BAŽNYČIOS PRIEŽIŪRA - 2


KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
2013-01-24 Nr.SD-217 Į 2012 12 21
Lapių klebonui kun. Robertui Gedvydui Skrinskui
Lapių mstl., Lapių sen., 54434 Kauno r.
DĖL KELIO RUOŽO IKI LAPIŲ BAŽNYČIOS IR BAŽNYČIOS APŠVIETIMO
Kauno rajono savivaldybės administracija, gavusi Jūsų prašymą, kreipėsi į Lapių seniūną Rimantą Stankų paaiškinti galimybes apšviesti kelio ruožą iki bažnyčios ir bažnyčią.
Lapių seniūnija 2013-01-18 raštu Nr. IV.2-16 „Dėl bažnyčios apšvietimo“ informavo, kad takas į Lapių bažnyčią per Lapių miestelio kapines iki vartų yra apšviestas. Seniūnija planuoja 2013 m. II ketv. įrengti papildomai du šviestuvus, kad būtų apšviestas takas iki Lapių bažnyčios. Lapių bažnyčios apšviesti seniūnija neturi finansinių galimybių.
Administracijos direktorius Ričardas Pudževelis
Romalda Bagdanavičienė, (8 37) 30 55 95

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio Vedėjui
PRAŠYMAS
Lapės, 2013 m. gegužės mėn. 13 d.

Pateikiame patikrinti (pritarti) Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonijos stogo ir fasado paprastojo remonto Projektinius pasiūlymus ir prašome pritarti raštu arba institucijos spaudu ,,Patikrinta“ ir su projektinius pasiūlymus tikrinusio (jiems pritarusio) specialisto parašu.
Pridedame Projektinius pasiūlymus - 2 (du) egz. po 23 lapus.
Su pagarba, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KAUNO TERITORINIS PADALINYS
2013-04-09 Nr.(1.29.-K) 2k-707
Į 2013-03-28 Nr. 
Lapių šv. Jono Kr. parapija
kun. Robertui Skrinskui
Mokyklos g. 2B, Kaunas
DĖL PRAŠYMO LEISTI PERDENGTI LAPIŲ KLEBONIJOS STOGĄ
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys (toliau KPD KTP), išnagrinėjo Jūsų 2013-03-28 prašymą ir informuoja Jus, kad numatote tvarkomuosius darbus valstybės saugomo kultūros paveldo objekto šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) teritorijoje. Kultūros vertybių registro duomenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr. 153-5571) (toliau Įstatymas) 8 str. 12 dalimi, yra vieši ir skelbiami tinklalapyje http://kvr.kpd.lt/heritage.
KPD KTP neprieštarauja numatomų tvarkybos darbų projekto parengimui įstatymų nustatyta tvarka. Todėl, vadovaujantis „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklių" PTR.3.06.01:2007 IV d. 19 p. reikalavimais, prašome parengti projektiniuos pasiūlymus. Projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarė už kultūros paveldo apsaugą atsakinga valstybės institucija pateikiami kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų ar tvarkomųjų statybos darbų projektavimo sąlygoms gauti.
Primename, kad kultūros paveldo objekto teritorijoje projektuoti ir darbus vykdyti gali tik KPD atestuoti specialistai.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ( Žin., 1999, Nr. 60-1945; Žin., 2006, Nr. 77-2975) 36 str. nustatyta tvaria.
Vedėjas n Svaigedas Stoškus
Vyr. specialistė Rymantė Gudienė, tel. 8 37 208664, el. p.
r.gudiene@heritage.lt
 

 

 

 

Vytautas Kantautas (2009-05-06 Sutartis Nr.34)
___________________________________________________
(už statinio techninę priežiūrą atsakingo asmens vardas, pavardė, organizacijos pavadinimas)
TEIKIMAS
2013-06-12 Nr. 01, Lapės
Statinio adresas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios pastatas (Unikalus Nr.4400-0117-3077)
Teikimo tikslas : Sukviesti komisiją dėl neeilinės atraminės sienos konstrukcijų apžiūros.
Teikimo priežastys:
1. Prašome 2013m. birželio mėn. 17 dieną, 10 valandą sukviesti specialistus dalyvauti neeilinėje apžiūroje, kurią būtina atlikti po stichinių liūčių, įvykusių gegužės - birželio mėn., ir sukėlusių atskirų konstrukcijų: kontraforsų ir sienų griūčių ir deformacijų, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios šventoriaus atraminėje sienoje;
2. Atraminės sienos mūras supleišėjęs, sumūrytas blogos kokybės tinku, tinkas atšokęs beveik ištisai visu plotu nuo sienų,. Kontraforsai išgriuvę.Atraminė sienutė žemiau šventoriaus paviršiaus išbyrėjusi ir vietomis iš rytų išgriuvusi;
3. Šventoriuje gruntas palei tvorą vietomis nusėdęs;
4. Šlaitų tvirtinimo ir tvarkymo darbai nėra VĮ „Lietuvos paminklai“ užbaigti;
5. Beveik Bažnyčios žemėje, arti atraminės sienos ir kontraforsų laidojami žmonės;
6. Vizualiai apžiūrėjus drenažo angas atraminės sienos išorėje – nematyti, kad vanduo iš drenažo sistemų bėga po lietaus.
Teikimo pagrindas: Neeilinė apžiūra vykdoma statinio techninio prižiūrėtojo teikimu (pagrindas: STR 1.12.07:2004 p.41.2, 42, 42.1).
Pagarbiai, Statinio techninis prižiūrėtojas Vytautas Kantautas
 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio Vedėjui
Rotušės a. 29, Kaunas; LT-44033
*
Kauno rajono savivaldybės Administratoriui
Savanorių pr. 371, Kaunas; LT-49500
*
Valstybinės Teritorijų planavimo ir statybos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui
L. Sapiegos g.12, Kaunas; LT-44251
*
UAB „Pramonės inžinerija“
Kovo 11-tos g.18, Kaunas
*
Lapių Seniūnui
A. Merkio g. 63, Lapės Kauno r. sav.
*
Abraomo Kulviečio Socialinių inovacijų Labdaros ir paramos fondas
Skuodo g. 36, Kaunas

PRAŠYMAS
Lapės, 2013 m. birželio mėn. 12 d.
Prašome 2013m. birželio mėn. 17 dieną, 10 valandą atsiusti specialistus dalyvauti neeilinėje apžiūroje, kuri atliekama po stichinių liūčių, įvykusių gegužės - birželio mėn., ir sukėlusių atskirų konstrukcijų: kontraforsų ir sienų griūčių ir deformacijų, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios šventoriaus atraminėje sienoje.
Neeilinė apžiūra vykdoma statinio techninio prižiūrėtojo teikimu (pagrindas: STR 1.12.07:2004 p. 42, 42.1).
Su pagarba, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas
 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
PRANEŠIMAS SPAUDAI  KVIETIMAS
Lapės, 2013 m. birželio mėn. 13 d.
2013m. birželio mėn. 17 dieną, pirmadienį, Lapėse, Kauno r.,10 valandą rinksis įvairių atsakingų institucijų atstovai spręsti kaip likviduoti iškilusią grėsmę Lapių bažnyčiai sugriūti. Po stichinių gegužės - birželio mėnesių liūčių ėmė griūti kontraforsai ir atraminė siena, laikiusi aukštą šlaitą, ant kurio stovi bažnyčia.
Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia yra viena iš pačių seniausių išlikusių mūrinių bažnyčių Lietuvoje. Pagal senumą ji yra 12 bažnyčia Lietuvoje. (1620 m.)
Kviečiame atvykti žiniasklaidos darbuotojus į šį svarbų susitikimą birželio 17 d. 10 val. Lapėse. Gal būt jūs būsite paskutiniai, matantys dar tebestovintį kultūros paminklą ir įamžinsiantys ateinančioms kartoms.
Su pagarba, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

STR 01.12.07:2004
3 priedas

 

STATINIO NEEILINĖS APŽIŪROS AKTAS

2013-06-17  Nr. 02

                                                                                                            Lapės, Kauno raj. sav.

 Statinio adresas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios pastatas  (Unikalus Nr.4400-0117-3077).  

Apžiūra: Neeilinė apžiūra.

statinio techninę priežiūrą atsakingo asmens vardas, pavardė, organizacijos pavadinimas:

Vytautas Kantautas  (nuo 2009-05-06 , Sutartis Nr.34), kvalifikacinis atestatas Nr.4751, (priedas Nr.1).

Apžiūros tikslas : Pagal 2013-06-12 teikimą Nr.01 sukviesta komisija dėl neeilinės  atraminės sienos konstrukcijų  apžiūros, (priedas Nr.2).

 

Komisija, šios sudėties:

    Vytautas Kantautas – statinio techninis prižiūrėtojas (komisijos pirmininkas);

Komisijos nariai:

    Asta Naureckaitė – Kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinio padalinio vyriausioji valstybinė inspektorė;

    Remigijus Šerkšnas - Valstybinės Teritorijų planavimo ir statybos prie Aplinkos ministerijos

Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas;

    Jurgita Šarapovienė – Kauno  rajono savivaldybės Aplinkos skyriaus vyr. specialistė;

    Tomas Klimavičius  – Kauno  rajono savivaldybės Aplinkos skyriaus vyr. specialistas;

    Mindaugas Girčius - MB „Pramonės inžinerija“ direktorius ir inžinierius – konstruktorius;

    Robertas Gedvydas Skrinskas – Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebonas;

    Juozas Pratapas - Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos atstovas: inžinierius – konstruktorius;

    Vytautas Kulviečius - Abraomo Kulviečio Socialinių inovacijų Labdaros ir paramos fondo Valdybos pirmininkas.

   

     Dalyvaujant Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos pastoracinės tarybos vicepirmininkui Steponui Linkevičiui Komisija apžiūrėjo po  liūčių, įvykusių  gegužės - birželio mėn.,  Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios atraminės sienos, supančios Šventorių iš trijų pusių, konstrukcijų ir drenažo būklę.

  

      Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) yra nekilnojamoji kultūros vertybė, kuri vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190 ,,Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ (Žin., 2005, Nr. 58-2034) pripažinta valstybės saugoma. Savininkas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija (priedas Nr.14).

     Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke nurodoma: ,,Kiti statiniai (inžineriniai) (tvora, kanal. šuliniai - 3 vnt.)“ , unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166“. Savininkas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija (priedas Nr.14).

     Bažnyčios Šventorius baigiasi atramine sienute, už kurios yra apie 30 m. aukščio statūs šlaitai.2003 m. rugsėjo 5 d. būklės tyrimo aktu (l.2, 1d., priedas Nr.3) nustatyta: „Atraminė siena - , supa Šventorių iš trijų pusių. Sienos sumūrytos iš raudonų plytų daugelyje vietų supleišėję, kontraforsai išgriuvę. 1997-1998 m. buvo(s) vykdomi šlaito tvirtinimo ir tvarkymo darbai, įrengiant naują atraminę sienutę. Šlaitų tvirtinimo ir tvarkymo darbai nėra užbaigti.“ Komisija siūlė: Užbaigti atraminės sienutės ir šlaitų tvarkymo darbus. Šlaitų tvirtinimo ir tvarkymo darbai nėra užbaigti ir dabar (projektavimo ir tvarkymo darbus valdo (atlieka Užsakovo funkcijas) VĮ „Lietuvos paminklai“.

   

     Apžiūros metu rasta:

Eil. Nr.

Apžiūros tikslas

Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai

Rekomenduojami darbai defektams pašalinti

1

2

3

4

1

neeilinė  atraminės sienos konstrukcijų  apžiūra

Atraminės sienos mūras supleišėjęs, sumūrytas tinku,  tinkas atšokęs beveik ištisai nuo sienų. Kontraforsai išgriuvę. Šlaitų tvirtinimo ir tvarkymo darbai nėra užbaigti ir nėra įforminti statybos užbaigimo dokumentu.

Pasiūlyti VĮ „Lietuvos paminklai“ spręsti užbaigimą, įvertinus p. 17 pastabas

2

 

Kontraforsai (Nr. 1,2) pairę, nukritę keli akmenys (nuotraukos Nr.1,2)

Nedelsiant užsakyti statinio (sienutės) ekspertizę.

3

 

Kontraforsas Nr.3 (pietų kampe  išgriuvęs visiškai) . (nuotraukos Nr.3,4)

Nedelsiant užsakyti statinio (sienutės) ekspertizę.

4

 

Kontraforsai Nr.4,5 visiškai išgriuvę – nėra (buvo iki 1958 m., priedas Nr.4)

Nedelsiant užsakyti statinio (sienutės) ekspertizę.

5

 

Kontraforsai Nr.6,7,8 rytų kampe  išgriuvę (nuotraukos Nr.5,6,7,10)

Nedelsiant užsakyti statinio (sienutės) ekspertizę.

6

 

Atraminė sienutė žemiau šventoriaus paviršiaus išbyrėjusi ir vietomis iš pietų ir  rytų išgriuvusi (nuotraukos Nr.8,9,10,11,12 ;

Nedelsiant užsakyti statinio (sienutės) ekspertizę.

7

 

Šventoriuje gruntas palei tvorą ir prie Bažnyčios vietomis nusėdęs, galimas grunto išplovimas. Skilimai zakristijos sienoje padidėję – matosi iš užneštų ant sienų gipso markių (nuotraukos Nr.13,14, 17,18,19,20,21), (galimas avarinės būklės požymis – STR 1.12.01:2004 1 priedas p.1.1);

Nedelsiant užsakyti statinio (sienutės) ekspertizę.

8

 

Atraminė sienutė aukščiau šventoriaus paviršiaus išbyrėjusi ir vietomis  išgriuvusi, atšokęs tinkas (nuotraukos Nr.13,14, 15);

 

9

neeilinė  atraminės sienos konstrukcijų  apžiūra

Polinių pamatų horizontalios rostverko deformacijos, didesnės negu 1/50 jo ilgio ir didesni negu 5 mm plyšiai rostverke (nuotrauka Nr.16); (galimas avarinės būklės požymis – STR 1.12.01:2004 1 priedas p.1.1);

Nedelsiant užsakyti statinio (sienutės) ekspertizę.

10

 

Lokalinis mūro suirimas 1/2 – 2 plytos ir didesnio gylio, (nuotraukos Nr.1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10,11,12), (galimas avarinės būklės požymis – STR 1.12.01:2004 1 priedas p.2.2);

Nedelsiant užsakyti statinio (sienutės) ekspertizę.

11

 

Kiauriniai plyšiai sienose, kurių maksimalus plotis didesnis negu 5 mm; (nuotraukos Nr.9,12), (galimas avarinės būklės požymis – STR 1.12.01:2004 1 priedas p. 2.2);;

Nedelsiant užsakyti statinio (sienutės) ekspertizę.

12

 

Pagal statinio apžiūros aktus ir statinio techninės priežiūros žurnalą: vizualiai apžiūrėjus drenažo angas atraminės sienos išorėje – nematyti, kad vanduo iš drenažo sistemų bėga.(priedas Nr.14).

 

13

 

Supilti dideli kiekiai organinių medžiagų prie mūro sienų (nuotrauka Nr.10)

Pašalinti

14

 

Atraminės sienutės šlaitai apaugę krūmais ir medžiais

Patikslinti projektą ir gavus leidimą, pašalinti

15

 

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija neturi išpildomosios – technikinės atraminės sienutės dokumentacijos: statybos žurnalai, polių gręžimo žurnalai, išpildomosios geodezinės nuotraukos, paslėptų darbų aktai ir t.t.

Patvirtintas kopijas gauti iš VĮ „Lietuvos paminklai“

16

 

Lapių Bažnyčios archyve yra inžineriniai-geologiniai tyrimai prie Lapių Bažnyčios (priedas Nr.8), atraminės sienutės – tvoros apmatavimai, konstruktyviniai tyrimai, restauravimo projektas (priedas Nr.9), paminklotvarkos sąlygos, istorinė pažyma, saugotinų elementų sąrašas, toponuotrauka (priedas Nr.10).

 

17

 

Atlikus statinio ekspertizę, įvertinti, kas jau padaryta VĮ „Lietuvos paminklai“ parengtu projektu, patikrinti ar gerai padaryta, ar parinkti teisingi sprendimai ir tik tada užbaigti pagal, jeigu reikalinga pakoreguotą , projektą nebaigtus darbus.

VĮ „Lietuvos paminklai“ – užbaigti darbus

18

 

Galimai neįvertinta vibracijos poveikis atraminei sienutei nuo sunkaus transporto, važiuojančio įkalnės plentu – Kalno gatve (priedas Nr.11).

