentu STR 12.07:2004 vykdyti statinio techninę priežiūrą.“

 

 

Buvo padarytas bokšto smailės remonto projektas. Buvo žadėtą 1 egzempliorių duoti Lapių bažnyčiai. Bet klebonui sudėjus parašus, prasidėjo vargai atgaunant 1 egzempliorių:

 

2006 05 18 Kultūros Paveldo Departamentui, Gerb. Direktoriui Albinui Kuncevičiui, kopija Kauno Paminklų Restauravimo Projektavimo institutui.

Kauno Paminklų Restauravimo Projektavimo institutas pagal Kultūros Paveldo Departamento užsakymą yra parengęs Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios bokšto smailės  restauravimo projektą. Projekto autorius Kęstutis Bubnaitis.

Ieškome nepriklausomų finansavimo šaltinių, todėl prašome tarpininkauti, kad vienas projekto egzempliorius būtų skirtas Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios parapijai. Kauno Paminklų Restauravimo Projektavimo institutas jį perduos tik gavęs raštišką Kultūros Paveldo Departamento nurodymą.

Su pagarba Lapių klebonas kun. Robertas Skrinskas

 

2006 06 16 Lietuvos Paminklai direktoriui                        

Kauno Paminklų ...(pareiškimas panašus į aukščiau esantį.)

 

KPD Kauno TP 2006 08 31 raštu Nr. 2K-565: „Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinis padalinys informuotas, kad Lietuvos respublikos ministerija, kaip Europos ekonominės erdvės (toliau) – EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų nacionalinė koordinavimo institucija koordinuoja EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimą, ir kviečia pagal minėtus finansinius mechanizmus teikti paraiškas Europos kultūros paveldo išsaugojimui.(...) Vedėja Irena Vaškelienė.“

 

 

2006 10 01 PAREIŠKIMAS Departamento Direktoriui Albinui Kuncevičiui

KOPIJOS: Kultūros Ministerijai, Kultūros Paveldo Departamento Kauno skyriaus vadovei p. Irenai Vaškelienei, Kauno rajono savivaldybės merui Leonardui Gineikai, Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui   

Dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios bokšto smailės

Jau ilgiau nei 10 metų  kviečiamos komisijos, rašomi raštai į įvairias instancijas dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios bokšto smailės avarinės būklės likvidavimo.

KPD žadėjo vienais metais parengti projektą, kitais metais renovuoti bokšto smailę. Kauno Paminklų Restauravimo Projektavimo institutas pagal Kultūros Paveldo Departamento užsakymą yra parengęs Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios bokšto smailės  restauravimo projektą. Projekto autorius Kęstutis Bubnaitis. Tuo viskas ir pasibaigė. Lapių klebonui KPD atstovas pasakė, kad dėka sutarties su Vatikanu, Lapių bokštas nebus restauruojamas. Netiesiogiai dėl nutrūkusių darbų apkaltindamas Lietuvos Vyskupų Konferenciją. 

Kaip paaiškino Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Lietuvos vyskupų konferencija sudaro bažnyčių eiliškumo sąrašus, tačiau pradėti projektai turi būti užbaigti. (...) (Toliau seka pareiškimų, prašymų ir atsakymų, kurie yra pateikti aukščiau, citatos ir pareiškimas užbaigiamas taip):

Tai tik kelių dokumentų pavyzdžiai, parodantys, kaip provincijos kultūros paminklai yra ignoruojami, kiek daug metų kovojama dėl avarinės būklės likvidavimo, kiek įvairių komisijų kviečiama.

Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia yra viena iš pačių seniausių išlikusių mūrinių bažnyčių Lietuvoje. Pagal klebono kun. R. Skrinsko apskaičiavimus, - pagal senumą 12 bažnyčia Lietuvoje. Ji nebuvo sugriauta, tik XIX a. buvo praplatinta.Yra didelė tikimybė, kad Lapių bažnyčia įeina į seniausių Lietuvos bažnyčių penketuką. Ji galėjo būti pastatyta prieš 1620 m. (L. Menotyra, 1998 Nr.2)

KPD Kauno teritorinis padalinys 2006 08 31 laišku, kurį pasirašė vedėja Irena Vaškelienė dėl finansavimo siūlo kreiptis į Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų nacionalinę koordinavimo instituciją.

Lapių bažnyčia yra kaimiškoje parapijoje, kurios intelektualinis potencialas nėra didelis. Neturime specialistų, kurie ruoštų projektus Europos ar Norvegijos institucijoms. Sostinės ir didžiųjų Lietuvos miestų paveldui, esant reikalui iš karto atsiranda lėšų iš nacionalinių šaltinių. O provincijos paveldo išsaugojimui tenka vargti prašant lėšų ilgus dešimtmečius.

Prašome tarpininkauti, kad Finansų ministerija skirtų lėšų Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios bokšto smailės avarinės būklės likvidavimui.

Prašome tarpininkauti, kad Finansų ministerija skirtų lėšų Lapių Laisvės paminklo atstatymui.

Lapių parapijos vardu: pastoracinės tarybos vicepirmininkas Steponas Linkevičius

Lapių klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 

 

Kultūros Paveldo Departamentas prie Kultūros Ministerijos 2006 10 30 Nr.(9.6)2-2024 į 2006 10 01 atsiuntė Lapių klebonui ir drauge Kultūros ministerijai, Kauno r. savivaldybės merui L. Gineikai, Kauno arkivysk. metropolitui S. Tamkevičiui tokį atsakymą: „...yra parengtas Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios bokšto smailės avarijos grėsmės pašalinimo projektas, o šio projekto įgyvendinimo klausimas bus svarstomas, rengiant Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) 2007 m. programos projektą, kurio prioritetinis sąrašas rengiamas Dvišalės nuolatinės komisijos. Pagarbiai direktorius Albinas Kuncevičius.“

 

2007 03 27 Lapių klebonas parašė „Pagalbos prašymą“ LR Aplinkos ministrui Arūnui Kundrotui: ,,Gerb. Ministre, Lapių bažnyčios bokšto smailės būklė yra kritiška. Prieš ketverius metus sudaryta Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos tai pripažino. Bet būklė dar pablogėjo. Kaip pavyzdį atvežiau medžio konstrukcijos detalę iš Lapių bažnyčios. Prašau padėti išsaugoti unikalią 1620 m. statytą kultūros paminklą. Su pagarba Lapių Šv. Jono Krikštytojo klebonas kun. Robertas Skrinskas“

 

2007 04 19 iš Aplinkos ministerijos atėjo atsakymas nr.(1-19)-D8-3466, kurį pasirašė sekretorė Jūratė Juozaitienė. Jame cituojamas Kultūros ministerijos 2006-10-30 atsakymas: „Šio projekto įgyvendinimo svarstymas numatytas rengiant Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) 2007 m. programos projektą.“

 

2007 06 12 Lapių klebonas išsiuntė prašymą Jo Eksc. Kauno arkivysk. metropolitui Sigitui Tamkevičiui, prašydamas įtraukti Lapių bažnyčios bokšto avarinės būklės likvidavimo projektą į restauruojamų objektų sąrašą: ,,Jau 13 metų  kviečiamos komisijos, rašomi raštai į įvairias instancijas dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios bokšto smailės avarinės būklės likvidavimo.

