BAŽNYČIOS PRIEŽIŪRA - 3

 

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

Kauno arkivyskupijos kurijai

Kopija

Kauno r. savivaldybės administracijai

Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijai

2014-01-16 Nr. (9.5)2-111

DĖL LAPIŲ BAŽNYČIOS

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, atsižvelgdamas į Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir šlaito, esančio už šventoriaus, būklę, pagal Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijos pateiktą prašymą įrašė bažnyčios atraminės sienos tvoros taikomuosius tyrimus ir tvarkybos darbų projekto parengimą į 2014 m. Programos objektų ir darbų sąrašo projektą, kuriam 2013 m. gruodžio 17 d. pritarta Dvišalėje nuolatinėje komisijoje.

Kauno r. savivaldybė 2013 m. rugsėjo 26 d. raštu Nr. MSD-211 „Dėl Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (u.k. 15871)“ informavo Departamentą apie savo vykdomą bažnyčių finansavimo programą, nurodydama, kad pagal galimybes finansiškai prisidės prie Lapių bažnyčios tvarkybos darbų, skirdama lėšas šlaito hidrogeologiniams tyrimams ir pervesdama lėšas Kauno arkivyskupijos kurijai. Parengti aukščiau minėtą projektą bus galima, tik turint šlaito

hidrogeologinių tyrimų rezultatus, todėl prašome artimiausiu laiku atlikti šiuos tyrimus ir jų ataskaitą pateikti Departamentui.

Direktorė /parašas/ Diana Varnaitė

I.Baliulytė, 2724102, indre@heritage.lt

 

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KAUNO TERITORINIS PADALINYS

Kauno rajono savivaldybės administracijai, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas                 2014-01- 20 Nr. (1.27.-K) 2K-92   Į Nr.

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai, Mokyklos g. 2B, Lapių mstl., 54434 Kauno r.

Kopija

Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriui, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas

Lapių seniūnijai, A. Merkio g. 1, Lapių mstl., 54435 Kauno r.

DĖL OBJEKTO DUOMENŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE PATIKSLINIMO

Informuojame, kad 2014 m. sausio 13 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau - Vertinimo taryba) posėdyje buvo nutarta patikslinti Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871), esančios Mokyklos g. 2B, Lapių mstl., Lapių šen., Kauno r. duomenis Kultūros vertybių registre, apibrėžti teritorijos ribas ir nustatyti regioninį reikšmingumo lygmenį.

Vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 8 straipsnio 12 dalimi, Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši. Su objekto Vertinimo tarybos akto (2014-01-13 Nr. KPD-AV-615) medžiaga galima susipažinti Kultūros vertybių registro duomenų bazėje (http://kvr.kpd.lt/heritage/).

Šį pranešimą parengė, ir, iškilus klausimams, reikiamą informaciją Jums suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio vyr. specialistė Sabina Strazdienė, tel. 8 37 208584, ei. paštas: s.strazdiene@heritage.lt.

Vertinimo tarybos sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; Žin., 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Vedėjas /parašas/ Svaigedas Stoškus

Sabina Strazdienė, tel. (8 37) 20 85 84, ei. p. s.strazdiene@heritage.lt

Biudžetinė įstaiga, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688 Skyriaus duomenys: Rotušės a. 29 , LT- 44033 Kaunas, tel. (8 37) 22 8641, ei. p. kaunas@heritage.lt

 

 

Kauno r. Merui Valerijui Makūnui
PRAŠYMAS  2014 - 01 - 29
Laiške Lapių klebonui 2013-09-30 Nr. MSD-215, spaudoje ir kitur Jūs rašėte, kad „sprendimą dėl paramos Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos vykdomiems projektams bus galima priimti tik patvirtinus 2014 m. biudžetą.“
Jei rytoj bus patvirtintas biudžetas, šiuo prašymu noriu tik atkreipti dėmesį, kad kol žemė įšalusi, yra labai palankios sąlygos atlikti hidro-geologinius tyrimus. T.y. sunkios gręžimo mašinos lengvai privažiuotų prie šlaito. Įšalui išėjus ir net vasarą gali susidaryti didelės problemos, nes net lengvi automobiliai ten klimsta, įspaudžia gilias provėžas dėl silpno grunto ir sluoksniuotos žemės. Be to, jei nebus atlikti tyrimai, nebus galima atlikti projektavimo darbų, kuriems pinigai per didelius vargus, jau paskirti.
Dėl šių priežasčių prašau gerb. mero Valerijaus Makūno, pagal galimybes, kuo greičiau paskirti žadėtą paramą Lapių bažnyčios žemės ir šlaito tyrimams.
Su pagarba, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos  klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas
 

 Buvo gautas atsakymas ,,nei į tvorą, nei į mietą“.  Apie galimybę greičiau suteikti paramą nė žodeliu neužsimenama. Tik kartojami seni dalykai.

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS   2014-02-04 Nr. MSD-22       Į 2014-01-29 prašymą
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui kun. R. G. Skrinskui  Mokyklos g. 2B, Lapės, LT-54434 Kauno r.
Kopija:
Kauno arkivyskupijos kurijai Arkivyskupui metropolitui S.Tamkevičiui Rotušės a. 1 A, LT-44279 Kaunas
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
Pakartotinai informuojame, kad Savivaldybė yra parengusi „Bažnyčių finansavimo programą“, kurios pagrindu skiriamos lėšos lygiomis dalimis Kauno Arkivyskupijai ir Vilkaviškio vyskupijai priklausančių Kauno rajono teritorijoje esančių bažnyčių ir jų sakralinio paveldo tvarkybos darbams. Vyskupijos pagal poreikį ir būtinybę šias lėšas skirsto bažnyčioms.
Anksčiau esame Jus informavę, kad lėšas, kurios bus skirtos Kauno arkivyskupijai, rekomenduojame skirti Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvarkybos darbams.
Mero pirmasis pavaduotojas, pavaduojantis merą Petras Mikelionis
Nerijus Kelmelis, (8 37) 30 55 14, Rūta Černiauskienė, (8 37) 30 55 84

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ „LIETUVOS PAMINKLAI"
Šv. Jono Krikštytojo parapijai 2014-02-07 Nr. (1.13-6) 1-103
Kopija Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos
DĖL PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PATIKSLINIMO
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pagal kultūros paveldo objektų valdytojų teiktus prašymus parengė nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos 2014 metų programų projektus.
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2014-02-03 raštu Nr. (9.5)2-244 pateikė tvarkybos darbų valdytojui VĮ „Lietuvos paminklai14 peržiūrėti numatomų įrašyti j programas kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų projektinę dokumentaciją ir pavedė kreiptis j objektų valdytojus dėl jos patikslinimo, nes pateikta dokumentacija rengta dar prieš kai kurių Paveldo tvarkybos reglamentų pakeitimą.
Į nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos 2014 metų programas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos įrašys tik tuos objektus, kurių projektinė dokumentacija atitiks Paveldo tvarkybos reglamentų PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ ir PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“ (su LR kultūros ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. JV-9 ir 2014 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. {V-10 pakeitimais) reikalavimus.
Prašome parengti Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, Kauno r. sav., Lapių šen., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B (15871), atraminės sienos tvoros tyrimų, tvarkybos darbų projekto parengimo sąmatą, atsižvelgiant j Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014-01-07 įsakymą Nr. ĮV-10 ir iki 2014 m. vasario 19 d. pateikti VĮ „Lietuvos paminklai“.
Z. Aleksandravičius, tel. (8 5) 272 4126, faks. (8 5) 272 4054, ei. p. z.aleksandravicius@lpaminklai.lt  O. Trumpienė, tel. (8 5) 273 1029, faks. (8 5) 272 4054, ei. p. o.trumpiene@lpaminklai.lt
Direktorius Vydmantas Drumsta
 


VĮ „Lietuvos paminklai“ Direktoriui, Šnipiškių g.3, LT-09309, Vilnius
Į 2014-02-07 Nr. (1.13-6)1-103
Kopijos:
Kauno Arkivyskupijos Kurijai
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g.3, LT-09309, Vilnius
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniam padaliniui, Rotušės a. 29, Kaunas; LT-44033
DĖL LAPIŲ BAŽNYČIOS
RAŠTAS
Lapės, Kauno r. sav., 2014 m. vasario mėn. 17 d.
2014-02-07 Nr. (1.13-6)1-103 rašte dėl projektinės dokumentacijos patikslinimo, Jūsų nurodyti teisės aktai: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos raštas 2014-02-03 Nr. (9.5)2-244 ir LR Kultūros ministro 2014-01-07 įsakymas Nr. ĮV-10 nėra paskelbti Teisės aktų registre (priedai Nr.1, 2, 3).
Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygose (laikinasis apsaugos reglamentas) 2013-08-12 Nr. (12.37-k) 2k-1534, išduotose KPD Kauno teritorinio padalinio, Valstybės saugomam kultūros paveldo objektui : Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) , Kauno r.s., Lapių mstl. nurodoma: „ tvarkybą vykdyti tik atlikus išsamius inžinerinius geologinius grunto ir hidrogeologinius tyrimus pagal parengtą IGG techninę tyrimų užduotį ir IGG tyrimų programą. Surinkus visą išpildomąją atliktų atraminės sienos įrengimų dokumentaciją, galima rengti atraminės sienos ir sklypo drenažo paveldosaugos tvarkybos darbų projektą“ ir „ Bendroje techninio projekto dokumentacijoje turi būti įsegta sąmata, parengta pagal restauracinius įkainius“.
Aukščiau nurodyti tyrimai dar nėra atlikti , todėl pradėti projektavimo darbų negalime. Sąmatinė dokumentacija pateikta tik apytikslė, vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.26:2007 1 priedo punkto 5.6. rekomendacijomis: tvarkybos valdytojo (užsakovo) duomenimis apie numatomas darbo sąlygas.
Jūsų įmonė projektavo, vykdė statinio statybos techninę priežiūrą ir valdė tvarkybos (statybos) darbus (samdė rangovus) ir įsipareigojo 1997-1998 m. atlikti Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) , šlaito tvirtinimo ir tvarkymo darbus, įrengiant naują atraminę sienelę ir pateikti Valdytojui (užsakovui ) Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai Bažnyčios šventoriaus atraminės sienos išpildomąją – technikinės atraminės sienutės dokumentaciją: statybos žurnalus, polių gręžimo žurnalus, išpildomąsias geodezines nuotraukas, paslėptų darbų aktus, projekto su statinio techninio prižiūrėtojo ir darbų vadovo parašais ir žyma „Taip pastatyta“ ant kiekvieno lapo ir kitą turimą informaciją (statinio apžiūros aktus, fotonuotraukas ir t.t.). Aukščiau nurodytą dokumentaciją Jūs užsakovui neperdavėte (priedas Nr.4).
Vadovaujantis išdėstytu , manome, kad Jūsų reikalavimas (priedas Nr.5) neturi pagrindo. Be to tokią informaciją pateiksime tik Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos arba jo teritoriniam padaliniui.
Priedai:
1. 2014-02-03 rašto Nr. (9.5)2-244 paieškos rezultatų kopija 1 – lapas;
2. 2014-01-07 įsakymo Nr. ĮV-10 paieškos rezultatų kopija 1 – lapas;
3. 2014-01-07 įsakymo Nr. ĮV-10 pakeitimai paieškos rezultatų kopija 1 – lapas;
4. 2013-07-25 VĮ „Lietuvos paminklai“ rašto Nr. (1.13-3)1-392 kopija 1 – lapas;
5. 2014-02-07 VĮ „Lietuvos paminklai“ rašto Nr. (1.13-6)1-103 kopija 1 – lapas.
Su pagarba,
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko įgaliotas asmuo Vytautas Kantautas
 

 

,,Lietuvos Paminklų“ iniciatyva 2014 m. vasario 25 d. Lapių klebonijoje įvyko pasitarimas. Protokolą surašė p. Asta Naureckaitė. Dėl sunkiai įskaitomo rašto jis čia nepateikiamas. Bet kovo 5 d. p. Vytautas Aleška atspausdino jau kiek pakeistą protokolą:

 

PASITARIMO DĖL LAPIŲ ŠV.JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (UNIK. KODAS 15781) PROJEKTAVIMO DARBŲ

PROTOKOLAS

2014 m. vasario 25 d.

Lapės

Dalyvauja:

VĮ „Lietuvos paminklai“ direktoriaus pavaduotojas Vytautas Aleška,

VĮ Lietuvos paminklai“ projektavimo tarnybos vadovas Zigmas Aleksandravičius,

 Kultūros paveldo Kauno teritorinio padalinio vyriausioji valstybinė inspektorė Asta Naureckaitė,

Kultūros paveldo Kauno teritorinio padalinio vyriausioji specialiste Rymantė Gudienė, Lapių seniūnas Rimantas Stankus,

Lapių  Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Robertas Skrinskas,

Lapių parapijos atstovai Vytautas Kantautas ir Steponas Linkevičius.

 

Darbotvarkė:  1. Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unik. kodas 15781) sklypo inžineriniai   

geologiniai ir hidrologiniai tyrimai, šlaitų tvirtinimas, sklypo drenavimas, atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų projekto parengimas.                      

SVARSTYTA. 1. Dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unik. kodas 15781) sklypo inžinerinių  

                              geologinių ir hidrologinių tyrimų, šlaitų tvirtinimo, sklypo drenavimo.

Seniūnas R. Stankus pareiškė, kad bažnyčios  teritorijos riba yra 1 metras už atraminės sienos, kita dalis – valstybinė žemė.

Klebonas R. Skrinskas pareiškė, kad vietomis suiro ir toliau yra atraminė tvora, nugriuvo kontarforsai, dėl grunto judėjimo nebeveikia vandens nuo sklypo nuvedimo sistema, kuri buvo atlikta prieš šešiolika metų, plaunami šlaitai.

Z. Aleksandravičius  informavo, kad Kultūros paveldo departamento  2014 m. programoje numatytas  Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unik. kodas 15781) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų projekto parengimas. Tačiau prieš projekto parengimą reikia atlikti išsamius sklypo inžinerinius geologinius, hidrologinius tyrimus, parengti sklypo drenažo projektą, kuriame būtina numatyti vandens išleidimą per atraminę sieną ir šlaitų apsaugą nuo erozijos.

            V. Aleška atkreipė dėmesį, kad Kultūros paveldo departamentas gali finansuoti atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų projekto parengimą, o sklypo inžinerinius geologinius, hidrologinius tyrimus, sklypo drenažo projekto parengimą finansuoti turėtų parapija arba Kauno rajono savivaldybė. Pabrėžė, kad norint suspėti parengti šiais metais atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų projektą, šiuos tyrimus ir sklypo drenažo projektą (arba projektinius pasiūlymus) reikia atlikti iki š. m. birželio mėnesio.

                      Klebonas R. Skrinskas  pažymėjo, kad parapija per maža finansuoti, reikalinga Kauno rajono pagalba.

                      V. Kantautas paminėjo, kad jau yra pasirengę pradėti tyrimus, reikia tik finansavimo.

                      Seniūnas R. Stankus informavo, kad į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę yra įtrauktas lėšų skyrimo dėl Lapiu bažnyčios.

A.    Naureckaitė pareiškė, kad Kauno teritorinis padalinys išduos spec. sąlygas.   

NUTARTA:  

          Lapių parapija, gavusi iki kovo 20 d. pakankamą finansavimą atliks Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unik. kodas 15781) sklypo inžinerinių geologinius ir hidrologinių tyrimus, sklypo vandens nuvedimo projektą su šlaitų tvirtinimo sprendiniais iki š. m. birželio mėnesį.

 

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
VĮ „Lietuvos paminklai“ direktoriaus pavaduotojui Vytautui Aleškai,
VĮ Lietuvos paminklai“ projektavimo tarnybos vadovui Zigmui Aleksandravičiui,
Kultūros paveldo Kauno teritorinio padalinio vyr. valstybinei inspektorei Astai Naureckaitei,
Kultūros paveldo Kauno teritorinio padalinio vyr. specialistei Rymantei Gudienei,
Lapių seniūnui Rimantui Stankui,
Lapių parapijos atstovams Vytautui Kantautui ir Steponui Linkevičiui.
DĖL PARAŠO ATŠAUKIMO PO PASITARIMO DĖL LAPIŲ ŠV.JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (UNIK. KODAS 15781) PROJEKTAVIMO DARBŲ PROTOKOLU 2014 m. vasario 25 d.
PAREIŠKIMAS
Lapės, Kauno r. 2014 m. kovo mėn. 05 d.
Atšaukiu parašą po šiandien pasirašytu perrašytu protokolu, nes jis nesutampa su pirminiu pasitarimo sekretorės A. Naureckaitės surašytu protokolu. Atsiprašau dėl įvykusio nesusipratimo.
Su pagarba: Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Robertas Skrinskas
 

Dėl klebonijos stogo seno šiferio kompensavimo:


LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
Lapių seniūnas Rimantui Stankui
Dėl asbestinių atliekų utilizavimo
PRAŠYMAS   2014 03 10
Prašau išduoti pažymą Lapių klebonijos stogo šiferio išvežimui į Lapių sąvartyną.
Su pagarba:  Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Robertas Skrinskas

 

(Kaip vėliau paaiškino pareigūnai, klebonijoms šiferis nekompensuojamas.)

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ „LIETUVOS PAMINKLAI"
Kauno rajono savivaldybės merui Valerijui Makūnui 2014 - 03 - 14 Nr. (1.12-1) 1-183
Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui
Kopija Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonui Robertui Skrinskui
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (UK 15871)
    2014 m. vasario 25 d. įvyko pasitarimas dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unik. kodas 15781) atraminės sienos tvoros tyrimų ir tvarkybos darbų projekto parengimo. Pasitarime nutarta, kad parapija, tik gavusi iš Kauno rajono savivaldybės pakankamą finansavimą, iki 2014 m. birželio mėn. galės atlikti sklypo inžinerinius geologinius ir hidrologinius tyrimus, parengti sklypo drenažo projektą su šlaitų tvirtinimo sprendiniais. Laiku atlikus minėtus darbus, VĮ „Lietuvos paminklai44 2014 metais parengs atraminės sienos tvarkybos darbų projektą,
    Informuojame, kad Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos šiais metais atraminės sienos tvoros tyrimams ir tvarkybos darbų projekto parengimui skyrė 100 tūkst. Lt.
    Prašome informuoti, ar Kauno rajono savivaldybė užtikrins sklypo inžinerinių geologinių ir hidrologinių tyrimų ir sklypo drenažo projekto su šlaitų tvirtinimo sprendiniais finansavimą.
PRIDEDAMA. 2014 m. vasario 25 d. protokolas, 1 lapas.
Vydmantas Drumsta
Vytautas Aleška, (8 5) 272 4073, ei. p. v.aleskai@yahoo.com
Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius Tel. (8 5) 272 4095 Faks. (8 5) 272 4054
 


BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS 2014 m. kovo mėn. 20 Nr. 9-382, Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Ričardo Pudževelio, veikiančio pagal jam suteiktus įgaliojimus, (toliau sutartyje - Asignavimų valdytojas), ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija, įmonės kodas 191245996, adresas Mokyklos g. 2, Lapių mstl., Lapių šen., Kauno r., atstovaujama parapijos klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko, veikiančio pagal jam suteiktus įgaliojimus (toliau sutartyje - Finansavimo naudotojas), sudarėme šią sutartį šiomis aptartomis sąlygomis:
1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Asignavimų valdytojas, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-3 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto tvirtinimo", skiria Finansavimo naudotojui šių biudžeto programų pinigines lėšas, o Finansavimo naudotojas įsipareigoja lėšas priimti ir naudoti šioje sutartyje, Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituoseteisės aktuose nustatyta tvarka.
1.2. Šia sutartimi skiriamų piniginių lėšų naudojimo tikslinė paskirtis yra Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios, Mokyklos g. 2, Lapių mstl., Lapių šen., Kauno r. sklypo inžinierinių geologinių, hidrologinių tyrimų ir drenažo projekto su šlaitų tvirtinimo sprendiniais išlaidoms kompensuoti.
2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Asignavimų valdytojas:
2.1.1. įsipareigoja skirti 50 000 Lt (penkiasdešimt tūkstančius litų) biudžeto lėšų pagal Bažnyčių finansavimo programos įgyvendinimą.
2.1.2. turi teisę atlikti piniginių lėšų panaudojimo patikrinimą;
2.1.3. turi teisę reikalauti, kad Finansavimo naudotojas pateiktų pirminius apskaitos dokumentus, patvirtinančius lėšų naudojimą, sutartis bei visus kitus dokumentus ir duomenis, reikalingus atlikti piniginių lėšų panaudojimo patikrinimą;
2.1.4. turi teisę reikalauti, kad Finansavimo naudotojas skirtas lėšas ar jų dalį panaudojęs ne pagal paskirtį, grąžintų tokią pat sumą į Asignavimų valdytojo banko sąskaitą.
2.2. Finansavimo naudotojas įsipareigoja:
2.2.1. pagal šią sutartį gautas pinigines lėšas naudoti nurodytai tikslinei paskirčiai;
2.2.2. gautų piniginių lėšų apskaitą tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais;
2.2.3. turėti pirminius atsiskaitymo dokumentus, patvirtinančius lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį;  (ir t.t. kiti lapai nepateikiami, nes sutartis standartinė.)