Ištirti iki projekto patikslinimo

 

    Priedai:

 1. komisijos pirmininko kvalifikacinis atestatas Nr.4751 išduotas

      SPSC 2013-03-21(kopija)                                                                                - 1 lapas;

 1. 2013-06-12 statinio prižiūrėtojo teikimas   Nr.01 sukviesti komisiją             - 1 lapas;                                                                    
 2. Kauno rajono Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios pastato

      2003-09-05 būklės tyrimo aktas (kopija)                                                         - 2 lapai;

 1. Lapių bažnyčia, Kauno raj., situacija 1958 m. išpildė inž. arch. V. Miliukštis                               ir inž. arch. B.Janavičius                                                                                  - 1 lapas;                                                                                  
 2. Defektų ir irimo užfiksavimo foto nuotraukos Nr.1-21                                   - 21 lapas;                                                
 3. ištraukos iš Bažnyčios kronikos atraminės sienutės klausimu ,

      2013-06-17 pateikė  parapijos Klebonas                                                          - 1 lapas;

 1. Topografinė ir požeminių įrengimų nuotrauka M 1:500, parengta

      1996 m.05mėn.  vyr. spec. B.Girdausko, inž. J.Šlėgaus ir inž.V. Janulio       - 1 lapas;

 1. 1996 m. inžineriniai-geologiniai tyrimai prie Lapių Bažnyčios, parengti

Akcinės Bendrovės „Žemprojektas“                                                                - 8 lapai;

 1. AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“ atraminės

      sienutės restauravimo projektas. apmatavimai, konstruktyviniai tyrimai

      atraminės sienutės -  tvoros , parengta 1996 m.                                             – 28 lapai;

 1. AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“ Pamin-

      klotvarkos sąlygos, istorinė pažyma, saugotinų elementų sąrašas,

      toponuotrauka    , parengta  1996 m.                                                               – 17 lapų;

11. Atstumų iki Kalno gatvės  schema, atlikta 2013-06-17                                   - 1 lapas;

12. Bažnyčios žemės sklypo planas, M 1:500, parengė 2010 m.

      Korporacija matininkai                                                                                      - 1 lapas; 

13. Topografinė nuotrauka , parengė 2010 m.  „Geolita“                                       - 1 lapas;                                  

14. 2003-10-22 pažymėjimas apie nekilnojamo daikto ir daiktinių teisių į jį įre-

      gistravimą  nekilnojamo turto registre                                                             - 2 lapai; 

15. Statinio apžiūros aktas 2013-04-23 Nr.06                                                       - 1 lapas; 

16. Statinio apžiūros aktas 2012-09-26 Nr.05                                                       - 1 lapas;                                

17. Statinio apžiūros aktas 2011-09-20 Nr.04                                                       - 1 lapas;

18. Statinio apžiūros aktas 2010-09-30 Nr.03                                                       - 1 lapas;

19. Statinio apžiūros aktas 2009-12-18 Nr.02                                                       - 1 lapas;

20. Statinio neeilinės apžiūros aktas 2009-05-08 Nr.01                                        - 1 lapas.        

 

 

 

VYRIAUSYBĖS KANCLERIO PIRMASIS PAVADUOTOJAS
Kultūros ministerijai Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos
Finansų ministerijai
Ministro Pirmininko pavedimu prašau kartu su Kauno rajono savivaldybe skubos tvarka išnagrinėti ir spręsti Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir jos šventoriaus (kultūros paveldo objekto unikalus kodas 15871) tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo) klausimą ir apie rezultatus informuoti Kauno arkivyskupijos kuriją, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapiją ir Vyriausybės kanceliariją.
2013-06-19 23-2568 Remigijus Motuzas
Kauno rajono savivaldybei
Kauno arkivyskupijos kurijai
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai
Gerb. V. Švobai
Gerb. L. Liubauskaitei


KAUNO ARKIVYSKUPUI METROPOLITUI SIGITUI TAMKEVIČIUI
PRAŠYMAS
Lapės, 2013 m. birželio mėn. 19 d.
Prašau pritarti Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos avarinės būklės likvidavimo darbų įtraukimui į Kultūros paveldo departamento finansuojamų objektų sąrašą.
Po stichinių gegužės - birželio mėnesių liūčių ėmė griūti kontraforsai ir atraminė siena, laikiusi aukštą šlaitą, ant kurio stovi bažnyčia. Šis pritarimas padėtų likviduoti iškilusią grėsmę Lapių bažnyčiai sugriūti.
Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia yra viena iš pačių seniausių išlikusių mūrinių bažnyčių Lietuvoje. Pagal senumą ji yra 12 bažnyčia Lietuvoje. (1620 m.)
Su pagarba, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas  kun. Robertas Gedvydas Skrinskas
 

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS KURIJA
Kaunas, 2013 06 20 N. 96
Didžiai Gerbiamam p. Svaigedui STOŠKUI
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio Vadovui
dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos remonto
Informuojame Jus, kad Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos remonto darbai bus įtraukti į prioritetų sąrašą, kuriems 2014 metais skiriamas finansavimas, remiantis Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos Susitarimo dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje 13 straipsnio 4 punkto nuostatomis.
Mons. Adolfas GRUŠAS Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris

 

 

Kauno rajono savivaldybės Administracijos Direktoriui
PRAŠYMAS
Lapės, 2013-06-20
Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) yra nekilnojamoji kultūros vertybė, kuri vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190 ,,Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ (Žin., 2005, Nr. 58-2034) pripažinta valstybės saugoma.
Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke nurodoma: ,,Kiti statiniai (inžineriniai) (tvora, kanal. šuliniai - 3 vnt.)“ , unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166“. Savininkas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija (priedas Nr.1).
Kultūros paveldo objekto atraminė sienutė – tvora yra avarinės būklės. Dirba Komisija ir ekspertas.
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija prašo Jūsų išduoti patvirtinantį raštą, kiek numatyta skirti lėšų kultūros paveldo objekto tvarkybos darbams iš savivaldybės biudžeto.
Priedas:
1. 2003-10-22 pažymėjimas apie nekilnojamo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamo turto registre - 2 lapai;
Su Pagarba,
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KAUNO TERITORINIS PADALINYS

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorei Dianai Varnaitei 2013-07-03 Nr. KTP-123  Į Nr.

kopija Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai, Mokyklos g. 2B, Lapės, Kauno r.

DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.15871)

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys (toliau - KPD Kauno teritorinis padalinys) 2013-06-16 dalyvaudamas Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871), Lapių mstl., Kauno r., neeilinėje apžiūroje ir susipažinęs su Statinio neeilinės apžiūros aktu Nr. 02, 2013-06-17, parengtu vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros

taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašu“ (Žin., 2004, Nr. 98-3658), kuris būtinas dėl tvarkybos darbų vykdymo, prašo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nustatyti Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vertingąsias savybes ir apibrėžti teritorijos ribas.

    Atkreiptinas dėmesys, kad artimiausiu metu numatyta rengti atraminės sienutės, kuri patenka į Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios teritoriją avarinės grėsmės likvidavimo darbų projektą ir vykdyti konkrečius darbus. Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios apskaitos dokumentai parengti 1996 m. /

Vedėjas Svaigedas Stoškus

Asta Naureckaitė, tel.: (8 37) 20 85 84, ei. p. asta.n@heritage.lt

 

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
2013-07-04 Nr. (1.36) 2-1826
Į2013-06-19 Nr. 23-2568

Kultūros ministerijai

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai

Kauno arkivyskupijos kurijai

Kopija

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Finansų ministerijai

Kauno rajono savivaldybei

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros

ministerijos Kauno teritoriniam padaliniui

DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (15871; S246)

    Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) išsiaiškino faktus bei aplinkybes, susijusias su žiniasklaidoje ir Departamento Kauno teritorinio padalinio pateikta informacija apie Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871; kitas kodas S246) tvoros kontraforsų būklę.

    2003-10-01 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos raštu Nr. 1-167 pateikė Kultūros ministerijai ir Kauno rajono Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonui komisijos, sudarytos Aplinkos ministro 2003-09-01 įsakymu Nr. 441, aktą dėl Kauno rajono Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios pastato techninės būklės įvertinimo. Šiame akte, be kitų duomenų, nurodyta, kad „atraminė siena - supa šventorių iš trijų pusių. Sienos sumūrytos iš raudonų plytų daugelyje vietų supleišėję, kontraforsai išgriuvę. 1997-1998 m. buvos vykdomi šlaito tvirtinimo ir tvarkymo darbai, įrengiant naują atraminę sienutę ....“. Vienas iš šios komisijos siūlymų buvo - „užbaigti atraminės sienutės ir šlaitų tvarkymo darbus“.

    2008-08-04 statinio techninės būklės akte Nr. 08-08/01-1, pridėtame prie paraiškos finansuoti Kauno rajono Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios bokšto smailės avarijos grėsmės pašalinimo darbus, nurodoma, kad „Pastato pamatų ... techninė būklė yra gera, neleistinų konstrukcinių defektų neužfiksuota....“.

    2013-06-17 Statinio neeilinės apžiūros akto projekte (pridedama) nurodoma, kad „Atraminės sienos mūras supleišėjęs <....>. Kontraforsai išgriuvę. <....>“, ir rekomenduojama „nedelsiant užsakyti statinio (sienutės) ekspertizę“.

    Vykdant Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais nustatytą kultūros paveldo objekto valdytojo pareigą rūpintis šio objekto išsaugojimu, Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (15871; S246) valdytojas ar jo įgaliotas atstovas privalo „nedelsiant užsakyti statinio (sienutės) ekspertizę“. Gavus minėtos ekspertizės išvadas, vadovaujantis Prašymų finansuoti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus, į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimų, konservavimo bei restauravimo ir apsaugos priemonių įrengimo darbus iš Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašu (Žin., 2009, Nr. 91-3947) ne vėliau kaip iki 2013-09-01 teikti Departamento Kauno teritoriniam padaliniui prašymą atlikti tvoros su kontraforsais tyrimus ir parengti tvarkybos darbų projektą. Sprendimą dėl šlaitų, esančių už bažnyčios sklypo ribų, tyrimų ir/ar tvirtinimo, manome, turėtų priimti už bažnyčios sklypo esančios valstybinės žemės valdytojas, dalyvaujant Departamentui ir kultūros paveldo objekto valdytojo įgaliotam atstovui.

PRIDEDAMA. Statinio neeilinės apžiūros akto projektas. 4 lapai.

Direktorė   Diana Varnaitė

V. Puidokas, 243 42 46

Biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras. Kodas 188692688. Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius.

Tel. (8 5) 273 4256. Faks. (8 5) 272 4058. EI. p. centrasfo heritage.lt

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos 2013-07-08  Nr. SD-2069

Klebonui kun. R. G. Skrinskui

Mokyklos g. 2B, Lapės, LT-54434 Kauno r.

DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS

Informuojame, kad į Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros vertybių registrą įrašytų Lietuvos Katalikų bažnyčiai priklausančių kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai gali būti finansuojami, įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programą (toliau - programa). Prašymą dėl finansavimo reikia pateikti iki rugsėjo mėn. 1 d. Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) Kauno teritoriniam padaliniui, vadovaujantis departamento direktoriaus 2007 m. birželio 20 d. įsakymu „Dėl prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 72-2877; 2009, Nr. 66-2668).

    Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programos projektas rengiamas kartu su Lietuvos Vyskupų Konferencija, jam turi pritarti Dvišalė nuolatinė komisija. Lėšos programai paskirstomos proporcingai pagal vyskupijas, todėl, atsižvelgiant į visą programai skiriamų lėšų sumą, į programos projektą įrašomi ne visi kultūros paveldo objektai, dėl kurių tvarkybos darbų finansavimo buvo pateikti prašymai. Didžiąją dalį į programos projektą įrašytų objektų sudaro tie, kurių tvarkybos darbai buvo pradėti anksčiau ir kuriuos būtina tęsti.

    Rekomenduojame kultūros paveldo objekto valdytojui - Kauno Arkivyskupijai - atlikus Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (UK 15571, Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registre) taikomuosius tyrimus ir tvarkybos darbus, kreiptis į Departamento Kauno teritorinį padalinį, kadangi vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV 157 „Dėl privačios nuosavybės - prieinamų lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr.53-1815; 2009, Nr. 83-3459). Atlikus tvarkomuosius darbus, gali būti kompensuojama iki 50 % šių darbų bei projektavimo išlaidų. Taikomųjų tyrimų išlaidos kompensuojamos iki 100 %. Prašymai skirti kompensaciją teikiami Departamentui kasmet iki spalio 15 dienos. Taip pat informuojame, kad norėdamas gauti kompensaciją, kultūros paveldo objekto savininkas turi pasirašyti apsaugos sutartį su Departamentu, kurioje būtų nustatytos pastato lankymo sąlygos. Dėl sutarties sudarymo reikia kreiptis į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinį padalinį.

    Kauno rajono savivaldybė yra parengusi „Bažnyčių finansavimo programą", kurios pagrindu skiriamos lėšos Kauno Arkivyskupijai ir Vilkaviškio vyskupijai Kauno r. teritorijoje esančių bažnyčių ir jose esančio sakralinio paveldo tvarkybos darbams.

    Siūlome kreiptis į Kauno Arkivyskupiją dėl finansavimo, tačiau pažymime, kad 2013 m. „Bažnyčių finansavimo programoje44 nebuvo numatyta lėšų Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (UK 15571, Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registre) tvarkybos darbams, kadangi valdytojas nesikreipė dėl lėšų poreikio.

Administracijos direktorius Ričardas Pudževelis

Nerijus Kelmelis, (8 37) 30 55 14

Rūta Černiauskienė, (8 37) 30 55 84

Biudžetinė įstaiga Tel. (8 37) 30 55 02 Faks. (8 37) 31 37 97 El.p.administratorius@krs.lt Savanorių pr. 371  Kaunas 49500  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188756386

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius, tel. (8 5) 219 3400, faks. (8 5) 262 3120,ei. p. dmm@lrkm.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188683671
2013-07-08 7 Nr.52-1728 Į 2013-06-19 Nr. 23-2568
Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios parapijai

Kauno arkivyskupijos kurijai

Kauno rajono savivaldybei

Kopija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos

DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS IR JOS ŠVENTORIAUS TVARKYBOS

Kultūros ministerija, vykdydama Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Vyriausybės kanclerio pirmojo pavaduotojo R. Motuzo 2013-06-19 rezoliucija Nr. 23-2568, informuoja, kad pritaria Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau - KPD) 2013-07-04 rašte Nr. (1.36.)2-1826 išdėstytai informacijai ir papildomai informuoja, kad galimybė gauti finansavimą Katalikų bažnyčiai priklausančių kultūros paveldo objektų tvarkybai iš valstybės

biudžeto asignavimų, skirtų Paveldotvarkos programai, turi būti aptarta su Lietuvos Vyskupų Konferencija. Pastarajai pritarus Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atitinkamų darbų įtraukimui į ateinančių metų Šv. Sosto paveldotvarkos programą, kultūros paveldo objekto valdytojas turi pradėti prašymo KPD Kauno teritoriniam padaliniui procedūrą.

    Kauno rajono savivaldybės administracijos maloniai prašome įvertinti Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istorinę ir kultūrinę reikšmę Kauno rajonui, atsižvelgti į tai, kad šis kultūros paveldo objektas pastatytas nesaugioje vietoje ir avarijos grėsmės pašalinimo darbams - šlaito slinkimo stabilizavimui atlikti rasti lėšų savivaldybės biudžete, tokiu būdu prisidedant prie vertingo kultūros paveldo objekto išsaugojimo. Atkreiptinas dėmesys, kad žemė už bažnyčios šventoriaus tvoros (t. y. šlaitas, ant kurio stovi bažnyčia) yra valstybinė, tačiau Kauno rajono savivaldybės teritorijoje.

    Kulturos ministerijos manymu, tik sutelkę valstybės ir savivaldybės pajėgas, galime padėti Lapių miestelio tikinčiųjų bendruomenei apsaugoti bažnyčią nuo galimos nelaimės.

Kultūros viceministras  Romas Jerockis

Jurgita Matuizienė, 219 3460

 

 

EKSPERTIKA Kodas 135840360, Baranausko g.19, LT-50239 Kaunas. Tel./ faks. (8-37) 38 01 00. El.p.info@ekspertika.lt

Dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios pastato (unikalus Nr. 4400-0017-3077) ir atraminės sienos su tvora (unikalus Nr. 4400-0017-3166) dalinės ekspertizės
STATINIO DALINĖS EKSPERTIZĖS AKTAS
2013-07-10 Nr. 13-07/25 Kaunas
1. Ekspertizė atlikta Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos užsakymu.
2. Ekspertizė atlikta vadovaujantis STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“ ir STR 1.06.03:2008 „Statinio projekto ir statinio ekspertizė44 nuostatomis.
3. Ekspertizės metu išnagrinėtas pridedamas prie šio akto, statinio neeilinės apžiūros aktas 2013-06-17 Nr. 02 su priedais (tame tarpe atliktų inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita, atraminės sienutės-tvoros konstruktyvinių tyrimų ataskaita ir restauracijos projektu) apžiūrėtos esamos pastato ir sienutės-tvoros konstrukcijos, įvertinta jų techninė būklė.
4. Trumpa statinio charakteristika
Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčia yra nekilnojamoji kultūros vertybė (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15876), kuri vadovaujantis LR kultūros ministro įsakymu Nr. IV- 190, pripažinta valstybės saugoma. Bažnyčia stovi ant ~30m aukščio kalvos su stačiais šlaitais viršūnės. Šventorių iš trijų pusių juosia atraminė pilnavidurių keraminių plytų mūro siena su kontraforsais, įrengta stačiuose kalvos šlaituose.
5. Atlikus tyrimą nustatyta:
5.1. Patvirtinti visi pridedamame statinio neeilinės apžiūros akte (2013-06-17 Nr. 02) nurodyti šventoriaus atraminės sienos ir Bažnyčios pastato konstrukciniai defektai.
5.2. AB „Zemprojektas“ 1996m atlikti inžineriniai geologiniai tyrimai yra neišsamūs. Išgręžtų gręžinių gylis siekia tik 2-3m, neapima visos sklypo teritorijos, todėl jų pagrindu negalima priimti patikimų projektinių sprendimų.
5.3. Šv. Jono krikštytojo parapija neturi, vykdytų atraminės sienos stiprinimo pagal 1996m projektą, darbų išpildomosios dokumentacijos, todėl sunku spręsti, kokie paslėpti statybos darbai buvo atlikti.
5.4. Projektinėje dokumentacijoje nėra jokių duomenų apie drenažo įrengimą.
5.5. Įrengta mūrinė šventoriaus tvora ženkliai drėkinama paviršinio gruntinio vandens, tai liudija dideliais plotais atšokęs dėl drėgmės ir šalčio poveikių cementinis tinkas.
5.6. Per atraminę sieną gausiai išplaunamas šventoriaus gruntas, tai liudija prie tvoros susidarę žemės įdubos.
5.7. Vyksta nuolatinės vėliau už Bažnyčią pastatyto ir su jos sienomis nesurišto pietvakarinėje pastato dalyje esančio zakristijos priestato deformacijos.
6. Statinio techninės būklės įvertinimas
Šventoriaus atraminės sienos-tvoros konstrukcijos netenkina LR Statybos įstatymo 4 - me straipsnyje nustatyto Esminio statinio reikalavimo STR 2.01.01(1):2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas". Statinio būklė yra avarinė, gresia atraminės sienos griūtis ir ženklios šventoriaus šlaitų nuošliaužos, galinčios pažeisti ir Bažnyčios pastato konstrukcijas.
PRIVALOMOS PASTABOS
1. Turi būti atlikti išsamūs sklypo inžineriniai geologiniai ir hidrologiniai tyrimai.
2. Turi būti surinkta visa išpildomoji atliktų atraminės sienos įrengimo darbų dokumentacija.
3. Turi būti parengtas sklypo drenažo projektas, numatant patikimą vandens išleidimą per atraminę sieną ir šlaitų apsaugą nuo erozijos.
4. Turi būti parengtas naujas atraminės sienos paveldosaugos tvarkybos darbų projektas ir atlikti atraminės sienos tvarkytos darbai.
Ekspertas Dr. J. Ražaitis (kvalifikacijos atestato Nr. 7155)

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio Vedėjui

Rotušės a. 29, Kaunas; LT-44033

PRAŠYMAS

Lapės, 2013 m. liepos mėn. 12 d.

Prašome suderinti, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios pastato ir šventoriaus atraminėje sienos su tvora 2013m. liepos mėn. 10 d. Statinio dalinės ekspertizės akto Nr. 13-07/25 privalomas pastabas.

Pagrindas: STR 1.12.01:2004 p. 10; 1 ir 2 d.).

Priedai:

1. 2013m. liepos mėn. 10 d. Statinio dalinės ekspertizės aktas Nr. 13-07/25 2 - lapai;

2. įgaliojimo kopija.