         Kauno Paminklų Restauravimo Projektavimo institutas pagal Kultūros Paveldo Departamento užsakymą yra parengęs Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios bokšto smailės  restauravimo projektą.

Visų lygių komisijos nuo 1995 m. pripažįsta Lapių bokšto smailės avarinę būklę, kuri kasmet vis labiau blogėja. 

Paskutiniame  2007 04 19 atsakyme LR Aplinkos Ministerija rašo: ,,Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios bokšto smailės avarijos grėsmės pašalinimo projekto įgyvendinimo svarstymas numatytas rengiant Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) 2007 m. programos projektą

Prašau įtraukti  Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios bokšto smailės avarinės būklės likvidavimo projektą į restauruojamų objektų sąrašą.“  

 

   2007-06-21 elektroniniu paštu buvo išsiųstas Prašymas Lietuvos Respublikos Kultūros Paveldo Departamentui prie Kultūros Ministerijos. Taip pat ir Kauno teritoriniam padaliniui. Jis baigiamas tokiu sakiniu: ,,Ar Dvišalė nuolatinė komisija įtraukė Lapių bokšto avarinės grėsmės pašalinimo projektą į  prioritetinį 2007 m. sąrašą?“

 

2007 06 29 atėjo atsakymas Nr. 2K-788 į 2007 06 21: „Š.m. birželio 21 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros Ministerijos Kauno teritorinis padalinys (toliau KPD prie KM Kauno teritorinis padalinys) gavo Jūsų elektroninį pranešimą, kuriame prašote informuoti, ar svarstomas Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (S246) bokšto avarinės grėsmės pašalinimo projekto įgyvendinimo klausimas, numatytas įtraukti į Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje programos projekto rengimą. Tačiau šio klausimo sprendimas nėra KPD prie KM Kauno teritorinio padalinio kompetencija. Prašome kreiptis į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorių Albiną Kuncevičių.
Vyr. valst. Inspektorius, l.e. vedėjo pareigas Liutauras Tarbūnas.“

 

2007 11 21 Kauno arkivyskupijos kurijoje Lapių parapijos delegacija susitiko su arkivyskupu S. Tamkevičiumi ir paprašė įtraukti Lapių bažnyčios bokšto smailės avarinės būklės likvidavimą į darbų sąrašą. Buvo perduotas toks pareikšimas:

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA PRAŠYMAS 2007 m. lapkričio 21 d.

Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui

  Prašome įtraukti Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios bokšto rekonstravimo darbą į pateiktinų Kultūros Paveldo Departamentui darbų sąrašą. Bokšto smailės padėtis yra pripažinta avarinio stovio.

Su pagarba Lapių klebonas   Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas; Lapių parapijos vicepirmininkas  Stepas Linkevičius

 

2007-11-30 Lapių parapija išsiuntė su atskirus Pagalbos prašymus  Kultūros Paveldo Departamentui ir Kauno r. Savivaldybės merui Valerijui Makūnui:                                                               

Pagalbos Prašymas

Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai iškilo reali grėsmė sugriūti.

Nors dar 2003 09 01 Lietuvos respublikos Aplinkos ministras Arūnas Kundrotas išleido ĮSAKYMĄ Nr. 441 Dėl komisijos Kauno r. Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios pastato techninei būklei įvertinti sudarymo;

Nors dar 2003 10 01 Nr. 1-167 Valstybinė Teritorijų Planavimo ir Statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos surašė pastato būklės tyrimo 2003 m. rugsėjo 5 d. Aktą, kurio išvadose rašoma:

„Vizualiai apžiūrėjus bažnyčios bokšto smailės matomas konstrukcijas ir įvertinus paminklotvarkos eksperto inžinieriaus Kęstučio Linkaus 1995-10-14 bažnyčios būklės tyrimo medžiagą, komisija nustatė, kad bažnyčios bokšto smailės gegnės ir grebėstai labai pažeisti medienos kenkėjų arba papuvę. Veikiant vėjo ir atmosferinių kritulių apkrovoms atsiranda bokšto smailės avarijos grėsmė.“;

Nors buvo parengtas projektas, o Lapių parapijos klebonas kun. R. Skrinskas daug kartų kreipėsi į įvairias instancijas, tačiau padėti tik blogėjo.

 

2008 m. KPD Kauno t. padaliniui buvo atnešta visa dokumentacija, reikalinga gauti valstybinį finansavimą.

Po kurio laiko buvo gautas toks raštas:

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KAUNO TERITORINIS PADALINYS 2008-04-22 Nr. 2K-6V
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos kleb. Robertui Skrinskui, Mokyklos g. 2B, Lapės, Kauno r. Į 2008-04-01 Nr. PARAIŠKA
DĖL PARAIŠKOS FINANSUOTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS IR NEATIDĖLIOTINUS SAUGOJIMO DARBUS
Išnagrinėjus Jūsų pateiktą Paraišką dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (S246) bokšto smailės avarinės būklės pašalinimo ir atraminės sienutės ir šlaitų tvarkymo finansavimo iš valstybės biudžeto informuojame, kad Paraiška neatitinka Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus patvirtintos kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų finansavimo tvarkos. Dokumentus dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (S246) bokšto smailės avarinės būklės pašalinimo ir atraminės sienutės ir šlaitų tvarkymo finansavimo iš valstybės biudžeto turite pateikti pagal 2007 m. birželio 20 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. Į-256 „Dėl prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau Įsakymas) (Žin., 2007, Nr. 72-2877) patvirtintą tvarkos aprašą:
1. Jūsų pateikta Paraiška neatitinka Įsakymo II skirsnio 4 punkto nuostatų. Būtina pateikti Prašymą pagal Įsakymo priedą 1 (Prašymas finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų);
2. Jūsų pateiktas Kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų duomenų aprašas neatitinka Įsakymo II skirsnio 4 punkto nuostatų. Kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų duomenų aprašą parengti pagal Įsakymo priedą 2;
3. pagal Įsakymo II skirsnio 5.1. punktą prie Prašymo būtina pateikti kultūros paveldo objekto valdymo teisę patvirtinantį dokumentą;
4. pateikta Sv. Jono Krikštytojo bažnyčios bokšto rekonstravimo (bokšto smailės avarijos grėsmės pašalinimo) sąmata (2005) neatitinka Įsakymo II skirsnio 5.3. punkto nuostatų. Pagal Įsakymo II skirsnio 5.3. punktą prie Prašymo būtina pateikti statybos techninio reglamento STR 1.12.014:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarkos" , patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 676 9Žin., 2004, Nr. 10-286), nustatyta tvarka parengtą Statinio pripažinimo avariniu aktą arba statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė" patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. Dl-594 (Žin., 2002, Nr, 55-220) nustatyta tvarka parengtą ekspertizės aktą kuriame būtų nustatyta, kad atsirado statinio avarijos grėsmė (statinys yra varinės būklės).
Prie Jūsų Paraiškos pateikta sąmata, skaičiuota 2005 m. kainomis turi būti perskaičiuota, ir pateikti 2008 m. orientacinės kainos skaičiavimai (ar sąmata).
Taip pat informuojame, kad dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (S246) bokšto smailės avarinės būklės pašalinimo ir atraminės sienutės ir šlaitų tvarkymo finansavimui iš valstybės biudžeto prie Prašymo būtina pateikti Kauno Arkivyskupijos pritarimą (sutikimą).
Vadovaujantis Įsakymo II skirsnio 7 punktu, dokumentus patikslinti ir pataisyti prašome iki š. m. rugsėjo 1 d.
Vedėja Irena Vaškelienė