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS   
2014-03-21 Nr.MSD-58 
Į 2014 -03 -14 Nr. (1.13-1) 1-183
VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius
Kopija:
Kauno arkivyskupijos kurijai, Arkivyskupui metropolitui S.Tamkevičiui, Rotušės a. 1 A, LT-44279 Kaunas
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebonui kun. R. G. Skrinskui, Mokyklos g. 2B, Lapės, LT-54434 Kauno r.
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
Informuojame, kad Kauno rajono savivaldybė, pagal „Bažnyčių finansavimo programą", skyrė 50 000 Lt (penkiasdešimt tūkstančių litų) Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios sklypo inžinierinių geologinių, hidrologinių tyrimų ir drenažo projekto su šlaitų tvirtinimo sprendiniais, išlaidoms kompensuoti (Savivaldybės biudžetinių lėšų naudojimo sutartis 2014 m. kovo mėn. 20 d. Nr. S - 382).
Meras Valerijus Makūnas
Nerijus Kelmelis, (8 37) 30 55 14,
Rūta Černiauskienė, (8 37) 30 55 84
 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
Kauno r. Savivaldybės merui Valerijui Makūnui
Kauno r. Savivaldybės Administracijos direktoriui Ričardui Pudževeliui
PADĖKA
Lapės, Kauno r. 2014 m. kovo mėn. 28 d.
Dėkoju Jums už 50 000 lt biudžeto lėšų, skirtų Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios gelbėjimui.
Gavus lėšas ir atlikus numatytus darbus, bus pateikta finansinė ataskaita.
Su pagarba: Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Robertas Skrinskas

Reikia pažymėti, kad lėšos nepervestos iki šiol.

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ „LIETUVOS PAMINKLAI"
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai
2014-04-03 Nr. (1.13-6)1-265
DĖL SUTARTIES PASIRAŠYMO
Vadovaudamiesi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir VĮ „Lietuvos paminklai“ 2014-03-10 Pavedimo sutartimi Nr. 3-6, teikiame pasirašyti sutarti dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, Kauno r. sav., Lapių sen., Mokyklos g. 2B (15871), atraminės sienos tvoros tyrimų ir tvarkybos darbų projekto parengimo.
Prašome sutartį pasirašyti ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos bei VĮ „Lietuvos paminklai“ egzempliorius, su jų specialistų vizomis, grąžinti mums.
PRIDEDAMA. 9 lapai, 3 egz.
O. Trumpienė, tel. (8 5) 273 1029, faks. (8 5) 272 4054, ei. p. o.trumpiene@lpaminklai.lt
Direktorius Vydmantas Drumsta /parašas/
Valstybės įmonė, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius Tel. (8 5) 272 4095 Faks. (8 5) 272 4054 EI. p. paminklai@lpaminklai.lt
 

SUTARTIS
2014 m. balandžio 2 d. Nr. 4-43-(9.34.)16-43
Vilnius
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija (toliau - Parapija), atstovaujama klebono Roberto Gedvydo Skrinsko, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - Kultūros paveldo departamentas), atstovaujamas direktorės Dianos Varnaitės, veikiančios pagal Kultūros paveldo
departamento nuostatus, ir Valstybės įmonė „Lietuvos paminklai“ (toliau - VĮ „Lietuvos paminklai“), atstovaujama direktoriaus Vydmanto Drumstos, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarė šią sutartį (toliau - Sutartis).
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Sutarties objektas - Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, Kauno r. sav., Lapių šen., Mokyklos g. 2B (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871), atraminės sienos tvoros tyrimai ir tvarkybos darbų projekto parengimas; objekto valdytojas - Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija.
2. Parapija paveda, o VĮ „Lietuvos paminklai“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, Lietuvos Respublikos statybos įstatymais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų galiojančių teisės aktų normomis, įsipareigoja vykdyti Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos tvoros tyrimų ir tvarkybos darbų projekto parengimo valdytojo (užsakovo) funkcijas.
3. Kultūros paveldo departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo 5 str. 10 d. 4 p., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso XXXVI skyriaus nuostatomis paveda, o VĮ „Lietuvos paminklai“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, Lietuvos Respublikos statybos įstatymais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų galiojančių teisės aktų normomis, įsipareigoja vykdyti Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos tvoros tyrimų ir tvarkybos
darbų projekto parengimo valdytojo (užsakovo) funkcijas.
II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI, MOKĖJIMO TERMINAI IR SĄLYGOS
4. Kultūros paveldo departamentas:
4.1. įsipareigoja:
4.1.1. atsižvelgdamas į Parapijos pateiktą prašymą, Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2014 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. Į-63, skirti 100 000 Lt šios Sutarties 1 punkte nurodytiems Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos tvoros tyrimams ir tvarkybos darbų projekto parengimui atlikti;
4.1.2. kontroliuoti Sutarties 1 punkte nurodyto objekto atraminės sienos tvoros tyrimų ir tvarkybos darbų projekto parengimo įgyvendinimą ir jiems skirtų lėšų panaudojimą.
4.2. patvirtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. IK-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų
klasifikacijos patvirtinimo44, Kultūros paveldo departamento skiriamos lėšos priskiriamos ekonominės klasifikacijos kodui 2.8.1.1.1.2 „Kitiems einamiesiems tikslams“.
5. Parapija įsipareigoja:
5.1. Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos tvoros tyrimams ir tvarkybos darbų projekto parengimui skirti 1 000 Lt, kurie kooperuojami su Kultūros paveldo departamento skirtomis lėšomis objektui išsaugoti;
5.2. už Sutarties 1 punkte nurodyto objekto Parapijos finansuojamos dalies atliktus atraminės sienos tvoros tyrimus ir tvarkybos darbų projekto parengimą apmokėti per penkiolika darbo dienų pagal VĮ „Lietuvos paminklai" pateiktas PVM sąskaitas faktūras ir atliktų darbų aktus;
5.3. užtikrinti rangovo patekimą j objektą atraminės sienos tvoros tyrimams ir tvarkybos darbų projekto parengimui atlikti;
5.4. užtikrinti objekto apsaugą.
6. VJ „Lietuvos paminklai" įsipareigoja:
6.1. vykdyti šios Sutarties 1 punkte nurodyto objekto atraminės sienos tvoros tyrimų ir tvarkybos darbų projekto parengimo valdytojo (užsakovo) funkcijas bei užtikrinti, kad pagal šią Sutartį finansuojami atraminės sienos tvoros tyrimai ir tvarkybos darbų projekto parengimas pagal 2014 m.
skirtus asignavimus būtų atlikti iki 2014 m. gruodžio 12 d.;
6.2. pateikti Parapijai Sutarties 1 punkte nurodyto objekto kiekvieno mėnesio atliktų darbų aktus ir už jos finansuojamą dalį PVM sąskaitas faktūras iki kito mėnesio 8 dienos;
6.3. iki einamųjų metų paskutinės darbo dienos rangovams nesumokėtas valstybės biudžeto lėšas per kitų metų 5 (penkias) darbo dienas grąžinti pagal priklausomybę į Kultūros paveldo departamento biudžetinių lėšų sąskaitą.
III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
7. Parapijos ir VJ „Lietuvos paminklai" tarpusavio atsakomybės sąlygos:
7.1. Parapija, dėl savo kaltės laiku neapmokėjusi VĮ „Lietuvos paminklai" už atliktus darbus pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras, moka VĮ „Lietuvos paminklai" 0,02 (dvi šimtąsias) procento delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos;
7.2. už šios Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą VĮ „Lietuvos paminklai" privalo sumokėti Parapijai 1 procento dydžio baudą, skaičiuojant nuo Parapijos finansuojamos dalies ginčijamos darbų kainos bei atlyginti kitus nuostolius, atsiradusius dėl jos kaltės.
8. Kultūros paveldo departamento ir VĮ „Lietuvos paminklai" tarpusavio įsipareigojimams ir tsakomybei pagal šią Sutartį, VĮ „Lietuvos paminklai" įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo 2014
metų programos Kultūros paveldo departamento finansuojamos dalies tvarkybos darbų valdytojo (užsakovo) funkcijas ir teikiant su šia dalimi susijusias projektavimo ir inžinerines paslaugas, taikomos tarp Kultūros paveldo departamento ir VĮ „Lietuvos paminklai" sudarytos 2014 m. kovo 10 d. Pavedimo
sutarties Nr. 3-6 nuostatos.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Šalims žinotina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbtu sąrašu(www.finmin.lt/web/finmin/vsakis/schema):
9.1. Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija nėra viešojo sektoriaus subjektas;
9.2. Kultūros paveldo departamentas yra viešojo sektoriaus subjektas;
9.3. VĮ „Lietuvos paminklai" nėra viešojo sektoriaus subjektas.
10. Atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, kurios trukdo vykdyti ar padaro neįmanoma šios sutarties įvykdymą, šalys turi informuoti viena kitą per 2 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.
11. Ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys sprendžia tarpusavio konsultacijose, o nepavykus - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
12. Sutartis gali būti keičiama, papildoma arba nutraukiama Sutarties šalims susitarus raštu.
13. Sutarties terminas: pradžia - Sutarties pasirašymo diena, pabaiga - 2014 m. gruodžio 12 d.
14. Ši Sutartis surašyta 3 egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai.
15. Šalių rekvizitai:
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija - Mokyklos g. 2B, LT-54434, Lapės, Kauno r., kodas 191245996, LT87 7300 0100 0224 2779, „Swedbank", AB.
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos - Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius, kodas 188692688, tel. (8 5) 273 4256, a.s. LT81 7300 0100 0245 7742, „Swedbank“, AB. VĮ „Lietuvos paminklai“ - Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, įmonės kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, a.s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Robertas Gedvydas Skrinskas
Diana Varnaitė
VĮ „Lietuvos paminklai“ direktorius Vydmantas Drumsta
 

 

GEOLOGINIŲ DARBŲ SUTARTIS Nr. 2014-15-GT

 

2014 m. gegužės 05 d.

Vilnius

 

Lapių šv. Jono Krikštytojo parapija, atstovaujama klebono kunigo Roberto Gedvydo Skrinsko, toliau Sutartyje vadinama UŽSAKOVU,

ir

UAB „GeoFirma“, atstovaujama direktoriaus Romualdo Milvydo, veikiančio pagal Bendrovės įstatus, toliau Sutartyje vadinama VYKDYTOJU,

 

o toliau UŽSAKOVAS ir VYKDYTOJAS kiekvienas atskirai gali būti vadinamas ŠALIMI, o abu kartu- ŠALIMIS, sudarėme šią geologinių darbų sutartį ( toliau- Sutartis):

 

1.Bendroji dalis

1.1. Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi LR įstatymais, kitais galiojančiais norminiais dokumentais ir šios Sutarties nuostatomis.

1.2. Šalys patvirtina, kad jos yra įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir kad Sutartis neprieštarauja Įstatuose nurodytai veiklai.

 

2. Sutartinis darbas

2.1. VYKDYTOJAS įsipareigoja atlikti projektinius inžinerinius geologinius ir hidrogeologinius tyrimus Mokyklos g. 2B, Lapių mstl., Kauno r. sav.(Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios pastato (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 15871) priklausinys: šventoriaus atraminė siena (tvora), (unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166)).

 

3. Sutartinė darbų kaina

3.1. Sutartinė darbų kaina: 34.000,00 Lt (trisdešimt keturi tūkstančiai litų 00 ct), PVM 21 % - 7.140,00 Lt (septyni tūkstančiai šimtas keturiasdešimt litų 00 ct), viso suma – 41.140,00 Lt (keturiasdešimt vienas tūkstantis šimtas keturiasdešimt litų 00 ct).

 

4. Darbų apimtys

4.1. VYKDYTOJAS, vadovaudamasis UŽSAKOVO užduotimi, darbus atlieka pagal Sutarties priede Nr. 1 numatytas darbų apimtis.

4.2. Jei darbų atlikimo metu keičiama užduotis ir didinamos darbų apimtys, sutarties šalys papildomu raštišku sutarimu aptaria papildomų darbų apimtis, atlikimo ir apmokėjimo terminus.

5. Sutartinio darbo terminai, perdavimo priėmimo tvarka

5.1. Šalims pasirašius sutartį, VYKDYTOJAS darbus pradeda per 5 darbo dienas.

5.2. Darbų trukmė – 8 darbo savaitės iki ataskaitos pridavimo Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos inžinerinių geologinių tyrimų vertinimo išvadai gauti.

5.3. Darbų atlikimo terminai koreguojami šalių sutarimu, jeigu atsiranda nuo šalių nepriklausančios aplinkybės, trukdančios, sutartyje nustatytais terminais, atlikti numatytus darbus, VYKDYTOJUI prieš tai informavus UŽSAKOVĄ raštu, informaciją išsiunčiant sutartyje nurodytu elektoninio pašto adresu.

5.4. Pabaigus lauko tyrimų darbus VYKDYTOJAS, UŽSAKOVUI pageidaujant, per 5 darbo dienas pateikia pirminius ( tarpinius) tyrimų duomenis.

5.5. VYKDYTOJAS užbaigtą darbą perduoda UŽSAKOVUI, pateikdamas ataskaitos 2 egzempliorius ir 1 egz. pernešamoje kompiuterinėje laikmenoje.

5.6. Sutartinis darbas laikomas pilnai užbaigtu bei Užsakovo priimtu, kai gaunama Lietuvos geologijos tarnybos inžinerinių geologinių tyrimų vertinimo išvada ir jos pagrindu šalys pasirašo atliktų darbų perdavimo priėmimo aktą, kuris surašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Sutarties šaliai.

5.7. Šalių pasirašyto atliktų darbų akto pagrindu išrašoma PVM sąskaita faktūra.

6. Sutartinio darbo apmokėjimas

6.1. Už darbus UŽSAKOVAS sumoka VYKDYTOJUI dalimis:

6.1.1. VYKDYTOJUI užbaigus lauko tyrimų darbus, UŽSAKOVAS per 3 dienas sumoka 17.000,00 Lt (septyniolika tūkstančių litų 00 ct) į sutartyje nurodytą UŽSAKOVO banko sąskaitą.

6.1.2. Likusią aktuotų darbų sumos dalį UŽSAKOVAS sumoka per15 dienų po PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

7. Vykdytojo įsipareigojimai

7.1. VYKDYOJAS šia sutartimi įsipareigoja darbus atlikti laiku, kokybiškai pagal Sutarties, užduoties ir kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus, Lietuvos Respublikos teisės aktų bei taikytinų normatyvinių dokumentų nuostatas, atsižvelgiant į UŽSAKOVO užduotį.

7.2. Įspėti UŽSAKOVĄ, jei yra nuo VYKDYTOJO nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamų tyrimų tinkamumui.

7.3. Užtikrinti darbo vietoje darbų saugą, žmonių apsaugą nuo darbų atlikimo metu keliamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

7.4. Gręžinių aplinką, pabaigus darbus, atstatyti į buvusį lygį.

7.5. Pataisymus, reikalingus atlikti dėl VYKDYTOJO kaltės ar nepilnai įvykdytus prisiimtus įsipareigojimus, VYKDYTOJAS atlieka savo lėšomis.

 

8. Užsakovo įsipareigojimai

8.1.UŽSAKOVAS šia Sutartimi įsipareigoja pateikti darbų užduotį, grafinę, tekstinę ir kitą dokumentaciją, reikalingą darbams atlikti.

8.2. Priimti Vykdytojo tinkamai atliktus darbus.

8.3. Apmokėti atliktus darbus sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis.

 

9. Nepaprastosios aplinkybės

9.1. Šalys iš dalies arba visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties sąlygų nevykdymą, jei vykdymas buvo atidėtas, sutrukdytas, nutrauktas dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių, kurios šioje Sutartyje reiškia kiekvieną įvykį, kurio atitinkama šalis, rodydama tinkamą uolumą, negalėjo valdyti, išvengti arba nugalėti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatomis bei LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. Nutarimo Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėms taisyklėmis“, prie nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių šioje Sutartyje priskiriamos gamtos jėgos, karo arba priešiški visuomenės veiksmai, sukilimai, maištai, civiliniai neramumai ir streikai, darbo ar įdarbinimo ginčai , neskaitant streikų, darbo arba įdarbinimo ginčų, taikomų tik šios Sutarties šalių personalui.

 

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki pilno Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

10.2. Visi šios sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių.

10.3. Bet kokie ir visi klausimai, kurie yra susiję su Šalių sutartiniais teisiniais santykiais pagal šią Sutartį ir kurie nėra aiškiai apibrėžti šioje sutartyje, yra reglamentuojami atitinkamomis ir taikytinomis teisės norminių aktų nuostatomis.

10.4. Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami derybų keliu. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais.

10.5. Ši sutartis surašyta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba po vieną kiekvienai šaliai. Kiekvienas egzempliorius turi vienodą juridinę galią.

10.6. Susirašinėjimas tarp šalių vykdomas elektronio pašto adresais, nurodytais sutartyje.

10.7. Šalys abipusiu raštišku susitarimu gali nutraukti Sutartį.

 

11. Juridiniai šalių adresai ir rekvizitai

11.1. Užsakovas- Lapių šv. Jono Krikštytojo parapija, Mokyklos g. 2B, Lapių mstl., Kauno r. LT-54434, tel. 8 37 554247, el.p.life@zebra.lt,  juridinio asmens kodas 191245996, a.s. LT87 7300 0100 0224 2779, AB „Swedbank“, BIC HABALT22, kultūros vertybės registro kodas – S 246.

                                                                                               

11.2. Vykdytojas – UAB „GeoFirma“, Konstitucijos pr. 8A, 09308 Vilnius, buveinė - Saulėtekio al. 15-512, 10224 Vilnius, tel. 8 612 12228, tel./faksas 8 5 2500604, el. p. geofirmalt@gmail.com, info@geofirma.lt, juridinio asmens kodas 302555562, PVM mok. kodas LT100005767218, a.s. LT79 7300 0101 2451 9571, AB „Swedbank“, BIC HABALT22, leidimas tirti žemės gelmes Nr. 155.

 

 

Text Box: VYKDYTOJAS
UAB „GeoFirma“ direktorius
Romualdas Milvydas
 
 
 
 
 
 

 

UŽSAKOVAS

Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas

kunigas  Robertas Gedvydas Skrinskas

 

 

2014 m. gegužės 05 d. Sutarties Nr. 2014-15-GT                                                 PRIEDAS Nr. 1

 

 

DARBŲ SĄMATA

 
   

 

OBJEKTAS: Mokyklos g. 2B, Lapių mstl., Kauno r. sav. Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios pastato (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 15871) priklausinys: šventoriaus atraminė siena (tvora) (unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166).

     

Eil.

Darbų pavadinimas

Suma

Nr.

 

LTL

1.

PROGRAMOS PARUOŠIMAS, ARCHYVINĖS MEDŽIAGOS SURINKIMAS

300,00

1.1

Inžinerinių geologinių tyrimų programos paruošimas ir įregistravimas Lietuvos geologijos tarnyboje prie AM

 

1.2

Archyvinės medžiagos surinkimas, analizė

 

 

 

 

2.

LAUKO TYRIMAI

22200,00

2.1.

Paruošiamieji darbai

3600,00

 

Transporto, tyrimų įrangos mobilizacija, demobilizacija

 

 

Gręžinių nužymėjimas

 

 

Grunto ir vandens pavyzdžių pristatymas į laboratorijas  ( 800 km ), gruntų pavyzdžių laikymas ir saugojimas laboratorijoje (30 d.)

 

2.2.