Su pagarba,

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebono kun. Robertas Gedvydas Skrinskas įgaliotas asmuo Vytautas Kantautas

 

 

 

Statybos techninio reglamento STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka” 2 priedas
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija (statinio valdytojo pavadinimas)
VALSTYBĖS PRIPAŽINTO VALSTYBĖS SAUGOMU IR LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJAI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO STATINIO PRIPAŽINIMO AVARINIU AKTAS
2013 m. liepos mėn. 12 d. Nr. 1
Lapės, Kauno raj. sav.
1. Duomenys apie statinį:
1.1. statinio tikslus pavadinimas ir adresas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios pastato (Unikalus kodas Nr.4400-0117-3077), priklausinys: Bažnyčios šventoriaus atraminė siena (tvora), (unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166), Kauno r. sav. Lapių mstl. Mokyklos g. 2 b ;
1.2. pastatymo (naudojimo pradžios) metai: ne vėliau 1620 m;
1.3. statinio paskirtis: Religinės paskirties pastato - Bažnyčios , priklausinys: ,Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai): tvora : (Bažnyčios šventoriaus atraminė siena);
1.4. unikalus statinio numeris: Bažnyčios pastato (Unikalus kodas Nr.4400-0117-3077) priklausinys: tvora (unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166);
1.5. kultūros paveldo statinio kodas Kultūros vertybių registre:* 15871.
2. Statinio valdytojo vadovas (ir jo įgaliotas atstovas)**: kun. Robertas Gedvydas Skrinskas - Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebonas ir jo (galiotas atstoyas - statinio techninis prižiūrėtojas Vytautas Kantautas, kvalifikacinis atestatas Nr.4751, išduotas 2013- 03-21. ( vardas, pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato (jei turi) Nr. ir data)
3. Ekspertizės rangovas : UAB „Ekspertika", kodas 135840360, kval. Atestato Nr.3262, Baranausko g.19, Kaunas; Ekspertas: Dr. Jurgis Ražaitis, atestato Nr.7155 (pavadinimas, įmonės kodas, atestato Nr., adresas)
2013 m. liepos mėn. 10 d. atliko statinio ekspertizę ir pateikė statinio ekspertizės aktą su išvada:
statinio techninės būklės įvertinimu: „Šventoriaus atraminės sienos-tvoros konstrukcijos netenkina LR Statybos įstatymo 4-me straipsnyje nustatyto Esminio statinio reikalavimo STR 2.01.01 (1 ):2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“. Statinio būklė yra avarinė, gresia atraminės sienos griūtis ir ženklios šventoriaus nuošliaužos, galinčios pažeisti ir Bažnyčios pastato konstrukcijas“, t.y., kad statinys yra avarinis (pridedamas), ir patvirtino visus pridedame statinio neeilinės apžiūros akte (2013-06-17 Nr.02) nurodytus šventoriaus atraminės sienos ir Bažnyčios pastato konstrukcinius defektus, (pridedami).**
4. kun. Robertas Gedvydas Skrinskas ir Vytautas Kantautas (statinio valdytojo vadovo (jo įgaliotas atstovo)* vardas ir pavardė) pripažįsta, kad STATINYS YRA AVARINIS.
PRIDEDAMA:
1. Statinio dalinės ekspertizės aktas 2013-07-10 Nr. 13-07/25    2-lapai;
2. statinio neeilinės apžiūros aktas 2013-06-17 Nr.02    4 - lapai;
3. statinio neeilinės apžiūros akto 2013-06-17 Nr.02 priedai    94 - lapai;
4. 2003 m. rugsėjo 5 d. būklės tyrimo aktas.    2 - lapai;
Klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas (statinio valdytojo vadovas)
Vytautas Kantautas (statinio techninis prižiūrėtojas)
* kai statinys yra kultūros paveldo objektas
** reikalingus žodžius pabraukti

 

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

VĮ „Lietuvos paminklai“ Direktoriui, Šnipiškių g.3, LT-09309, Vilnius

Kopijos:

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio Vedėjui, Rotušės a. 29, Kaunas; LT-44033

Kauno rajono savivaldybės Administratoriui, Savanorių pr. 371, Kaunas; LT-49500

Valstybinės Teritorijų planavimo ir statybos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, L. Sapiegos g.12, Kaunas; LT-44251

Abraomo Kulviečio Socialinių inovacijų Labdaros ir paramos fondas, Skuodo g. 36, Kaunas
PRAŠYMAS, Lapės, Kauno r. sav., 2013 m. liepos mėn. 15 d.

     Jūsų įmonė projektavo, vykdė statinio statybos techninę priežiūrą ir valdė tvarkybos (statybos) darbus (samdė rangovus) ir įsipareigojo 1997-1998 m.  atlikti Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) , kuri yra nekilnojamoji kultūros vertybė, kuri vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190 ,,Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ (Žin., 2005, Nr. 58-2034) pripažinta valstybės saugoma, (Savininkas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija), Bažnyčios Šventoriaus atraminės sienutės, kur Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke nurodoma: ,,Kiti statiniai (inžineriniai) (tvora, kanal. šuliniai - 3 vnt.)“ , unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166“. Savininkas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija , šlaito tvirtinimo ir tvarkymo darbus, įrengiant naują atraminę sienelę.

     2003 m. rugsėjo 5 d. būklės tyrimo aktu (l.2, 1d., priedas Nr.2) nustatyta: „Atraminė siena - , supa Šventorių iš trijų pusių. Sienos sumūrytos iš raudonų plytų daugelyje vietų supleišėję, kontraforsai išgriuvę. 1997-1998 m. buvo vykdomi šlaito tvirtinimo ir tvarkymo darbai, įrengiant naują atraminę sienutę. Šlaitų tvirtinimo ir tvarkymo darbai nėra užbaigti.“ Komisija siūlė: Užbaigti atraminės sienutės ir šlaitų tvarkymo darbus. Šlaitų tvirtinimo ir tvarkymo darbai nėra užbaigti ir dabar .

     2013-06-17  Nr. 02 statinio neeilinės apžiūros akte p.1 (priedas Nr.1) nurodyta: „atraminės sienos mūras supleišėjęs, sumūrytas tinku,  tinkas atšokęs beveik ištisai nuo sienų. Kontraforsai išgriuvę. Šlaitų tvirtinimo ir tvarkymo darbai nėra užbaigti ir nėra įforminti statybos užbaigimo dokumentu“.

     2013-06-17  Nr. 02 statinio neeilinės apžiūros akte p.15 nurodyta: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija neturi išpildomosios – technikinės atraminės sienutės dokumentacijos: statybos žurnalai, polių gręžimo žurnalai, išpildomosios geodezinės nuotraukos, paslėptų darbų aktai ir t.t.  Parapija iki šiol iš Jūsų šios dokumentacijos negavo.

     2013-06-17  Nr. 02 statinio neeilinės apžiūros akte p.15 nurodyta: „Atlikus statinio ekspertizę, įvertinti, kas jau padaryta VĮ „Lietuvos paminklai“ parengtu projektu, patikrinti ar gerai padaryta, ar parinkti teisingi sprendimai ir tik tada užbaigti pagal, jeigu reikalinga pakoreguotą , projektą nebaigtus darbus“.

      2013-07-10 Nr. 13-07/25 statinio dalinės ekspertizės akte (priedas nr.3) nurodytos šios privalomos pastabos:

 1. Turi būti atlikti išsamūs inžineriniai ir hidrogeologiniai tyrimai.
 2. Turi būti surinkta visa išpildomoji atliktų atraminės sienos įrengimo darbų dokumentacija.
 3. Turi būti parengtas sklypo drenažo projektas, numatant patikimą vandens išleidimą per atraminę sieną ir šlaitų apsaugą nuo erozijos.
 4. Turi būti parengtas naujas atraminės sienos paveldosaugos tvarkybos darbų projektas ir atlikti atraminės sienos tvarkybos darbai.

     Taip pat prašome atkreipti dėmesį į šio ekspertizės akto punktus 5 ir 6.

             Prašome iki 2013m. liepos  mėn. 25 d. atsiusti   mums patvirtintas kopijas  Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios šventoriaus atraminės sienos išpildomosios – technikinės atraminės sienutės dokumentacijos: statybos žurnalų, polių gręžimo žurnalų, išpildomosios geodezinės nuotraukos, paslėptų darbų aktų, projekto su statinio techninio prižiūrėtojo ir darbų vadovo parašais ir žyma „Taip pastatyta“ ant kiekvieno lapo  ir kitą turimą informaciją.  

Su pagarba

 Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos  Klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko  įgaliotas asmuo Vytautas Kantautas

 

 

 

Prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašo 5 priedas
(Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. Į-210 redakcija)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO DARBŲ AKTAS
2013-07-15 Nr. 1 (data)
Lapės, Kauno r. s. (sudarymo vieta)
1. Bendrieji kultūros paveldo objekto duomenys:
1.1. Pavadinimas(-ai): Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios pastato (Unikalus kodas Nr.4400-0117-3077), (kultūros paveldo statinio kodas Kultūros vertybių registre 15871) priklausinys: Bažnyčios šventoriaus atraminė siena (tvora), (unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166);
1.2. Adresas: Kauno r. sav. Lapių mstl. Mokyklos g. 2b , LT-54434 ;
1.3. Valdytojas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija;
(kultūros paveldo objekto valdytojas,
į.kodas 191245996; JA Registre; Kauno r. sav. Lapių mstl. Mokyklos g. 2b , LT-54434, tel. ( 8)-37- 554247 ; (kodas Juridinių asmenų registre, adresas, tel.)
2. Duomenys apie kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo poreikį:
2.1. Nustatyti konstrukcijų defektai:
2.1.1. Statinio dalinės ekspertizės aktu (2013-07-10 Nr.13-07/25) patvirtinti visi pridedamame statinio neeilinės apžiūros akte (2013-06-17 Nr.02) nurodyti šventoriaus atraminės sienos ir Bažnyčios pastato konstrukciniai defektai:
2.1.1.1. Atraminės sienos mūras supleišėjęs, sumūrytas tinku, tinkas atšokęs beveik ištisai nuo sienų. Kontraforsai išgriuvę. Šlaitų tvirtinimo ir tvarkymo darbai nėra užbaigti ir nėra įforminti statybos užbaigimo dokumentu.
2.1.1.2. Kontraforsai (Nr. 1,2) pairę, nukritę keli akmenys (nuotraukos Nr.1,2)
2.1.1.3. Kontraforsas Nr.3 (pietų kampe išgriuvęs visiškai) . (nuotraukos Nr.3,4);
2.1.1.4. Kontraforsai Nr.4,5 visiškai išgriuvę – nėra (buvo iki 1958 m., priedas Nr.4)
2.1.1.5. Kontraforsai Nr.6,7,8 rytų kampe išgriuvę (nuotraukos Nr.5,6,7,10)
2.1.1.6. Atraminė sienutė žemiau šventoriaus paviršiaus išbyrėjusi ir vietomis iš pietų ir rytų išgriuvusi (nuotraukos Nr.8,9,10,11,12 ;
2.1.1.7. Šventoriuje gruntas palei tvorą ir prie Bažnyčios vietomis nusėdęs, galimas grunto išplovimas. Skilimai zakristijos sienoje padidėję – matosi iš užneštų ant sienų gipso markių (nuotraukos Nr.13,14, 17,18,19,20,21), (galimas avarinės būklės požymis – STR 1.12.01:2004 1 priedas p.1.1);
2.1.1.8. Atraminė sienutė aukščiau šventoriaus paviršiaus išbyrėjusi ir vietomis išgriuvusi, atšokęs tinkas (nuotraukos Nr.13,14, 15);
2.1.1.9. Polinių pamatų horizontalios rostverko deformacijos, didesnės negu 1/50 jo ilgio ir didesni negu 5 mm plyšiai rostverke (nuotrauka Nr.16); (galimas avarinės būklės požymis – STR 1.12.01:2004 1 priedas p.1.1);
2.1.1.10. Lokalinis mūro suirimas 1/2 – 2 plytos ir didesnio gylio, (nuotraukos Nr.1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10,11,12), (galimas avarinės būklės požymis – STR 1.12.01:2004 1 priedas p.2.2);
2.1.1.11. Kiauriniai plyšiai sienose, kurių maksimalus plotis didesnis negu 5 mm; (nuotraukos Nr.9,12), (galimas avarinės būklės požymis – STR 1.12.01:2004 1 priedas p. 2.2);
2.1.1.12. Pagal statinio apžiūros aktus ir statinio techninės priežiūros žurnalą: vizualiai apžiūrėjus drenažo angas atraminės sienos išorėje – nematyti, kad vanduo iš drenažo sistemų bėga.(priedas Nr.14).
2.1.1.13. Supilti dideli kiekiai organinių medžiagų prie mūro sienų (nuotrauka Nr.10)
2.1.1.14. Atraminės sienutės šlaitai apaugę krūmais ir medžiais
2.1.1.15. Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija neturi išpildomosios – technikinės atraminės sienutės dokumentacijos: statybos žurnalai, polių gręžimo žurnalai, išpildomosios geodezinės nuotraukos, paslėptų darbų aktai ir t.t.
2.1.1.16. Lapių Bažnyčios archyve yra tik inžineriniai-geologiniai tyrimai prie Lapių Bažnyčios (priedas Nr.8), atraminės sienutės – tvoros apmatavimai, konstruktyviniai tyrimai, restauravimo projektas (priedas Nr.9), paminklotvarkos sąlygos, istorinė pažyma, saugotinų elementų sąrašas, toponuotrauka (priedas Nr.10).
2.1.1.17. Atlikus statinio ekspertizę, įvertinti, kas jau padaryta VĮ „Lietuvos paminklai“ parengtu projektu, patikrinti ar gerai padaryta, ar parinkti teisingi sprendimai ir tik tada užbaigti pagal, jeigu reikalinga pakoreguotą , projektą nebaigtus darbus.
2.1.1.18. Galimai neįvertinta vibracijos poveikis atraminei sienutei nuo sunkaus transporto, važiuojančio įkalnės plentu – Kalno gatve (priedas Nr.11).
2.1.2. AB „Žemprojektas“ 1996 m. atlikti inžineriniai geologiniai tyrimai yra neišsamūs. Išgręžtų gręžinių gylis siekia tik 2-3 m., neapima visos sklypo teritorijos, todėl jų pagrindu negalima priimti patikimų projektinių sprendimų.
2.1.3. Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija neturi, vykdytų atraminės sienos stiprinimo pagal 1996 m. projektą, darbų išpildomosios dokumentacijos, todėl sunku spręsti, kokie paslėpti statybos darbai buvo atlikti.
2.1.4. Projektinėje dokumentacijoje nėra jokių duomenų apie drenažo įrengimą.
2.1.5. Įrengta mūrinė šventoriaus tvora ženkliai drėkinama paviršinio gruntinio vandens, tai liudija dideliais plotais atšokęs dėl drėgmės ir šalčio poveikių cementinis tinkas.
2.1.6. Per atraminę sieną gausiai išplaunamas šventoriaus gruntas, tai liudija prie tvoros susidarę žemės įdubos.
2.1.7. Vyksta nuolatinės vėliau už Bažnyčią pastatyto ir su jos sienomis nesurišto pietvakarinėjė pastato dalyje esančio zakristijos priestato deformacijos.
2.1.8. Šventoriaus atraminės sienos-tvoros konstrukcijos netenkina LR Statybos įstatymo 4-me straipsnyje nustatyto Esminio statinio reikalavimo STR 2.01.01(1):2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“.
2.1.9. Statinio būklė yra avarinė, gręsia atraminės sienos griūtis ir ženklios šventoriaus nuošliaužos, galinčios pažeisti ir Bažnyčios pastato konstrukcijas
2.2. Reikia įrengti šias apsaugos technines priemones:
2.2.1. Turi būti atlikti išsamūs inžineriniai ir hidrogeologiniai tyrimai, tame skaičiuje:
2.2.1.1. parengti sklypo ir gretimų teritorijų inžinerinę- topografinę nuotrauką;
2.2.1.2. parengti projektinių IGG tyrimų užduotį (techninę užduotį);
2.2.1.3. parengti projektinių IGG tyrimų programą;
2.2.1.4. atlikti projektinių IGG tyrimus pagal užduotį ir programą ir pateikti tyrimų ataskaitą Valdytojui (Parapijai) ir Užsakovui;
2.2.2. Turi būti surinkta visa išpildomoji atliktų atraminės sienos įrengimo darbų dokumentacija ir pateikta Valdytojui (Parapijai) ir Užsakovui .
2.2.3. Turi būti parengtas sklypo drenažo projektas, numatant patikimą vandens išleidimą per atraminę sieną ir šlaitų apsaugą nuo erozijos ir pateiktas Valdytojui (Parapijai) ir Užsakovui.
2.2.4. Turi būti parengtas naujas atraminės sienos paveldosaugos tvarkybos darbų projektas ir pateiktas Valdytojui (Parapijai) ir Užsakovui.
2.2.5. Atlikti atraminės sienos tvarkybos darbus ir priduoti Valstybinei komisijai naudojimui..
2.2.6. Įrengti sklypo drenažą ir patikimą vandens išleidimą per atraminę sieną ir šlaitų apsaugą nuo erozijos.
2.2.7. Atlikus statinio ekspertizę, įvertinti, kas jau padaryta VĮ „Lietuvos paminklai“ parengtu projektu, patikrinti ar gerai ir kaip padaryta, ar parinkti teisingi sprendimai ir tik tada užbaigti VĮ „Lietuvos paminklai“ nebaigtus darbus.
Valdytojas (parašas) Robertas Skrinskas (vardas, pavardė)
Tvarkybos darbų  valdytojo atstovas (parašas) Vytautas Kantautas (vardas, pavardė)
(Kultūros paveldo departamento teritorinio padalinio pareigūno pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)
 

 

Prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Lietuvos Respublikos  ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų  teikimo tvarkos aprašo  2 priedas
(Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos  direktoriaus 2009 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. Į-210    redakcija)

                                                                 Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija  (kultūros paveldo objekto valdytojas) 

Kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų duomenų  2014  m. aprašAS

                                                                              Eil. Nr.

Kultūros paveldo objekto pavadinimas ir adresas

Kultūros paveldo objekto

valdytojas

 

Kultūros paveldo objekto tvarkybos

ir neatidėliotinų saugojimo darbų,  numatomų atlikti 2014m., pavadinimas

Tvarkybos

ir/ar neatidėliotinų saugojimo darbų kaina (tūkst. Lt) 2014 m.