 

Buvo užsakytas sąmatos perskaičiavimas. Jis, drauge su kitais reikalaujamais papildomais dokumentais pateiktas p. I.Vaškelienei. Metropolitas parašė reikalaujamą sutikimą.

 

KAUNO ARKIVYSKUPAS METROPOLITAS

Kaunas, 2008 06 09 N. 158
Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio vedėjai p. Irenai VAŠKELIENEI
dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios
Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios bokštas yra avarinės būklės ir jam skubiai reikalingas remontas. Pranešu Jums, kad į 2009 metų sąrašą, pagal kurį, remiantis Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartimi, skiriamos lėšos restauravimui, bus įtraukta ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia.
Pagarbiai Sigitas Tamkevičius SJ, Kauno arkivyskupas metropolitas
 

 Bet vėl trūko dokumentų ir atėjo toks laiškas:

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KAUNO TERITORINIS PADALINYS
Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui kun. Robertui Skrinskui Mokyklos g. 2b, Lapės, Kauno r.
2008-07-14 Nr. 2K-1022 Į PRAŠYMAS
DĖL PRAŠYMO FINANSUOTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBUS
Susipažinus su Jūsų Prašymu (toliau Prašymas) finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų (toliau Finansavimo iš valstybės biudžeto tvarkos aprašas) informuojame, kad Jūs nepateikėte šio Prašymo 3.3. priedo, t.y. Statybos techninio reglamento STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 įsakymu Nr. 676 (Žin., 2004, Nr. 10-286), nustatyta tvarka parengto Statinio pripažinimo avariniu akto arba statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 ., Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. Dl-594 (Žin., 2002, Nr. 55-2200) nustatyta tvarka parengto ekspertizės akto, kuriame nustatyta, kad atsirado statinio avarijos grėsmė (statinys yra avarinės būklės). Jūsų pateiktas bažnyčios pastato būklės tyrimo Aktas (2003 m. rugsėjo 5 d.. Lapės, Kauno raj.) neatitinka Finansavimo iš valstybės biudžeto tvarkos aprašo reikalavimų.
Be to, prie Jūsų Prašymo nėra Kauno rajono savivaldybės administracijos patvirtinančio rašto, kiek numatyta skirti lėšų kultūros paveldo objekto tvarkybos darbams iš savivaldybės biudžeto. Prašome pateikti minėtus dokumentus.
Vedėja Irena Vaškelienė

 

Pasirodo, kad Aplinkos ministro 2003-09-01 įsakymu Nr. 441 sudarytos komisijos bažnyčios avarinės būklės įvertinimui  pripažinimo avarine aktas jau nebegalioja. Todėl pas Dr. Jurgį Ražaitį buvo užsakytas naujas būklės tyrimo aktas. O Kauno r. Savivaldybės meras atsiuntė tokį garantinį raštą 2008-07-28 Nr.137-MDD-176:

 

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2008 m. Kauno rajono savivaldybė pradėjo vykdyti ,,Kauno rajono bažnyčių finansavimo programą 2008-2012 m.“ Pagal šią programą, Kauno ir Vilkaviškio kurijoms 2008 m. buvo skirta 100 tūkst. Lt - abiems po 50 tūkst. Lt. programa yra tęstinė, skirta sakraliniam paveldui išsaugoti, prisidėti prie Kauno rajono bažnyčių tvarkymo, nes tai aktualu Kauno rajono žmonėms.

Tvirtinant 2009 m. biudžetą planuojame skirti ne mažesnę sumą nei 2008 m. (kiekvienai vyskupijai po lygiai). Kuriai bažnyčiai ir kokią dalį lėšų skirti, spręs pačios vyskupijos. Meras Valerijus Makūnas.

 