Pagrindinių gręžinių gręžimas (5 vnt. nuo 20 iki 30 m gylio) , bažnyčios pamato apmatavimas kasinyje, gruntų su nesuardytos bei suardytos struktūros pavyzdžių bei vandens mėginių paėmimas, laikinųjų pjezometrų įrengimas, gruntinio vandens lygio režiminiai stebėjimai, gręžinių likvidavimas

11100,00

2.3

Geotechninis zondavimas CPT (U) / DPSH ( 5 vnt iki 20-30m gylio)

7500,00

3.

LABORATORINIAI TYRIMAI

7000,00

3.1.

Gruntų laboratoriniai tyrimai: granuliometrinės analizės, gruntų fizinių savybių nustatymas (ρ, ρS, w, wL, wP,   - moliniams gruntams) , organinės medžiagos kiekio nustatymas, gruntų mechaninių ir filtracinių savybių nustatymas ( c', cu, φ, E, qc, cv, Kf)

 

3.2.

Vandens mėginių cheminės analizės

 

4.

ATASKAITOS PARUOŠIMAS, IŠVADOS, SIŪLYMAI, REKOMENDACIJOS

3500,00

5.

KITOS IŠLAIDOS

1000,00

5.1

Komandiruočių,  komunikacinės ir kt. išlaidos

 

 

VISO

34000,00

 

PVM 21 %

7140,00

 

IŠ VISO SU PVM

41140,00

     
         

 

 

 

UŽSAKOVAS                                                                           

Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas                 Text Box: VYKDYTOJAS
UAB „GeoFirma“ direktorius
Romualdas Milvydas
 
 
 
 
 
 

kunigas  Robertas Gedvydas Skrinskas

                                                                                              

 


uab GeoFirma
Kunigui Robertui Gedvydui Skrinskui, Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui 2014.07.11
Vytautui Kantautui, Statinio techniniam prižiūrėtojui
Dėl papildomo stebimojo gręžinio įrengimo
UAB „GeoFirma“ pagal sutartį su Lapių šv. Jono Krikštytojo parapija Nr.2014-15-GT vykdo inžinerinius geologinius ir hidrogeologinius tyrimus pagal suderintą tyrimų programą objekte: Mokyklos g. 2B, Lapių mstl., Kauno r. sav.(Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios pastato (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 15871) priklausinys: šventoriaus atraminė siena (tvora), (unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166).
Tyrimų metu hidrogeologinės sąlygos įvertintos iki 30 m gylio, tačiau nebuvo pasiektas tarpsluoksninis vandens horizontas ir nenustatyta galima jo įtaka tiriamo sklypo stabilumui. Kadangi statinio dalinės ekspertizės akte (2013-10 Nr. 13-07/25) ir kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų akte (2013-07-15 N r.l) nurodyta atlikti „išsamius inžinerinius geologinius ir hidrogeologinius tyrimus, būtų tikslinga įrengti stebimąjį gręžinį, įgilintą į pirmąjį tarpsluoksninį vandeningąjį horizontą, nustatyti jo hidraulinį spūdį, stebėti lygio kitimą. Orientacinis tikėtinas vandeningojo horizonto kraigas yra 45 - 55 m gylyje.
Stebimojo gręžinio išgręžimas ir įrengimas iki 50m gylio kainuotų 5000,00 Lt . Remiantis sutarties punktu p. 4,2, norime suderinti šių nenumatytų papildomų darbų apimtį ir apmokėjimą.
Romualdas Milvydas Direktorius
 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ „LIETUVOS PAMINKLAI"
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai
2014-07-07 Nr. (1.13-1)1-805
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS ŠVENTORIAUS ATRAMINĖS SIENOS TVOROS TYRIMŲ IR TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO PARENGIMO
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Paveldotvarkos 2014 metų programoje, kurią įgyvendina VĮ „Lietuvos paminklai“, numatė lėšas Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (15781) atraminės sienos tvoros tyrimams ir tvarkybos darbų projekto parengimui.
Minėto projekto parengimui reikalingi sklypo inžineriniai geologiniai ir hidrologiniai tyrimai bei drenažo projektas su šlaitų tvirtinimo sprendiniais, kuriuos 2014-02-25 įvykusiame pasitarime įsipareigojo atlikti Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija.
Prašome, kuo skubiau, pateikti VĮ „Lietuvos paminklai44 atliktų sklypo inžinerinius geologinius ir hidrologinius tyrimų išvadas ir drenažo projektą su šlaitų tvirtinimo sprendiniais.
Tik gavus minėtą dokumentaciją, galima parengti atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų projektą. Negavus jos iki 2014 m. rugpjūčio mėn., bus kreiptąsi į Departamentą dėl objekto išbraukimo iš Paveldotvarkos 2014 metų programos.
Direktorius Vydmantas Drumsta
V. Aleška, tel. (8 5) 272 4073, v.aleskai@yahoo.com

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
LAPĖS, Kauno raj. 54434 (8)-37- 554247 http://provita.vdu.lt/2/
2014 m. liepos mėn. 11 d.
Lietuvos Paminklai Direktoriui Vydmantui Drumstai
Kopija: D. Varnaitei
Prašome 2014-07-17 10 h atsiųsti įgaliotą asmenį į Lapių parapiją išspręsti susidariusius neaiškumus ir netikslumus, išdėstytus Jūsų 2014-07-07 rašto Nr.(113-1)1-805 2 ir 3 dalyse.
Lapių parapija prisiėmė užsakyti tik hidrogeologinius tyrimus ir topo nuotrauką, jei gaus finansavimą.
Be to nepateikėte išpildomosios atraminės sienutės dokumentacijos, dėl ko padidėjo tyrinėjimo darbų apimtys.
Pagarbiai,  Lapių klebonas Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas


VALSTYBĖS ĮMONĖ „LIETUVOS PAMINKLAI“        
2014-07-21 Nr. (1.13-4)1-859
Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonui Robertui Skrinskui
Kopijos:
Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui
Kauno rajono savivaldybės merui Valerijui Makūnui
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (UK 15871) ATRAMINĖS SIENOS TVOROS TYRIMŲ IR TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO
    Vadovaudamasi pavedimo sutartimi su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, mūsų įmonė vykdo darbų valdytojo (užsakovo) funkcijas ir teikia projektavimo bei inžinerines paslaugas, susijusias su Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programa. 2014 m. programoje numatyta atlikti Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, Kauno r. sav., Lapių mstl., atraminės sienos tvoros tyrimus ir parengti tvarkybos darbų projektą.
    2014-02-25 pasitarime dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos tvoros tyrimų ir tvarkybos darbų projekto parengimo nutarta, kad parapija iki 2014 m. birželio mėn. atliks teritorijos inžinerinius geologinius, hidrologinius tyrimus bei parengs drenažo projektą su šlaitų tvirtinimo sprendiniais, gavusi Kauno rajono savivaldybės finansavimą. Kauno rajono meras 2014-03-21 raštu Nr. MSD-58 informavo suinteresuotas šalis, kad pagal 2014-03-20 Savivaldybės biudžetinių lėšų naudojimo sutartį Nr. S-382 skirti 50 tūkst. Lt Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios sklypo inžinerinių geologinių, hidrologinių tyrimų atlikimo bei drenažo projekto su šlaitų tvirtinimo sprendiniais parengimo išlaidoms kompensuoti.
    Neturėdami informacijos apie minėtų tyrimų ir projektavimo darbų eigą, 2014-07-07 raštu Nr. (1.13-1)1-805 kreipėmės į Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kleboną ir paprašėme pateikti atliktų inžinerinių geologinių, hidrologinių tyrimų ataskaitas bei drenažo projektą su šlaitų tvirtinimo sprendiniais. Atsižvelgdamas į šį mūsų prašymą, klebonas 2014-07-11 raštu pakvietė atvykti į 2014-07-17 Lapėse organizuojamą pasitarimą. Pasitarime Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas informavo, kad tyrimų ataskaitas planuoja pateikti iki 2014-08- 01, tačiau konkrečios informacijos apie drenažo projektą su šlaitų tvirtinimo sprendiniais nepateikė. Be šio projekto ir tyrimų negalime vykdyti Šv.Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos tvoros konstrukcijų, architektūros bei kt. tyrimų ir rengti tvarkybos darbų projekto.
    Prašome skubiai raštu informuoti apie Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios sklypo inžinerinių geologinių, hidrologinių tyrimų atlikimo bei drenažo projekto su šlaitų tvirtinimo sprendiniais parengimo ir pateikimo terminus.
Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių Valentinas Šimas
Z.Aleksandravičius, tel. (85)272 41 26, ei. p. z.aleksandravicius@lpaminklai.lt
 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

                   LAPĖS, Kauno  raj. 54434, Mokyklos 2b ( 8)-37- 554247  

VĮ „Lietuvos paminklai“ direktoriaus pavaduotojui Valentinui  Šimui,

VĮ Lietuvos paminklai“ projektavimo tarnybos vadovui Zigmui Aleksandravičiui, Šnipiškių g.3, Vilnius 

Kopijos:

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Šnipiškių g.3, Vilnius

Kauno rajono savivaldybės Merui Valerijui Makūnui Savanorių pr. 371, Kaunas

     DĖL INFORMACIJOS GAVIMO APIE LAPIŲ ŠV.JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS , Kauno r.sav. Lapių sen., Mokyklos g.2B (UNIK. KODAS KULTŪROS     VERTYBIŲ REGISTRE  15781) ATRAMINĖS SIENOS TVOROS TYRIMUS IR TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO PARENGIMĄ

PRAŠYMAS

Lapės, Kauno r. 2014 m. liepos mėn. 25 d.

      Jūsų 2014-07-21 rašte Nr. (113-4) 1-859 nėra nurodytos jokios informacijos apie Jūsų įmonės pradėtus ar atliktus darbus pagal 2014-04-02 Sutartį Nr. 4-43-(9.34.) (6-43) tarp Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir Valstybinės įmonės „Lietuvos paminklai“, kuria Jums pavesta ir Jūs įsipareigojote  pagal šios Sutarties p.p.1, 2, 3 vykdyti Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios atraminės sienos tvoros tyrimų ir tvarkybos darbų projekto parengimo valdytojo (užsakovo ) funkcijas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Lietuvos Respublikos Statybos, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymais, Lietuvos Respublikos Civiliniu Kodeksu bei kitomis galiojančiomis teisės normomis.

2014-04-02 Sutartimi Nr. 4-43-(9.34.) (6-43) Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija p.5 įsipareigojo, tik :

     5.1. Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios atraminės sienos tvoros tyrimams ir tvarkybos darbų projekto parengimui skirti 1000 Lt, kurie kooperuojami su Kultūros paveldo departamento skirtomis lėšomis objektui išsaugoti;

     5.2. už Sutarties 1 punkte nurodyto objekto Parapijos finansuojamos dalies atliktus atraminės sienos tvoros tyrimus ir tvarkybos darbų projekto parengimą apmokėti per penkiolika dienų pagal VĮ „Lietuvos paminklai“ pateiktas PVM sąskaitas faktūras ir atliktų darbų aktus;

     5.3. užtikrinti rangovo patekimą į objektą atraminės sienos tvoros tyrimams ir tvarkybos darbų projekto parengimui atlikti;

    5.4. užtikrinti  objekto apsaugą.

Remiantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 14 str., 1d., 2p. ir Sutarties p.5.3.,  prašome :

1.      pateikti susipažinimui,   Jūsų  turimą tyrimų  ir projektavimo medžiagą ir kita informaciją  apie šį kultūros paveldo objektą;

2.      nurodyti atraminės sienos tvoros tyrimams ir tvarkybos darbų projekto parengimui atlikti Rangovus ir jų vadovus bei specialistus;

3.      pakartotinai pateikti atraminės sienos konstrukcijų išpildomąją dokumentaciją: geodezines išpildomąsias schemas, paslėptų darbų aktus ir t.t.

Pagarbiai:

Lapių  Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebono kun. Roberto Gedvydo  Skrinsko Įgaliotas asmuo      Vytautas Kantautas

 LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
VĮ „Lietuvos paminklai“ direktoriui, Šnipiškių g.3, Vilnius
Kopija: Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g.3, Vilnius
INFORMACIJOS PATEIKIMAS
Lapės, Kauno r. 2014 m. liepos mėn.30 d.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 12 str. 1d. 1p., 20 str. 3d., 3.1. 3.2 p., STR 1.05.06:2010 7.2 p., PTR 3.06.01:2014 p.p. 8, 10, 14.4, 14.5, 14.11, 18, PTR 3.08.01:2013 7.3 p. pateikiame Jums, privalomąją informaciją kultūros paveldo objekto: Valstybės saugomas kultūros paveldo objektas Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) Kauno r. sav. Lapių mstl. Bažnyčios unikalus Nr.4400-0117-3077 priklausinio Šventoriaus atraminės sienos (tvoros) – Nr. 4400-0117-3166 Tvarkybos projektas, tyrimui ir tvarkybos darbų projekto parengimui , sekančiai:
1. 2013-08-26 Kauno r. savivaldybės administracijos nustatomi specialieji architektūros reikalavimai Nr. SAR-111 (kopija) 2 – lapai;
2. 2013-08-12 Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygos (Laikinasis apsaugos reglamentas) Nr. (12.37.-K)ZK-1534 (kopija) 2 – lapai;
3. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (kopija) 2 – lapai;
4. Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5240-0009-0713) planas M 1:500 (kopija) 1 – lapas;
5. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (kopija) 1 – byla;
6. 2013-07-10 Statinio dalinės ekspertizės aktas Nr. 13-07/25 (kopija) 2 – lapai;
7. 2013-06-17 Statinio neeilinės apžiūros aktas Nr. 02 , (kopija) 4 – lapai;
8. Valstybės pripažinto valstybės saugomu ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai nuosavybės
teise priklausančio statinio pripažinimo avariniu aktas 2013-07-12 Nr.1 (kopija) 1 – lapas;
9. Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų aktas
2013-07-15 Nr.1 (kopija) 3 – lapai;
10. 2014-05-19 Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų darbų programa (kopija) 2 – lapai;
11. 2014-05-21 Lietuvos geologijos Tarnybos inžinerinių geologinių tyrimų programos
vertinimas Nr. (4)-1.7-1624 (kopija) 1 – lapas;
12. 2014 m. liepos mėn. Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 1 – byla;
13. Topografinė nuotrauka 2014-07 mėn. (kopija) 1 – byla;
14. 2003-09-05 Kauno rajono Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios pastato
būklės tyrimo aktas (kopija) 2 – lapai;
15. statinio projektavimo Techninė užduotis (Statytojo technine specifikacija). 2 - lapai.
Pagarbiai:
Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko
įgaliotas asmuo Vytautas Kantautas


Tvirtinu :___________________
Statytojas (valdytojas)
2014 m.___________mėn. ____d.
Statinio projektavimo Techninė užduotis ( Statytojo technine specifikacija).
Kultūros paveldo objektas (statinio projekto pavadinimas): Valstybės saugomas kultūros paveldo objektas Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) Kauno r. sav. Lapių mstl. Bažnyčios unikalus Nr.4400-0117-3077 priklausinio Šventoriaus atraminės sienos (tvoros) – Nr. 4400-0117-3166 Tvarkybos projektas;
Planuojamos statybos adresas: Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5240-0009-713;
Statinio kategorija: ypatingi statiniai;
Statinio statybos rūšis: Tvarkomieji paveldosaugos darbai;
Statytojas (Kultūros paveldo valdytojas): Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm.k. 191244996, Mokyklos g. 2B, Lapės , Kauno r. sav., tel. 8 37 554247;
Projekto rūšis ir etapas: Techninis projektas;
Techninio projekto sudedamosios dalys:
1. bendroji;
2. sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
3. architektūros;
4. konstrukcijų;
5. vandentiekio ir nuotekų šalinimo (lietaus, drenažo) ;
6. nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos (tvarkomųjų paveldosaugos darbų ) projekto dalis;
7. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
8. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.
Projekto rūšis ir etapas: Darbo projektas;
Darbo projekto sudedamosios dalys:
1. konstrukcijų;
Reikalavimai, kuriais būtina vadovautis rengiant Projektą:
1. 2013-08-26 Kauno r. savivaldybės administracijos nustatomais specialieji architektūros reikalavimais Nr. SAR-111;
2. 2013-08-12 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygos (Laikinasis apsaugos reglamentas) Nr. (12.37.-K)ZK-1534 ;
3. 2013-07-10 Statinio dalinės ekspertizės akto Nr. 13-07/25 privalomosios pastabos;
4. 2013-06-17 Statinio neeilinės apžiūros akto Nr. 02 rekomendacijomis;
5. Valstybės pripažinto valstybės saugomu ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai nuosavybės teise priklausančio statinio pripažinimo avariniu aktu 2013-07-12 Nr.1;
6. Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų akto 2013-07-15 Nr.1 reikalavimais įrengti apsaugos technines priemones;
7. UAB „Geofirma“ 2014 m. liepos mėn.parengtais: „Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ – tyrimais ir jų išvadomis ir rekomendacijomis ;
8. Tame skaičiuje p.7 (projektiniai IGG tyrimai) nurodytose rekomendacijose:
1. Tvoros – atraminės sienutės stabilumui užtikrinti būtina atlikti šiuos darbus:
- Nustatyti gręžininių polių ilgį abiejose sienutės stiprinimo atkarpose (PV ir PR pusėse) ir skaičiavimais įvertinti ar horizontalioms apkrovoms (nuo grunto slėgio ir senosios sienos deformacinių poveikių) yra pakankama jų laikymo geba;
- Pagilinti tvoros centrinės dalies pamatus, įgilinant juos į stiprųjį moreninį molį;
- Neatidėliojant sustiprinti pavojingiausios sienos, esančios vakarinėje pusėje, pamatus;
- Įrengti patikimą paviršinio vandens (lietaus, sniego tirpsmo vandens ir pan.) surinkimo ir nuleidimo sistemą;
2. Naujai suprojektuotoje ir pastatytoje atraminėje sienutėje rekomenduotume įrengti horizontalių ir vertikalių poslinkių matavimo sistemą jos elgsenos stebėjimui;
3. Pagilinti Bažnyčios kairiosios zakristijos kampo pamatus, įgilinant juos į stiprius moreninius molius, (> 1 m).
9. Topografinė nuotrauka parengta 2014-07 mėn A. Petrulevičiaus įmonės (lic.Nr.1GKV-416);
10. 2003-09-05 Kauno rajono Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios pastato būklės tyrimo akto siūlymais;
11. Gauti Projekto ekspertizės išvadą, kad Projektą galima tvirtinti;
12. Parengti Projekto konstrukcinės dalies darbo projektą;
13. Atlikti darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizę (STR 1.01.06:2002 lent. p. p. 3,21);
14. Parengtą Techninį projektą teikti statybą leidžiančiam dokumentui gauti elektroniniu parašu ir būdu (STR 1.07.01:2010);
15. Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos (tvarkomųjų paveldosaugos darbų ) , sklypo plano, architektūros , nuotekų šalinimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir kitas projekto dalis rengti PTR 3.06.01:2014 projektinių pasiūlymų, kuriems pritars Kultūros Paveldo Departamentas prie Kultūros Ministerijos Kauno Teritorinio padalinio, pagrindu;
16. Būtina atlikti Projekto paveldosauginę (specialiąją) ekspertizę;
17. Parengtą Techninį projektą teikti KPD prie KM Kauno Teritorinio padalinio leidimui gauti;
18. Projektuotojas pateikia po 3 (tris) egzempliorius popierinėje ir elektroninėje laikmenose Statytojui (Kultūros paveldo valdytojui): Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai;
19. kokybiniai reikalavimai : parengtas Techninis projektas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Lietuvos Respublikos Statybos, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymams, Lietuvos Respublikos Civiliniu Kodeksui, STR 1.05.06:2010, PTR 3.06.01:2014, PTR 3.08.01:2013 bei kitomis galiojančiomis teisės normomis ir normatyviniais aktų reikalavimams.
Techninė užduotis yra: neatskiriama 2014-04-02 Sutarties Nr. 4-43-(9.34.) (6-43) tarp Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir Valstybinės įmonės „Lietuvos paminklai“, kuria Valstybinei įmonei „Lietuvos paminklai“, pavesta vykdyti Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios atraminės sienos tvoros tyrimų ir tvarkybos darbų projekto parengimo valdytojo (užsakovo ) funkcijas ir Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) Kauno r. sav. Lapių mstl. Bažnyčios unikalus Nr.4400-0117-3077 priklausinio Šventoriaus atraminės sienos (tvoros) – Nr. 4400-0117-3166 Tvarkybos projekto projektavimo darbų Rangos sutarties dalis.
Techninės užduoties rodikliai ir reikalavimai atitinka statinio projektavimo sąlygose ir teisės aktuose nurodytus rodiklius ir reikalavimus.
Parengė: Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko įgaliotas asmuo Vytautas Kantautas 2014-07-29