Valdytojo skiriamos lėšos

(tūkst. Lt)

Iš savivaldybės   biudžeto

ir/ar kitų finansavimo šaltinių gaunamos lėšos (tūkst. Lt)

Valdytojo, savivaldybės

ar kitų finansavimo šaltinių lėšos

(tūkst. Lt)

(6 ir 7 p. suma)

Reikalingos

valstybės biudžeto lėšos

(tūkst. Lt)

(5 ir 8 p.  skirtumas)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios pastato  (Unikalus kodas Nr.4400-0117-3077), (kultūros paveldo statinio kodas Kultūros vertybių registre 15871) priklausinys: Bažnyčios šventoriaus atraminė siena (tvora), (unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166); Kauno r. sav. Lapių mstl. Mokyklos g. 2b , LT-54434

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija

parengti sklypo ir gretimų teritorijų inžinerinę- topografinę nuotrauką;

3,14

 

 

 

3,14

2

parengti projektinių IGG tyrimų užduotį (techninę užduotį);

2,74

2,74

 

2,74

 

3

parengti projektinių IGG tyrimų programą;

7,02

 

 

 

7,02

4

atlikti projektinių IGG tyrimus pagal užduotį ir programą;

87,46

 

 

 

87,46

5

Surinkti visą išpildomąją atliktų 1998 m. atraminės sienos įrengimo darbų dokumentaciją;

3,82

3,82

 

3,82

 

6

Atlikus statinio ekspertizę, įvertinti, kas jau padaryta VĮ „Lietuvos paminklai“ parengtu projektu, patikrinti ar gerai ir kaip padaryta, ar parinkti teisingi sprendimai ir tik tada užbaigti VĮ „Lietuvos paminklai“ nebaigtus darbus;

10,00

3,00

 

3,00

7,00

7

 parengti sklypo drenažo projektą, numatant patikimą vandens išleidimą per atraminę sieną ir šlaitų apsaugą nuo erozijos

9,10

 

 

 

9,10

8

parengti naują atraminės sienos paveldosaugos tvarkybos darbų projektą

44,20

 

 

 

44,20

9

 

 

 Atlikti atraminės sienos tvarkybos darbus ir

priduoti Valstybinei komisijai naudojimui

2836,21

 

 

 

2836,21

10

 Įrengti sklypo drenažą ir patikimą vandens išleidimą per atraminę sieną ir šlaitų apsaugos nuo erozijos darbus ir priduoti Valstybinei komisijai naudojimui.

177,97

 

 

 

177,97

11

Netiesioginės išlaidos: mokesčiai, pridėtinės, statybvietės išlaidos, pelnas.

212,37

9,44

 

 

202,93

 

 

 

Viso:

3394,03

19,00

 

19,00

3375,03

 

A.     V.*      

                 

 Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebonas                             _______________________________                                                                                       kun. Robertas Gedvydas Skrinskas   

 (pareigų pavadinimas)                                                                                            (parašas)                                                                                                                                              (vardas ir pavardė)                                                                                                                      

*Juridinio asmens atveju.

 

 

 

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio Vedėjui
Rotušės a. 29, Kaunas; LT-44033
PRAŠYMAS
Lapės, Kauno r. sav.,
2013 m. liepos mėn. 18 d.
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija prašo suderinti (pasirašyti) Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) , kuri yra nekilnojamoji kultūros vertybė, kuri vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190 ,,Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ (Žin., 2005, Nr. 58-2034) pripažinta valstybės saugoma,), Bažnyčios Šventoriaus atraminės sienutės, kuri Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke nurodyta: ,,Kiti statiniai (inžineriniai) (tvora, kanal. šuliniai - 3 vnt.)“ , unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166“. Savininkas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija ), avarinės būklės kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų aktą (pridedamas).
Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų aktas parengtas vadovaujantis:
1. 2003 m. rugsėjo 5 d. būklės tyrimo aktu ( priedas Nr.2) ;
2. 2013-06-17 Nr. 02 statinio neeilinės apžiūros aktu (priedas Nr.1);
3. 2013-07-10 Nr. 13-07/25 statinio dalinės ekspertizės aktu (priedas nr.3);
4. Statinio pripažinimo avariniu aktu 2013-07-12 Nr.1.
Priedai:
1. 2013-06-17 Nr. 02 statinio neeilinės apžiūros akto kopija 4 – lapai;
2. 2003 m. rugsėjo 5 d. būklės tyrimo akto kopija 2 – lapai;
3. 2013-07-10 Nr. 13-07/25 statinio dalinės ekspertizės akto kopija 2 – lapai;
4. Statinio pripažinimo avariniu aktas 2013-07-12 Nr.1. 1 – lapas;
5. Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų aktas 3 – egz.
Su pagarba,
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko įgaliotas asmuo Vytautas Kantautas
 

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
Kauno rajono savivaldybės Merui
Savanorių pr. 371, Kaunas; LT-49500
PRAŠYMAS
2013 m. liepos mėn. 22 d.
Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871), kuri yra nekilnojamoji kultūros vertybė, kuri vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190 ,,Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ (Žin., 2005, Nr. 58-2034) pripažinta valstybės saugoma. Bažnyčios šventoriaus atraminės sienutės būklė yra nustatyta, kad sienutė yra avarinės būklės, statinio dalinės ekspertizės aktu 2013-07-10 Nr. 13-07/25 ir 2013-07-12 Nr.1 statinio pripažinimo avariniu aktu.
2013-07-10 Nr. 13-07/25 statinio dalinės ekspertizės akte nurodyta privaloma pastaba:
1. Turi būti atlikti išsamūs inžineriniai ir hidrogeologiniai tyrimai.
Tam tikslui būtina nedelsiant parengti sklypo ir gretimų teritorijų inžinerinę- topografinę nuotrauką ir atlikti išsamius inžinerinius – geologinius grunto tyrimus ir hidrogeologinius grunto tyrimus, ne vien Bažnyčios žemėje bet ir gretimose Kauno raj. savivaldybės žemėse, ypač šlaituose link Neries upės..
Šiems darbams atlikti reikės ne mažiau 20 tūkst. Litų. Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija šiuo metu lėšų neturi.
Prašome Gerbiamą Merą rasti galimybę finansuoti topografinius, inžinerinius ir hidrogeologinius tyrimus.
Su pagarba, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas (El.paštu)
 

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ „LIETUVOS PAMINKLAI“
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai 2013-07-25 Nr. (1.13-3)1-692
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS TVOROS ATRAMINĖS SIENUTĖS DOKUMENTACIJOS
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba suderino VĮ „Lietuvos paminklai" saugomos dokumentacijos planą ir terminus. Tarnyba pritarė, kad rangovų atliktų darbų aktus bei kitą dokumentaciją Įmonė privalo saugoti 10 metų. Įmonėje 2010-2012 m. buvo atlikta bylų su dokumentais peržiūra ir suėjus nustatytam saugojimo terminui, dokumentai iki 2002 m. imtinai buvo sunaikinti.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, pranešame, kad VĮ „Lietuvos paminklai" negali pateikti 1997-1998 m. Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvoros atraminės sienutės ir šlaito sutvirtinimo atliktų darbų dokumentacijos.
Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių
Valentinas Šimas
S.Mačiūnas, tel. 272 40 65, ei. paštas s.maciunas@lpaminklai.lt

 

 

 

 

Prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašo
1 priedas
(Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. Į-210 redakcija)

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija (kultūros paveldo objekto valdytojas)
į.kodas 191245996; JA Registre; Kauno r. sav. Lapių mstl. Mokyklos g. 2b , LT-54434, tel. ( 8)-37- 554247 (kodas Juridinių asmenų registre, adresas, tel.)
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniam padaliniui (padalinio pavadinimas)
PRAŠYMAS
FINANSUOTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS IR NEATIDĖLIOTINUS SAUGOJIMO DARBUS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVENTOJO SOSTO IR SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) ĮGYVENDINIMO PROGRAMAI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ
2013-08-01 (data)
Prašau finansuoti kultūros paveldo objekto(-ų) tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų.
1. Pagrindinės žinios apie kultūros paveldo objektą(-us):
1.1. Pavadinimas(-ai): Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios pastato (kultūros paveldo statinio kodas Kultūros vertybių registre 15871) priklausinys: Bažnyčios šventoriaus atraminė siena (tvora) ;
1.2. Adresas(-ai): Kauno r. sav. Lapių mstl. Mokyklos g. 2b , LT-54434 ;
1.3. Unikalus(-ūs) žemės sklypo(-ų) Nr.: Žemės sklypo kadastrinis Nr.5240-0009-0713;
1.4. Unikalus(-ūs) statinio(-ių) Nr.: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios pastato (Unikalus kodas Nr.4400-0117-3077), (kultūros paveldo statinio kodas Kultūros vertybių registre 15871) priklausinys: Bažnyčios šventoriaus atraminė siena (tvora), (unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166);
2. Tvarkybos ir neatidėliotini saugojimo darbai, kuriuos prašoma finansuoti iš Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų:
2.1. Atlikti išsamius inžinerinius ir hidrogeologinius tyrimus, pagal parengtą projektinių IGG tyrimų užduotį (techninę užduotį) ir projektinių IGG tyrimų programą.
2.2. Turi būti surinkta visa išpildomoji atliktų atraminės sienos įrengimo darbų dokumentacija.
2.3. Turi būti parengtas sklypo drenažo projektas, numatant patikimą vandens išleidimą per atraminę sieną ir šlaitų apsaugą nuo erozijos.
2.4. Turi būti parengtas naujas atraminės sienos paveldosaugos tvarkybos darbų projektas
2.5. Atlikti atraminės sienos tvarkybos darbus.
2.6. Įrengti sklypo drenažą ir patikimą vandens išleidimą per atraminę sieną ir šlaitų apsaugą nuo erozijos.
2.7. Atlikus statinio ekspertizę, įvertinti, kas jau padaryta VĮ „Lietuvos paminklai“ parengtu projektu, patikrinti ar gerai ir kaip padaryta, ar parinkti teisingi sprendimai ir tik tada užbaigti VĮ „Lietuvos paminklai“ nebaigtus darbus.
3.PRIDEDAMA:
3.1. Kultūros paveldo objekto valdymo teisę patvirtinantis dokumentas, 3 - lapai.
3.2.1. Statybos techninio reglamento STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 676 (Žin., 2004,
Nr. 10-286), nustatyta tvarka parengtas Statinio pripažinimo avariniu aktas
1 - lapas.
3.2.2. statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-594 (Žin., 2002, Nr. 55-2200), nustatyta tvarka parengtas ekspertizės aktas, kuriame nustatyta, kad atsirado statinio avarijos grėsmė (statinys yra avarinės būklės)
2 – lapai;
3.3. Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų aktas
(5 priedas) (kai numatoma įrengti apsaugos technines priemones), 3 - lapai.
3.4. Kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų
duomenų 2014 m.aprašas, 2 – lapai;
3.5. Atliktų tyrimų (taikomųjų) ataskaitos (jeigu tyrimai atlikti), - lapas(-ų).
3.6. Tvarkybos darbų projektas (jeigu parengtas), - lapas(-ų).
3.7.Tvarkybos ar neatidėliotinų saugojimo darbų orientacinės kainos skaičiavimai (ar sąmatos), 15 - lapų.
3.8. 2003 m. rugsėjo 5 d. būklės tyrimo akto kopija 2 – lapai;
3.9. Statinio neeilinės apžiūros akto kopija 2013-06-17 Nr. 02 4 – lapai;
3.10. Statinio neeilinės apžiūros akto 2013-06-17 Nr. 02 priedai 94 – lapai;
3.11. Kauno rajono savivaldybės administracijos 2013-07-08 Nr.SD-2069 rašto kopija
2-lapai;
3.12. Kauno Arkivyskupijos kurijos 2013-06-20 Nr.96 rašto kopija 1 – lapas;
3.13. VĮ “Lietuvos paminklai” raštas dėl dokum. 2013-07-25 Nr.(1.13-3)1-692, 1 – lapas;
3.14. Įgaliojimas (jeigu prašymą paduoda valdytojo įgaliotas asmuo), 1 - lapas.
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas (pareigų pavadinimas) (parašas) (valdytojo vardas, pavardė)
 

 

 

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės“ 1 priedas
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)
Įmonės kodas 191245996; JA Registre; Kauno r. sav. Lapių mstl. Mokyklos g. 2b , LT-54434, tel. ( 8)-37- 554247 (juridinio asmens/asmens kodas, adresas, telefono Nr. , el. pašto adresas)
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniam padaliniui (institucijos (jos padalinio), kuriai teikiamas prašymas, pavadinimas)
PRAŠYMAS IŠDUOTI TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGAS (LAIKINĄJĮ APSAUGOS REGLAMENTĄ)
2013 m.rugpjūčio mėn. 5 d. Nr. 5/1
Prašau išduoti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygas (laikinąjį apsaugos reglamentą):
1. Kultūros paveldo objektas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios pastato (Unikalus kodas Nr.4400-0117-3077), (kultūros paveldo statinio kodas Kultūros vertybių registre 15871) priklausinys: Bažnyčios šventoriaus atraminė siena (tvora), (unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166); (pavadinimas, adresas,
15871 unikalus Kultūros vertybių registro kodas)
2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. 4400-0117-3166
3. Numatomų atlikti tvarkomųjų paveldosaugos darbų aprašymas:
2.1. Atlikti išsamius inžinerinius geologinius grunto ir hidrogeologinius tyrimus, pagal parengtą projektinių IGG tyrimų užduotį (techninę užduotį) ir projektinių IGG tyrimų programą.
2.2. Turi būti surinkta visa išpildomoji atliktų atraminės sienos įrengimo darbų dokumentacija.
2.3. Turi būti parengtas sklypo drenažo projektas, numatant patikimą vandens išleidimą per atraminę sieną ir šlaitų apsaugą nuo erozijos.
2.4. Turi būti parengtas naujas atraminės sienos paveldosaugos tvarkybos darbų projektas
2.5. Atlikti atraminės sienos tvarkybos darbus.
2.6. Įrengti sklypo drenažą ir patikimą vandens išleidimą per atraminę sieną ir šlaitų apsaugą nuo erozijos.
2.7. Atlikus statinio ekspertizę, įvertinti, kas jau padaryta VĮ „Lietuvos paminklai“ parengtu projektu, patikrinti ar gerai ir kaip padaryta, ar parinkti teisingi sprendimai ir tik tada užbaigti VĮ „Lietuvos paminklai“ nebaigtus darbus.
4. Turimos kultūros paveldo objekto tyrimų ir/ar projektinės dokumentacijos sąrašas:
4.1. Statybos techninio reglamento STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 676 (Žin., 2004, Nr. 10-286), nustatyta tvarka parengtas Statinio pripažinimo avariniu aktas ;
4.2. statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-594 (Žin., 2002, Nr. 55-2200), nustatyta tvarka parengtas ekspertizės aktas, kuriame nustatyta, kad atsirado statinio avarijos grėsmė (statinys yra avarinės būklės);
4.3. Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų aktas (5 priedas) ;
4.4. 2003 m. rugsėjo 5 d. būklės tyrimo aktas ;
4.5. Statinio neeilinės apžiūros aktas 2013-06-17 Nr. 02 ;
4.6. Statinio neeilinės apžiūros akto 2013-06-17 Nr. 02 priedai;
4.7. AB „Žemprojektas“ inžinerinė – geologinė dalis prie Lapių Bažnyčios;
4.8. AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“ Lapių Bažnyčios atraminės sienutės restauravimo projektas. 1996 m.
5. Kiti turimi duomenys apie kultūros paveldo objektą :
5.1. VĮ „Lietuvos paminklai“ 2013-07-25 raštas Nr.(1.13-3)1-692;
5.2. Statinio techninės priežiūros žurnalas ir apžiūrų aktai.
PRIDEDAMA:
1. Kultūros paveldo objekto valdymo teisę patvirtinantys dokumentai, 3 - lapai.
2. VĮ „Lietuvos paminklai“ 2013-07-25 raštas Nr.(1.13-3)1-692, 1 – lapas;
3. Statinio pripažinimo avariniu aktas 2013-07-12 Nr.1, 1 – lapas;
4. Statinio dalinės ekspertizės aktas 2013-07-10 Nr. 13-07/25 2 – lapai;
5. Kultūros paveldo apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų aktas
2013-07-15 Nr.1 (priedas Nr.5), 3 - lapai
6. Įgaliojimas (jeigu prašymą paduoda valdytojo įgaliotas asmuo), 1 - lapas.
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos kun. Robertas Gedvydas Skrinskas
Klebonas (valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
A.V. (juridinio asmens atveju)
 