2008-08-04 Dr. Jurgis Ražaitis atliko tyrimą:
STATINIO TECHNINĖS BŪKLĖS TYRIMO AKTAS NR.08-08/01-1
1. Kauno rajono Lapių Šv.Jono Krikštytojo bažnyčios bokšto konstrukcijų techninės būklės tyrimas atliktas vadovaujantis STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai" nuostatomis, tam, kad nustatyti, ar esamos bažnyčios bokšto konstrukcijos tenkina LR Statybos įstatymo 4-me straipsnyje nustatytą Esminį statinio reikalavimą STR 2.01.01(1):2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas" ir ar galima tolesnė saugi bažnyčios pastato eksploatacija.
2. Tyrimas atliktas Kauno rajono Lapių Šv.Jono Krikštytojo parapijos užsakymu.
3. Atliekant tyrimą, susipažinta su Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentais, ankstesnių pastato techninės būklės tyrimų medžiaga, apžiūrėtos bažnyčios pastato ir bokšto konstrukcijos, įvertinta jų techninė būklė.
4. Trumpa statinio charakteristika.
Pirmoji Lapių bažnyčia statyta 1620 metais. 1656-1661 metais suniokota. Atstatyta 1720 metais. XIX a. pabaigoje bažnyčia rekonstruota. Bažnyčia mūrinė, halinė, vienbokštė su trisiene apside, 19,6x15,67 m dydžio. Iš abiejų presbiterijos šonų yra zakristija su vienšlaičiais stogais. Mūrinė bokšto dalis yra keturių aukštų, viršutiniame aukšte įrengta varpinė. Bokšto viršus užbaigtas mediniu aštuonšoniu atiku, smaile ir kryžiumi.
Pamatai - mūriniai iš lauko akmenų ir raudonų molio plytų su kalkiniu skiediniu. Sienos iš raudonų molio plytų su kalkiniu skiediniu, tinkuotos iš abiejų pusių.
Perdangos - medinės sijinės su tinkuotomis medinėmis lubomis. Bokšto žemutinio aukšto perdanga - mūrinis kryžminis skliautas. Stogas - dvišlaitis, presbiterijoje su trišlaičiu galu virš apsidės. Zakristijų stogai - vienšlaičiai. Bokšto smailė aštuonšlaitė. Gegnės stačiakampio profilio iš tašytos spygliuočių
medienos. Medinė bokšto smailė inkaruota mūrinėse bokšto sienose. Stogo danga cinkuotos skardos.
Bažnyčios konstrukcijų fotofiksacija pateikta 1 ...10 pav.
5. Apžiūrėjus esamas bažnyčios ir jos bokšto konstrukcijas, nustatyta:
5.1. Pastato pamatų, mūro sienų ir didžiosios dalies perdangų techninė būklė yra gera, neleistinų konstrukcinių defektų neužfiksuota. Nežymiai deformavęsi tik zakristijos, prie buvusios bažnyčios pristatytos vėlesniu laikotarpiu, sienos. Jose esantys mūro plyšiai yra stabilizavosi ir toliau nebesivysto (2 pav.).
5.2. Dėl buvusių vandens pratekėjimų puvinio pažeista ir iš dalies suirusi medinių konstrukcijų bokšto perdanga (3, 4 pav.).
5.3. Bokšto gegnės ir grebėstai, sudarantys aštuonbriaunės piramidės formos erdvinę konstrukciją yra ženkliai pažeistos medienos kenkėjų ir puvinio. Konstrukcijų skerspjūviai sumažėję, sujungimo ir atraminiai mazgai pradėję irti, gresia konstrukcijų griūtis (5... 10 pav.).
5.4. Bokšto smailės cinkuotos skardos danga vietomis pažeista korozijos.
IŠVADOS
1. Kauno rajono Lapių Šv.Jono Krikštytojo bažnyčios pagrindinės laikančios konstrukcijos (pamatai, sienos, didžioji dalis perdangų) tenkina LR Statybos įstatymo 4-me straipsnyje nustatytą Esminį statinio reikalavimą STR 2.01.01(1):2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas".
2. Bažnyčios bokšto medinės perdangos ir bokšto smailės medinės laikančios konstrukcijos netenkina STR 2.01.01(1):2005 reikalavimų. Jų būklė yra saugos ribinė, tai reiškia, kad gresia konstrukcijų griūtis.
3. Įvertinant tai, kad bažnyčios bokšto smailės konstrukcijos yra dideliame aukštyje, o pučiant stipriam vėjui, galima staigi jų griūtis, kyla pavojus visoje šventoriaus teritorijoje esantiems žmonėms.
4. Bažnyčios pastato eksploatacija yra nesaugi. Bokšto smailė ir medinė perdanga nedelsiant turi būti rekonstruojama pagal nustatyta tvarka parengtą projektą. Tyrimą atliko ekspertas Dr. J. Ražaitis.

 

Šiuo metu ant žmonių jau krenta bažnyčios lubų tinkas.

Lapių parapijos bendruomenė yra per silpna finansiškai atlikti bažnyčios gelbėjimo darbus.

Kviečiame atvykti į Lapių bažnyčią  įsitikinti padėties katastrofiška būkle ir padėti ieškoti išeičių.

Su pagarba: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. R. Skrinskas

 2009 01 17 LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
Jo Ekscelencijai
Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui
Lietuvos Respublikos kultūros paminklas – viena iš pačių seniausių bažnyčių Lietuvoje – Lapių Šv. Jono Krikštytojo greit švęs 400 m. jubiliejų.
Lapių gyventojai kiek galėjo prisidėjo prie jos restauravimo ir remonto. Kelis kartus buvo perdažytas stogas, atrestauruoti senoviški vargonai, pakeistos supuvusios grindys ir langai, perdėti vitražai, padaryti nauji suolai, padarytas vidaus ir išorės sienų ir lubų remontas, numuštas lauko sienų atšokęs tinkas ir naujai pertinkuotos sienos, padaryti nauji lietvamzdžiai ir dar daugelis kitų darbų. Tačiau bokšto remontas vietos žmonėms per sunkus.
Nuo 1995 m. įvairių ekspertų ir kompetentingų komisijų buvo pripažintas avarinis bažnyčios bokšto smailės stovis. Buvo rašomi prašymai, pagal galiojančias direktyvas pildomos paraiškos. Kas metai „pasendavo ir netekdavo galios“ avarinio stovio pripažinimas. Tekdavo vis iš naujo samdyti ekspertus, tarsi metams bėgant, sutrūnijusios, supuvusios konstrukcijos savaime atsinaujintų. Dėl atsakingų pareigūnų abejingumo pradėjo kristi lubos. Nagingi vyrai, kad lubos neužgriūtų ant besimeldžiančių močiučių galvų, parėmė jas basliais. Nuo stipresnio vėjo gūsio bokštas gali užgriūti ant besimeldžiančių žmonių.
Prašome Jūsų Ekscelenciją padėti, kad 400 m. kultūros paminklas nesugriūtų.
Daugiau informacijos: http://www.ltpv.narod.ru/2/
Kad matyti lietuviškas raides, reikia naršyklėje > view >encoding > pasirinkti unicode.
Su pagarba –
Lapių parapijos klebonas kun. Robertas Skrinskas
 

Po kurio laiko Lapių klebonui paskambino iš vyriausybės ir paprašė atsiųsti sąmatą, kas ir buvo padaryta. Vyriausybė atsiuntė raštų kopijas:

 

LR Vyriausybės Kanceliarija persiuntė raštų kopijas:

 

LR Prezidento Kanceliarijos 2009 01 19 Nr. (8D-367)-2D-519 LR Vyriausybės kanceliarijai dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos rašto.

,,Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus gavo kreipimąsi dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios restauravimo ir remonto.
Persiunčiame rašto kopiją ir prašytume pagal kompetenciją įvertinti Lapių parapijos klebono kun. Roberto Skrinsko keliamas problemas ir pateikti siūlymus problemų sprendimui.

Pridedama. Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos rašto kopija, 2 lapai.“

LR Prezidento patarėjas Vidaus politikos ir analizės grupės vadovas /parašas/ Lauras Bielinis.

 

Vyriausybės Kancleris

Finansų ministerijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos.

,,Ministro Pirmininko pavedimu prašau kartu išnagrinėti, spręsti ir apie sprendimą informuoti LR Prezidento kanceliariją, Lapių Šv. Jono krikštytojo parapiją ir Vyriausybę. Prireikus prašau pateikti Vyriausybės sprendimo projektą“

2009 m. vasario 6 d. Nr. 23-835 Deividas Matulionis.