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ „LIETUVOS PAMINKLAI“
2014-08-01 Nr.(1.13-4) 1-947 į 2014-07-25 Nr.b/n
Lapių Šv. Jono Krikštytojo klebonui Robertui Skrinskui
Kopijos:
Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui
Kauno rajono savivaldybės merui Valerijui Makūnui
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS ŠVENTORIAUS ATRAMINĖS SIENOS TVOROS TYRIMŲ IR TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO PARENGIMO
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos sutartimi pavedė VĮ „Lietuvos paminklai“ vykdyti užsakovo funkcijas Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje įgyvendinimo 2014 metų programos, kurioje Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos tvoros tyrimams ir tvarkybos darbų projekto parengimui numatyta 101 tūkst. Lt (iš jų Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija skiria 1 tūkst. Lt). VĮ „Lietuvos paminklai“, vykdydama pavestas funkcijas, sudarė daugiašalę - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos ir VĮ „Lietuvos paminklai“ 2014-04-02 sutartį Nr. 4-43-(9,34.)/6-43, kurioje numatyti šalių įsipareigojimai. VĮ „Lietuvos paminklai“ iniciatyva organizuotuose 2014-07-17 ir 2014-02-25 pasitarimuose buvo pabrėžta ir nutarta, kad bažnyčios atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų projektą galima bus rengti tik turint inžinerinius geologinius, geotechninius ir hidrologinius tyrimus bei tyrimų išvadas apie šlaitų žemiau atraminės sienos stabilumą.
VĮ „Lietuvos paminklai“ 2014-08-01 gavo iš Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos šios bažnyčios šventoriaus ir atraminės sienos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų medžiagą. Nagrinėjant ją, paaiškėjo, kad tyrimų išvadose nėra duomenų apie žemiau atraminės sienos esančio šlaito būklę.
Prašome papildyti Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus ir atraminės sienos sklypo inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų išvadas ir įvertinti žemiau atraminės sienos esančių šlaitų stabilumą bei pateikti rekomendacijas, ar reikalinga juos sutvirtinti, apsaugant nuo galimo nuslinkimo. Taip pat prašome įvertinti, ar reikalinga žemiau atraminės sienos įrengti paviršinio ir gruntinio vandens nuvedimo (drenažo) sistemas.
VĮ „Lietuvos paminklai“ galės pradėti rengti bažnyčios atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų projektą gavusi papildytus tyrimus, išvadas ir rekomendacijas.
Direktorius Vydmantas Drumsta
Z.Aleksandravičius, tel. (8 5) 272 41 26, ei. p. z.aleksandravicius@lpaminklai.lt
O. Trumpienė, tel (8 5) 273 10 29, ei. p. o.trumpiene@lpaminklai.lt
 


uab G e o F i r m a   2014.08.11
Kunigui Robertui Gedvydui Skrinskui Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui
Vytautui Kantautui Statinio techniniam prižiūrėtojui
Atsakymas į VĮ „Lietuvos paminklai“ raštą 2014-08-01 Nr.( 1,13-4) 1-9
Remiantis atliktų projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rezultatais aišku, jog  šlaitas žemiau atraminės sienos (tvoros) yra stabilus ir pavojus jo pastovumui negręsia su sąlyga, jeigu bus įvykdytos ataskaitos rekomendacijų 1 punkte paminėtos priemonės: sustiprinta visa atraminė siena ir užtikrintas paviršinio vandens surinkimas. Tokiu būdu šlaitas būtų apsaugotas nuo išorinių faktorių, nurodytų 6 ataskaitos skyriuje („Geologiniai procesai ir reiškiniai“) ir sumažintas
šlaitų ardymo (erozijos) pavojus.
Papildomos šlaito apsaugos priemonės (šlaitų terasavimas, paviršinio ir gruntinio vandens drenavimo sistemos įrengimas šlaite ar pan.) būtų reikalingos, jeigu atraminė siena liks nestabili (nebus tinkamai sutvirtinta).
Romualdas Milvydas Direktorius
Liudas Furmonavičius Projektų vadovas
UAB „GeoFirma“
Konstitucijos pr. 8 A, LT 09308 Vilnius, tel. +370 612 12228, tel./faksas +370 5 2500604, ei. paštas qeofirmalt@qmail.com
Įmonės kodas 302555562, PVM mok. kodas LT100005767218
 


LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
VĮ „Lietuvos paminklai“ Direktoriui į 2014-08-01 Nr.(1.13-4)1-947
Kopijos:
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Direktorei
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio Vedėjui
Kauno rajono savivaldybės Merui
Valstybinės Teritorijų planavimo ir statybos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui
Kauno Arkivyskupijai
PAREIŠKIMAS Nr. 08/11/1
Lapės, Kauno r. sav., 2014 m. rugpjūčio mėn. 11 d
Pranešame, kad VĮ „Lietuvos paminklai“ 2014-08-01 gavo iš Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos ne tik Jūsų nurodytą 2014-08-01 rašte Nr. (1.13-4) 1-9, 2 dalyje, Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą ir jos priedus bet ir topografinę nuotrauką ir kitus privalomus dokumentus, reikalingus projektavimui ir nurodytus Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos 2014-07-30 informacijoje (priedas Nr.2).
Jūsų nurodyti 2014-08-01 rašte Nr. (1.13-4) 1-947, 1 dalies paskutiniame sakinyje, 2 dalies paskutiniame sakinyje, 3 dalyje ir 4 dalyje, reikalavimai yra neteisėti ir nepagrįsti, sekančiai:
1. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita ir jos priedai Jums pateikti 2014-08-01 (priedas Nr.2). Projektiniai IGG tyrimai atliekami statinio projektui rengti. Projektinių IGG tyrimų ataskaita yra privalomasis projektavimo dokumentas (STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ punktas 45) ;
2. Išoriniai faktoriai, galintys įtakoti šlaito žemiau atraminės sienos (tvoros) stabilumui ir pastovumui, nurodyti ataskaitos 6 skyriuje („Geologiniai procesai ir reiškiniai “). Projektinių IGG tyrimų rengėjo UAB „Geofirma“ atsakymą į Jūsų raštą Nr. (1.13-4) 1-947 - žiūrėti priede Nr.1;
Priedai:
1. UAB „Geofirma“ 2014-08-11 atsakymas į VĮ „Lietuvos paminklai“ raštą Nr. (1.13-4) 1-947-1 – lapas;
2. 2014-07-30 informacija (kopija) 1 – lapas;
3. VĮ „Lietuvos paminklai“ 2014-08-01 rašto Nr. (1.13-4) 1-947 (kopija) 1 - lapas.
Pagarbiai, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko įgaliotas asmuo Vytautas Kantautas
 


LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
LAPĖS, Kauno raj. 54434, Mokyklos 2b ( 8)-37- 554247
VĮ „Lietuvos paminklai“ Direktoriui į 2014-08-01 Nr.(1.13-4)1-9
Šnipiškių g.3, LT-09309, Vilnius į 2013-07-25 Nr. (1.13-3)1-692
Kopijos:
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Direktorei
Šnipiškių g.3, LT-09309, Vilnius
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio Vedėjui
Rotušės a. 29, Kaunas; LT-44033
Kauno rajono savivaldybės Merui
Savanorių pr. 371, Kaunas; LT-49500
Valstybinės Teritorijų planavimo ir statybos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui
L. Sapiegos g.12, Kaunas; LT-44251
Kauno Arkivyskupijai
Rotušės a. 14, Kaunas; LT-44279
PRAŠYMAS
Nr. 08/11/2
Lapės, Kauno r. sav., 2014 m. rugpjūčio mėn. 11 d
Dėl surinkimo visos išpildomosios atliktų atraminės sienos įrengimo darbų dokumentacijos
2014 m. liepos mėn. gavome Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą ir preliminariai išnagrinėjome ataskaitos punktą 7.2, išvadų punktus 3, 4, 5 ir rekomendacijų punktą 1 ir Jūsų 2014-08-01 raštą Nr.(1.13-4)1-9, sekančiai:
1. Išvadų punkte 4, 2 dalyje nurodyta: „Tyrimų metu rasta, jog: PV šventoriaus pusėje , nuo kampo su kryžiumi , gręžininiais poliais sustiprinta 7 m senosios tvoros dalis (1-2 priedas). Poliai 0,8m skersmens, apjungti 1,66m aukščio rostverku- sienute, įgilintu giliau piltinio grunto. Polių gyliai nenustatyti.“ Paminklų restauravimo projektavimo instituto paregtame DP : g/b atraminės sienutės planas , lapas K-1(KVAD suderinto 1996-11-22 Nr.96-540), (priedas 8) nurodyta, kad gręžininiais poliais sustiprinta dalis turi būti (4,1+6,3=) 10,4 m. Tyrimų metu rasta tik 7m. Brėžinyje lape K-2 (priedas 9) nurodyta, kad rostverko (atraminės sienutės) aukštis – 2500mm (pjūviai 1-1, 2-2). Tyrimų metu rasta tik 1,66m;
2. Paminklų restauravimo projektavimo instituto paregtame GP : teritorijos išplanavimas , lapas GP-2 (KVAD suderinto 1997-08-11 Nr.97-396), (priedas7) nurodyta, kad: “Drenažą žiūr. Byloje “Atraminės sienutės restauravimo projektas” lapas K-3. Brėžinyje lape K-3 pjūvyje 1-1 nurodytas drenažas su užrašu: “Drenažas visu perimetru”, (priedas10). Šis drenažas iki dabar nėra įrengtas;
3. Jūsų įmonė p.1, 2 nurodytus Tvarkybos darbus projektavo, vykdė statinio statybos techninę priežiūrą ir valdė tvarkybos (statybos) darbus (samdė rangovus) ir įsipareigojo 1997-1998 m. atlikti Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) , kuri yra nekilnojamoji kultūros vertybė, kuri vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190 ,,Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ (Žin., 2005, Nr. 58-2034) pripažinta valstybės saugoma, (Savininkas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija), Bažnyčios Šventoriaus atraminės sienutės, kur Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke nurodoma: ,,Kiti statiniai (inžineriniai) (tvora, kanal. šuliniai - 3 vnt.)“ , unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166“. Savininkas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija , šlaito tvirtinimo ir tvarkymo darbus, įrengiant naują atraminę sienelę. Šventoriaus atraminės sienutės tvarkymo darbai nėra užbaigti iki šiol ir nėra įforminti statybos užbaigimo dokumentu;
4. 2003 m. rugsėjo 5 d. būklės tyrimo aktu (l.2, 1d., priedas Nr.2) nustatyta: „Atraminė siena - , supa Šventorių iš trijų pusių. Sienos sumūrytos iš raudonų plytų daugelyje vietų supleišėję, kontraforsai išgriuvę. 1997-1998 m. buvo vykdomi šlaito tvirtinimo ir tvarkymo darbai, įrengiant naują atraminę sienutę. Šlaitų tvirtinimo ir tvarkymo darbai nėra užbaigti.“ Komisija siūlė: Užbaigti atraminės sienutės ir šlaitų tvarkymo darbus. Šlaitų tvirtinimo ir tvarkymo darbai nėra užbaigti ir dabar .
5. 2013-06-17 Nr. 02 statinio neeilinės apžiūros akte p.1 (priedas Nr.1) nurodyta: „atraminės sienos mūras supleišėjęs, sumūrytas tinku, tinkas atšokęs beveik ištisai nuo sienų. Kontraforsai išgriuvę. Šlaitų tvirtinimo ir tvarkymo darbai nėra užbaigti ir nėra įforminti statybos užbaigimo dokumentu“.
6. 2013-06-17 Nr. 02 statinio neeilinės apžiūros akte p.15 (priedas 1) nurodyta: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija neturi išpildomosios – technikinės atraminės sienutės dokumentacijos: statybos žurnalai, polių gręžimo žurnalai, išpildomosios geodezinės nuotraukos, paslėptų darbų aktai ir t.t. Parapija iki šiol iš Jūsų šios dokumentacijos dar negavo;
7. Valstybės įmonė “Lietuvos paminklai” raštu 2013-07-25 Nr. (1.13-3)1-692 (priedas 4) į Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos 2013 m. liepos mėn. 15 d. prašymą: “Prašome iki 2013m. liepos mėn. 25 d. atsiusti mums patvirtintas kopijas Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios šventoriaus atraminės sienos išpildomosios – technikinės atraminės sienutės dokumentacijos: statybos žurnalų, polių gręžimo žurnalų, išpildomosios geodezinės nuotraukos, paslėptų darbų aktų, projekto su statinio techninio prižiūrėtojo ir darbų vadovo parašais ir žyma „Taip pastatyta“ ant kiekvieno lapo ir kitą turimą informaciją (statinio apžiūros aktus, fotonuotraukas ir t.t.)” parašė, kad rangovų atliktų darbų aktų dokumentacijos negali pateikti. Mes prašėme išpildomosios – technikinės atraminės sienutės dokumentacijos, o ne finansinių dokumentų. Valstybės įmonė “Lietuvos paminklai” prarastą išpildomoją – technikinę atraminės sienutės dokumentaciją privalo atstatyti ir perduoti Statytojui (kultūros paveldo objekto Valdytojui: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai), žiūrėti punktus 8, 9, 10 šio prašymo žemiau;
8. LR Statybos įstatymo 15 str. , 6 d., 6 p. nurodo, kad: “įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir perduoti juos statytojui (užsakovui) (jei šiuos dokumentus rangovas praranda, jis turi savo lėšomis juos atkurti); atlikti konstrukcijų tyrimus bei atidengti paslėptas konstrukcijas ir paslėptus darbus” ;
9. STR 1. 08.02:2002 punktas 59.13. nurodo: „įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus [4.1], juos pildyti, saugoti ir perduoti statytojui (užsakovui) (jei šie dokumentai prarandami, rangovas turi juos atkurti savo lėšomis)“;
10. STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" punktas 47. nurodo: „Kitų, negu nurodyti Reglamento 46 punkte, statinių statybos atveju su statyba susijusią dokumentaciją nuolat saugo Statytojas, o statinius perleidus kitam asmeniui - šis asmuo“. Šią dokumentaciją perduoti nuolat saugoti Statytojui (Valdytojui);
11. Jūs dar neatsakėte į mūsų 2014-07-25 prašymą (priedas 6) dėl informacijos apie tyrimų ir projektavimo eigą pateikimo Valdytojui: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai;
12. Projektinių IGG pastabos nurodytos 2014-08-11atskirame pareiškime Nr. 08/11/1;
13. 2013-07-10 Nr. 13-07/25 statinio dalinės ekspertizės akte (priedas Nr.3) nurodytos šios privalomos pastabos:
2. Turi būti surinkta visa išpildomoji atliktų atraminės sienos įrengimo darbų dokumentacija.
3. Turi būti parengtas sklypo drenažo projektas, numatant patikimą vandens išleidimą per atraminę sieną ir šlaitų apsaugą nuo erozijos.
4. Turi būti parengtas naujas atraminės sienos paveldosaugos tvarkybos darbų projektas ir atlikti atraminės sienos tvarkybos darbai.
Jūsų įmonė šių aukščiau nurodytų privalomųjų ekspertizės pastabų iki dabar dar nepašalino.
Remiantis aukščiau išdėstytu ir CK 6.702 str., prašome:
1. Pakartotinai prašome nedelsiant atsiusti mums patvirtintas kopijas Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios šventoriaus atraminės sienos išpildomosios – technikinės atraminės sienutės dokumentacijos: statybos žurnalų, polių gręžimo žurnalų, išpildomosios geodezinės nuotraukos, paslėptų darbų aktų, projekto su statinio techninio prižiūrėtojo ir darbų vadovo parašais ir žyma „Taip pastatyta“ ant kiekvieno lapo ir kitą turimą informaciją (statinio apžiūros aktus, fotonuotraukas ir t.t.);
2. atlikti projektavimo ir tyrinėjimo darbus pagal 2014-04-02 Sutartį Nr. 4-43-(9.34.) (6-43) tarp Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir Valstybinės įmonės „Lietuvos paminklai“, tyrimų ir projektavimo užduoties ir kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus , kuriuos gavote 2014-08-01 (priedas Nr.5);
3. atlikdamas darbus ir derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su užsakovu (Valdytoju): Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija.
Priedai:
1. 2013-06-17 Nr. 02 statinio neeilinės apžiūros akto kopija 4 – lapai;
2. 2003 m. rugsėjo 5 d. būklės tyrimo akto kopija 2 – lapai;
3. 2013-07-10 Nr. 13-07/25 statinio dalinės ekspertizės akto kopija 2 – lapai.
4. VĮ „Lietuvos paminklai“ 2013-07-25 raštas Nr. (1.13-3)1-692 1 – lapas;
5. Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos 2014-07-30 informacija Rangovui 1 – lapas;
6. 2014-07-25 prašymas dėl informacijos gavimo apie Tvarkybos projekto rengimą 1 – lapas;
7. Paminklų restauravimo projektavimo instituto brėž. GP-2 1 – lapas;
8. Paminklų restauravimo projektavimo instituto brėž. K – 1 1 – lapas;
9. Paminklų restauravimo projektavimo instituto brėž. K - 2 1 – lapas;
10. Paminklų restauravimo projektavimo instituto brėž. K - 3 1 – lapas.
Pagarbiai,
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko įgaliotas asmuo Vytautas Kantautas
 

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ „LIETUVOS PAMINKLAI“
Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonui 2014-08-20) Nr. (1.13-1)1-1030
Robertui Skrinskui į Nr.
Kopija
Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui
Kauno rajono savivaldybės merui Valerijui Makūnui
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros
ministerijos
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS ( UK 15871) ATRAMINĖS SIENOS TVOROS TYRIMŲ IR TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO
Kultūros paveldo departamentas į Lietuvos Respublikos ir Šventojo sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje( paveldotvarka) įgyvendinimo programos 2014 m. objektų sąrašą įtraukė Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos tvoros tyrimus ir tvarkybos darbų projekto parengimą bei šiems darbams skyrė 100,0 tūkst. Lt, o Lapių parapija - 1,0 tūkst. Lt.
VĮ „Lietuvos paminklai“ 2014 08 01 iš Lapių parapijos gavo UAB „Geofirma“ atliktų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą bei
projekto rengimui būtinų dokumentų rinkinį.
Susipažinę su pateikta tyrimų ataskaita nustatėme, kad rengiant atraminės tvoros tvarkybos projektą, reikės numatyti ir tvarkomuosius statybos darbus - polinių pamatų įrengimą
ar stiprinimą (gruntai po sienute ir šalia jos - supiltiniai, silpni, neužtikrinantys konstrukcijų stabilumo), taip pat lietaus nuotekų nuo šventoriaus surinkimą ir nuvedimą. Kadangi Kultūros paveldo departamentas negali finansuoti tvarkomųjų statybos darbų, šios projekto dalies parengimui reikia 39,93 tūkst. Lt.
Prašome parapiją skirti trūkstamus 39,93 tūkst. Lt.
Parapijos pateiktoje projektavimo užduotyje pastebėjome eilę netikslumų, kuriuos būtina pataisyti:
1. Užduotis skirta techninio projekto parengimui, todėl nurodymai darbo projekto ir jo ekspertizės atlikimui joje neturėtų būti teikiami.
2. Bažnyčios zakristijos pamatų stiprinimas turi būti sprendžiamas atskiru projektu.
3. Parengto projekto ekspertizė atliekama statytojo (užsakovo) užsakymu, projektuotojas nemokamai taiso projektą pagal privalomąsias ekspertizės pastabas.
4. Statybą leidžiančius dokumentus gauna statytojas, sumokėjęs nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokestį. Projektinę dokumentaciją pagal teisės aktų nurodytas taisykles šiam veiksmui atlikti parengia projektuotojas.
5. Netiksliai įvardyta statinio statybos rūšis, nes turi būti - rūšys (tvarkomieji paveldosaugos ir tvarkomieji statybos darbai).
PRIDEDAMA. Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikal. kodas 15871) atraminės sienos tyrimų ir tvarkybos darbų projekto parengimo sąmatos kopija, 2 lapai.
Direktorius Vydmantas Drumsta
Vytautas Aleška, (8 5) 272 4073, ei. p. v.aleskai@yahoo.com


LAPIŲ ŠV.JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (unikal. kodas 15871) ATRAMINĖS SIENOS
TYRIMŲ IR TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO PARENGIMO SĄMATA

2014/08/08

II sudėtingumo kategorija. Pastato tūris - 1757 m3

 

Eil. Nr

Darbų pavadinimas

Kainos pagrindimas pagal PTR 4.01.01:2007

Vertės skaičiavimas

Kaina Lt

1

2

3

4

5

 

l.Tyrimai

1.1.