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KAUNO TERITORINIS PADALINYS
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui kun. Robertui Gedvydui Skrinskui
Mokyklos g. 2b, Lapių mstl., Kauno r.
2013-08-08 Nr. (1.29-k)2k-1526
Į 2013-08-01 Nr.
DĖL PRAŠYMO FINANSUOTI
    Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys (toliau - KPD Kauno teritorinis padalinys) 2013-08-01 gavo Jūsų prašymą finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų (toliau Prašymas) ir informuoja, kad Prašymas neatitinka Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. Į-210 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. Į-256 „Dėl prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo14 (Žin., 2009, Nr. 66-2668) patvirtinto Aprašo (toliau Aprašas).
Pažymėtina, kad pateikėte Prašymą finansuoti išvardintus darbus „Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios pastato (kultūros paveldo statinio kodas Kultūros vertybių registre 15871) priklausinys: Bažnyčios šventoriaus atraminė siena (tvora)“. Tačiau Aprašas gali būti taikomas tik Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871), bet ne jo priklausiniui, kaip nurodote Prašyme, bažnyčios šventoriaus atraminei sienai (tvorai), nes atraminė siena (tvora) nėra Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vertingoji savybė. Tačiau KPD Kauno teritorinis padalinys turėdamas duomenų, kad artimiausiu metu numatyta rengti atraminės sienutės avarinės grėsmės likvidavimo darbų projektą ir atlikti konkrečius darbus, 2013- 07-03 raštu Nr. KTP-123 „Dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (u.k. 15871) kreipėsi į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybą, kad nustatytų Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vertingąsias savybes ir apibrėžtų teritorijos ribas. Departamentas 2013-07-11 atsakyme Nr. (9.52.)2-1894 informavo, kad įpareigojo Kultūros paveldo centrą skubos tvarka parengti šio objekto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto su priedais projektą ir pateikti Apskaito, paveldotvarkos planavimo skyriui. Aktas šiuo metu rengimas.
    Svarbu, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis" (toliau - Įsakymas) (Žin., 2005, Nr. 58-2034) Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia pripažinta valstybės saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe. Įsakymo 2 dalyje nurodoma, kad šio įsakymo 1 punkte numatytos vertybės saugomos remiantis jų apskaitos dokumentais, nustatančiais vertingąsias savybes (vertybės sudėtį, apimtį, vertingas dalis ar elementus), teritorijų ir apsaugos zonų ribas bei norminiais ir individualiais teisės aktais, nustatančiais apsaugos reikalavimus (priežiūros, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, konkrečius tvarkymo režimų darbus), kurie galioja tiek, kiek neprieštarauja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatoms. Pažymėtina, kad Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios pagrindinio dosjė sudėtyje esančiame 1986 m. rugsėjo 29 d. Akte nurodoma, kad šio kultūros paminklo teritoriją sudaro „Bažnyčia ir aplink ją esantis aptverta teritorija- šventorius“.
    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 8 straipsnio 12 dalimi, Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši ir skelbiami tinklalapyje http://kvr.kpd.lt/heritage.lt.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą manome, kad Prašymas turi būti taisomas:
1. Prašymo 1.1. punkte kultūros paveldo objekto pavadinimą nurodyti „ Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus atraminė siena tvora“;
2. Prašymo 1.3. punkte nurodyti „Nr. 4400-2413-8149“;
3. Prašymo 1.3. punkte nurodyti „Nr. 4400-0117-3166“;
4. Prašymo 2 punkte nurodyti „Atraminės sienos tvoros tyrimų atlikimas ir tvarkybos projekto parengimas";
5. Prašymo priedų sąrašo 3.2. punkte savo nuožiūra išbraukėte patvirtintą Prašymo formos nuorodą ir palikote tik dalį sakinio. Prašome pataisyti ir pilnai nurodyti 3.2. punktą. Pridėti turite 2 lapus „Statinio dalinės ekspertizės aktą Nr. 13-07/25, 2013-07-10“;
6. Savo nuožiūra taisote Prašymo priedų sąrašą ir pridedate 3.4. punktą. Pagal Aprašą tokio punkto nėra;
7. Prašymo priedų 3.4. punkto pavadinimas turi būti taip, kaip Apraše „Atliktų tyrimų (taikomųjų) ataskaitos (jeigu tyrimai atlikti);
8. Prašymo priedų 3.5. punkto pavadinimas turi būti taip, kaip Apraše „Tvarkybos darbų projektas G eigų parengtas);
9. Prašymo priedų 3.6. punkto pavadinimas turi būti taip, kaip Apraše „Tvarkybos ar neatidėliotinų saugojimo darbų orientacinės kainos skaičiavimai (ar sąmatos)14;
10. Aprašo 2 priedas (lentelė) parengta savo nuožiūra, t.y. išbraukėte datos ir Nr. skiltį bei sudarymo vietą;
11. Lentelės 2 grafoje kultūros paveldo objekto pavadinimas ir adresas turi būti nurodomas „ Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus atraminė siena tvora, Kauno r. sav., Lapių mstl., Mokyklos g. 2b;
12. Lentelės 3 grafoje nurodyti „Atraminės sienos tvoros tyrimų atlikimas ir tvarkybos projekto parengimas";
13. Lentelės 4 grafoje nurodyti kainą atraminės sienos tvoros tyrimų atlikimo ir tvarkybos projekto parengimo, atitinkančią sąmatinius skaičiavimus;
14. Lentelės 6, 8, 9 grafose nurodyti taip pat vieną kainą, atitinkančią sąmatinius skaičiavimus.
    Aprašo II sk. 7 p. nurodoma, kad jeigu pareiškėjas pateikė netinkamai įformintus ar ne visus Aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus arba klaidingus duomenis, apie tai teritorinis padalinys raštu praneša pareiškėjui, nurodydamas ne trumpesnį kaip 10 kalendorinių dienų terminą pateiktiems dokumentams patikslinti ar papildomiems pateikti. Per nustatytą terminą nepatikslinus dokumentų ar nepateikus papildomų dokumentų, Prašymas nenagrinėjamas, apie priežastis raštu informuojant pareiškėją.
Prašome 10 kalendorinių dienų laikotarpyje patikslinti pateiktus dokumentus.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 36 str. nustatyta tvarka.
Vyriausioji valstybinė inspektorė laikinai einanti vedėjo pareigas (parašas) Asta Naureckaitė.
tel.: (8 37) 20 85 84, ei. p. asta.n@heritage.lt

 

 

 

TRIŠALĖ SUTARTIS Nr. 19 (PROJEKTAS)
Kaunas 2013 m. rugpjūčio mėn. 12 d.
SUTARTIES ŠALYS
1. Kauno rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188756386, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Ričardo Pudževelio, toliau vadinama UŽSAKOVU bei Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno inžineriniai tyrinėjimai", įmonės kodas 234021850, atstovaujama bendrovės generalinio direktoriaus Jono Grimo, toliau vadinama VYKDYTOJU ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija, atstovaujama Klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko, toliau vadinama NAUDOS GAVĖJA, sudarė šią sutartį.
2. UŽSAKOVO: adresas Savanorių pr. 371, Kaunas , el.p. administratorius@krs.lt
VYKDYTOJO: adresas Kęstučio g. 58-6, Kaunas; telefonas 8 37 456790; faksas 8 37 210191, el.paštas: info@kaunoit.lt, atsiskaitomoji sąskaita LT04 7044 0600 0287 9568 AB SEB Vilniaus bankas, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT340218515.
NAUDOS GAVĖJO: adresas: Mokyklos g. 2B , Lapės, Kauno r., tel. 8-37-554247, 8-659-87286, life@zebra.lt
Šalys patvirtina, kad jos yra įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir kad sutartis neprieštarauja įstatuose numatytai veiklai.
DARBO TURINYS
3. VYKDYTOJAS įsipareigoja atlikti skaitmeninę topografinę nuotrauką Mokyklos g. 2B, Lapės, Kauno r. (Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios pastato (Unikalus kodas Nr.4400-0117-3077), (kultūros paveldo statinio kodas Kultūros vertybių registre 15871) priklausinys: Bažnyčios šventoriaus atraminė siena (tvora), (unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166); rekonstrukcija, restauracija ir avarinės būklės pašalinimas).
DARBO KAINA
4. Sutartinė kaina: 850.00 Lt + PVM už 1 hektarą. Apmokama už faktinį atliktos topografinės nuotraukos plotą.
DARBO APMOKĖJIMO TVARKA
5. UŽSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU pagal atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą bei PVM sąskaitą-faktūrą.
6. UŽSAKOVAS apmoka VYKDYTOJUI už atliktą darbą per 15 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų perdavimo ir priėmimo akto abipusio šalių pasirašymo dienos.
UŽBAIGTO DARBO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA
7. VYKDYTOJAS užbaigtą darbą perduoda UŽSAKOVUI ir NAUDOS GAVĖJUI, pateikdamas 2 egzempliorius suderintos toponuotraukos ataskaitos ir 2 egz. kompiuterinėje laikmenoje.
8. Darbas laikomas NAUDOS GAVĖJO priimtu, jei abi ŠALYS pasirašo užbaigto darbo perdavimo ir priėmimo aktą.
ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
9. UŽAKOVO įsipareigojimai:
- pasirašyti šią sutartį ir grąžinti ją VYKDYTOJUI per 5 kalendorines dienas, gavus sutartį iš VYKDYTOJO;
- per 5-ias kalendorines dienas pasirašyti užbaigto darbo perdavimo ir priėmimo aktą arba, jo nepasirašius, raštu informuoti VYKDYTOJĄ, nurodant tokio sprendimo motyvus.
- apmokėti VYKDYTOJUI už atliktus darbus 6 punkte nurodyta tvarka.
10. VYKDYTOJO įsipareigojimai:
- derinti atliekamus darbus;
- pateikti visų atliktų darbų dokumentaciją;
- pataisyti atliktą darbą (esant trūkumams) be papildomo apmokėjimo;
GARANTIJOS
11. Vykdytojas garantuoja, kad priėmimo metu atlikti darbai atitiks sutartyje nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti prisilaikant Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento “GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai”.
SUTARTIES GALIOJIMO PAKEITIMO
IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS
12. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo ir patvirtina antspaudais abi šalys. Ji galioja visą sutartinio darbo trukmę. Sutartis nustoja galioti, jei ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant teismo sprendimui ar kitais LR įstatymais numatytais atvejais.
13. Jei bent viena šalis nevykdo sutartinių įsipareigojimų, sutartis gali būti nutraukta pagal vienos iš šalių motyvuotą raštišką pareiškimą, pranešus kitai šaliai prieš 7 kalendorines dienas. Tuo atveju kita šalis turi teisę išsireikalauti dėl šio sutarties nutraukimo patirtų nuostolių kompensavimą LR įstatymuose numatyta tvarka.
14. Sutartis gali būti keičiama, kai UŽSAKOVAS pakeičia (papildo) darbo užduotį, dėl ko padidėja ar sumažėja darbo apimtis, pailgėja ar sutrumpėja darbo trukmė ir dėl to keičiasi sutartinė kaina, trukmė ar terminai.
15. Sutartis keičiama (papildoma) abiejų šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu susitarimu.
ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
16. Šalių ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami tiesiogiai šalims susitariant.
17. Šalys, neišsprendusios ginčo 16 p. nurodyta tvarka, perduoda ją spręsti teismui.
Sutartis yra sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas tenka UŽSAKOVUI ir vienas – VYKDYTOJUI.
UŽSAKOVAS: Kauno rajono savivaldybės administracija A.V.
VYKDYTOJAS: UAB “Kauno inžineriniai tyrinėjimai”  Generalinis direktorius JONAS GRIMAS A.V.
NAUDOS GAVĖJAS: LAPIŲ Šv. Jono Krikštytojo Parapija A.V.
 

 

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija
į.kodas 191245996; JA Registre; Kauno r. sav. Lapių mstl. Mokyklos g. 2b , LT-54434, tel. ( 8)-37- 554247
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Kauno teritoriniam padaliniui
PRAŠYMAS (Pakartotinis)
FINANSUOTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS IR NEATIDĖLIOTINUS SAUGOJIMO DARBUS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVENTOJO SOSTO IR SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) ĮGYVENDINIMO PROGRAMAI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ
2013-08-14
Prašau finansuoti kultūros paveldo objekto(-ų) tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų.
1. Pagrindinės žinios apie kultūros paveldo objektą(-us):
1.1. Pavadinimas(-ai): Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios šventoriaus atraminė siena tvora;
1.2. Adresas(-ai): Kauno r. sav. Lapių mstl. Mokyklos g. 2b , LT-54434 ;
1.3. Unikalus(-ūs) žemės sklypo(-ų) Nr.: Nr.4400-2413-8149 (Žemės sklypo kadastrinis Nr.5240-0009-0713 Lapių k.v.);
1.4. Unikalus(-ūs) statinio(-ių) Nr.: Nr.4400-0117-3077, Nr. 4400-0117-3166);
2. Tvarkybos ir neatidėliotini saugojimo darbai, kuriuos prašoma finansuoti iš Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų:
I. Atraminės sienos tvoros tyrimų atlikimas ir tvarkybos projekto parengimas:
2.1. Atlikti išsamius inžinerinius ir hidrogeologinius tyrimus, pagal parengtą projektinių
IGG tyrimų užduotį (techninę užduotį) ir projektinių IGG tyrimų programą.
2.2. Turi būti surinkta visa išpildomoji atliktų atraminės sienos įrengimo darbų dokumentacija.
2.3. Turi būti parengtas sklypo drenažo projektas, numatant patikimą vandens išleidimą per atraminę sieną ir šlaitų apsaugą nuo erozijos.
2.4. Turi būti parengtas naujas atraminės sienos paveldosaugos tvarkybos darbų projektas.
II. Atraminės sienos tvoros avarinės grėsmės likvidavimo darbų atlikimas:
2.5. Atlikti atraminės sienos tvarkybos darbus.
2.6. Įrengti sklypo drenažą ir patikimą vandens išleidimą per atraminę sieną ir šlaitų apsaugą nuo erozijos.
2.7. Atlikus statinio ekspertizę, įvertinti, kas jau padaryta VĮ „Lietuvos paminklai“ parengtu projektu, patikrinti ar gerai ir kaip padaryta, ar parinkti teisingi sprendimai ir tik tada užbaigti VĮ „Lietuvos paminklai“ nebaigtus darbus.

3.PRIDEDAMA:
3.1. Kultūros paveldo objekto valdymo teisę patvirtinantis dokumentas, 3 - lapai.
3.2. Statybos techninio reglamento STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 676 (Žin., 2004,
Nr. 10-286), nustatyta tvarka parengtas Statinio pripažinimo avariniu aktas arba statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-594 (Žin., 2002, Nr. 55-2200), nustatyta tvarka parengtas ekspertizės aktas, kuriame nustatyta, kad atsirado statinio avarijos grėsmė (statinys yra avarinės būklės)
(Statinio dalinės ekspertizės aktas Nr.13-07/25, 2013-07-10) 2 – lapai;
3.3. Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų aktas
(5 priedas) (kai numatoma įrengti apsaugos technines priemones), 3 - lapai.
3.4. Atliktų tyrimų (taikomųjų) ataskaitos (jeigu tyrimai atlikti), - lapas(-ų).
3.5. Tvarkybos darbų projektas (jeigu parengtas), - lapas(-ų).
3.6. Tvarkybos ar neatidėliotinų saugojimo darbų orientacinės kainos skaičiavimai (ar sąmatos), 15 - lapų.
3.7. Kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų
duomenų 2014 m.aprašas, 2 – lapai;
3.8. 2003 m. rugsėjo 5 d. būklės tyrimo akto kopija 2 – lapai;
3.9. Statinio neeilinės apžiūros akto kopija 2013-06-17 Nr. 02 4 – lapai;
3.10. Statinio neeilinės apžiūros akto 2013-06-17 Nr. 02 priedai 94 – lapai;
3.11. Kauno rajono savivaldybės administracijos 2013-07-08 Nr.SD-2069 rašto kopija
2-lapai;
3.12. Kauno Arkivyskupijos kurijos 2013-06-20 Nr.96 rašto kopija 1 – lapas;
3.13. VĮ “Lietuvos paminklai” raštas dėl dokum. 2013-07-25 Nr.(1.13-3)1-692, 1 – lapas;
3.14. Įgaliojimas (jeigu prašymą paduoda valdytojo įgaliotas asmuo), 1 - lapas.
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos kun. Robertas Gedvydas Skrinskas


 

                                                                 Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija

2013-08-01 Nr. 1

Lapės, Kauno r.sav.

Kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų duomenų  2014  m. aprašAS (Pakartotinis)

 

                                                                              Eil. Nr.

Kultūros paveldo objekto pavadinimas ir adresas

Kultūros paveldo objekto

valdytojas

 

Kultūros paveldo objekto tvarkybos

ir neatidėliotinų saugojimo darbų,  numatomų atlikti 2014m., pavadinimas

Tvarkybos

ir/ar neatidėliotinų saugojimo darbų kaina (tūkst. Lt) 2014 m.

Valdytojo skiriamos lėšos

(tūkst. Lt)

Iš savivaldybės   biudžeto

ir/ar kitų finansavimo šaltinių gaunamos lėšos (tūkst. Lt)

Valdytojo, savivaldybės

ar kitų finansavimo šaltinių lėšos

(tūkst. Lt)

(6 ir 7 p. suma)

Reikalingos

valstybės biudžeto lėšos

(tūkst. Lt)

(5 ir 8 p.  skirtumas)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios šventoriaus atraminė siena tvora, Kauno r. sav. Lapių mstl. Mokyklos g. 2b ,

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija

Atraminės sienos tvoros tyrimų atlikimas ir tvarkybos projekto parengimas

179,00

1,00

 

1,00

178,00

2

 

 

Atraminės sienos tvoros avarinės grėsmės likvidavimo darbų atlikimas

3215,00

 

 

 

3215,00

 

 

 

Viso:

3394,00

1,00

 

1,00

3393,00

                         

  Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebonas                             _______________________________                                                                                       kun. Robertas Gedvydas Skrinskas   

 

 

 

TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS (LAIKINASIS APSAUGOS REGLAMENTAS)
Kulturos paveldo departamento prie Kulturos ministerijos Kauno teritorinis padalinys (Antspaudu ir parašu užvizavo Asta Naureckaitė)
(išdavusios institucijos pavadinimas)
2013-08-12 Nr. (12.37-K) 2K-1534
Kaunas
(sudarymo vieta)
1. Kultūros paveldo objektas: Valstybės sausomas kultūros paveldo objektas Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) Kauno r. sav. teritorija, Lapių mstl. (pavadinimas, adresas, unikalus Kultūros vertybių registro kodas)
2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. bažnyčios unikalus Nr. 4400-0117-3077, priklausinvs šventoriaus atraminė siena (tvora) - Nr. 4400-0117-3166
3. Kultūros paveldo objekto valdytojas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija. a.k. 191245996. Kauno r. sav. Lapių mstl.. Mokyklos g. 2b.. LT-54434. tel. 8-37-554247 (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens/asmens kodas, adresas, telefono Nr., ei. pašto adresas)
4. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygos:
Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto teritorijos elemento - šventoriaus atraminės sienos tvarkybos darbus vykdyti galima, būtina vadovautis LR galiojančiuose nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga, naudojimą ir tvarkvba (tvarkomuosius paveldosaugos darbus) reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais.
Kultūros paveldo objektas - Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (unikalus kodas 15871) stovi ant ~ 30 m aukščio kalvos su stačiais šlaitais viršūnės. Šventorių iš trijų pusių juosiančios atraminės pilnaviduriu keraminiu plytų mūro sienos su kontraforsais tvarkvba vykdyti tik atlikus išsamius inžinerinius geologinius grunto ir hidrogeologinius tyrimus pagal parengta IGG techninę tyrimu užduotį ir IGG tyrimu programa. Surinkus visa išpildomąją atliktų atraminės sienos įrengimu dokumentaciją, galima rengti atraminės sienos ir sklypo drenažo paveldosaugos tvarkybos darbu projektą. Rengiant tvarkomųjų paveldosaugos darbu projektinius sprendinius būtina išsaugoti ir nepažeisti objekto autentiškumo. Visų tvarkybos darbu tikslas - išsaugoti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes ir elementus, nurodytus objekto apskaitos dokumente - pagrindiniame dosjė, atliktų esamos padėties tyrimu išvadose, remiantis istoriniais ir kitais duomenimis.
Visus saugomus autentiškus elementus būtina nužymėti techninio projekto brėžiniuose, aprašyti jų tvarkybą, taikant specialiąsias technologijas ir vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentais PTR 2.01.01: 2010 „Kontakto zonos ,.mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“; PTR2.03.01:2006“ Betono konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“: “Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“. PTR 2.02.03:2007: aprašyti numatomų sprendiniu pasirinkimo koncepciją, atsižvelgiant į PTR 2.13.01: 2011. Vadovaujantis PTR 2.13.01:2011 ..Archeologinio paveldo tvarkyba“, atlikti archeologinius tyrimus.
Paveldo tvarkybos projektą rengti PTR 3.06.01:2007 ..Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklėse" nustatyta tvarka ir apimtimi, projektiniu pasiūlymu, kuriems pritars KPD KTP. pagrindu.
Projektą valstybės saugomame kultūros paveldo objekte galima rengti ir darbus vykdyti kultūros ministro patvirtinta tvarka atestuoto II kat. specialisto priežiūroje.
Vadovaujantis Nekilnojamojo kulturos paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 p. būtina atlikti kultūros ministro patvirtinta tvarka darbų projekto paveldosauginę (specialiąją) ekspertizę.
Tvarkybos darbų projekto sudėtyje turi būti tyrimų ataskaitos, technologijų žiniaraščiai (planuose ir fasaduose prie saugotinų elementų turi būti nurodytos technologijos tvarkybai).
Bendroje techninio projekto dokumentacijoje turi būti įsegta samata, parengta pagal restauracinius įkainius.
Tvarkomųjų paveldosaugos darbų vykdymui privalu gauti KPD prie KM Kauno TP leidimą.
Tvarkybos metu aptikus nauju vertingųjų savybių, prašome vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin.. 1995. Nr. 3-37: 2004. Nr. 153-5571: 2012. Nr. 136- 6960) 9 str. 3 d., t.y. “jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui.”
KPD prie KM Kauno TP vyr. specialistė Rymantė Gudienė
(pareigų pavadinimas)  (parašas) (vardas ir pavardė) A. V.
Projektavimo sąlygos (laikinasis apsaugos reglamentas) išduotos (įteiktos):
Lapių klebonas (parašas/antspaudas) kun. Robertas Skrinskas