 

Vėliau buvo gauti tokie raštai:

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
Finansų ministerijai 2009-02-12 Nr.(1.3)2-296
Į 2009-02-06 Nr. 23-836
Kopija: Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai
Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijai
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Kultūros ministerijai
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS PRAŠYMO
Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 6 d. pavedimą Nr. 23-836, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos išnagrinėjo Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, Kauno r. (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871), klebono prašymą skirti lėšų bažnyčios tvarkybos darbams. Informuojame, kad Lietuvos Katalikų Bažnyčiai priklausančių ir į Kultūros vertybių registrą įrašytų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai iš departamentui skirtų valstybės biudžeto asignavimų vykdomi, įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą. Objektų, kuriuos numatyta tvarkyti pagal šių metų programą, sąrašo projektas jau parengtas, jam pritarė Valstybinė kultūros paveldo komisija. Pagal šį projektą Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios bokšto avarijos grėsmės pašalinimo darbų projekto patikslinimui ir darbams numatyta skirti 203,5 tūkst. Lt.
Direktorė /parašas/ Diana Varnaitė

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
2009-02-20 Nr. ((2.9.1-02)5K-0903466)-6K-0901841    Į 2009-02-06 Nr. 23-836
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai Lapės, Kauno raj. 54434, Mokyklos 2b.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
Atsižvelgdami į Vyriausybės kanclerio 2009 m. vasario 6 d. rezoliuciją Nr. 23-836 dėl prašymo skirti lėšų Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios bokšto remonto išlaidoms padengti, informuojame, kad visų parapijų prašymai gali būti svarstomi tik pritarus vietos vyskupui. Todėl minėtas prašymas dėl lėšų skyrimo iš Vyriausybės rezervo minėtiems darbams atlikti nustatyta tvarka bus nagrinėjamas gavus vietos vyskupo pritarimą.
Ministerijos sekretorius /parašas/ Edmundas Žilevičius

 

Kauno Arkivyskupas Metropolitas
Kaunas, 2009 02 23 Nr. 36
Didžiai Gerbiamam p. Andriui KUBILIUI Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui
Dėl finansinės paramos Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijai
Gerbiamas Ministre Pirmininke,
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kunigas Robertas Gedvydas Skrinskas informavo mane, kad kreipėsi į Jus, prašydamas skirti lėšų iš Vyriausybės rezervo Lapių S v. Jono Krikštytojo bažnyčios bokšto remontui.
Lapių S v. Jono Krikštytojo bažnyčia yra architektūros paminklas, tačiau pastaruoju metu jos stovis yra avarinis. Ypatingai didelį susirūpinimą kelia bažnyčios bokšto būklė, ir, nesiėmus kuo greitesnių priemonių yra netgi griūties pavojus.
Pritariu parapijos klebono prašymui ir maloniai kreipiuosi į Jus, prašydamas rasti galimybę paremti Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios bokšto remonto darbus.
Pagarbiai /parašas/ Sigitas Tamkevičius SJ, Kauno arkivyskupas metropolitas
 

Parašius laišką LR prezidentui, po poros savaičių panašus laiškas buvo išsiųstas LR vyriausybei:

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
LAPĖS, Kauno raj. 54434, Mokyklos 2b ( 8)-37- 554247
PAGALBOS PRAŠYMAS
Lapės, 2009 02 02
Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui

Lietuvos Respublikos kultūros paminklas – viena iš pačių seniausių bažnyčių Lietuvoje – Lapių Šv. Jono Krikštytojo greit švęs 400 m. jubiliejų.
Lapių gyventojai kiek galėjo prisidėjo prie jos restauravimo ir remonto. Kelis kartus buvo perdažytas stogas, atrestauruoti senoviški vargonai, pakeistos supuvusios grindys ir langai, perdėti vitražai, padaryti nauji suolai, padarytas vidaus ir išorės sienų ir lubų remontas, numuštas lauko sienų atšokęs tinkas ir naujai pertinkuotos sienos, padaryti nauji lietvamzdžiai ir dar daugelis kitų darbų. Tačiau bokšto remontas vietos žmonėms per sunkus.
Nuo 1995 m. įvairių ekspertų ir kompetentingų komisijų buvo pripažintas avarinis bažnyčios bokšto smailės stovis. Buvo rašomi prašymai, pagal galiojančias direktyvas pildomos paraiškos. Kas metai „pasendavo ir netekdavo galios“ avarinio stovio pripažinimas. Tekdavo vis iš naujo samdyti ekspertus, tarsi metams bėgant, sutrūnijusios, supuvusios konstrukcijos savaime atsinaujintų. Dėl atsakingų pareigūnų abejingumo pradėjo kristi lubos. Nagingi vyrai, kad lubos neužgriūtų ant besimeldžiančių močiučių galvų, parėmė jas basliais. Nuo stipresnio vėjo gūsio bokštas gali užgriūti ant besimeldžiančių žmonių.
AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“, parengė Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (S246) bokšto rekonstravimo (avarijos grėsmės pašalinimo) techninį projektą 2005 m. projekto vadovas Kęstutis Bubnaitis. 2008 m. projektas buvo perskaičiuotas ir suma sudaro 374,117 tūkst. lt. 2008-03 mėn. kainomis.
Prašome Finansų Ministeriją skirti 374,117 tūkst. lt Lapių bažnyčios bokšto avarinei grėsmei pašalinti.

Su pagarba –
Lapių parapijos klebonas kun. Robertas Skrinskas
Pridedama Sąmata (viso 6 lapai)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai Mokyklos 2b. Lapės, LT 54434 Kauno r.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2009-03-16 Nr. ((2.9.1-02)-5K-0903466) -5K-0906344)-6K-6K-09027       Į 2009-02-06 Nr. 23-836

Atsižvelgdami į Vyriausybės kanclerio 2009 m. vasario 6 d. rezoliuciją Nr. 23-836, išnagrinėjome prašymą skirti lėšų Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios bokšto remonto išlaidoms padengti. Atsižvelgdami į sunkią valstybės finansinę padėtį ir į tai, kad Vyriausybės rezervo lėšos yra ribotos, informuojame, kad skirti lėšų šiam tikslui nėra galimybių.
Finansų ministras /parašas/ Algirdas Šemeta

 

VYRIAUSYBĖS KANCLERIO PAVADUOTOJAS EUROPOS SĄJUNGOS REIKALAMS
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos
Finansų ministerijai
Ministro Pirmininko pavedimu prašau kartu išnagrinėti galimybes numatyti lėšas Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės bažnyčios, taip pat Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios avarinei būklei likviduoti rengiant Lietuvos Respublikos 2010 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą.
Apie rezultatus prašau informuoti Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčią ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapiją (kopiją- Vyriausybei).
/Antspaudas/ Giedrius Kazakevičius
2009 m. liepos 30 d. 23-4821
Kultūros ministerijai
Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčiai (rezoliucijos ir raštų 4669, 5218, 6224, 6549 ir 7377 kopijos)
ˇLapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai (rezoliucijos ir raštų 1549, 1839; 2665, 3121, 3540, 4762 kopijos)
J. Katkus, 266-37-41

 