Tvoros apmatavimai

AR 5-14

17,99*2,2*1757*0,22*0,3*0,9

4130,59

1.2.

Konstrukcijų tyrimai

AR 5-14

17,99*2,2*1757*0,15*0,9

9387,70

1.3.

Tvoros konstrukcijų tyrimai, nustatant mūro drėgmės užterštumą

AR 5-14

17,99*2,2*1757*0,14*0,9

8761,86

1.4.

Architektūros tyrimai

AR 5-14

17,99*2,2*1757*0,12*0,5*0,9

3755.08

 

2. Projektiniai pasiūlymai

2.1.

Projektiniai pasiūlymai

AR 5-14

17,99*2,2*1757*0,59*0,3*0,85

10462,07

 

 

 

 

 

 

3. Paveldo tvarkybos dalis

3.1.

Paveldo tvarkybos projekto dalis

AR 5-14

17,99*2,2*1757*0,59*0,5*0,85

17436,79

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso 1+2+3 :

53934,09

 

 

Papildomas darbo užmokestis 6%

3236,05

 

 

 

Iš viso:

57170,14

 

 

 

Soc draudimo išlaidos 31%

17722,74

 

 

 

Iš viso:

74892,88

 

 

 

Pridėtinės išlaidos 12%

6860,42

 

 

 

Iš viso:

81753,30

 

 

 

PVM 21%

17168,19

 

 

 

Iš viso:

98921,49

 

 

 

 

 

 

4. Techninis projektas

 

 

 

 

 

4.1.

Bendroji dalis

sutartinė kaina

 

5000,00

4.2.

Architektūra, konstrukcijos

sutartinė kaina

 

15000,00

4.3.

Sklypo planas

sutartinė kaina

 

3000,00

4.4.

Lauko inžineriniai tinklai (drenažas, lietaus nuotekos)

sutartinė kaina

 

4000,00

4.5.

Sąmatos

sutartinė kaina

 

3000,00

4.6.

Statybos organizavimo dalis

sutartinė kaina

 

3000,00

 

 

 

Iš viso:

33000,00

 

 

1

PVM 21%

6930,00


 

1

2

3

4

5

 

 

 

viso:

39930,00

 

 

 

IŠ VISO:

138851,49

Sąmatą parengė: Marytė Kasparavičiūtė

 

 


25/08 '14 MON 15:30 FAX 2336156
LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, S.Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: (8 5) 233 2389, 233 2482,
faks. (8 5) 233 6156, ei. p. Igt@lgt.lt, http://www.lgt.lt.
Duomenys kaupiami Ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780

UAB „GeoFirma“ 2014-08-25 Nr.(4)-1.7-2591
Faksas +370 5 2500604
Kopija: Lapių Šv, Jono Krikštytojo parapija
Mokyklos g. 2b, Lapių mstl., Lapių šen., Kauno r.  sav,, LT-54434
Į 2014-07-29 Nr. 2014-57
DĖL INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ ATASKAITOS VERTINIMO
Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau - Tarnyba) prieš įregistruodama Jūsų įmonės teikiamų projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą objektui „Lapių Šv, Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios pastato (unikalus kodas Nr. 4400-0117-3077), (kultūros paveldo statinio kodas kultūros vertybių registre: 15871) priklausinio: šventoriaus atraminės sienos (tvora), (unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166) rekonstrukcija ir restauravimas Mokyklos g. 2B, Lapių mstl., Lapių šen., Kauno r. sav. Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.“ (toliau - Tyrimų ataskaita), atliko jos vertinimą, vadovaudamasi Tarnybos
nuostatų (Žin., 2010, Nr. 144-7376) 9.2.1.4, punktu.
Nustatyta, kad Tyrimų ataskaita atitinka Tarnybos įvertintą inžinerinių geologinių tyrimų programą ir statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ (Žin., 2012, Nr. 5-144) reikalavimus.
Tarnyba rekomenduoja įvertinti šlaitų ir atraminės sienos (tvoros) stabilumą, kuris reikalingas užtikrinti numatytų taikyti priemonių patikimumą bei saugą Šlaitų stabilumui apibūdinti paprastai atliekamas kokybinis ir kiekybinis vertinimai; pastarasis - projektinių inžinerinių geologinių tyrimų (Tyrimų ataskaitos) duomenų pagrindu, sudarius geotechninį modelį.
Direktorius Jonas Satkūas
Stasys Antušas tel. (8 5) 213 9048, el.p. stasys.antusas@lgt.it
 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
LAPĖS, Kauno raj. 54434, Mokyklos 2b ( 8)-37- 554247
VĮ „Lietuvos paminklai“ Direktoriui į 2014-08-20 Nr.(1.13-1)1-1030
Šnipiškių g.3, LT-09309, Vilnius
Kopijos:
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Direktorei
Šnipiškių g.3, LT-09309, Vilnius
Kauno Arkivyskupijos Kurijai
Rotušės a. 14, Kaunas; LT-44279
Kauno rajono savivaldybės Merui
Savanorių pr. 371, Kaunas; LT-49500
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Kauno teritorinio padalinio Vedėjui
Rotušės a. 29, Kaunas; LT-44033
Valstybinės Teritorijų planavimo ir statybos prie Aplinkos ministerijos
Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui
L. Sapiegos g.12, Kaunas; LT-44251
PAREIŠKIMAS
Nr. 2014/08/26/1
Lapės, Kauno r. sav., 2014 m. rugpjūčio mėn. 26 d
Pranešame, kad VĮ „Lietuvos paminklai“ 2014-08-01 gavo iš Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos ne tik Jūsų nurodytą 2014-08-01 rašte Nr. (1.13-4) 1-9, 2 dalyje, Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą ir jos priedus bet ir topografinę nuotrauką ir kitus privalomus dokumentus, reikalingus projektavimui ir nurodytus Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Jums įteiktoje 2014-07-30 informacijoje.
Jūsų nurodyti 2014-08-20 Nr.(1.13-1)1-1030 rašte , 2 lape pastebėjimai yra neteisėti ir nepagrįsti, sekančiai:
1. įgyvendinant esminį statinio reikalavimą STR 2.01.01(1):2005 “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” konstrukcinės dalies darbo projektas ir jo ekspertizė yra būtina (PTR 3.06.01:2014 p.14.11, Reglamentas (ES) Nr.305/2011, LR Statybos įstatymo 4 str.). Pagrindas: UAB „Ekspertika“ 2013-07-10 Statinio dalinės ekspertizės aktas Nr.13-07/25 p.6 „Statinio techninės būklės įvertinimas“: „Statinio būklė yra avarinė, gresia atraminės sienos griūtis ir ženklios šventoriaus šlaitų nuošliaužos, galinčios pažeisti ir Bažnyčios pastato konstrukcijas“;
2. Bažnyčios zakristijos pamatų stiprinimas negali būti sprendžiamas atskiru projektu, dėl priežasčių, nurodytų aukščiau (p.1);
3. pagal 2014-04-02 Sutartį Nr. 4-43-(9.34.) (6-43) tarp Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir Valstybinės įmonės „Lietuvos paminklai“, kuria Jums pavesta ir Jūs įsipareigojote pagal šios Sutarties p.p.1, 2, 3 vykdyti Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios atraminės sienos tvoros tyrimų ir tvarkybos darbų projekto parengimo valdytojo (užsakovo ) funkcijas , vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Lietuvos Respublikos Statybos, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymais, Lietuvos Respublikos Civiliniu Kodeksu bei kitomis galiojančiomis teisės normomis. Todėl projekto ekspertizę privalote užsakyti Jūs;
4. dėl statybą leidžiančio dokumento žiūr. Šio pareiškimo punktą 3, aukščiau;
5. statinio statybos rūšis yra nurodyta dokumente: Kauno r. savivaldybės administracijos nustatomi specialieji architektūros reikalavimai 2013-08-26 Nr. SAR-111.
Jūsų prašymą skirti lėšų, nagrinėsime iš Jūsų gavus tyrimų užduotis, projektinius pasiūlymus, sąmatas (sutartines kainas) suderintus su Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija.
Pagarbiai, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos  Klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko įgaliotas asmuo Vytautas Kantautas
 

 

Tvirtinu :___________
Statytojas (valdytojas)
Statinio projektavimo Techninė užduotis ( Statytojo technine specifikacija).
(2014-08-29 papildymas)

Kultūros paveldo objektas (statinio projekto pavadinimas): Valstybės saugomas kultūros paveldo objektas Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) Kauno r. sav. Lapių mstl. Bažnyčios unikalus Nr.4400-0117-3077 priklausinio Šventoriaus atraminės sienos (tvoros) – Nr. 4400-0117-3166 Tvarkybos projektas;
Planuojamos statybos adresas: Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5240-0009-713;
Statinio kategorija: ypatingi statiniai;
Statinio statybos rūšis: Tvarkomieji paveldosaugos darbai;
Statytojas (Kultūros paveldo valdytojas): Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm.k. 191244996, Mokyklos g. 2B, Lapės , Kauno r. sav., tel. 8 37 554247;
Projekto rūšis ir etapas: Techninis projektas;
Papildyti punktais 20, 21 reikalavimus, kuriais būtina vadovautis rengiant Projektą:
Reikalavimai, kuriais būtina vadovautis rengiant Projektą (papildymas):
20. įvykdyti šlaito žemiau atraminės sienos (tvoros) stabilumo ir pavojingumo sąlygą: įvykdyti projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitos rekomendacijų 1 punkte paminėtas priemones: sustiprinti visą atraminę sieną ir užtikrinti paviršinio vandens surinkimą ir užtikrinti atraminės sienos pastovumą (priedas Nr.1);
21. įvykdyti Lietuvos Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos rekomendaciją įvertinti šlaitų ir atraminės sienos (tvoros) stabilumą, kuris reikalingas užtikrinti numatytų taikyti priemonių patikimumą bei saugą. Šlaitų stabilumui apibūdinti atlikti kokybinį ir kiekybinį vertinimus; pastarasis - projektinių inžinerinių geologinių tyrimų (tyrimų ataskaitos) duomenų pagrindu, sudarius geotechninį modelį (priedas Nr.2).
Techninė užduotis (papildymas) yra: neatskiriama 2014-04-02 Sutarties Nr. 4-43-(9.34.) (6-43) tarp Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir Valstybinės įmonės „Lietuvos paminklai“, kuria Valstybinei įmonei „Lietuvos paminklai“, pavesta vykdyti Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios atraminės sienos tvoros tyrimų ir tvarkybos darbų projekto parengimo valdytojo (užsakovo ) funkcijas ir Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) Kauno r. sav. Lapių mstl. Bažnyčios unikalus Nr.4400-0117-3077 priklausinio Šventoriaus atraminės sienos (tvoros) – Nr. 4400-0117-3166 Tvarkybos projekto projektavimo darbų Rangos sutarties dalis (kartu su priedais 1, 2).
Priedai:
1. UAB “Geofirma” 2014-08-11 raštas Nr.2014-62 (kopija) 1 – lapas;
2. Lietuvos Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2014-08-25 Nr.(4)-1.7-2591 inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitos vertinimas (kopija) 1 – lapas.
Parengė :
Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko įgaliotas asmuo Vytautas Kantautas
2014-08-29


KAUNO APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA
VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIUS
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių šen., Lapės, Mokyklos g., 2B
Vadovui Robertui Skrinskui
NURODYMAS
DĖL OBJEKTO PRIEŠGAISRINĖS BŪKLĖS PAGERINIMO
2014 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 21-930
........... Kaunas............
2014-08-21 KAPGV VPPS inspektorius Deividas Vasiliauskas atliko Šv.Jono Krikštytojo bažnyčios planinį priešgaisrinį techninį patikrinimą. Patikrinimo metu dalyvavo Jūsų atstovas (-ai) vadovas Robertas Skrinskas.
Patikrinimo metu nustatyta:

1. Apsaugos nuo žaibo įrenginiai nėra tikrinami nustatytu laiku. Teisinis pagrindas: Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės IV.
Technologiniai procesai ir įrenginiai Elektros įrenginiai p. 151
2. Gesintuvai sunkiai pasiekiami. Gesintuvai turi būti lengvai prieinamuose vietose, neužkrauti ir lengvai pasiekiami.
Teisinis pagrindas: Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės VIII. Gaisrų gesinimo priemonės ir gaisrinė įranga p. 413 p. 413.1

Nustatytos neatitiktys turi būti pašalintos iki nurodyto pažeidimo šalinimo termino. Jei pažeidimo šalinimo terminas nenurodytas, nustatytos neatitiktys turi būti pašalintos ne vėliau kaip iki kito planinio patikrinimo.
Apie numatomą kitą planinį objekto patikrinimą galite sužinoti oficialioje PAGD interneto svetainėje www.vpgt.lt/Veikla/tjkiosubjektų priežiūra/Ūkio subjektų patikrinimo metiniai planai, patikrinimų sąraše.
Jeigu nesutinkate su nurodyme nustatytomis bendrųjų priešgaisrinės saugos reikalavimų neatitiktimis, per 10 darbo dienų nuo nurodymo gavimo dienos galite apskųsti nurodymą atitinkamos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai arba Vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui.
Nurodymą surašė: inspektorius Deividas Vasiliauskas 2014-08-26
Nurodymą gavau: Robertas Skrinskas
 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
LAPĖS, Kauno raj. 54434, Mokyklos 2b ( 8)-37- 554247
VĮ „Lietuvos paminklai“ direktoriui,  Šnipiškių g.3, Vilnius
Kopija:
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Šnipiškių g.3, Vilnius
DĖL INFORMACIJOS GAVIMO APIE LAPIŲ ŠV.JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS , Kauno r.sav. Lapių sen., Mokyklos g.2B (UNIK. KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 15781) ATRAMINĖS SIENOS  TVOROS TYRIMUS IR TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO PARENGIMĄ
PRAŠYMAS
Lapės, Kauno r. 2014 m. rugsėjo mėn. 8 d.
Prašome nurodyti iki kada pateiksite tvirtinimui ekspertuotą Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios atraminės sienos- tvoros tvarkybos darbų projektą.
Pagarbiai: Lapių klebonas kun. Robertas Skrinskas

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ „LIETUVOS PAMINKLAI“ 2014-09-10 Nr. (113-1)1-1173 į 2014-09-08

Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonui Robertui Skrinskui
Kopija Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (UK 15871)
    Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) į Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programos 2014 m. objektų sąrašą įtraukė Lapių Šv. Jono  Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos tvoros tyrimus ir tvarkybos darbų projekto parengimą bei šiems darbams skyrė 100,0 tūkst. Lt, o Parapija - 1,0 tūkst. Lt. VĮ „Lietuvos paminklai“, vykdydama pavestos programos užsakovo funkcijas, atliks Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos apmatavimus, architektūros, archeologijos, konstrukcijų tyrimus, nustatys konstrukcijų drėgmės užterštumą bei jų pagrindu šiais metais parengs tvarkybos darbų projektą.
    Iš pateiktos tyrimų ataskaitos matosi, kad rengiant atraminės tvoros tvarkybos projektą, reikės numatyti ir tvarkomuosius statybos darbus - polinių pamatų stiprinimą ar grunto stiprinimą (gruntai po sienute ir šalia jos - supiltiniai, silpni, neužtikrinantys konstrukcijų stabilumo), taip pat lietaus nuotekų nuo šventoriaus surinkimą ir nuvedimą. Departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartimi dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje šio projekto rengimo ir jo įgyvendinimo darbų finansuoti negali.
    Siekdami paspartinti projekto parengimą, siūlome Parapijai savo jėgomis dar šiais metais, vadovaujantis UAB „Geofirma“ atliktų Šv. Jono bažnyčios inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita, parengti statybos darbų techninį projektą, kuriame turėtų būti numatyti sklypo drenažo ir supiltinio šventoriaus grunto judėjimo stabilizavimo ar polinių pamatų stiprinimo sprendiniai.
Direktorius Vydmantas Drumsta
Vytautas Aleška, (8 5) 272 4073, ei. p. v.aleskai@yahoo.com

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA 2014-09-18
LAPĖS, Kauno raj. 54434, Mokyklos 2b ( 8)-37- 554247
VĮ „Lietuvos paminklai“ Direktoriui 2014-09-17 Nr.09-18/1, Šnipiškių g.3, LT-09309, Vilnius į 2014-09-10 Nr.(1.13-1)1-1173
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Direktorei, Šnipiškių g.3, LT-09309, Vilnius
Kopijos:
Kauno Arkivyskupijos Kurijai, Rotušės a. 14, Kaunas; LT-44279
Kauno rajono savivaldybės Merui, Savanorių pr. 371, Kaunas; LT-49500
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio Vedėjui, Rotušės a. 29, Kaunas; LT-44033
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (UK 15871) PROJEKTAVIMO
Nr.09-18/1
Pranešame, kad Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija nesutinka keisti 2014-04-02 Sutarties Nr. 4-43-(9.34.) (6-43) tarp Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir Valstybinės įmonės „Lietuvos paminklai“, kuria Jums pavesta vykdyti Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios atraminės sienos tvoros tyrimų ir tvarkybos darbų projekto parengimo valdytojo (užsakovo ) funkcijas, kaip siūlo Valstybinė įmonė „Lietuvos paminklai“ 2014-09-10 Nr.(1.13-1)1-1173 rašte (Sutarties darbų pabaigos terminus ir Projekto parengimo valdytoją).
Nesutikimo motyvai:
1. Jūsų 2014-09-10 Nr.(1.13-1)1-1173 rašto 2 ir 3 dalyse nurodyti darbai yra įgyvendinimas esminių statinio reikalavimų, kurie nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.305/2011 2011 m. kovo 9 d. I priede 1 dalyje “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” (PTR 3.06.01:2014 p.14.11);
2. Pagal šį priedą: „1. Mechaninis atsparumas ir pastovumas: Statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad apkrovos, kurios gali veikti statybos metu ir juos naudojant, nesukeltų: a) viso statinio arba jo dalies griūties; b) didelių deformacijų, viršijančių leistinas ribas; c) žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai dėl didelių apkrovas laikančios konstrukcijos deformacijų; d) žalos, atsiradusios per įvykį, kuri būtų neproporcinga ją sukėlusiai pirminei priežasčiai“.
3. Jūsų rengiamame Tvarkybos darbų projekte privalo būti numatyti sprendiniai, kuriais įgyvendinami esminiai statinio reikalavimai (PTR 3.06.01:2014 p.p. 12, 13, 14.2, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.13, 14.16, 14.18);
4. Keisti 2014-04-02 Sutarties Nr. 4-43-(9.34.) (6-43) darbų pabaigos terminus (p. 13) ir tvarkybos darbų projekto parengimo valdytoją (užsakovą ) ir terminus (Sutarties p.1, 2, 3, 6.1, 6.2, 6.3) yra netikslinga, dėl atraminės sienos avarinės būklės spartesnio pašalinimo;
5. Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija pasirūpino, padedant finansiškai Kauno rajono Savivaldybės administracijai , kad parengtų: UAB „Geofirma „Projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus“ , o A. Petrulevičiaus įmonė (lic.Nr.1GKV-416) topografinę sklypų nuotrauką, tačiau informacijos apie Valstybinės įmonės „Lietuvos paminklai“ tyrimų ir projektavimo darbų pradžią iki šiol dar neturime;
6. Valstybinė įmonė „Lietuvos paminklai“ dar iki šiol nepateikė atraminės sienos apmatavimų (polių gylis, skaičius, rostverko apmatavimų ir t.t.) ir atraminės sienos konstrukcijų tyrimų ataskaitos.
Pagarbiai, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko įgaliotas asmuo Vytautas Kantautas 2014 m. rugsėjo mėn. 18 d
 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
UAB Statybos valdymo biuras, Gedimino g. 47-311, Kaunas
INFORMACIJOS PATEIKIMAS
Lapės, Kauno r. 2014 m. rugsėjo mėn.19 d.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 12 str. 1d. 1p., 20 str. 3d., 3.1. 3.2 p., STR 1.05.06:2010 7.2 p., PTR 3.06.01:2014 p.p. 8, 10, 14.4, 14.5, 14.11, 18, PTR 3.08.01:2013 7.3 p. pateikiame Jums, privalomąją informaciją kultūros paveldo objekto: Valstybės saugomas kultūros paveldo objektas Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) Kauno r. sav. Lapių mstl. Bažnyčios unikalus Nr.4400-0117-3077 priklausinio Šventoriaus atraminės sienos (tvoros) – Nr. 4400-0117-3166 Tvarkybos projektas (avarinės grėsmės pašalinimas) tvarkybos darbų Techninio projekto parengimui , sekančiai:
1. 2013-08-26 Kauno r. savivaldybės administracijos nustatomi specialieji architektūros reikalavimai Nr. SAR-111 (kopija) 2 – lapai;
2. 2013-08-12 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygos (Laikinasis apsaugos reglamentas) Nr. (12.37.-K)ZK-1534 (kopija) 2 – lapai;
3. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (kopija) 2 – lapai;
4. Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5240-0009-0713) planas M 1:500 (kopija) 1 – lapas;
5. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (kopija) 1 – byla;
6. 2013-07-10 Statinio dalinės ekspertizės aktas Nr. 13-07/25 (kopija) 2 – lapai;
7. 2013-06-17 Statinio neeilinės apžiūros aktas Nr. 02 , (kopija) 4 – lapai;
8. Valstybės pripažinto valstybės saugomu ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai nuosavybės
teise priklausančio statinio pripažinimo avariniu aktas 2013-07-12 Nr.1 (kopija) 1 – lapas;
9. Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų aktas
2013-07-15 Nr.1 (kopija) 3 – lapai;
10. 2014-05-19 Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų darbų programa (kopija) 2 – lapai;
11. 2014-05-21 Lietuvos geologijos Tarnybos inžinerinių geologinių tyrimų programos
vertinimas Nr. (4)-1.7-1624 (kopija) 1 – lapas;
12. 2014 m. liepos mėn. Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 1 – byla;
13. Lietuvos Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2014-08-25 Nr.(4)-1.7-2591 inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitos vertinimas (kopija) 1 – lapas;
14. Topografinė nuotrauka 2014-07 mėn. (kopija) 1 – byla;
15. 2003-09-05 Kauno rajono Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios pastato
būklės tyrimo aktas (kopija) 2 – lapai;
16. statinio projektavimo Techninė užduotis (Statytojo technine specifikacija). 2 – lapai;
17. ištraukos iš 1996 m. rengto projekto 5 – lapai.
Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos (tvarkomųjų paveldosaugos darbų ) projekto dalį iki 2014-12-12 parengs VĮ „Lietuvos paminklai“.
Prašome iki 2014-10-01 pateikti komercinį pasiūlymą.
Pagarbiai:
Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 