 

TRIŠALE SUTARTIS Nr. (Projektas)
Kaunas, 2013 m. rugpjūčio mėn. 23 d.
SUTARTIES ŠALYS
1. Kauno rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188756386, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Ričardo Pudževelio, toliau vadinama UŽSAKOVU bei Uždaroji akcinė bendrovė "GeoFirma”, įmonės kodas 302555562, atstovaujama bendrovės direktoriaus Romualdo Milvydo, toliau vadinama VYKDYTOJU ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija, atstovaujama Klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko, toliau vadinama NAUDOS GAVĖJA, sudarė šią sutartį.
2. UŽSAKOVO: adresas Savanorių pr. 371, Kaunas , el.p. administratorius@krs.lt.
VYKDYTOJO: adresas Konstitucijos pr. 8A, Vilnius, buveinė - Saulėtekio ai. 15-512, Vilnius, telefonas 8-612-12228, tel./faksas 8-5-2500604, el.p. geofirmalt@gmail.com, atsiskaitomoji sąskaita LT797300010124519571, AB Swedbank, banko kodas 73000, PVM mokėtojo kodas LT100005767218.
NAUDOS GAVĖJO: adresas: Mokyklos g. 2B , Lapės, Kauno r., tel. 8-37-554247, 8-659-87286, life@zebra.lt
Šalys patvirtina, kad jos yra įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir kad sutartis neprieštarauja įstatuose numatytai veiklai.
DARBO TURINYS
3. VYKDYTOJAS įsipareigoja atlikti projektinius inžinerinius geologinius ir hidrogeologinius tyrimus Mokyklos g. 2B, Lapių mstl., Kauno r. sav.(Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios pastato (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 15871) priklausinys: šventoriaus atraminė siena (tvora), (unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166)).
DARBO KAINA
4. Sutartinė kaina: 47.000,00 Lt (keturiasdešimt septyni tūkstančiai litų 00 ct), PVM 21 % - 9.870,00 Lt (devyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt litų 00 ct), viso suma - 56.870,00 Lt (penkiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt litų 00 ct).
DARBO APMOKĖJIMO TVARKA
5. UŽSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU pagal atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą bei PVM sąskaitą-faktūrą.
6. UŽSAKOVAS apmoka VYKDYTOJUI už atliktą darbą per 15 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų perdavimo ir priėmimo akto abipusio šalių pasirašymo dienos.
UŽBAIGTO DARBO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA
7. VYKDYTOJAS užbaigtą darbą perduoda UŽSAKOVUI ir NAUDOS GAVĖJUI, pateikdamas ataskaitos 2 egzempliorius ir 2 egz. pernešamoje kompiuterinėje laikmenoje.
8. Darbas laikomas NAUDOS GAVĖJO priimtu, kai abi ŠALYS pasirašo užbaigto darbo perdavimo ir priėmimo aktą.
ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
9. UŽSAKOVO įsipareigojimai:
- pasirašyti šią sutartį ir grąžinti ją VYKDYTOJUI per 5 kalendorines dienas, gavus sutartį iš VYKDYTOJO;
- per 5-ias kalendorines dienas pasirašyti užbaigto darbo perdavimo ir priėmimo aktą arba, jo nepasirašius, raštu informuoti VYKDYTOJĄ, nurodant tokio sprendimo motyvus.
- apmokėti VYKDYTOJUI už atliktus darbus 6 punkte nurodyta tvarka.

10. VYKDYTOJO įsipareigojimai:
- derinti atliekamus darbus su UŽSAKOVU arba NAUDOS GAVĖJU;
- pateikti visų atliktų darbų dokumentaciją;
- pataisyti atliktą darbą (esant trūkumams) be papildomo apmokėjimo.
GARANTIJOS
11. Vykdytojas garantuoja, kad priėmimo metu atlikti darbai atitiks sutartyje nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti prisilaikant Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011. “Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ reikalavimų.
SUTARTIES GALIOJIMO PAKEITIMO
IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS
12. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo ir patvirtina antspaudais abi šalys. Ji galioja visą sutartinio darbo trukmę. Sutartis nustoja galioti, jei ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant teismo sprendimui ar kitais LR įstatymais numatytais atvejais.
13. Jei bent viena šalis nevykdo sutartinių įsipareigojimų, sutartis gali būti nutraukta pagal vienos iš šalių motyvuotą raštišką pareiškimą, pranešus kitai šaliai prieš 7 kalendorines dienas. Tuo atveju kita šalis turi teisę išsireikalauti dėl šio sutarties nutraukimo patirtų nuostolių kompensavimą LR įstatymuose numatyta tvarka.
14. Sutartis gali būti keičiama, kai UŽSAKOVAS pakeičia (papildo) darbo užduotį, dėl ko padidėja ar sumažėja darbo apimtis, pailgėja ar sutrumpėja darbo trukmė ir dėl to keičiasi sutartinė kaina, trukmė ar terminai.
15. Sutartis keičiama (papildoma) abiejų šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu susitarimu.
ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
16. Šalių ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami tiesiogiai šalims susitariant.
17. Šalys, neišsprendusios ginčo 16 p. nurodyta tvarka, perduoda ją spręsti teismui.
Sutartis yra sudaryta trim vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių po vieną tenka UŽSAKOVUI, VYKDYTOJUI ir NAUDOS GAVĖJUI.
UŽSAKOVAS:
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius RIČARDAS PUDŽEVELIS   A.V.
NAUDOS GAVĖJAS: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebonas kun. ROBERTAS GEDVYDAS SKR1NSKAS   A.V.
VYKDYTOJAS: UAB “GeoFirma” direktorius ROMUALDAS MILVYDAS A.V.
 


KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 2013-08-23 Nr. MSD-177
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebonui kun. R. G. Skrinskui, Mokyklos g. 2B, Lapės, LT-54434 Kauno r.
Į 2013-07-22 prašymą
Kopija: Kauno Arkivyskupijos kurijai Arkivyskupui metropolitui S.Tamkevičiui Rotušės a. 1 A, LT-44279, Kaunas
DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO
Informuojame, kad Kauno r. savivaldybė yra parengusi „Bažnyčių finansavimo programą44, kurios pagrindu skiriamos lėšos Kauno Arkivyskupijai ir Vilkaviškio vyskupijai Kauno r. teritorijoje esančių bažnyčių ir jose esančio sakralinio paveldo tvarkybos darbams. Pažymime, kad 2013 m. „Bažnyčių finansavimo programoje44 nebuvo numatyta lėšų Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvarkybos darbams, kadangi valdytojas nesikreipė dėl lėšų poreikio.
Atkreipiame dėmesį, kad Savivaldybė lėšas įvairiems projektams gali skirti vadovaujantis Kauno rajono tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS-32 patvirtintu biudžetu, kuris formuojamas vieneriems metams, o lėšos skirstomos pagal numatytas programas. Todėl sprendimą dėl paramos Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos vykdomiems projektams bus galima priimti tik patikslinus biudžetą.
Taip pat informuojame, kad į Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros vertybių registrą įrašytų Lietuvos Katalikų bažnyčiai priklausančių kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai gali būti finansuojami, įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programą (toliau - programa). Prašymą dėl finansavimo reikia pateikti iki rugsėjo mėn. 1 d. Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) Kauno teritoriniam padaliniui, vadovaujantis departamento direktoriaus 2007 m. birželio 20 d. įsakymu „Dėl prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 72-2877; 2009, Nr. 66-2668).
Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros
srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programos projektas rengiamas kartu su Lietuvos Vyskupų Konferencija, jam turi pritarti Dvišalė nuolatinė komisija. Lėšos programai paskirstomos proporcingai pagal vyskupijas, todėl, atsižvelgiant j visą programai skiriamų lėšų sumą, į programos projektą įrašomi ne visi kultūros paveldo objektai, dėl kurių tvarkybos darbų finansavimo buvo pateikti prašymai. Didžiąją dalį į programos projektą įrašytų objektų sudaro tie, kurių tvarkybos darbai buvo pradėti anksčiau ir kuriuos būtina tęsti.
Rekomenduojame kultūros paveldo objekto valdytojui - Kauno Arkivyskupijai - atlikus Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (UK 15871) taikomuosius tyrimus ir tvarkybos darbus, kreiptis į Departamento Kauno teritorinį padalinį, kadangi vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-157 „Dėl privačios nuosavybės - prieinamų lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 53-1815; 2009, Nr. 83-3459). Atlikus tvarkomuosius darbus, gali būti kompensuojama iki 50 % šių darbų bei projektavimo išlaidų. Taikomųjų tyrimų išlaidos kompensuojamos iki 100 %. Prašymai skirti kompensaciją teikiami Departamentui kasmet iki spalio 15 d. Taip pat informuojame, kad norėdamas gauti kompensaciją, kultūros paveldo objekto valdytojas turi pasirašyti apsaugos sutartį su Departamentu, kurioje būtų nustatytos pastato lankymo sąlygos. Dėl sutarties sudarymo reikia kreiptis į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinį padalinį.
Meras
Valerijus Makūnas
Nerijus Kelmelis, (8 37) 30 55 14 Rūta Černiauskienė, (8 37) 30 55 84

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
LAPĖS, Kauno raj. 54434, Mokyklos 2b ( 8)-37- 554247
Kauno rajono savivaldybės Merui
Savanorių pr. 371, Kaunas; LT-49500
PRAŠYMAS
Lapės, Kauno r. sav.,
2013 m. Rugpjūčio mėn. 28 d.
Valstybės saugomame kultūros paveldo objekte: Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) , esančiame Kauno rajono savivaldybėje teritorijoje Lapių mstl., 2003 m. rugsėjo 5 d., komisija sudaryta LR Aplinkos ministro 2003-09-01 įsakymu Nr.441, siūlė: užbaigti atraminės sienutės ir šlaitų tvarkymo darbus (priedas Nr.1). darbai nėra iki šiol atlikti. Pažymėtina, kad šlaitai yra trijose pusėse nuo atraminės sienutės Kauno rajono savivaldybės teritorijoje 30-50 m atstumu nuo sienos (tvoros).

Statinio techninis prižiūrėtojas Vytautas Kantautas atlikdamas apžiūrą, pastebėjo, kad po stichinių liūčių , įvykusių 2013 m. gegužės – birželio mėnesiais, sukėlusių atskirų konstrukcijų: kontraforsų ir sienų griūčių ir deformacijų Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios, kuri yra nekilnojamoji kultūros vertybė, kuri vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190 ,,Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ (Žin., 2005, Nr. 58-2034) pripažinta valstybės saugoma, Bažnyčios šventoriaus atraminėje sienutėje ir kreipėsi su teikimu 2013-06-12 Nr.01 (priedas Nr.2) sukviesti specialistų komisiją dėl neeilinės atraminės sienos (tvoros) konstrukcijų apžiūros .
2013-06-17 neeilinės apžiūros Komisija surašė Statinio neeilinės apžiūros aktą Nr.02, kuriame išvardinti pastebėti defektai, deformacijos gedimai (priedas Nr.3).
2013m. liepos mėn. UAB „Ekspertika“, ekspertas Dr. Jurgis Ražaitis atliko statinio ekspertizę ir surašė Statinio dalinės ekspertizės aktą 2013-07-10 Nr.13-07/25, kuriame įvertino statinio techninės būklę sekančiai: „ Šventoriaus atraminės sienos-tvoros konstrukcijos netenkina LR Statybos įstatymo 4-me straipsnyje nustatyto Esminio statinio reikalavimo STR 2.01.01(1):2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“. Statinio būklė yra avarinė, gresia atraminės sienos griūtis ir ženklios šventoriaus šlaitų nuošliaužos, galinčios pažeisti ir Bažnyčios pastato konstrukcijas“ (priedas Nr.4). Akte nurodytos privalomos pastabos Nr.1, 2, 3, 4. Privalomoje pastaboje Nr.3, nurodyta atlikti šlaitų apsaugą nuo erozijos. Pažymėtina, kad šlaitai yra 3-se pusėse nuo atraminės sienutės Kauno r. sav. teritorijoje.
Statinio būklė yra nustatyta, kad sienutė yra avarinės būklės, remiantis statinio dalinės ekspertizės aktu 2013-07-10 Nr. 13-07/25 (priedas Nr.4) 2013-07-12 Nr.1 statinio pripažinimo avariniu aktu (priedas Nr.5).
Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų akte 2013-07-15 Nr.1 (priedas Nr.6) ir Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygose 2013-08-12 Nr.(12).37.-k)2k-1534 (priedas Nr.7) nurodyta : atlikti išsamius inžinerinius- geologinius grunto ir hidrogeologinius tyrimus pagal parengtą IGG techninę tyrimų užduotį ir IGG tyrimų programą bei atlikti sklypo ir gretimų teritorijų inžinerinę- topografinę nuotrauką.
2013-07-10 Nr. 13-07/25 statinio dalinės ekspertizės akte taip pat nurodyta privaloma pastaba:
1. Turi būti atlikti išsamūs inžineriniai ir hidrogeologiniai tyrimai. (priedas Nr.4).
Tam tikslui būtina nedelsiant parengti sklypo ir gretimų teritorijų inžinerinę- topografinę nuotrauką ir nedelsiant atlikti išsamius inžinerinius – geologinius grunto tyrimus ir hidrogeologinius grunto tyrimus, ne vien Bažnyčios žemėje bet ir gretimose Kauno raj. savivaldybės žemėse, ypač šlaituose link Neries upės ir link lietaus vandens takoskyros nuo miestelio pusės. Bažnyčios turimas žemės sklypas yra tik 0,2092 ha (priedai Nr.8, Nr.9), o toponuotrauką reikalinga atlikti apie 5,0 ha plote, pagrinde savivaldybės žemėje. Šių darbų Kultūros vertybių apsaugos Departamentas prie LR Kultūros ministerijos nefinansuoja.
Parapija organizavo inžinerinius – geologinius grunto tyrimų ir hidrogeologinių grunto tyrimų Rangovų apklausą ir parinko UAB „Geofirmą“, turinčią ypač kvalifikuotus specialistus-mokslininkus. Darbų sąmata: 56870 Lt. (priedas Nr.10), sutarties projektas (priedas Nr.11).
Parengimui sklypo ir gretimų teritorijų inžinerinės- topografinės nuotraukos, aukščiau nurodytu būdu parinkta UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“, sutarties projektas (priedas Nr.12), (suma 850Lt/ha ×5=4250Lt+PVM).
Šiems darbams nedelsiant atlikti , Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija šiuo metu lėšų neturi.
Prašome Gerbiamą Merą apsvarstyti ir rasti galimybę finansuoti topografinius, inžinerinius ir hidrogeologinius tyrimus.
Priedai:
1. Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios pastato būklės tyrimo akto
2003-09-05 akto kopija 2 – lapai;
2. Statinio techninio prižiūrėtojo teikimo 2013-06-12 Nr.01 kopija 1 – lapas;
3. 2013-06-17 Statinio neeilinės apžiūros akto Nr.02 kopija 4 – lapai;
4. statinio dalinės ekspertizės akto 2013-07-10 Nr. 13-07/25 kopija 2 – lapai;
5. 2013-07-12 Nr.1 statinio pripažinimo avariniu akto kopija 1 – lapas;
6. Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų akto
2013-07-15 Nr.1 kopija 3 – lapai;
7. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų 2013-08-12
Nr.(12).37.-k)2k-1534 kopija ; 2 - lapai;
8. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 2012-08-08 kopija 3 – lapai;
9. Žemės sklypo plano M 1:500 kopija 1 – lapas;
10. Darbų sąmata , kopija 1 – lapas;
11. Trišalės sutarties kopija 2 – lapai;
12. Trišalės sutarties Nr.19, kopija 2 – lapai;
13. Įgaliojimo kopija 1 – lapas.
Su pagarba,
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos  Klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas
 

 

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2010-10-25 įsakymu Nr. ĮS-1689

Marius Torrau /parašas ir antspaudas/

2013 m. rugsėjo 06 d.

SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS NUSTATOMI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

2013 m. rugpjučio 26 d. Nr. SAR-111

(sąlygų registravimo data, numeris)

Planuojamo statinio pavadinimas: Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto Lapių šv. Jono krikštytojo bažnyčios teritorijos elemento (priklausinio) -

šventoriaus atraminės sienos (tvoros) tvarkybos projektas.

Planuojamos statybos adresas: Kauno r. sav., Lapių šen., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B, sklypo kadastrinis Nr. 5240/0009:713

Statinio kategorija: Ypatingi statiniai

Statinio statybos rūšis: Paveldosaugos tvarkybos darbai

1.Specialiųjų architektūros Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyrius,

reikalavimų rengėjas: Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas, tel. (8-37) 30 55 83

(tarnybos pavadinimas, adresas, tel ./faksas)

2. Statytojas (adresas, tel./faksas): Lapių šv. Jono krikštytojo parapija, įnu k. 191244996, Mokyklos g. 2B, Lapės, Kauno r., tel. 8 3 7 554247_________________________________

3. Statinių statybos linijos nustatymas sklypo ribų, gatvių, kelių atžvilgiu: Atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652) patvirtintų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nuostatas dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos ir

apsaugos zonos, vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos ir elektros linijų apsaugos zonos._____________________________________

4. Kompozicinis ryšys su gretimų sklypų statiniais, sklypo užstatymo pobūdis: Tvarkomas statinys yra valstybės saugomų kultūros paveldo objektų teritorijoje. Rengiant projektą vadovautis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio 2013-08-12 išduotomis sąlygomis Nr. (12.37-K)2K-1534.