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2009-08-10Nr.(1.3)2-2152
Į 2009-07-30 Nr. 23-4821 Finansų ministerijai
Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčiai, Aušros Vartų g. 7b LT-01129 Vilnius
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai, Mokyklos g. 2b LT-54434 Lapės, Kauno r.
DĖL KAUNO ŠV. ARKANGELO MYKOLO (ĮGULOS) BAŽNYČIOS TVARKYBOS DARBŲ
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 30 d. pavedimą Nr. 23-4821 dėl galimybės numatyti lėšas 2010 m. Vilniaus Bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės bažnyčios ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios avarinei būklei likviduoti.
Katalikų bažnyčios kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai vykdomi pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programą (toliau - Programa). 2010 metų programos projektas bus rengiamas drauge su Lietuvos Vyskupų Konferencija. Prioritetiniam šios programos objektų sąrašui turės pritarti ir Dvišalė nuolatinė komisija.
Neabejojame, kad šios bažnyčios yra vertos paramos, tačiau norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad Departamento programų vykdymui 2010 metais planuojama skirti 55,7 proc. mažiau valstybės biudžeto lėšų, nei praėjusiais metais. Susiklosčius sudėtingai šalies ekonominei situacijai, neturėsime jokių realių galimybių į Programos 2010 metų projektą įrašyti naujų objektų, nes šiuo metu pagal Programą darbai vykdomi 29 objektuose, juos būtina tęsti ar užbaigti 2010 metais.
Direktorė /parašas/ Diana Varnaitė
R. Ankudavičienė, 272 41 06

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
ˇKauno r. savivaldybei 2009-12-14 Nr.(97) 2-3602    Į Nr.
Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijai Lapės, Kauno r.
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS TVARKYBOS DARBŲ FINANSAVIMO
Pagal 2009 m. Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programos (toliau - Programa) objektų ir darbų sąrašą Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871), Kauno r., bokšto ir lubų avarijos grėsmės pašalinimo darbų projekto patikslinimui ir darbams buvo numatyta iš valstybės biudžeto skirti 203,5 tūkst. Lt. Kauno rajono savivaldybė ir parapija taip pat buvo numačiusios skirti lėšų šiems darbams. Deja, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 507 (Žili., 2009, Nr. 67-2691) patvirtino sumažintas asignavimų sumas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vykdomoms programoms, ir Lapių bažnyčios tvarkybos darbai iš Programos buvo išbraukti.
Dabar svarstome galimybę įrašyti Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčią į 2010 m. Programos projektą. Maloniai prašome informuoti, kiek lėšų skirs Kauno r. savivaldybė ir parapija.
Direktorė Diana Varnaitė
I.Baliulytė, 2724102.

 

Kultūros Paveldo Departamento prie Kultūros ministerijos direktorei Dianai Varnaitei 2009-12-28
Į 2009-12-14 Nr.(97)2-8602
Dėl lėšų skyrimo Lapių Šv. Jono Krikštytojo avarinės būklės bažnyčiai
Informuojame, kad Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija bažnyčios gelbėjimo darbams gali skirti penkis tūkstančius litų.
Prašome įrašyti Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią į 2010 m. Programos projektą.
Pagarbiai - Lapių parapijos klebonas kun. Robertas Skrinskas

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA2009-12-24 Nr. SD  Į 2009-12-11 gautą prašymą
Kun. Robertui Skrinskui, Plačioji g. 22, Domeikava,  LT-54360 Kauno rajonas
DĖL LAPIŲ BAŽNYČIOS EKSTERJERO APŠVIETIMO
Kauno rajono savivaldybės administracijoje išnagrinėtas Jūsų prašymas dėl apmokėjimo už elektros energijos suvartojimą, apšviečiant Lapių bažnyčios eksterjerą.
Savivaldybė skirti paramą ar apmokėti už elektros energijos suvartojimą neturi teisinio pagrindo ir galimybių. Parengus bažnyčios eksterjero apšvietimo projektą, prašome kreiptis į Lapių seniūniją dėl prijungimo prie bendro seniūnijos gatvių apšvietimo tinklo.
Administracijos direktorius Vytas Bancevičius
Egidijus Katilius, tel. (8 37) 30 55 48, ei. p. katilius@krs.lt

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ „LIETUVOS PAMINKLAI"
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai  2010-04-02 Nr.(1-13-6)-1-182
DĖL SUTARTIES PASIRAŠYMO
Vadovaudamiesi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir VĮ „Lietuvos paminklai" 2010-03-22 Pavedimo sutartimi Nr. 3-02, siunčiame sutartį dėl Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, Lapės, Kauno r., (15871) bokšto restauravimo ir remonto darbų projekto patikslinimo ir darbų.
Prašom sutartį pasirašyti, įregistruoti ir grąžinti mums egzempliorių su VĮ „Lietuvos paminklai" specialistų vizomis.
Direktorius Vydmantas Drumsta
O. Trumpienė, tel. (8 5) 273 1029

 

Buvo pasirašyta tokia sutartis:

 