Tvirtinu : Robertas Skrinskas
Statytojas (valdytojas)
2014 m. 09 mėn. 19 d.
Statinio projektavimo Techninė užduotis ( Statytojo technine specifikacija) Techninio projekto rengėjui.
Kultūros paveldo objektas (statinio projekto pavadinimas): Valstybės saugomas kultūros paveldo objektas Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) Kauno r. sav. Lapių mstl. Bažnyčios unikalus Nr.4400-0117-3077 priklausinio Šventoriaus atraminės sienos (tvoros) – Nr. 4400-0117-3166 Tvarkybos projektas (avarinės grėsmės pašalinimas);
Planuojamos statybos adresas: Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5240-0009-713;
Statinio kategorija: ypatingi statiniai;
Statinio statybos rūšis: Tvarkomieji paveldosaugos darbai (avarinės grėsmės pašalinimas);
Statytojas (Kultūros paveldo valdytojas): Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm.k. 191244996, Mokyklos g. 2B, Lapės , Kauno r. sav., tel. 8 37 554247;
Projekto rūšis ir etapas: Techninis projektas;

Techninio projekto sudedamosios dalys:
1. bendroji (pagal PTR 3.06.01:2014 parengs VĮ „Lietuvos paminklai“);
2. sklypo sutvarkymas (sklypo planas), (pagal PTR 3.06.01:2014 parengs VĮ „Lietuvos paminklai“);
3. architektūros (apmatavimus ir tyrimus parengs VĮ „Lietuvos paminklai“ ir pagal PTR 3.06.01:2014);
4. konstrukcijų (apmatavimus ir tyrimus bei p.6 dalyje parengs VĮ „Lietuvos paminklai“ir pagal PTR 3.06.01:2014);.
5. vandentiekio ir nuotekų šalinimo (lietaus, drenažo), pagal PTR 3.06.01:2014 parengs VĮ „Lietuvos paminklai“);
6. nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos (tvarkomųjų paveldosaugos darbų: avarinės grėsmės pašalinimas) projekto dalis (parengs VĮ „Lietuvos paminklai“ pagal PTR 3.06.01:2014);
7. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo (p. 6 dalyje parengs VĮ „Lietuvos paminklai“ pagal PTR 3.06.01:2014);
8. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (p. 6 dalyje parengs VĮ „Lietuvos paminklai“ pagal PTR 3.06.01:2014);.

Projekto rūšis ir etapas: Darbo projektas;

Darbo projekto sudedamosios dalys:
1. konstrukcijų (p. 6 dalyje parengs VĮ „Lietuvos paminklai“);.
Reikalavimai, kuriais būtina vadovautis rengiant Projektą:
1. 2013-08-26 Kauno r. savivaldybės administracijos nustatomais specialieji architektūros reikalavimais Nr. SAR-111;
2. 2013-08-12 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygos (Laikinasis apsaugos reglamentas) Nr. (12.37.-K)ZK-1534 ;
3. 2013-07-10 Statinio dalinės ekspertizės akto Nr. 13-07/25 privalomosios pastabos;
4. 2013-06-17 Statinio neeilinės apžiūros akto Nr. 02 rekomendacijomis;
5. Valstybės pripažinto valstybės saugomu ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai nuosavybės
teise priklausančio statinio pripažinimo avariniu aktu 2013-07-12 Nr.1;
6. Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų akto 2013-07-15 Nr.1 reikalavimais įrengti apsaugos technines priemones;
7. UAB „Geofirma“ 2014 m. liepos mėn.parengtais: „Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ – tyrimais ir jų išvadomis ir rekomendacijomis ;
8. Tame skaičiuje p.7 (projektiniai IGG tyrimai) nurodytose rekomendacijose:
1. Tvoros – atraminės sienutės stabilumui užtikrinti būtina atlikti šiuos darbus:
- Nustatyti gręžininių polių ilgį abiejose sienutės stiprinimo atkarpose (PV ir PR pusėse) ir skaičiavimais įvertinti ar horizontalioms apkrovoms (nuo grunto slėgio ir senosios sienos deformacinių poveikių) yra pakankama jų laikymo geba;
- Pagilinti tvoros centrinės dalies pamatus, įgilinant juos į stiprųjį moreninį molį;
- Neatidėliojant sustiprinti pavojingiausios sienos, esančios vakarinėje pusėje, pamatus;
- Įrengti patikimą paviršinio vandens (lietaus, sniego tirpsmo vandens ir pan.) surinkimo ir nuleidimo sistemą;
2. Naujai suprojektuotoje ir pastatytoje atraminėje sienutėje rekomenduotume įrengti horizontalių ir vertikalių poslinkių matavimo sistemą jos elgsenos stebėjimui;
3. Pagilinti Bažnyčios kairiosios zakristijos kampo pamatus, įgilinant juos į stiprius moreninius molius, (> 1 m).
9. Topografinė nuotrauka parengta 2014-07 mėn A. Petrulevičiaus įmonės (lic.Nr.1GKV-416);
10. 2003-09-05 Kauno rajono Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios pastato būklės tyrimo akto siūlymais;
11. Gauti Projekto ekspertizės išvadą, kad Projektą galima tvirtinti;
12. Parengti Projekto konstrukcinės dalies darbo projektą;
13. Atlikti darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizę (STR 1.01.06:2002 lent. p. p. 3,21);
14. Parengtą Techninį projektą teikti statybą leidžiančiam dokumentui gauti elektroniniu parašu ir būdu (STR 1.07.01:2010);
15. Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos (tvarkomųjų paveldosaugos darbų ) , sklypo plano, architektūros , nuotekų šalinimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir kitas projekto dalis rengti PTR 3.06.01:2014 projektinių pasiūlymų (parengs VĮ „Lietuvos paminklai“);, kuriems pritars Kultūros Paveldo Departamentas prie Kultūros Ministerijos Kauno Teritorinio padalinio, pagrindu;
16. Būtina atlikti Projekto paveldosauginę (specialiąją) ekspertizę, parengs VĮ „Lietuvos paminklai“);;
17. Parengtą Techninį projektą teikti derinti LR KPD ir KPD prie KM Kauno Teritorinio padalinio leidimui gauti;
18. Projektuotojas pateikia po 3 (tris) egzempliorius popierinėje ir elektroninėje laikmenose Statytojui (Kultūros paveldo valdytojui): Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai;
19. kokybiniai reikalavimai : parengtas Techninis projektas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Lietuvos Respublikos Statybos, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymams, Lietuvos Respublikos Civiliniu Kodeksui, STR 1.05.06:2010, PTR 3.06.01:2014, PTR 3.08.01:2013 bei kitomis galiojančiomis teisės normomis ir normatyviniais aktų reikalavimams;
20. įvykdyti šlaito žemiau atraminės sienos (tvoros) stabilumo ir pavojingumo sąlygą: įvykdyti projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitos rekomendacijų 1 punkte paminėtas priemones: sustiprinti visą atraminę sieną ir užtikrinti paviršinio vandens surinkimą ir užtikrinti atraminės sienos pastovumą (priedas Nr.1);
21. įvykdyti Lietuvos Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos rekomendaciją įvertinti šlaitų ir atraminės sienos (tvoros) stabilumą, kuris reikalingas užtikrinti numatytų taikyti priemonių patikimumą bei saugą. Šlaitų stabilumui apibūdinti atlikti kokybinį ir kiekybinį vertinimus; pastarasis - projektinių inžinerinių geologinių tyrimų (tyrimų ataskaitos) duomenų pagrindu, sudarius geotechninį modelį (priedas Nr.2).
Techninė užduotis yra: neatskiriama Projektavimo Rangos sutarties dalis.
Parengė :
Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko įgaliotas asmuo Vytautas Kantautas 2014-09-19
 

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KAUNO TERITORINIS PADALINYS
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos  klebonui kun. Robertui Skrinskui
Mokyklos g. 2b, Lapės, Kauno r.
2014-09-24 Nr.(1,29-k)2k-1572
Į 2014-09-08 Nr./
kopija Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos
DĖL JŪSŲ 2014-09-08 PRAŠYMO
    Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2014-09-08 gavo Jūsų 2014-09- 08 prašymą nurodyti įstatymus ir naujus poįstatyminius aktus, apimančius kultūros paveldo objektų (bažnyčios) tvarkybos darbų finansavimą (toliau - Prašymas).
    Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571; 2012, Nr. 136-6960) 27 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir kiti neatidėliotini saugojimo darbai gali būti finansuojami iš paveldotvarkai skirtų lėšų. Tokių darbų sąrašą ir jų finansavimo prioritetus tvirtina kultūros ministras.
    Atsakant į Jūsų Prašymą informuojame, kad kultūros paveldo objekto - Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 15871) išsaugojimo darbų finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų reglamentuojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. ĮV-559 „Dėl nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašu (toliau - Aprašas).
    Aprašas skelbiamas viešai Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tinklalapyje www.kpd.lt. nes Aprašo 6 dalyje nurodoma: „< ...> paraiškos priimamos Departamento teritoriniuose padaliniuose, apie paraiškų priėmimo pradžią paskelbus Departamento internetinėje svetainėje ( www.kvd.lt) (ne vėliau kaip likus mėnesiui iki paraiškų priėmimo pabaigos < . . . > “ .
    Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. liepos 18 d. įsakyme Nr. ĮV-559 „Dėl nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ preambulėje nurodoma, kad Aprašas tvirtinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio
4 dalimi ir 10 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu bei Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties „Dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje“ 13 straipsnio 4 dalimi.
    Aprašo 4 punkte įtvirtinta nuostata, kad iš valstybės biudžeto lėšų dalinai finansuojami išsaugojimo darbai, kurių rūšys nurodytos paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-663 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ patvirtinimo“ ir Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų darbų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų darbų sąrašo patvirtinimo“. Be to, teikiant paraišką iš valstybės biudžeto lėšų dalinai finansuojamiems išsaugojimo darbams atlikti, būtina vadovautis reglamentais, išvardintais Aprašo III ir IV skyriuose.
    Atkreiptinas dėmesys, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys 2014-09-08 gavo Jūsų 2014-08-29 paraišką Nr. 1 dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios šventoriaus atraminės sienos tvoros avarinės grėsmės likvidavimo darbų atlikimo, parengtą vadovaujantis Aprašo nuostatomis.
    Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 36 str. nustatyta tvarka.
Vedėjas /parašas/ Svaigedas Stoškus
Asta Naureckaitė, tek: (8 37) 20 85 84, cl. p. asta.n@heritage.lt
 

UAB „KAUNO PROJEKTAVIMO RESTAURAVIMO IR STATYBOS INSTITUTAS“
Raguvos g. Nr. 5, 44275 Kaunas. Tel./faks. 32 32 13, Įm. Kodas 134198515, PVM kodas LT341985113 El. paštas: info@kprsi.lt
PASIŪLYMAS
Dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) Kauno r. sav. Lapių mstl. Bažnyčios unikalus Nr.4400-0117-3077 priklausinio Šventoriaus atraminės sienos (tvoros) – Nr. 4400-0117-3166 Techninio darbo projekto parengimo
2014-09-29
Kaunas
Dalyvio pavadinimas UAB „Kauno projektavimo restauravimo ir statybos institutas“
Dalyvio adresas Raguvos g. 5, 44275 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė Renata Bagdonienė
Telefono numeris (8 37) 32 32 13 Fakso numeris (8 37) 32 32 13 El. pašto adresas renata@kprsi.lt
Mes siūlome atlikti šias paslaugas:
Eil. Nr.  Paslaugos pavadinimas   Kaina Lt, be PVM
1.Techninio projekto parengimas ir derinimas (be Tvarkybos dalies, skaičiuota, kad tvarkybos dalį parengia VĮ Lietuvos paminklai“    41000,00
2. Darbo projektas 25000,00
3. Autorinė priežiūra 3000,00
Pasiūlymo kaina Lt, be PVM: 69000,00    PVM: 14490,00     Viso Lt su PVM: 83490,00
Pasiūlymo kaina be PVM: 69000,00 Lt (šešiašdešimt devyni tūkstančiai Lt, 00 ct).
Į šią (pasiūlymo kainą) sumą įskaičiuoti visi mokesčiai be PVM ir kitos išlaidos, susijusios su paslaugų suteikimu.
Kitos pirkimo sąlygos:
- Pasiūlymas galioja 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.
- Apmokėjimo sąlygos per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo, priklausančios pateikti, sąskaitos (toliau – sąskaitos) išrašymo dienos.
Generalinė direktorė Renata Bagdonienė

 


UAB STATYBOS VALDYMO BIURAS  2014-09-30   Nr. SD-206
Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kunigui  Klebonui Robertui Gedvydui Skrinskui
KOMERCINIS PASIŪLYMAS
Siūlome Jums savo projektavimo paslaugas rengiant Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir jos priklausinio šventoriaus atraminės sienos (tvoros), Mokyklos g. 2B, Lapių mstl., Kauno r., techninį ir darbo projektus. Tyrimo ir apmatavimo dokumentacija bei tvarkybos paveldosaugos darbų projektą parengs VĮ „Lietuvos paminklai“.
Techninio projekto sudėtis:
Bendroji dalis
Sklypo plano dalis
Architektūrinė dalis
Konstrukcijų dalis
Vandentiekio ir nuotekų (lietaus, drenažo) dalis
Pasirengimo statybai ir darbo organizavimo dalis
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (jeigu bus statybos tvarkybos darbų)
Darbo projekto sudėtis: konstrukcijų dalis.
Darbų kaina - 28 099,17 Lt (8 138,08 Eur) be PVM. Kaina su PVM - 34 000 Lt (9847,0 Eur).
Projektavimo darbų pradžia - pasirašius sutartį, gavus iš VĮ „Lietuvos paminklai“ tyrimo ir apmatavimo dokumentaciją bei tvarkybos paveldosaugos darbų projektą. Projekto parengimo laikas - 1,5 mėn. iki pateikimo ekspertizei. Statybą leidžiančio dokumento gavimas per 40 darbo dienų po ekspertizės akto gavimo.
Pasiūlymo galiojimo laikas - 30 dienų.
Tikimės, kad Jus sudomins mūsų pasiūlymas
Pagarbiai, direktorius Jonas Ziminskas
Administratorė Indrė Legeckaitė, tel. (8 3 7 )2 0 6 3 5 6 , faks. (8 37) 201070, ei. paštas: info@svbcentras.lt
 

 


LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
LAPĖS, Kauno raj. 54434, Mokyklos 2b ( 8)-37- 554247
Kauno rajono savivaldybės Merui Savanorių pr. 371, Kaunas; LT-49500
Valstybinės Teritorijų planavimo ir statybos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui L. Sapiegos g.12, Kaunas; LT-44251
VĮ „Lietuvos paminklai“ 2014 Direktoriui  Šnipiškių g.3, L T-09309, Vilnius
Kopija:
Kauno Arkivyskupijos Kurijai Rotušės a. 14, Kaunas; LT-44279
PRAŠYMAS 2014-10-06
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS  (UK 15871) PROJEKTAVIMO DOKUMENTACIJOS
Kadangi Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija negali surinkti architektūros paminklo Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios visos išpildomosios atliktų atraminės sienutės - tvoros įrengimo darbų dokumentacijos, prašome pateikti patvirtintas kopijas:
1. Statybos leidimo atraminės sienos įrengimo tvarkybos darbų projekto įgyvendinimui, (projektas derintas Kauno teritoriniame padalinyje 1996-11-22 Nr.96-540 ir 1997-08-11 Nr.97-396);
2. Statinio atraminės sienutės - tvoros tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo aktą (apie 1998-2005 m.).
Aukščiau nurodyti dokumentai reikalingi naujai rengiamame tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekte , numatyti sprendiniams, kuriais įgyvendinami esminiai statinio reikalavimai.
Priedas: įgaliojimas.
Pagarbiai, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko įgaliotas asmuo Vytautas Kantautas 2014 m. spalio mėn. 6 d


LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio Vedėjui
Kopija:
Kauno Arkivyskupijos Kurijai
PRAŠYMAS 2014-10-06
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (UK 15871) PROJEKTAVIMO DOKUMENTACIJOS
Kadangi Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija negali surinkti architektūros paminklo Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios visos išpildomosios atliktų atraminės sienutės - tvoros įrengimo darbų dokumentacijos, prašome pateikti patvirtintas kopijas:
1. leidimą atraminės sienos įrengimo tvarkybos darbų projekto įgyvendinimui, išduotą vadovaujantis PTR „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“ (projektas derintas Kauno teritoriniame padalinyje 1996-11-22 Nr.96-540 ir 1997-08-11 Nr.97-396);
2. atraminės sienutės - tvoros tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo aktą (apie 1998-2005 m.).
Aukščiau nurodyti dokumentai reikalingi naujai rengiamame tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekte , numatyti sprendiniams, kuriais įgyvendinami esminiai statinio reikalavimai.
Priedas: įgaliojimas.
Pagarbiai, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko įgaliotas asmuo Vytautas Kantautas 2014 m. spalio mėn. 6 d.

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai, 
2014-10- 14 Nr. SD-3090
Į 2014-10-06 prašymą
 
DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Kauno rajono savivaldybės administracija gavo Jūsų 2014-10-06 prašymą pateikti Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos įrengimui išduotą statybą leidžiantį
dokumentą (toliau - Leidimas) ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo aktą (toliau - Aktas).
Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 218
„Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ (2002-06-06 redakcija) 6.4 punktu, statybos leidimus nuo 2002 metų, t.y. nuo Reglamento įsigaliojimo datos, išduoda savivaldybės.
Rašte yra minimas laikotarpis, kuomet statybos leidimus išduodavo ir statinių techninius projektus archyvuodavo institucijos, nustatytos tuo metu galiojusio teisinio  reguliavimo.
Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytą, informuojame, kad pateikti prašomų dokumentų, t.y. Akto ir Leidimo, negalime. Dėl papildomos informacijos pateikimo siūlome kreiptis į
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinį padalinį.
Administracijos direktorius Ričardas Pudževelis
Marius Torrau, tel. (8 37) 305 579, ei. p. marius.torrau@krs.lt
Mindaugas Kruopis, tel. (8 37) 305 584, ei. p. mindaugas.kruopis@krs.lt
 

 

 

 

Imta reikalauti, kad Lapių parapija apmokėtų drenažo ir šlaitų tvirtinimo projektą.