5. Sklypo tvarkymo principai: Projekto sprendinių sudėtyje nurodyti statybinių medžiagų sandėliavimo vietą. Jei tai numatoma kituose sklypuose ar valstybės žemėje, gauti sklypų savininkų arba Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus sutikimus.________________

6. Privažiavimai, prieigos, automobilių stovėjimo aikštelės: Automobilių parkavimas vadovaujantis STR 2.06.01:1999 “Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos” (Žin.,1999, Nr. 27-773) reikalavimais._______

7. Statinių aukštų skaičius arba jų ribos, fasadų sprendinių nustatymo principai: Vadovautis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio 2013-08-12 išduotomis sąlygomis Nr. (12.37-K)2K 1534.
8.
Nuostata dėl bendraturčių ir gretimų valdų savininkų teisių išsaugojimo: LR įstatymų nustatyta tvarka. Nepažeisti trečiųjų asmenų turtinių teisių.
9. Nuostata dėl anksčiau išduotų (galiojančių) specialiųjų architektūrinių reikalavimų ir suderintų

projektų:_____________________________________________________________________________

9.1. Statybos leidimas -Nėra_________________________________________________________

9.2. Specialieji architektūros reikalavimai -Nėra________________________________________

10. Kiti reikalavimai:

1. Inžinerinius tinklus projektuoti pagal inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių išduotomis prisijungimo sąlygomis.

2. Projekto vadovas atsako už projekto sudėties pilnumą, projekto atitikimą privalomiems statybos techniniams reglamentams ir kitiems norminiams aktams.

3. Jei kyla prieštaravimų tarp šių reikalavimų ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio išduotų sąlygų, pirmenybę teikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio išduotoms sąlygoms.
*** Parengtus techninius projektus nustatyta tvarka teikti statybą leidžiančiam dokumentui gauti

vadovaujantis LR aplinkos ministro 2010-09-27įsakymu Nr. Dl-826 patvirtinto Statybos techninio reglamento

STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai (Žiru, 2010, Nr. 116-5944; 2011, Nr. 61-2915; 2011, Nr. 124-5893; atitaisymu 2011, Nr. 134; 2011, Nr. 142-6679; 2012, Nr. 73-3802; 2012, Nr. 96-4934; 2012, Nr. 135-6933; 2012, Nr. 145-7476; 2013, Nr. 4-128).

11. Reikalavimus parengė Kauno rj. Savivaldybės Urbanistikos skyriaus vyr. specialistas R. Dobrovolsis /parašas/

 

 

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2011 -03-30 įsakymu Nr. ĮS-437

Urbanistikos skyrius GAUTA 2013-08-26 SAR-111
Lapių Šv. Jono Kr. Parapija į/k 191245996,
Lapės, Mokyklos 2B

Statytojas (statinio/žemės savininkas, vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas) Statytojo adresas, tei./faksas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriui

PRAŠYMAS

SPECIALIESIEMS ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAMS NUSTATYTI

2013-08-26 data

Planuojamo statinio pavadinimas/paskirtis (STR 1.01.09:2003 "Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį”) Valstybės saugomas kultūros paveldo objektas. Lapių Šv. Jono Kr. Bažnyčia (unikalus kodas: Bažnyčios Nr.4400-01117-3077, šventoriaus (tvora) siena Nr. 4400-0117-3166.

Planuojamos statybos adresas  Mokyklos 2B, Lapių mst., Kauno r.

Statinio kategorija (STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai", Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymas, Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas) Statinio statybos rūšis (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“) Ypatingas statinys.

Statinio statybos, rekonstravimo aprašymas, nurodant: ką norima stalyti, rekonstruoti; numatomą aukštingumą aukštais ir metrais, užstatymo plotą bendrąjį plotą;

duomenis apie projektuojamus/esamus inžinerinius tinklus (komunaliniai /vietiniai) ir susisiekimo komunikacijas.  Atlikti projektavimo darbus: paveldosaugos tvarkybos ir sklypo drenažo projektus, tikslu pašalinti atraminės sienos (tvoros) avarinę būklę.

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):
X Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį.

X Žemės sklypo ribų planas.

Detaliojo piano ištrauka ir patvirtinimo dokumentas.

Žemės sklypo/statinio bendraturčių sutikimai.

Valstybinės žemės valdytojo-Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus sutikimas dėl statinio statybos/rekonstravimo valstybės žemėje.

Žemės sklypo nuomos/panaudos sutartis.

Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turo registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos (statinio rekonstravimo atveju).

Statinio kadastrinių matavimų byla (statinio rekonstravimo atveju).

Daugiabučio namo patalpų savininkų viešojo pritarimo protokolai, keičiant gyvenamųjų patalpų paskirtį; patalpų savininkų sutikimai, rekonstruojant bendro naudojimo objektus.

Projektiniai pasiūlymai (jei jie buvo rengti).

X Kultūros paveldo departamento išduoti specialieji paveldosaugos reikalavimai (taikoma statinio statybai /rekonstravimui kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje).

Saugomos teritorijos direkcijos išduoti specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (taikoma statinio statybai/rekonstravimui kompleksinėje saugomoje teritorijoje).

Anksčiau suderinti projektai, statybą leidžiantys dokumentai, specialieji architektūros reikalavimai (jei sklype vykdomos statybos.

X Kiti Statinio dalinės ekspertizės aktas 2013-07-10 Nr, 13-07/25
X Įgaliojimas.
PASTABOS:

2. Už prašyme pateiktų duomenų teisingumą atsako statytojas arba statytojo įgaliotas asmuo.

3. Pateikti dokumentai lieka Kauno rajono savivaldybės administracijoje ir statytojui negrąžinami.
Pateikti duomenys tikri Statytojas   Kun. Robertas Skrinskas (vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebonui kun. R.G. Skrinskui Mokyklos g. 2B, Lapės LT-54434, Kauno r.
2013-09- 09 Nr.SD-2785
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS TVOROS PASITARIMO
Informuojame, kad Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (UK 15871) klebonijoje, adresu: Mokyklos g. 2B, Lapių mstl., Lapių šen, Kauno r., rugsėjo 18 d. 10.00 val. vyks pasitarimas dėl šventoriaus tvoros būklės. Maloniai prašome Jus dalyvauti.
Administracijos direktorius
Ričardas Pudževelis
Marius Torrau, (8 37) 31 37 82 Rūta Černiauskienė, (8 37) 30 55 84

 


2013-09-18 į KRS mero sukviestą pasitarimą Lapėse atvyko Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas su atsakingais darbuotojais, Kultūros paveldo departamento (KPD) Kauno teritorinio padalinio valstybinė inspektorė Asta Naureckaitė, Lapių seniūnas Rimantas Stankus, bendruomenės atstovai.

 

Iš Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus sužinojus, kad lėšos iš KRS į Kuriją gali ateiti tik 2014 m. viduryje, 2013-09-27 klebonas su tech. prižiūrėtoju V. Kantautu apsilankė pas vice merą ir merą, prašydami pagreitinti lėšų gavimą. Iš mero buvo gautas jų raštas D. Varnaitei:

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS  2013-09- Nr.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Direktorei D. Varnaitei
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (UK 15871)
Informuojame, kad Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (UK 15871 LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registre) pastatas (unikalus Nr. 4400-0117-3077) ir žemė 0,2092 ha (unikalus Nr. 4400-2413-8149) nuosavybės teise priklauso Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai.
Atkreipiame dėmesį, kad 2013 m. rugsėjo 18 d. Kauno r. savivaldybė inicijavo pasitarimą dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (UK 15871) ir jos tvoros techninės būklės, kuriame dalyvavo Kauno r. savivaldybės meras Valerijus Makūnas su Savivaldybės specialistais ir kviestiniais asmenimis - Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio valstybine inspektore Asta Naureckaite, Kauno arkivyskupijos arkivyskupu metropolitu Sigitu Tamkevičiumi, UAB „Costum“ valdybos pirmininku Mariumi Šiburkiu ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonu kun. Robertu Skrinsku. Pasitarimo metu buvo kalbama apie bažnyčios tvoros avarinę būklę, šlaito slinkimą ir šių problemų sprendimų būdą. Buvo nutarta, kad išsiaiškinus bažnyčios tvoros statusą (jos nugriovimas ar pakeitimas lengvesnėmis konstrukcijomis, kadangi tvora savo masyvu ardo šlaitą) manome, kad sekančiais etapais reikėtų atlikti hidrologinius gręžinius ir ruošti dokumentus techniniam projektui.
Kauno r. savivaldybė, pagal galimybes, finansiškai prisidės prie Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvoros tvarkytos darbų, pervesdama pinigines lėšas Kauno arkivyskupijos kurijai.
Pažymime, kad Kauno r. savivaldybė nuo 2008 m. vykdo „Bažnyčių finansavimo programą“, kurios pagrindu kiekvienais metais skiriamos lėšos Kauno Arkivyskupijai ir Vilkaviškio vyskupijai Kauno r. teritorijoje esančių bažnyčių ir jose esančio sakralinio paveldo tvarkybos darbams atlikti.
PRIDEDAMA. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 3 lapai.
Meras Valerijus Makūnas
 

2013-09-28 Lapių bažnyčią ir šventorių apžiūrėjo Lietuvos Nacionalinės mokslo premijos laureatas ekspertas, prof. Romanas Karkauskas. Jis sakė, kad reikia su specialiais prietaisais stebėti žemės svyravimus (slinkimą). Kad nenulėktų bažnyčios kampas ir tvora, jas ankaruoti.

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 2013-09-30 Nr. MSD-215
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebonui kun. R. G. Skrinskui
Mokyklos g. 2B, Lapės, LT-54434 Kauno r.
Kopija: Kauno Arkivyskupijos kurijai Arkivyskupui metropolitui S.Tamkevičiui Rotušės a. 1 A, LT-44279, Kaunas
DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO
    Informuojame, kad Kauno r. savivaldybė yra parengusi „Bažnyčių finansavimo programą44, kurios pagrindu skiriamos lėšos lygiomis dalimis Kauno Arkivyskupijai ir Vilkaviškio vyskupijai priklausančių Kauno r. teritorijoje esančių bažnyčių ir jų sakralinio paveldo tvarkybos darbams.
    Pažymime, kad 2013 m. rugsėjo 18 d. Kauno r. savivaldybė inicijavo pasitarimą dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (UK 15871) ir jos tvoros techninės būklės, kuriame dalyvavo Kauno r. savivaldybės meras V. Makūnas su Savivaldybės specialistais ir kviestiniais asmenimis -Kultūros paveldo departamento Kaimo teritorinio padalinio valstybine inspektore A. Naureckaite, Kauno arkivyskupijos arkivyskupu metropolitu S. Tamkevičiumi, UAB „Costum“ valdybos pirmininku M. Šiburkiu ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonu kun. R. G. Skrinsku. Pasitarimo metu buvo kalbama apie bažnyčios tvoros avarinę būklę, šlaito slinkimą ir šių problemų sprendimo būdą. Buvo nutarta, kad išsiaiškinus bažnyčios tvoros statusą (jos nugriovimas ar pakeitimas lengvesnėmis konstrukcijomis, kadangi tvora savo masyvu ardo šlaitą), sekančiais etapais reikėtų atlikti hidrologinius gręžinius ir ruošti dokumentus techniniam projektui.
    Atkreipiame dėmesį, kad Savivaldybė lėšas įvairiems projektams gali skirti vadovaudamasi Kauno rajono tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS-32 patvirtintu biudžetu, kuris formuojamas vieneriems metams, o lėšos skirstomos pagal numatytas programas. Todėl sprendimą dėl paramos Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos vykdomiems projektams bus galima priimti tik patvirtinus 2014 m. biudžetą.
    Bažnyčių finansavimo programai 2014 m. Kauno rajono savivaldybė planuoja skirti apie 120 tūkst. Lt, kurie bus lygiomis dalimis paskirstyti Kauno Arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos kurijoms.
    Atsižvelgdami į 2013 m. rugsėjo 18 d. vykusio pasitarimo metu iškeltas problemas ir galimus jų sprendimo būdus, siūlome 2014 m. Kauno r. savivaldybės Bažnyčių finansavimo programoje Kauno arkivyskupijai numatytas lėšas skirti Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai.
Meras Valerijus Makūnas
Marius Torrau, (8 37) 31 37 82, Rūta Černiauskienė, (8 37) 30 55 84

 

2013-10-02 Lapėse lankėsi darbuotojai iš Vilniaus Kultūros paveldo departamento nustatyti saugotinas ribas.

 

 

Priedas Nr.1

 

Bažnyčios pastato Statinio techninio prižiūrėtojo pastabos  dėl ELTA 2013-09-19 informacijos:

Šlaito slinkimas kelia grėsmę vienai iš seniausių Lietuvos mūrinių bažnyčių

2013-09-19 / 11:46 — ELTA

Skubiai atlikti geologinius 1)  tyrimus, ieškoti lėšų techniniam projektui ir imtis kitų būtinų priemonių, kad būtų sustabdytas Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus šlaito slinkimas. Tokį sprendimą priėmė šios bažnyčios klebonijoje trečiadienį susirinkę suinteresuotų pusių atstovai.

Prieš dešimtmetį  2) Kauno rajone buvo sutvirtintas Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventorius. Į 6 metrų gylį sukalta 12 polių, kurie tarpusavyje sujungti metaliniu tinklu  3). Tačiau darbai tuomet atlikti neįrengus drenažo 4) . Nebuvo įvertintos ir kitos inžinerinės subtilybės, todėl atraminė siena ėmė byrėti, keldama pavojų ir bažnyčiai.

ELTA primena, jog 1620 metais pastatyta Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčia yra viena seniausių Lietuvoje išlikusių mūrinių bažnyčių.

Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Robertas Gedvydas Skrinskas nuogąstauja, kad dėl slenkančio šlaito ir yrančios atraminės sienos iškilo grėsmė bažnyčiai sugriūti. Slenkant šlaitui, bažnyčios fasade atsirado įskilimų, ir jie didėja.

Specialistų nuomone   5) , tokia padėtis susidarė dėl nestabilaus grunto. Spėliota, kad gruntas žiemą peršąla, plečiasi ir taip drasko atraminę sieną bei pačią bažnyčią, kuri iki šių dienų išsilaikė gana neblogai  6).

Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Torrau pastebėjo, kad atraminė siena neteisingai suprojektuota ir pastatyta iš netinkamų medžiagų. Ji yra tik našta visam šlaitui, nes sulaiko gruntinius vandenis 7).

Rajono mero Valerijaus Makūno teigimu, gelbėjant bažnyčią, būtiniems darbams atlikti reikės daug lėšų, ir  viską reikėtų daryti nuosekliai. Pirmiausia – skubiai atlikti geologinius tyrimus, kuriuos galėtų finansuoti ir Kauno rajono savivaldybė   8). Lėšas iš jau keletą metų veikiančio Bažnyčių paramos fondo savivaldybė pervestų Kauno arkivyskupijai, kuri yra Lapių bažnyčios turto valdytoja.

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius patikino, kad šiek tiek lėšų galėtų skirti ir pati arkivyskupija. Arkivyskupas svarstė, jog kitų darbų finansavimui lėšų reikėtų ieškoti Europos Sąjungos paramos fonduose.

Meras pritarė arkivyskupui ir paragino Lapių bendruomenę skubiai teikti projektus. Panašiu būdu jau gauta lėšų Zapyškio parapijos namams, panaudojant ES paramą, pakeistas Panevėžiuko Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčios stogas.

Diskutuota ir dėl atraminės tvoros vertingumo 9). Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio valstybinė inspektorė Asta Naureckaitė informavo, kad šių metų birželį šiuo klausimu buvo kreiptasi į Kultūros paveldo departamentą. Dauguma pasitarimo dalyvių sutarė, kad tvora kenkia šlaitui  10). Abraomo Kulviečio socialinių inovacijų labdaros ir paramos fondo tvirtinimu  11), prieš 10 metų pastatytas statinys 12)  yra ne paveldo objektas 13) , todėl tvorą reikėtų nugriauti, paliekant nebent fragmentą 14).

 

Bažnyčios pastato Statinio techninio prižiūrėtojo pastabos  dėl ELTA 2013-09-19 informacijos

 (pastabų vieta ELTA informacijoje pažymėta kursyvu):

1) - ne tik išsamius  inžinerinius- geologinius bet ir išsamius   hidrogeologinius tyrimus (žiūr. Eksperto Dr. J. Ražaičio privalomasias pastabas)

2)  – melagingas teiginys : ne prieš dešimtmetį, o 1997- 1998 m

3)  – šis teiginys nėra paremtas faktiniais dokumentais (dokumentus VĮ “Lietuvos paminklai” prarado);

4)  – melagingas teiginys: drenažas (ar kiti sprendiniai) buvo įrengtas, pataisytas  kartu su atramine sienute apie 1892 m.,  1925 m., 1936m., 1957-59 m., 1970m.,  1986m. ir 1997-1998m.

5)      - kompetentingi specialistai tokios nuomonės pasitarime nepareiškė

6)  - tokį teiginį galima išsakyti tik atlikus išsamius  inžinerinius- geologinius ir hidrogeologinius tyrimus ir remiantis šių tyrimų išvadomis, o kol kas tų išvadų nėra;

7)  - tokį teiginį bus galima išsakyti tik atlikus išsamius  inžinerinius- geologinius ir hidrogeologinius tyrimus ir parengus techninį tvarkomųjų darbų projektą bei remiantis šių tyrimų išvadomis ir techninio projekto sprendiniais, o kol kas tų išvadų ir projekto nėra;

8)     -  šį teiginį pateikė ne rajono meras V. Makūnas, bet Abraomo Kulviečio socialinių inovacijų labdaros ir paramos fondas;

9)  - abejotinos diskucijos, nes mūrinė Bažnyčia buvo daug kartų, iki įrengimo sienutės 1892 m.,  atstatyta: 1620 m., 1639 m., 1720 m., 1781m., 1782 m., 1786 m., 1845 m., 1885 m., 1887 m. ir rekonstruota iki dabartinės išvaizdos - 1899 m. Po atraminės sienutės įrengimo Bažnyčios atstatyti nebereikėjo.

10)  – šis teiginys privalo būti patvirtintas atestuoto eksperto (mano manymu tik atraminė sienutė ir  gelbsti Bažnyčią). Tokio susitarimo ar svarstymo pasitarime negirdėjau.

11)   -  šiuos tvirtinimus  pateikė rajono merijos pakviestas asmuo , o ne Abraomo Kulviečio socialinių inovacijų labdaros ir paramos fondas.