SUTARTIS
2010 m. balandžio 12d. Nr. D-3
Vilnius
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija, atstovaujama klebono Roberto Skrinsko, ir V| „Lietuvos
paminklai", atstovaujama direktoriaus Vydmanto Drumstos, bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir VĮ „Lietuvos paminklai" 2010 m. kovo 22 d. pavedimo sutartį Nr. 3-02 , sudarė šią sutartį (toliau- Sutartis).
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Sutarties dalykas - Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo
švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo 2010 metų programos (programos kodas 01.08,
funkcijos kodas 08.02.01.07, ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.30; toliau - Programa), įgyvendinimo
pavedimas, tvarkant objektus, įrašytus į 2010 metų Programos 01 priemonės objektų sąrašą, patvirtintą
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. Į-080
ir atliekant tvarkybos darbus, kuriuos sudaro kultūros paveldo objektų tyrimai (taikomieji), avarijos grėsmės
pašalinimas, konservavimas, restauravimas bei šių darbų projektavimas (toliau - Darbai). Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros ministerijos pagal šį sąrašą Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, Lapės, Kauno r.,
(15871) bokšto restauravimo ir remonto darbų projekto patikslinimui ir darbams skyrė 369 tūkst. Lt.
2. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 str. 10 d. 4 p., Lietuvos Respublikos
civiliniu kodekso XXXVI skyriaus nuostatomis ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 10 str. 2 d. 8 p. nuostatas, pavedė, o VĮ „Lietuvos paminklai" vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, Lietuvos Respublikos
statybos įstatymais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų galiojančių teisės aktų normomis,
įsipareigojo vykdyti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir VĮ „Lietuvos paminklai"
2010 m. kovo 22 d. pavedimo sutartimi Nr. 3-02 nurodytų Darbų valdytojo (užsakovo) funkcijas ir suteikti su
šiais Darbais susijusias projektavimo ir inžinerines paslaugas. Taip pat šia pavedimo sutartimi įpareigojo VĮ
„Lietuvos paminklai" kultūros paveldo objektams, kurių Darbams lėšos kooperuojamos su valdytojais ir
savivaldybėmis, parengti ir pasirašyti sutartis su šių objektų valdytojais ir savivaldybėmis.
3. Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija, kooperuodama lėšas su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos pagal Programą, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, Lapės, Kauno r., (15871) bokšto restauravimo ir remonto darbų projekto patikslinimui ir darbams (toliau - tvarkybos darbams) skiria 5 tūkst. Lt.
II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI, MOKĖJIMO TERMINAI IR SĄLYGOS
4. Lapių Sv. Jono Krikštytojo parapija įsipareigoja:
4.1. už šios sutarties 3 punkte nurodyto objekto atliktus tvarkybos darbus apmokėti per 25 kalendorines dienas pagal VĮ „Lietuvos paminklai" pateiktus atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras.
4.2. už šios Sutarties 3 punkte nurodyto objekto tvarkybos darbų valdymo ir techninės priežiūros paslaugas mokėti VĮ „Lietuvos paminklai 5,2 procento nuo atliktų tvarkybos darbų kainos (Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009-03-23 įsakymas Nr. Į-88) ir už projekto vykdymo priežiūrą -1,4 procento nuo atliktų tvarkybos darbų kainos (Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009-04-17 įsakymas Nr. Į-144).
4.3. užtikrinti rangovo patekimą į objektą tvarkybos darbams atlikti, derinti rangos darbų atlikimo grafikus, vizuoti atliktų darbų aktus.
5. VĮ „Lietuvos paminklai" įsipareigoja:
5.1. įvykdyti šios Sutarties 3 punkte nurodyto kultūros paveldo objekto Darbų užsakovo funkcijas, suteikti su šiais Darbais susijusias projektavimo ir inžinerines paslaugas bei užtikrinti, kad pagal šią Sutartį finansuojamo objekto Darbai ir su šiais Darbais susiję projektavimo darbai (jeigu reikia) butų atlikti iki 2010 m. gruodžio 10 d.
5.2. pateikti Lapių Sv. Jono Krikštytojo parapijai sutarties objekto kiekvieno mėnesio atliktų darbų aktus (pagal valstybės biudžeto ir savivaldybės skiriamus asignavimus) ir PVM sąskaitas faktūras (pagal finansuotojo skiriamus asignavimus) iki kito mėnesio 10 dienos.
III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6. Lapių Sv. Jono Krikštytojo parapija dėl savo kaltės laiku neapmokėjusi už atliktus darbus pagal
pateiktas PVM sąskaitas faktūras, moka VĮ „Lietuvos paminklai" po 0,02 procento delspinigius už kiekvieną
uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.
7. Už šios Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą VĮ „Lietuvos paminklai" privalo
sumokėti Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai 1 procento dydžio baudą, skaičiuojant nuo objekto ginčijamos
tvarkybos darbų kainos finansuojamos dalies bei atlyginti kitus nuostolius, atsiradusius dėl jos kaltės.
8. VĮ „Lietuvos paminklai", iš Lapių Sv. Jono Krikštytojo parapijos negavusi du mėnesius lėšų už
atliktus darbus, įspėja Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapiją prieš 5 darbo dienas apie darbų stabdymą.
IV. KITOS NUOSTATOS
9. Atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, kurios trukdo vykdyti ar padaro
neįmanoma šios sutarties įvykdymą, šalys turi informuoti viena kitą per 2 darbo dienas nuo šių aplinkybių
atsiradimo.
10. Ginčus dėl sutarties vykdymo šalys sprendžia tarpusavio konsultacijose, o nepavykus -
Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų nustatyta tvarka.
11. Sutartis gali būti keičiama, papildoma arba nutraukiama sutarties šalims susitarus raštu.
12. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų
įvykdymo.
13. Ši sutartis surašyta 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai
šaliai.
14. Šalių adresai:
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija - Mokyklos g. 2B, LT-54434 Lapės, Kauno r., tel.: (8 37) 554 247, kodas 191245996, el. paštas: lifeETAzebra.lt, a.s. LT877300010002242779, AB "Svvedbank" bankas.
VĮ „Lietuvos paminklai" - Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius, tel. (8-5) 272 40 95, įmonės kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, a.s. LT717044060001091525, AB SEB bankas.
Robertas Skrinskas /parašas/
Vydmantas Drumsta /parašas/

 

Dar gautas toks raštas:

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
Abraomo Kulviečio Socialinių inovacijų labdaros ir paramos fondui Skuodo g. 36, Kaunas
Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui, kun. R. G. Skrinskui Mokyklos g. 2B, Lapių mst. Kauno r.
2010-04-16 Nr. (9,5) 2-1022
Į Nr.
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS PASTATO 15871, KAUNO R. BOKŠTO RESTAURAVIMO IR REMONTO DARBŲ
Atsakydami į Jūsų prašymą informuojame, kad į Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) 2010 metų įgyvendinimo programą yra įtraukta Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia 15871, Lapių mst., Kauno r. Šios bažnyčios bokšto restauravimo ir remonto darbų projekto patikslinimui ir darbams šiais metais numatyta skirti 369 tūkst. Lt iš Kultūros paveldo departamento aukščiau minėtos programos finansavimui skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir 5 tūkst. Lt - Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos lėšų.
Departamentas, patvirtinęs Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) 2010 metų įgyvendinimo programą, ją įgyvendinti pavedė Valstybės įmonei „Lietuvos paminklai". Ši įmonė patikslinusi projektinę dokumentaciją bei viešojo konkurso būdu išrinkusi rangovą, organizuos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios bokšto restauravimo ir remonto darbus, juos prižiūrės ir kontroliuos atliekamų darbų kokybę. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Departamentas gali skirti lėšas tik restauravimo darbams, kai bus patikslinta projektinė dokumentacija ir bus aiški lėšų suma reikalinga remonto darbams, reikės su Jumis derinti kas juos finansuos.
Reaguodami į Jūsų pageidavimą dalyvauti pasitarimuose, kuriuose bus aptariami bažnyčios išsaugojimo klausimai, mes šį prašymą persiuntėme šių darbų užsakovui Valstybės įmonei „Lietuvos paminklai" ir Departamento Kauno teritoriniam padaliniui, informuodami apie Jūsų pageidavimus. Be to Valstybės įmonės „Lietuvos paminklai" techninės priežiūros vadovas teiks parapijos įgaliotam atstovui vizuoti atliktų darbų aktus.
Direktorė Diana Varnaitė
Bronislava Raupėnienė, 272 40 26,

 

Kadangi pagal anksčiau padarytą projektą nebuvo išimtas statybos leidimas (tą turėjo padaryti VĮ Lietuvos paminklai), teko atlikti bažnyčios bokšto restauravimo ir remonto darbų projekto patikslinimą, nes projektavimo sąvadas galiojo 3 metus ir tas terminas jau praėjo. Pagaliau iš Kauno r. Savivaldybės projektavimo sąlygas gavo Kęstutis Bubnaitis tik 2010 08 06. VĮ Lietuvos paminklai užsakymu dirbantis arch. K. Bubnaitis, patikslino projektą ir renka pažymas leidimui. Toliau prasidėjo projekto specialioji ir bendroji ekspertizės, Kai jos bus atliktos, Kauno r. Savivaldybės Statybos leidimų komisija spręs ar išduoti leidimą.