 

 

Perkančioji organizacija:  Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija;

 Perkamos paslaugos ar darbai: Valstybės saugomas kultūros paveldo objektas Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) Kauno r. sav. Lapių mstl. Bažnyčios unikalus Nr.4400-0117-3077 priklausinio Šventoriaus atraminės sienos (tvoros) – Nr. 4400-0117-3166 Tvarkybos projektas (avarinės grėsmės pašalinimas) tvarkybos darbų Techninio projekto parengimas.

Pirkimo komisijos protokolas

2014-10-07

 Komisija:

Pirmininkas: Lapių  Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas  Skrinskas;

Nariai: Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios statinio techninis prižiūrėtojas inž. mg. Vytautas Kantautas; Abraomo Kulviečio Socialinių inovacijų labdaros ir paramos fondo Valdybos Pirmininkas; inž. mg. Vytautas   Kulviečius;

 Dalyvių atstovai:

UAB „Kauno projektavimo restauravimo ir statybos institutas“: gen. Direktorė Renata Bagdonienė;

UAB Statybos valdymo biuras  : direktorius Jonas Ziminskas, gamybos direktorius Dainius Vaičiūnas, projekto vadovė Eglė Raslavičienė.

 Dalyvių pasiūlymų eilė:
UAB Statybos valdymo biuras  - 34000 Lt. (trisdešimt keturi tūkstančiai Lt.) su PVM;
UAB „Kauno projektavimo restauravimo ir statybos institutas“- 48000 Lt.( keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai Lt.) su PVM;
Komisijos sprendimai:
Dalyvio  UAB Statybos valdymo biuras  pasiūlymas pripažintas laimėjusiu;
Perkančioji organizacija Lapių  Šv. Jono Krikštytojo parapija
sudaryti tvarkybos darbų Techninio projekto Projektavimo darbų sutartį siūlo dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu: UAB Statybos valdymo biurui.
Komisijos sprendimo motyvai: mažiausia kaina.
Pateikiami paaiškinimai:
Gen. Direktorė Renata Bagdonienė: projekto vadovą skiria Techninio projekto rengėjas.
Direktorius Jonas Ziminskas: Tvarkybos darbų leidžiančiojo dokumento gavimo išlaidas apmokės Projekto rengėjas.
Kiekvieno Komisijos nario atskiroji nuomonės:  atskirųjų nuomonių nėra.
Protokolą pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę nariai:
kun. Robertas Gedvydas  Skrinskas
Vytautas Kantautas
Vytautas   Kulviečius

 

 

 

Perkančioji organizacija:  Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija;

Perkamos paslaugos ar darbai: Valstybės saugomas kultūros paveldo objektas Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) Kauno r. sav. Lapių mstl. Bažnyčios unikalus Nr.4400-0117-3077 priklausinio Šventoriaus atraminės sienos (tvoros) – Nr. 4400-0117-3166 Tvarkybos projektas (avarinės grėsmės pašalinimas) tvarkybos darbų Techninio projekto parengimas. 

Pirkimo komisijos siūlymas- kvietimas

2014-10-07

Perkančioji organizacija Lapių  Šv. Jono Krikštytojo parapija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu t.y. UAB Statybos valdymo biurui  .

Dalyvis UAB Statybos valdymo biuras  sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu  ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi pasirašyti pirkimo sutartį:  iki 2014 m. spalio mėn. 14 d.

Komisijos pirmininkas :

Klebonas kun. Robertas Gedvydas  Skrinskas /nepasirašyta/

Kvietimą gavau:

UAB Statybos valdymo biuras 

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ „LIETUVOS PAMINKLAI“
2014-10-16 Nr. (1.6-6)1-1397      Į Nr.
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos
Kopija Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS ATRAMINĖS SIENOS TVOROS TYRIMŲ IR TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO PARENGIMO
Teikiame Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos tvoros tyrimų ir tvarkybos darbų projekto parengimo sąmatą, kurioje įvertintos šlaito apsaugos techninės ir
neatidėliotinos saugojimo priemonės.
Prašome papildomai skirti 37 828 litų atraminės sienos tvoros tyrimų ir tvarkybos darbų projekto parengimui bei patikslinti projekto pavadinimą taip: Lapių šv. Jono Krikštytojo atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių ir neatidėliotinų saugojimų) darbų projekto parengimas.
PRIDEDAMA. 2 lapai.
O. Trumpienė, tel. (8 5) 273 1029, ei. p. o.trumpiene@lpaminklai.lt

 

LAPIŲ ŠV.JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (unikal. kodas 15871) ATRAMINĖS SIENOS TVOROS TVARKYBOS DARBŲ: RESTAURAVIMO, REMONTO IR AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO IR NEATIDĖLIOTINŲ SAUGOJIMU) DARBŲ PROJEKTO PARENGIMO SĄMATA
2014/08/08
II sudėtingumo kategorija.

Eil. Nr.    Darbu pavadinimas.    Kainos pagrindimas pagal PTR 4.01.01:2007.    Vertės skaičiavimas.      Kaina Lt

1. Tyrimai
1. 1.Susipažinimas su literatūra apie objektą, ikonografiniais šaltiniais ir trumpa istorinė pažyma AR 1-1 18,73*62,8*2*0,9 2117,24
1.2. Paruošiamieji projektavimo darbai AR 1-2 18,73*127,7*0,9 2152,64
1.3. Tvoros matavimai AR 3-17 17,44*225*0,9 3531,60
1.4. Zondavimas, nuimant, pašalinant tinką AR 3-124 17,44*4,32*40*0,9 2712,27
1.5. Pirminis objekto medžiagų būklės tyrimas AR 4-2 17,44*31*0,9 1946,30
1.6. Mišraus mūro tyrimai AR 4-62 17,44*182*0,9 2856,67
1.7. Drėgmės nustatymas AR 4-386 18,73*2,92*70*0,9 3445,57
1.8. Vandens sugeriamumo nustatymas AR 4-378 18,73*1,53*52*0,9 1341,14
1.9. Restauravimo darbų technologinės schemos parengimas AR 4-3 89 18,73*30*4*0,9 2022,84
Iš viso 1: 22126,27
2. Projektiniai pasiūlymai
2.1. Projektiniai pasiūlymai AR 4-391 18,73*57*12*0,85 10889,62
Iš viso 2: 10889,62
3. Paveldo tvarkybos dalis
3.1. Apsaugos zonos schemos (mastelis 1:500) AR 8-31 17,44*3,8*4*0,85 225,32
3.2. Pagrindinis brėžinys (generalinis planas), kai mastelis 1:500 AR 8-34 17,44*10,74*10*0,85 148,25
3.3.Vertikalaus planiravimo brėžinių paruošimas, kai mastelis 1:500 AR 8-45 17,44*12,91*0,85 191,38
3.4. Žemės darbų kartograma, kai brėžinių mastelis 1:200 AR 8-65 17,44*9,08*4*0,85 538,41
3.4. Pjūvio paruošimas (pjūvio 100m2) AR 6-42 17,44*2,86*8*0,85 339,17
3.5. Fasado išklotinės paruošimas (fasado 100m2) AR 6-82 17,44*5,28*8*0,85 626,17
3.6. Konstrukcinių planų paruošimas, mastelis 1:50 AR 6-98 17,44*5,4*8*0,85 800,50
3.7. Konstrukcinių brėžinių paruošimas, mastelis 1:50 AR 6-106 17,44*5,49*10*0,85 813,84
3.8. Sienų brėžiniai, kai jų mastelis 1:20- 1:25, objekto sunykimo laipsnis iki 30% AR 6-110 17,99*31,99*14*0,85 6848,45
3.9. Detalių brėžiniai (mastelis 1:5-1:1) AR 6-180 17,44*2,12*16*0,85 502,83
3.10. Pagrindiniai konstrukciniai sprendimai AR 7-2 17,44*5,27*6*0,85 468,73
3.11. Pamatų keitimo, pavedimo arba tvirtinimo techniniai sprendimai ir skaičiavimai bei planai arba pjūviai AR 7-9 17,44*45,17*4*0,85 2678,40
3.12. Tvoros mūro restauravimo darbų apimčių nustatymas, sprendimai, konstravimas AR 7-12 17,44*30,1*12*0,85 5354,43
3.13. Atraminių sienų, kontraforsų sutvirtinimo, restauravimo darbų apimčių nustatymas, sprendimai, skaičiavimai, konstravimas (akmens konstrukcijoms mastelis -1:100, detalėms - mastelis 1:20) AR 7-15 17,44*30,34*12*0,85 5397,12
3.14. Architektūrinių pjūvių, kurių mastelis 1:50, papildymas konstrukcijomis AR 7-45 17,44*8,95*12*0,85 1592,10
3.15. Architektūrinių pjūvių, kurių mastelis 1:100, papildymas konstrukcijomis AR 7-48 17,44*6,24*14*0,85 1295,02
3.16. Sąmatos rengimas AR 9-6 17,44*7,5*28*0,85 3113,04
Iš viso 3 : 30933,16
Iš viso 1+2+3 : 63949,05
Papildomas darbo užmokestis 6% 3836,94
Iš viso: 67785,99
Soc draudimo išlaidos 31% 21013,66
Iš viso. 88799,65
Pridėtinės išlaidos 12% 8134,32
Iš viso 96933,97
4.Apsaugos techninės priemonės
4.1. Drenažo, lietaus nuotekų projekto dalis sutartinė kaina 17800 17800,00
Iš viso 1+2+3+4 114733,97
PVM 21% 24094,13
Iš viso 138828,10
Sąmatą parengė: vyresnioji inžinierė-sąmatininkė Marytė Kasparavičiūtė

 

 

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KAUNO TERITORINIS PADALINYS
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui kun. Robertui Gedvydui Skrinskui
2014-10- 21 Nr. (1.6-6)1-1397
Į 2014-10-06 Nr.
DĖL JŪSŲ 2014-10-06 PRAŠYMO
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys 2014-10-06 gavo Jūsų 2014-10-06 prašymą pateikti patvirtintas leidimo atlikti Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos įrengimo darbus ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo akto
kopijas.
Atsižvelgiant į Prašymą, siunčiame Jums Kultūros vertybių apsaugos departamento 1997-09-15 išduoto leidimo Nr. L-233 atlikti Lapių bažnyčios atraminės sienutės tvoros restauraciją pagal projektą, suderintą 1996-11-22, Der. Nr. 96-540 ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios dalinio remonto bei restauracijos (atraminės sienutės įrengimo) priėmimo akto Nr. 1, 1998-06-10 kopijas.
PRIDEDAMA: 2 lapai.
Vedėjas Svaigedąs Stoškus
Asta Naureckaitė, tek: (8 37) 20 85 84, ei. p. asta.n@heritage.lt
 

 

VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS KAUNO TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIUS
Biudžetinė įstaiga, A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 272 2748, faks. (8 5) 272 3620, ei. p. info@vtpsi.lt, http://www.vtpsi.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288600210
Skyriaus duomenys: L. Sapiegos g. 12, LT-44251 Kaunas, tel. / faks. (8 37) 20 28 15

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai, Mokyklos g. 2B, Lapės, LT-54434 Kauno r.
2014 10 21 Nr. /15.38/-2D-16253  į 2014-10-06 Nr. prašymą
DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau - Skyrius) 2014-10-06 gavo  Jūsų prašymą (reg. Nr. 1 D -13512), kuriame prašote pateikti atraminės sienutės įrengimui Mokyklos g. 2b, Lapės^Kauno raj. išduoto statybos leidimo (toliau - Leidimas) kopiją ir atraminės sienutės - tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo akto (toliau - Aktas) kopiją.
Informuojame, kad Skyriaus archyve pagal Jūsų pateiktus duomenis Leidimas ir Aktas nerasti.
Šį raštą galite apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Vedėja Aldona Luobikienė
N. Beiga, tel. (8 37) 270 016, ei. p. n.beiga@vtpsi.lt

 

 

Bet 2014 m. spalio mėn. prašoma palaukti, nesudaryti sutarties, - gal atsiras valstybinių lėšų.

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ „LIETUVOS PAMINKLAI“
Kauno rajono savivaldybės merui Valerijui Makūnui 2014-10-22 Nr.(1.8-1) 1-1430
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (UK 15871)
Kauno raj. savivaldybė skyrė 50 000 Lt Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unik. kodas 15781) sklypo inžinerinių geologinių ir hidrologinių tyrimų, bei sklypo drenažo projekto su šlaitų tvirtinimo sprendiniais parengimo išlaidų kompensavimui.
Prašome informuoti, ar atliktas sklypo drenažo projektas su šlaitų tvirtinimo sprendiniais.
Direktorius Vydmantas Drumsta
Vytautas Aleška, (8 5) 272 4073, ei. p.
 

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
2014-10-22
Kauno rajono savivaldybės Merui
Savanorių pr. 371, Kaunas; LT-49500
VĮ „Lietuvos paminklai“ Direktoriui
Šnipiškių g.3, LT-09309, Vilnius
PAŽYMA
Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) per du pavedimus 2014-04-25 ir 2014-04-30 gavo iš Kauno r. Savivaldybės 50 000 litų paramą Lapių bažnyčiai pagal 2014-03-20, Biudžetinių lėšų naud.sut.Nr.S-382.
Už tas lėšas buvo atlikti:
1) hidrogeologiniai tyrimai už 48 642 lt.
2) Topografinė nuotrauka už 2800 lt.
Parapija savo lėšomis prisidėjo 1442 lt.
Sekantiems tyrimų, projektavimo darbams lėšų neužteko.
Priedas:
- 4 lapai su bankinių mokėjimų pavedimais.
Su Pagarba,
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos
Klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas
Laiškas siunčiamas el. paštu.
 

 

Atvyko V. Aleška ir paprašė patvirtinti:
TVIRTINU
Lapių šv. Jono Krikštytojo parapija, a.k. 191245995
Robertas Skrinskas
2014m spalio mėn. 28 d.
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
2014m. spalio mėn. 28 d.
1. Statinio pavadinimas, adresas: Valstybės saugomo kultūros paveldo objektas Lapių šv. Jono krikštytojo bažnyčios (unikalus kodas KVR 15871), bažnyčios unikalus Nr. 4400-0117- 3077 Kauno r. sav. Lapių mstl., priklausinys
2. Statinio statybos rūšis : Tvarkomieji paveldosaugos darbai (avarinės grėsmės pašalinimas).
3. Statinio paskirtis; Religinė..............................................................................................
3.1 Šventoriaus tvoros ilgis ~ 78.30m - m2.....................................................................................
4. Statinio kategorija : Ypatingos svarbos statinys (Valstybės saugomo kultūros paveldo objektas)
5. Parengti (gauti) privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai:
5.1 Savivaldybės administracijos specialieji architektūros reikalavimai, 2013 rugpiūčio 26d, Nr. SAR-111; Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygos
(Laikinasis apsaugos reglamentas) 2013-08-12, Nr(12-37-K)2K-1534;
(dokumento pavadinimas, rengėjas, ...........................................................................................
5.2 Pažymėjimas apie nekilnojamojo turo registre įregistruotus statinius  .........................
6. Pagrindinių projektinių sprendinių rengimo normas nustatyti dokumentai:
6.1 LR Statybos įstatymas
6.2 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
6.3 STR 1.05.06:2010........................................................................................................
6.4 PTR 3.06.01:L2014; 3.08.01:2013.................................................................................
7. Techninių sprendimų, komplektavimo ir techninių specifikacijų rengimo reikalavimai:
Pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus
8. Statinio projekto sudėtis:
8.1 Paruošiamieji darbai: 1. Privalomųjų projekto rengimui dokumentų sukomplektavimas,
2. Dokumentacijos, atliktų darbų analizė ir pradinės išvados.
8.2 Tyrimų darbai: 1. Tvoros matavimai; 2. Konstruktyviniai tyrimai: pirminis objekto mišraus mūro būklės tyrimas, drėgmės nustatymas, vandens sugeriamumo nustatymas, skiedinių sudėties cheminiai tyrimai; 3. Rekomendacijos tvoros mūro konservavimo ir restauravimo darbams atlikti, tvoros mūro restauravimo darbų technologinės schemos parengimas;
8.3 Projektiniai pasiūlymai: Atraminių sienų tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių sprendinių priėmimo)
darbams.
9 Paveldo tvarkybos projekto sudėtis: 1. Bendroji dalis; 2. Architektūros dalis; 3. Konstrukcijų dalis; 3. Drenažo, lietaus nuotekų projekto dalis;
4. Statinio skaičiuojamosios kainos nustatymas;
9.Statinio projekto rengimo etapai ir eiliškumas:
9.1 Tvarkybos darbų projektas
13.Kitos sąlygos: Nėra
Statinio projekto vadovas /  /  R. Tumpienė 346A, 1928
( vardas, pavardė) atestato Nr.)

 

uab GeoFirma
Techniniam prižiūrėtojui Vytautui Kantautui 2014 m. spalio 31 d.
PASIŪLYMAS
ATRAMINĖS SIENUTĖS POLIO ILGIO NUSTATYMUI
OBJEKTAS:
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios pastato (unikalus kodas Nr.4400-0117-3077), (kultūros paveldo statinio kodas Kultūros vertybių registre: 15871) priklausinio - šventoriaus atraminė siena (tvora), (unikalus kodas Nr.4400-0117-3166).
DARBAI:
Atraminės sienos polio ilgio nustatymas.
DARBŲ APIMTIS IR KAINA:
1 . Polio atkasimas polio vietos nustatymui 300,00 Lt;
2. Polio išilginis pragręžimas 0130 mm deimantiniais grąžtais jo ilgio nustatymui 1000 cm x 6,80 Lt 6800,00 Lt;
3. Rezultatų apibendrinimas 10% p. 1; 2 710,00 Lt;
4. Transporto išlaidos 250 km x 2 Lt 500,00 Lt.
Viso kaina: 8310,00 Lt
PVM 21% 1745,10 Lt;
Darbų kaina su PVM 10055,10 Lt.
PASTABA:
Darbų kaina paskaičiuota, įvertinant, kad preliminarus polio ilgis 10 m. Faktinė darbų kaina būtų  apskaičiuota pagal faktiškai nustatytą polio ilgį.
Pagarbiai,
Direktorius Romualdas Milvydas, UAB „GeoFirma“
 

 

 

KONTROLINIS ATLIKTŲ DARBŲ APMATAVIMO AKTAS Nr. 14-11/3-1

 

2014-11- 03

 Lapės

 

Statinys: Architektūros paminklas Lapių bažnyčios atraminės sienutės – tvoros restauracija.

Generalinis Rangovas: UAB „Kauno restauratoriai“

Užsakovas (valdytojas: projektavimas, techninė priežiūra, statyba): 

VĮ „ Lietuvos paminklai“ (buvusi Spec. p. UAB „Lietuvos paminklai“).

Statytojas : Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija.

 

Dėl Architektūros paminklas Lapių bažnyčios atraminės

sienutės – tvoros restauracija atlikto restauracijos darbų

atlikimo kontrolinio apmatavimo išvadų.

 

 

I.                ĮŽANGINĖ DALIS.

 

Vykdant, Kauno Arkivyskupijos Ekonomo tarnybos nurodymą ir CK 6.658 str.1d., CK 6.698 str. pagrindu, aš : statinio techninis prižiūrėtojas Vytautas Kantautas (išsilavinimas – aukštasis, specialybė: inžinierius – statybininkas, darbo stažas – 48 metai, kvalifikacinis atestatas Nr.4751) atlikau statinio: Architektūros paminklas Lapių bažnyčios atraminės sienutės – tvoros restauracija,kontrolinį atliktų darbų kiekių ir masto apmatavimą, kurį pradėjau 2014-10-15 ir baigiau  2014-11-03, už laikotarpį nuo 1997 m. spalio mėn. (1997-11-05 KVAD leidimas Nr.L-233, priedas Nr.1) iki 1998-06-22 imtinai (dalinio remonto bei restauracijos priėmimo akto patvirtinimas, priedas Nr.2).