12)  - melagingas teiginys: įrengta, atstatyta, remontuota, pataisyta atraminė sienutė apie 1892 m., apie 1925 m., 1936m., 1957-59m., 1970m., 1986m., ir 1997-1998m.
13)  - melagingas teiginys: 2012-08-08 Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta: p. 2.2. - Pastatas- Bažnyčia (unikalus Nr.4400-0117-3077), p.2.3. Priklausinys: Kiti statiniai(inžineriniai), (unikalus Nr.4400-0117-3166); Priklausanti dalis : 1/1 priklauso pastatui Nr.4400-0117-3077, aprašytam p.2.2. – t.y. tik kultūros paveldo objektas: pastatas su priklausiniais. Be to Bažnyčios tvoros statusas yra nurodytas LR Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos  įstatymo 11 straipsnio  1dalyje, kuriame  nurodyta: „Kultūros paveldo objektas saugomas kartu su jo užimama ir jam nustatyta teritorija. Ši teritorija nuo  kultūros paveldo objekto neatsiejama“.
14)  - tokį teiginį gal bus galima išsakyti tik parengus techninį tvarkomųjų darbų projektą ir remiantis ekspertuotais  techninio projekto sprendiniais

Statinio techninis prižiūrėtojas            Vytautas Kantautas                                          2013-09-28 

 

 

 

Vytautas Kantautas

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios pastato Statinio techninis prižiūrėtojas (kv. atest Nr. 4751);

Mokyklos g. 2B, Lapės, LT-54434 Kauno r., tel.: 8-659-87286; el. p.: v.kantautas@totas.lt

2013-10-07

Lapės, Kauno r. Sav.

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI

Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio Vedėjui

Rotušės a. 29, Kaunas; LT-44033

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos  Klebonui kun. R. G. Skrinskui

Mokyklos g. 2B, Lapės, LT-54434 Kauno r.

Kauno Arkivyskupijos kurijai Arkivyskupui metropolitui S.Tamkevičiui

Rotušės a. 1 A, LT-44279, Kaunas

Valstybinės Teritorijų planavimo ir statybos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui

L. Sapiegos g.12, Kaunas; LT-44251

DĖL PAKARTOTINĖS INFORMACIJOS  APIE AVARINĘ KULTŪROS PAVELDO BŪKLĘ

       Adresatams informacija išsiusta papildomai  elektroniniu paštu.

       Remiantis, LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS

Į S T A T Y M O  14 str. 3d., 2 p., pakartotinai pranešu  apie kultūros paveldo objektui : Valstybės saugomame kultūros paveldo objekte: Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) , esančiame Kauno rajono savivaldybėje teritorijoje Lapių mstl., iškilusią grėsmę, nes pats jos pašalinti nepajėgiu ir neturiu tam leidimo bei lėšų.

             Pakartotinai primenu, kad:
2013m. liepos mėn.  UAB „Ekspertika“, ekspertas Dr. Jurgis Ražaitis atliko statinio ekspertizę ir surašė Statinio dalinės ekspertizės aktą 2013-07-10 Nr.13-07/25, kuriame įvertino statinio techninės būklę sekančiai: „ Šventoriaus atraminės sienos-tvoros konstrukcijos netenkina LR Statybos įstatymo 4-me straipsnyje nustatyto Esminio statinio reikalavimo STR 2.01.01(1):2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“. Statinio būklė yra avarinė, gresia atraminės sienos griūtis ir ženklios šventoriaus šlaitų nuošliaužos, galinčios pažeisti ir Bažnyčios pastato konstrukcijas“;
 Statinio būklė  yra nustatyta, kad sienutė  yra  avarinės būklės,  remiantis statinio dalinės ekspertizės aktu 2013-07-10 Nr. 13-07/25,   2013-07-12 Nr.1 statinio pripažinimo avariniu aktu ;
 Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų akte 2013-07-15 Nr.1 ir Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygose 2013-08-12 Nr.(12).37.-k)2k-1534  nurodyta : atlikti išsamius inžinerinius- geologinius grunto ir hidrogeologinius tyrimus pagal parengtą IGG techninę tyrimų užduotį ir IGG tyrimų programą bei atlikti sklypo ir gretimų teritorijų inžinerinę- topografinę nuotrauką;
2013-07-10 Nr. 13-07/25 statinio dalinės ekspertizės akte taip pat nurodyta  privaloma pastaba:
Turi būti atlikti išsamūs inžineriniai geologiniai ir hidrogeologiniai tyrimai;  (Šios, aukščiau nurodytus, dokumentus Jūs gavote  anksčiau).

          Taip pat informuoju, kad Kauno rajono Mero 2013-09-30 rašte Nr. MSD-215 2 dalyje  (priedas Nr.2) yra nurodytas teiginys:

„Pasitarimo metu buvo kalbama apie bažnyčios tvoros avarinę būklę, šlaito slinkimą ir šių problemų

sprendimo būdą. Buvo nutarta, kad išsiaiškinus bažnyčios tvoros statusą (jos nugriovimas ar pakeitimas lengvesnėmis konstrukcijomis, kadangi tvora savo masyvu ardo šlaitą), sekančiais etapais reikėtų atlikti hidrologinius gręžinius ir ruošti dokumentus techniniam projektui“. Šis nutarimas yra nepagrįstas ir profaniškas dėl sekančių priežasčių:
Visų pirma, 2013 m. rugsėjo 18 d. vykusio pasitarimo metu, tokio nutarimo nebuvo priimta. Tokią nuomonę pareiškė tik UAB „Costum“ valdybos pirmininkas M. Šiburkis.
Bažnyčios tvoros statusas yra aiškus: žiūr. LR Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos  įstatymo 11 str. 1d., kuriame  nurodyta: „Kultūros paveldo objektas saugomas kartu su jo užimama ir jam nustatyta teritorija. Ši teritorija nuo  kultūros paveldo objekto neatsiejama“.
Nurodyti , kad :“
(jos nugriovimas ar pakeitimas lengvesnėmis konstrukcijomis, kadangi tvora savo masyvu ardo šlaitą)“, pagal LR teisės aktus gali tik atitinkamą kvalifikacinį atestatą turintis ir Valdytojo pasamdytas (ar sutartomis sąlygomis pasitelktas)  ekspertas.
Vietoje „hidrologinius gręžinius“ turi būti: inžinerinius- geologinius grunto ir hidrogeologinius tyrimus.
2013 m. rugsėjo 18 d. vykusio pasitarimo metu iškeltų problemų  galimus inžinerinius-techninius jų sprendimo būdus: pagal LR teisės aktus gali rekomenduoti ir juos spręsti tik atitinkamus kvalifikacinius atestatus turintys  ekspertai ir projektuotojai.
Viešose informacijos priemonėse yra platinama netiksli ir nekvalifikuota informacija: pvz. 2013-09-19 ELTA (priedas Nr.1).

 Priedai:
2013-09-19 ELTA informacija  su techninio prižiūrėtojo pastabomis 2 – puslapiai;
Kauno rajono Mero 2013-09-30 raštas Nr. MSD-215   2 – puslapiai.

Pagarbiai:

 Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios pastato Statinio techninis prižiūrėtojas (kv. atestatas Nr. 4751)    Vytautas Kantautas

 

 

Lapių bendruomenės centro pirmininkei Snieguolei Čiubelienei

Lapių parapijos nariai

PRAŠYMAS

Dėl lėšų Lapių bažnyčios šventoriaus šlaito slinkimui sustabdyti

2013 m. rugsėjo 29 d.

    Gerb. Pirmininke, Jūs jau žinote, kad dėl slenkančio šlaito ir yrančios atraminės Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios sienos iškilo bažnyčiai didžiulė grėsmė. Slenkant šlaitui, jos fasade atsirado įskilų, kurios nuolat didėja.  "Meras paragino Lapių bendruomenei skubiai teikti projektus Europos Saungos paramos fondams“. (Šaltinis:http://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/25607/slaito)

Gerb. Snieguole Čiubeliene, prašytume Jus, kaip Lapių miestelio bendruomenės pirmininkę, tarpininkauti ieškant lėšų bažnyčios šventoriaus šlaito slinkimui sustabdyti, taip pat sudaryti bendruomenės narių grupę, kuri galėtų pasirūpinti, kad būtų parengtas šių darbų projektas ir užtikrintas jo įvykdymas. Mes, Lapių parapijos ir bendruomenės nariai, norime išsaugoti Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, vieną seniausių Lietuvos mūrinių bažnyčių, taip pat joje lankytis, atlikti apeigas.

Toliau seka žmonių parašai

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS
p. V. Kantautui
Mokyklos g. 2B, Lapės, LT-54434 Kauno r.
2013-10-21 Nr. MSD-250
į 2013-10-07 raštą
DĖL INFORMACIJOS SUTEIKIMO
Informuojame, kad Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir jos statinių valdytojas yra Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija ir Kauno Arkivyskupija. Iškilusius klausimus ir problemas rekomenduojame spręsti su turto valdytojais.
Meras Valerijus Makūnas
Marius Torrau, (8 37) 31 37 82,
Rūta Černiauskienė, (8 37) 30 55 84

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KAUNO TERITORINIS PADALINYS
2013-10-24 Nr. (1.29-k)2K-1964
į 2013-10-07 Nr.

Vytautui Kantautui, Mokyklos g. 2B,. Lapės, LT-54434, Kauno r.
DĖL PAKARTOTINĖS INFORMACIJOS APIE AVARINĘ KULTŪROS PAVELDO BŪKLĘ
    Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys (toliau - KPD Kauno teritorinis padalinys) 2013-10-07 gavo Jūsų 2013-10-07 raštą „Dėl pakartotinės informacijos apie avarinę kultūros paveldo būklę44 (toliau - Raštas) ir pagal jam nustatytą kompetenciją, susijusią su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga, teikia atsakymą į jį.
    Rašte nurodote, kad ,,<...> Bažnyčios tvoros statusas yra aiškus: žiūr. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 str. 1 d, kuriame nurodyta: „Kultūros paveldo objektas saugomas kartu su jo ūžimam ir jam nustatyta teritorija. Ši teritorija nuo kultūros paveldo objekto neatsiejama <..>“.
    Paaiškiname, kad KPD Kauno teritorinis padalinys 2013-07-03 raštu Nr. KTP-123 kreipėsi į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vertingųjų savybių nustatymo ir teritorijos ribų apibrėžimo. Departamentas 2013-07-11 raštu Nr. (9.52.)2-1894 informavo, kad įpareigojo Kultūros paveldo centrą skubiai parengti minėto objekto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto su priedais projektą ir pateikti Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriui. Atlikus kultūros paveldo objekto duomenų tikslinimo Kultūros vertybių registre procedūrą, bus apibrėžtas ir atraminės tvoros statusas.
    Vadovaujantis LR Kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-607 patvirtinto Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo (toliau - Sąrašas) 6.2. puntu, nekilnojamojo kultūros paveldo būklės stabilizavimui ir avarijos grėsmės pašalinimui priskiriama: griūvančių statinių (jų dalių) aptvėrimas, žmonių gyvybei gresiančių statinio dalių, konstrukcijų ar elementų, kurių techniškai sutvarkyti neįmanoma arba kuriems gresia sunykimas dėl gamtinės erozijos ar žemės judinimo darbų, pašalinimas, taip pat duobių, griovių, griūvančių šlaitų aptvėrimas bei kitų, žmonių apsaugai skirtų priemonių, įrengimas; papildomų apkrovų šlaituose ar jų viršutinėse dalyse pašalinimas (atplyšusio grunto bei stambių riedulių ir pan. pašalinimas); slenkančio šlaito grunto sutvirtinimas (kuolų, polių, inkarų ir jų eilių, kontraforsų įrengimas šlaitų gruntuose; apsauginių griovių, kanalų, pylimų ir pan. kasimas bei kitos priemonės vandeniui laikinai nuleisti. Manome, kad kol bus parengtas ir suderintas atraminės sienos/tvoros tvarkybos darbų projektas, atraminės tvoros/sienos ir šlaitų būklės stabilizavimui turi būti taikomos Sąrašo nuostatos.
    Pažymėtina, kad nežiūrint į tai, kuriuo metu bus nustatytos Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vertingosios savybės ir apibrėžtos teritorijos ribos, dėl šlaitų, esančių už bažnyčios sklypo ribų, tyrimų ir tvirtinimo sprendimą turi priimti už bažnyčios sklypo esančios valstybinės žemės valdytojas.
    Informuojame, kad Jūsų patogumui jau galite naudotis KPD Kauno teritorinio padalinio intemetiniu puslapiu http://kaunas.kpd.lt/lt. Jame galite pranešti apie pažeidimą, rasti Jus dominančią informaciją, rasti prašymų blankus bei gauti kitas elektronines paslaugas.
    Šį raštą parengė ir esant klausimams Jums reikiamą informaciją suteiks KPD Kauno teritorinio padalinio vyr. valst. inspektorė Asta Naureckaitė, tel. 20 85 84 , ei. p.: asta.n@heritage.lt
    Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 36 str. nustatyta tvarka.
Vedėjas /parašas/ Svaigedas Stoškus
Asta Naureckaitė, tel: (8 37) 20 85 84, ei. p. asta.n@heritage.lt  

 

 

Per 2013 m. gruodžio mėnesį buvo surinkta virš 360 parašų po tokio turinio kolektyviniu laišku:


Gerb. Lietuvos Respublikos
Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui 
PRAŠYMAS
Kauno rj. paminklinės Lapių bažnyčios (1620 m.) būklė yra avarinė (ekspertas Dr. J. Ražaitis), ji
gali sugriūti. Per 2013 m. net geohidrologiniams tyrimams negavome paramos, tik pažadus. Prašome
nors šiems metams skirti lėšų hidrogeologiniams tyrimams. Nes tik tada bus galima daryti gelbėjimo projektą.

 

Gautas toks atsakymas:

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
 20l3-12-16 Nr. (1.3)2-3095
Į 2013-12-05 Nr. 23-5246
Kultūros ministerijai
Finansų ministerijai
Kopija
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai

DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS TYRIMŲ FINANSAVIMO
Vykdydami Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 2013-12-05 pavedimą Nr.23-5246, išnagrinėjome Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijos prašymą skirti lėšų šlaito, esančio už bažnyčios šventoriaus, hidrogeologiniams tyrimams. Informuojame, kad Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) 2013 m. liepos 4 d. raštu Nr.(1.36)2-1826 informavo Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Kultūros ministeriją, Kauno
arkivyskupijos kuriją, Finansų ministeriją, Kauno r. savivaldybę apie galimybę finansuoti šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ar jos vertingųjų savybių tvarkybos darbų projekto parengimą.
Šiemet skirti lėšų Departamentas nebegali, nes 2013 m. Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo kultūros ir švietimo srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo 2013 metų programa (toliau - Programa) jau baigiama įgyvendinti, ir visos jai skirtos lėšos panaudotos pagal paskirtį.
Departamentas negali finansuoti šlaito, esančio už šventoriaus hidrogeologinių tyrimų, todėl kreipėmės į Kauno r. savivaldybę dėl lėšų, reikalingų šiems tyrimams atlikti. Kauno r. savivaldybė 2013 m. rugsėjo 26 d. raštu Nr. MSD-211 „Dėl Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (u.k. 15871)“ informavo Departamentą apie savo vykdomą bažnyčių finansavimo programą, nurodydama, kad pagal galimybes finansiškai prisidės prie Lapių bažnyčios tvarkybos darbų, skirdama lėšas šlaito hidrogeologiniams tyrimams ir pervesdama lėšas Kauno arkivyskupijos kurijai.
Departamentas pagal Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijos pateiktą prašymą įrašė bažnyčios atraminės sienos, tvoros taikomuosius tyrimus ir tvarkybos darbų projekto parengimą į 2014 m. Programos objektų ir darbų sąrašo projektą, kuris bus svarstomas ir tvirtinamas Dvišalėje nuolatinėje komisijoje. Parengti aukščiau minėtą projektą bus galima, tik turint šlaito hidrogeologinių tyrimų rezultatus ir išsiaiškinus atraminės sienos, tvoros statusą, todėl, Departamento pavedimu Kultūros paveldo centras šiuo metu baigia rengti Lapių bažnyčios vertinimo tarybos akto projektą.
Direktorė /parašas/ Diana Varnaitė
I.Baliulytė, 2724102
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius, tel. (8 5) 219 3400, faks. (8 5) 262 3120,ei. p. dmm@lrkm.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188683671

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai                                   2013-12-20 Nr. 52-3197

Kauno raj. savivaldybei                                                    Į 2013-12-05 Nr. 23-5246

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai

DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS

Kultūros ministerija, vykdydama Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Vyriausybės kanclerio A. Mačiulio 2013-12-05 rezoliucija Nr. 23-5246, informuoja, kad pritaria Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau - KPD) 2013-12-16 rašte Nr. (1.36.)2-3095 išdėstytai informacijai ir papildomai informuoja, kad dar šių metų liepos 8 d. Kultūros ministerijos rašte Nr. S2-1728 atkreipėme dėmesį, kad Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šlaito stabilizavimo klausimui spręsti būtina sutelkti valstybės ir savivaldybės pajėgas.

Atsižvelgiant į tai, kad atliktų hidrogeologinių tyrimų išvados bus pagrindas pradėti kitus darbus, finansuotinus iš Šv. Sosto Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo kultūros ir švietimo srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo 2014 metų programos, prašome Kauno rajono savivaldybės įvertinti galimą riziką dėl laiku nesiimtų veiksmų ir rasti galimybę finansuoti minėtus tyrimus.

Kultūros viceministras  /parašas/ Romas Jarockis
Jurgita Matuizienė, 219 3460                                      EU2013.LT


 


Skaitykite daugiau: http://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/lapiu-baznyciai-gresme-sugriuti-414310#ixzz2fGrWXmWb

 

Spauda apie Lapių bažnyčios būklę: Kauno diena 1996 08 22; Katalikų pasaulis 1997`2, 29 psl.
2008 11 21 ,,Panorama“ parodė reportažą apie griūvančią Lapių bažnyčią.
2013-06-17

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lapiu-baznycios-kunigas-skambina-pavojaus-varpais-sventove-gali-nugarmeti-nuo-skardzio-56-345817
http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/valstybes-saugoma-lapiu-baznycia-gali-nugarmeti-nuo-laito-501347
http://kauno.diena.lt/vaizdai/albumai/miesto-kronikos/lapiu-baznycia-netrukus-nugarmes-nuo-slaito-16492
http://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/19916/lapiu_sv._jono_krikstytojo_baznyciai_gresme_sugriuti_
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-06-18-lapiu-sv-jono-krikstytojo-baznyciai-gresme-sugriuti/102942
LNK nuo 10 min.http://www.lnk.lt/video-perziura/5839/zinios-2013-06-17-1845
LRT http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/39034/laba_diena_lietuva_
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/39039/siandien

2013-09-18 http://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/lapiu-baznyciai-gresme-sugriuti-414310

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/107393
http://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/25607/slaito_slinkimas_kelia_gresme_vienai_is_seniausiu_lietuvos_muriniu_baznyciu

http://www.balsas.lt/naujiena/753473/slenkanti-lapiu-baznycios-sventoriaus-slaita-meginama-stabdyti-sutelktomis-jegomis