 

 

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2005 "Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės" 2 priedas

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KAUNO TERITORINIS PADALINYS
(išdavusios institucijos pavadinimas)

LEIDIMAS  ATLIKTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKOMUOSIUS PAVELDOSAUGOS DARBUS

2010-11-15 LR-10-28

Kaunas

(sudarymo vieta)

Kultūros paveldo objekto (Buv. Raseinių kalėjimo kompleksas') Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (u. k. 15871). Mokyklos g. 2B. Lapės. Kauno r. (pavadinimas, adresas, unikalus Kultūros vertybių registro kodas, unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.)

Valdytojui Lapių Šv. Jono krikštytojo parapijai. 191245996. Mokyklos g. 2B. Lapės, Kauno r.

(juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, telefono ir fakso numeriai, vadovo vardas ir pavardė arba fizinio asmens vardas, pavardė, telefonas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

Leidžiama atlikti šiuos tvarkomuosius paveldosaugos darbus: bažnyčios bokšto restauravimo darbus pagal tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektą: tvarkybos darbu (restauravimo) projektą (projekto pavadinimas, kurį parengė: Kęstutis Bubnaitis, at. Nr. 0457. 865198088 rengėjo vardas ir pavardė, atestato Nr., telefono/fakso Nr., ei. pašto adresas)

kurio paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę atliko Giedrius Laucius, at. Nr. 0825 (vardas, pavardė, atestato Nr., telefono/fakso Nr., ei. pašto adresas)
Papildomi paveldosaugos reikalavimai atliekant tvarkomuosius paveldosaugos darbus: darbus
gali vykdyti tik KPD atestuoti III kategorijos specialistai Reikalinga specialioji paveldosauginė priežiūra.


 
KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KAUNO TERITORINIS PADALINYS
2011-09- 07 Nr. 2K-1466    Į 11-09-05 Nr. (
Kauno rajono savivaldybės administracijai
Kunigui Robertui Gedvydui Skrinskui
J.A. Grigolos įmonės "Eglė" direktoriui
DĖL TVARKOMŲJŲ DARBŲ PRIĖMIMO AKTO
Siunčiame patvirtintą kultūros paveldo objekto, Šv. Jono krikštytojo bažnyčios (u.k.15871), Lapės, Kauno r. sav., tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo 2011-08-26 aktą Nr. RG-142.
Vedėja Irena Vaškelienė
Vyr. specialistė Evelina Karalevičienė, tel. 208584, ei. p. evelina.k@heritage.lt
 
 

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 15871). LAPĖS. KAUNO R. SAV.. TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBU PRIĖMIMO KOMISIJA
(Kultūros paveldo objektų tvarkomųjų pąveidosaugos darbų priėmimo komisijos pavadinimas)
TVIRTINU: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS
2011-08-26 Nr- R6-142, Kaunas
Šv. Jono krikštytojo bažnyčia, Lapės, Kauno r. unikalus kodas 15871
(kultūros paveldo objekto pavadinimas ir adresas kultūros vertybių registro kodas)
Komisija, paskirta Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1-22.
(institucijos pavadinimas, įsakymo data ir Nr.)
Šios sudėties:
Irena Vaškelienė - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio vedėja (komisijos pirmininkas)
Rūta Černiauskienė - Kauno rajono savivaldybės administracijos Kulturos, švietimo ir sporto skyriaus Kultūros poskyrio vyr. specialistė (savivaldybės paveldosaugos padalinio atstovas)
kun. Robertas Gedvydas Skrinskas - Lapių Šv. Jono krikštytojo bažnyčios klebonas (kultūros paveldo objekto valdytojas, jo įgaliotas asmuo)
Kęstutis Bubnaitis - tvarkomųjų paveldosaugos darbu projekto rengėjas
Vytautas Aleškevičius - VI „Lietuvos paminklai“ direktoriaus pavaduotojas (tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėjas)
Juozas Lingvevičius - statinios, statybos techninės priežiūros atstovas
Jonas Aloyzas Grigola - J.A. Grigolos įmonės ,.Eslė“ direktorius, rangovo atstovas, specialistas, atsakantis už atliktus tvarkomuosius paveldosaugos darbus
apžiūrėjo atliktus tvarkomuosius paveldosaugos darbus ir nustatė:
1. Leidimas tvarkomiesiems paveldosaugos darbams išduotas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniame padalinyje. 2010 -11 -15 . Nr. L-21/1
(leidimą išdavusios institucijos pavadinimas, leidimo išdavimo data ir Nr.)
2. Tvarkomieji paveldosaugos darbai vykdyti pagal bažnyčios bokšto tvarkybos (restauravimo) projektą.
(tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto pavadinimas)
Atliktiems tvarkomiesiems paveldosaugos darbams taikomi:
PTR 3.06.01:2007 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektu rengimo taisyklės
PTR 3.03.01:2005 nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės
PTR 2.03.02:2010 Betono, molio, mediniu konstrukcijų tvarkyba
PTR 2.04.01:2010 Medžio ir stalių gaminiu tvarkyba
PTR 2.06.01: 2010 Fasadu dekoratyviniu dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotu, dažytų paviršių tvarkyba
PTR 2.11.01:2010 Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudu ir bituminiu dangų tvarkyba
(paveldo tvarkybos reglamentų pavadinimai)
4. Tvarkomieji paveldosaugos darbai pradėti 2010 m. lapkričio mėn.
5. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų skaičiuojamoji kaina 319.113 lt 00 et
6. Atliktų tvarkomųjų paveldosaugos darbų faktinė kaina 261.596 lt 70ct
7. Atlikti tvarkomieji paveldosaugos darbai bažnyčios bokšto restauravimo darbai.
8. Atlikti tvarkomieji paveldosaugos darbai atitinka šių darbų paveldosaugos projekto, paveldo tvarkybos reglamentų ir šiems darbams atlikti išduotame leidime nustatytus reikalavimus.
Komisijos pirmininkas Irena Vaškelienė
Nariai:
Rūta Černiauskienė
Robertas Gedvydas Skrinskas
Kęstutis Bubnaitis
Vytautas Aleškevičius
Juozas Lingvevičius
Jonas Aloyzas Grigola (Komisijos parašai)


 

TĘSINYS

 

Spauda apie Lapių bažnyčios būklę: Kauno diena 1996 08 22; Katalikų pasaulis 1997`2, 29 psl.
2008 11 21 ,,Panorama“ parodė reportažą apie griūvančią Lapių bažnyčią.