Patikrinimas atliktas 2014-11-03 stovyje, žinant Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui kun. Robertui Gedvydui Skrinskui. Parapija pateikė atliktų darbų aktus (priedai Nr.3÷8), 1996 m. projektą (priedas Nr.10), 2014 m. projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą (priedas Nr.11), bei kitus įvairius  aktus.

Valstybės institucijų atsakingi asmenys pateikė informaciją: KPD prie KM Kauno teritorinis padalinys ((priedai Nr.1, 2, 12), Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (priedas Nr.13) ir Kauno rajono savivaldybės administracija (priedas Nr.14).

VĮ „ Lietuvos paminklai“ nepateikė jokios išpildomosios- techninės dokumentacijos , nes sunaikino (Priedas Nr.15).

 

Dėl baudžiamosios atsakomybės pagal LR Baudžiamojo Kodekso 235 str., už melagingos išvados ar paaiškinimo pateikimą akte esu įspėtas:

Techninis prižiūrėtojas Vytautas Kantautas

 

II.            TIRIAMOJI DALIS

 

1. Restauracijos ir statybos objektų būklė:

 

Statybos ir restauracijos darbai objekte yra nėra baigti. (2003-09-05 Kauno rajono Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios pastato būklės tyrimo akte (priedas Nr.16) nurodyta:

„ 2. Užbaigti atraminės sienutės ir šlaitų tvarkymo darbus“),  

 Statinys nėra   priimtas   naudoti   (priedas Nr.13).

 

2. Restauracijos ir statybos objektų normatyvinių aktų reikalavimai:

 

1997-11-05 KVAD leidimo Nr.L-233 išdavimo metu Statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr.32-788) 1str., 2d. Nurodyta: „Nekilnojamųjų kultūros vertybių ir jų apsaugos  zonų tvarkymo  darbų  reikalavimus nustato Nekilnojamųjų  kultūros vertybių apsaugos įstatymas ir šis įstatymas“.

Statybos įstatymo (Žin., 1997, Nr.65-1551) 18 straipsnio 1, 2 dalyse nurodyta:

“1. Statiniai Lietuvos Respublikoje gali būti statomi arba griaunami tiktai gavus apskrities viršininko administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnybos leidimą statyti, rekonstruoti, remontuoti (toliau - statyti) ar griauti.

 2. Leidimus statyti ir griauti statinius, priskirtus nekilnojamosioms kultūros vertybėms, taip pat statyti statinius tų vertybių apsaugos zonose išduoda apskrities viršininko administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnyba tik po to, kai Kultūros vertybių apsaugos departamentas išduoda leidimą šiems darbams.“

 Statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr.32-788) 21   straipsnyje 1 dalyje   Statinių  priėmimas   naudoti   ir   jų naudojimas nurodyta:

 „ 1.   Statiniai,  kurių  statybai  reikalingas   leidimas, priimami naudoti tik atlikus visus statinio projekte numatytus darbus  ir  įvykdžius  projektavimo  technines  ir  specialias sąlygas,  atlikus nutiestų inžinerinių tinklų ir  komunikacijų bandymus bei padarius kontrolines geodezines nuotraukas.“.

 

Leidimas statyti statinius, priskirtus nekilnojamosioms kultūros vertybėms, taip pat statyti statinius tų vertybių apsaugos zonose nėra išduotas apskrities viršininko administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnybos (priedas Nr.13) , nors Kultūros vertybių apsaugos departamentas leidimą šiems darbams yra išdavęs (priedas Nr.1). Statinys nėra   priimtas   naudoti   (priedas Nr.13) , todėl garantiniai terminai už objekto sugriuvimą ar defektus nėra pasibaigę (CK 6.699 str.). Be to defektai gali būti paslėpti tyčia (Priedas Nr.15).

 

3. Restauracijos ir statybos objekto išpildomosios – techninės dokumentacijos būklė, jų apžiūros rezultatai, atliekamų statybos darbų kokybė ir rangovų tiekiamų medžiagų ir įrengimų kokybė:

 Negauta Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios šventoriaus atraminės sienos išpildomosios – technikinės atraminės sienutės dokumentacijos: statybos žurnalų, polių gręžimo žurnalų, išpildomosios geodezinės nuotraukų, paslėptų darbų aktų, projekto su statinio techninio prižiūrėtojo ir darbų vadovo parašais ir žyma „Taip pastatyta“ ant kiekvieno lapo  ir kitą informaciją (Priedas Nr.15).

Todėl nustatyti ar atliekamų statybos darbų kokybė ir rangovų tiekiamų medžiagų ir įrengimų kokybė atitinka normatyvinių aktų reikalavimus atlikėjas pagal išpildomąją – technikinę atraminės sienutės dokumentaciją neturi galimybės.

2013-07-10 Nr. 13-07/25 statinio dalinės ekspertizės akto Statinio techninės būklės įvertinime nurodyta: “ Šventoriaus atraminės sienos – tvoros konstrukcijos netenkina LR Statybos įstatymo 4 – ame straipsnyje nustatyto Esminio statinio reikalavimo STR 2.01.01(1):2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“. Statinio būklė yra avarinė, gresia atraminės sienos griūtis ir ženklios šventoriaus šlaitų nuošliaužos, galinčios pažeisti ir Bažnyčios pastato konstrukcijas.“, (priedas Nr.16).

2013-06-17  Nr. 02 statinio neeilinės apžiūros akte  (priedas Nr.17) nurodyta Šventoriaus atraminės sienos – tvoros ir Bažnyčios pastato konstrukciniai defektai.

2014 m. liepos mėn.  Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitoje (priedas Nr.11) ir išnagrinėjus ataskaitos punktą 7.2, išvadų punktus 3, 4, 5  ir rekomendacijų punktą 1, rasta  sekančiai:

1.     Išvadų punkte  4, 2 dalyje  nurodyta: „Tyrimų metu rasta, jog: PV šventoriaus pusėje , nuo kampo su kryžiumi , gręžininiais poliais sustiprinta 7 m senosios tvoros dalis (1-2 priedas). Poliai 0,8m skersmens, apjungti 1,66m aukščio rostverku- sienute, įgilintu giliau piltinio grunto. Polių gyliai nenustatyti.“ Paminklų restauravimo projektavimo instituto parengtame DP : g/b atraminės sienutės planas , lapas K-1(KVAD suderinto 1996-11-22 Nr.96-540), (priedas 10) nurodyta, kad gręžininiais poliais sustiprinta dalis turi būti (4,1+6,3=) 10,4 m. Tyrimų metu rasta tik 7m. Brėžinyje lape K-2 (priedas 9) nurodyta, kad rostverko (atraminės sienutės) aukštis – 2500mm (pjūviai 1-1, 2-2). Tyrimų metu rasta tik 1,66m ;

2.     Paminklų restauravimo projektavimo instituto paregtame GP : teritorijos išplanavimas , lapas GP-2 (KVAD suderinto 1997-08-11 Nr.97-396), (priedas Nr.9)  nurodyta, kad: “Drenažą žiūr. Byloje “Atraminės sienutės restauravimo projektas” lapas K-3. Brėžinyje lape K-3 pjūvyje 1-1 nurodytas drenažas su užrašu: “Drenažas visu perimetru”, (priedas Nr.10). Šis drenažas nėra įrengtas;

4. Restauracijos ir statybos objekto atliktų darbų aktų (f.2, f.3) būklė, jų apžiūros rezultatai:

 

Gauti tik f.2 aktai. Aktus pasirašė darbų atlikėjo Rangovo UAB „Kauno restauratoriai“ darbų vykdytojas Kęstutis Grigas ir darbus priėmė Užsakovo Specialiosios paskirties UAB „Lietuvos paminklai“ vadovaujantis techninės priežiūros inžinierius Petras Pleskevičius. Aktų bendra suma pateikta  211162 Lt (be PVM).

 

5. Atlikti matavimai, tyrimai, naudoti metodai ir priemonės:

 

5.1.  Statybos darbai nagrinėti kameraliniu būdu.

5.2. Kontrolinis darbų apmatavimas atliktas , vadovaujantis šiomis esminėmis nuostatomis:

1.     sutartinė konkreti  statybos objekto darbų kaina: informacija nepateikta.

2.     statybos leidimas nebuvo išduotas;

3.     Statinys Valstybinės komisijos nėra   priimtas   naudoti;  

4.     Kiekiai skaičiuoti pagal parengtus  darbo projekto brėžinius, mastas (kainos) - pagal atliktų darbų aktuose esančius duomenis;

5.     Skaičiavimų duomenis saugo Atlikėjas.

 

5.3. Valdytojas  Specialiosios paskirties UAB „Lietuvos paminklai“  (VĮ „Lietuvos paminklai“ ir Rangovas UAB „Kauno restauratoriai“ ex officio (savo iniciatyva) į atliktų darbų aktus įrašė statybos darbus, kurie faktiškai neatlikti (lentelė Nr.1), taip:

Lentelė Nr.1

Įkainių Nr.

Statybos objektų (išlaidų) pavadininmas

 

 

 

Suma Lt.

Mato vnt

Vnt. Kaina Lt

Kiekis

 

I. Neatlikti darbai :

 

 

N5-115

Gręžiniuose betoninių iki 12m ilgio ir didesnio, kaip 600 mm diametro polių įrengimas III kat. Grunte(darbas, betonas, cementas, gręžimo mašina)

m3

303,114

- 39,80

- 12063,94

N6-25

Atraminės sienutės didesnės, kaip 300mm betonavimas (darbas, betonas)

m3

165,934

-15,80

- 2621,76

 

Viso:

 

 

 

-14685,70

 

Iš viso su priedais (be PVM, K=1,5277):

 

 

 

-22435,00

 

6.     Kontrolinių matavimų rezultatai:

Lentelė Nr.2

Eil.

Nr.

Objektų, skyrių, darbų pavadinimas

Sutartinė kaina

Lt

Užaktuota iki 1998-06-10 imtinai

 Lt

Rasta kontrolinio apmatavimo metu

 Lt

Rezultatas

Viršyta  kaina

Lt

Ekono-

mija

Lt

1

Lapių bažnyčios atraminės sienutės – tvoros restauracija.

Nežinoma

211162,00

188727,00

-22435,00

 

 

 

 

211162,00

188727,00

-22435,00

 

 

III.         IŠVADOS :

 

1. Restauravimo ir statybos darbų kokybė ir rangovų tiekiamų medžiagų ir įrengimų kokybė:

 

1.     Šventoriaus atraminės sienos – tvoros konstrukcijos netenkina LR Statybos įstatymo 4 – ame straipsnyje nustatyto Esminio statinio reikalavimo STR 2.01.01(1):2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“. Statinio būklė yra avarinė, gresia atraminės sienos griūtis ir ženklios šventoriaus šlaitų nuošliaužos, galinčios pažeisti ir Bažnyčios pastato konstrukcijas.“

2.     Pagal Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr.32-788) 21   straipsnyje 1 dalyje nurodymą ,  Statinys Valstybinės komisijos nėra   priimtas   naudoti.

 

2. Faktiškai atliktų darbų vertė (kaina) 2014-11-03 stovyje ir rezultatai:

Lentelė Nr.3

Eil

Nr.

Statinio pavadinimas

Sutartinė kaina Lt

Užaktuota

Lt

Rasta kontrolinio apmatavimo metu Lt

Rezultatas Lt

Viršyta kaina Lt

Ekono-mija

Lt

1

Lapių bažnyčios atraminės sienutės – tvoros restauracija.

 

211162

188727

-22435

0,00

 

 

IV.          PRIEDAI:

 

1.     1997-11-05 KVAD leidimas Nr.L-233 (kopija)                                   1 – lapas;

2.     dalinio remonto bei restauracijos priėmimo akto 1998-06-10 Nr.1  2 – lapai;

3.     Įvykdytų darbų už 1997 m. spalio mėn. Priėmimo akto kopija        1 – lapas;

4.     Įvykdytų darbų už 1997 m. lapkričio mėn. Priėmimo akto kopija    2 – lapai;

5.     Įvykdytų darbų už 1997 m. gruodžio mėn. Priėmimo akto kopija    2 – lapai;

6.     Įvykdytų darbų už 1997 m. kovo mėn. Priėmimo akto kopija           2 – lapai;

7.     Įvykdytų darbų už 1998 m. balandžio mėn. Priėmimo akto kopija  2 – lapai;

8.     Įvykdytų darbų už 1998 m. gegužės mėn. Priėmimo akto kopija     1 – lapas;

9.     Paminklų restauravimo projektavimo instituto brėž. GP-2,             1 – lapas;

10. Paminklų restauravimo projektavimo instituto brėž.K-1, K-2,K-3  3 – lapai;

11. 2014 m. projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitos išvadų ) 11÷15 lapai (kopija)                                             8– lapai;

12. KPD prie KM Kauno teritorinis padalinio 2014-10-21

Nr.(1.29-k)2k-1681 raštas (kopija)                                                      1 – lapas;

13. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus raštas 2014-10-21 Nr. (15-39)-210-1653, (kopija)               1 – lapas;

14. Kauno rajono savivaldybės administracijos rašto 2014-10-14

Nr.SD-3090, (kopija)                                                                            1 – lapas;

15. VĮ „ Lietuvos paminklai“ raštas 2013-07-25 Nr.(1.13-3)1-692, kop  1 – lapas;

16. 2013-07-10 Nr. 13-07/25 statinio dalinės ekspertizės akto kopija    2 – lapai;

17. 2013-06-17  Nr. 02 statinio neeilinės apžiūros akto kopija               4 – lapai;

18. 2003-09-05 Kauno rajono Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos

 Bažnyčios pastato būklės tyrimo aktas , (kopija)                              2 – lapai;

19.  Skaičiavimai (tik Nekilnojamųjų  kultūros vertybių savininkui)     8– lapai.

 

Aktas surašytas trimis egzemplioriais.

Statinio techninis prižiūrėtojas Vytautas Kantautas                   (kv. atestatas Nr.4751)

Vieną akto kopijos egzempliorių   gavau:

 

 

Vyko toks susirašinėjimas su Lapių šlaito ir tvoros tvirtinimo, bei drenažo projekto rengėja Regina Tumpiene.

Data: 2014 12 11
Subject: Lapių tvora
From: Regina Tumpiene
Prašau patvirtinti parašu ir anspaudu viršutiniame lapo kampe Bendruosius rodiklius ir nuskanuotą lapą atsiųskite atgal. Regina Tumpienė
---
Klebonas  2014 12 11
Sveiki,
pagal STR kol nėra projekto ekspertizės, tvirtinti negalima.
---------
2014 m. gruodžio 11 d. 21:30, Regina Tumpienė rašė
Labas vakaras
Šiuo atveju tvirtinami tik bendrieji rodikliai
Patį projektą derinsite ir patvirtinsite kai turėsim ekspertizę,
Įrašu su projekto sprendiniais sutinku
----
Data: 2014 12 12
From: Regina Tumpienė
Sveiki, jus teisus, sutinku kad skubotai prašau rodikliu patvirtinimo, spaudžia laikas, kagi teks palaukti ekspertizes pabaigos. Šiuo metu yra suderinti projektiniai pasiūlymai su KPD, pirmadienį bus spec. ekspertizė, derinsiu iškart derinsiu projektą KPD. Reikia skubiai suderinti (vėliausiai pirmadienį) projekto sprendinius su statytoju (bendrosios ekspertizes pastaba). Turime skubėti, kad dar šiemet įtrauktų objektą į valstybės finansavimo programą, kitaip  bus vėlu. Laukiu atsakymo
-------
From: V. Kantautas
Data: 2014 12 12
GJK!
Be komentarų. Neturint projekto ir konstrukcinės dalies skaičiavimų
neturime galimybės pateikti atsakymą.
Pagarbiai,
Techninis prižiūrėtojas Vytautas Kantautas
--------
Data:
2014 12 12
From:
V. Kantautas
Sveiki!
Statytojas (NKPO Valdytojas) Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija prašo nurodyti numatomą statinio projekto ekspertizės Rangovą ir Vadovą,
suderinti projektinius sprendinius su Statytoju, organizuoti Projekto dokumentų  įteikimą Statytojui iki 2014-12-15 dienos.
Pagarbiai,
Įaliotas asmuo, statinio techninis prižiūrėtojas
Vytautas Kantautas
-------------

Atsiklausus vyskupo, pasirašiau ant projekto, kad pastabų neturiu, išskyrus tvoros permūrinimą.   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

 

UAB “STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS”
Kodas 124850887, Kęstučio g. 59/27, LT-08124 Vilnius. Tel. (8-5) 231 37 87, 231 29 12. Faks. (8-5) 272 73 08
______________________________Atestatas Nr.4009, galioja iki 2015-05-14_____________________________

PROJEKTO BENDROSIOS EKSPERTIZĖS AKTAS
2014-12-10 Nr. 630 - 85A(12)/1/2014
Vilnius
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS  (un. kodas 15871) ATRAMINĖS SIENOS TVOROS TVARKYBOS DARBŲ: RESTAURAVIMO, REMONTO ir AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO KAUNO r. sav.,
LAPIŲ mstl., MOKYKLOS g. 2B, TECHNINIO PROJEKTO EKSPERTIZEI PATEIKTO PROJEKTO APŽVALGA
1. Statytojas (užsakovas) - Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija.
2. Projektuotojas - VĮ “Lietuvos paminklai”.
Projekto vadovas - Regina Tumpienė (kvalif. atestatai Nr. A376, KPD Nr. 1928.).
3. Projekto rengimo dokumentai:
- Projektavimo užduotis, 2014-10-28 , patvirtinta Lapsiu Šv. Jono Krikštytojo parapijos;
- Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio 2013-08-12 Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygos (laikinas apsaugos reglamentas) Nr. (12.37.-K)2K-1534;
- Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 2013-08-26 Specialieji architektūros reikalavimai Nr. SAR-111;
- Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos 2013-07-12 Valstybės pripažinimo valstybės saugomu ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai nuosavybės teise priklausančio statinio pripažinimo avariniu aktas Nr. 1;
- UAB “Ekspertika” atestatas Nr. 3262) 2013-07-10 Statinio dalinės ekspertizės aktas Nr. 13-07/25;
- 2013-07-15 Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų aktas Nr. 1;
- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą turtą, reg. Nr. 44/79879 (žemės sklypas su statiniais).
4. Trumpa projekto apžvalga:
Ekspertizei pateikta: bendroji; sklypo plano ir architektūros; konstrukcijų; drenažo ir lietaus nuotekų; statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys; tvarkybos darbų (paveldosaugos); tvoros apmatavimai (2014-11); taikomieji tyrimai (2014-11).
Bažnyčios šventorius iš trijų pusių nuo šlaito apjuostas mūrine atramine siena - tvora 640­770 mm storio iš keraminių plytų. Pamatai - 1,0 m pločio akmenų mūras, įgilintas 1-1,5 m. Siena sustiprinta molio plytų bei lauko akmenų kontraforsais. 2013 m UAB “Ekspertika” patikrino atraminės
sienos konstrukcijų būklę ir nustatė: sienos mūras supleišėjęs (plyšiai didesni kaip 5 mm), kontraforsai išgriuvę, gruntas palei tvorą nusėdęs ir patvirtino anksčiau atliktų apžiūrų išvadas, kad atraminė sienutė yra avarinės būklės.
Vadovaujantis ankstesnėmis statinio apžiūromis ir UAB “GeoFirma” pateikta inžinerinės geologijos medžiaga siūloma atraminę sieną sustiprinti sutvarkant plytų bei akmenų mūrą injektuojant mūro rišamuosius skiedinius, pagilinant esamus pamatus (betonas C20/25-ZC-1) iki tvirto grunto ir suvaržant atraminę sieną metalinėmis templėmis, įtvirtintomis į betonuojamus atraminius 01000 mm stulpus iš g/b žiedų ne arčiau kaip 2,0 m nuo bažnyčios. Siekiant apsaugoti sienutę nuo paplovimo ir išardymo, numatoma paviršinio vandens (lietaus, sniego tirpsmo vandens) surinkimo ir nuvedimo sistema. Apie atraminę sienutę būtina įrengti drenažą..
lapas 1 / lapų 2
Bendrieji statinio rodikliai: Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
I. SKLYPAS
i. sklypo plotas m2      2 092,00
2. sklypo užstatymo intensyvumas   % esamas
3. sklypo užstatymo tankumas   %   esamas
IV. INŽINERINIAI TINKLAI  (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)
4. inžinerinių tinklų ilgis*
4,1, drenažo nuotekos  m   105,00
4.2. lietaus paviršinės nuotekos  m   10,00
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)
5.1. drenažo nuotekos  mm   154/160
5.2. lietaus paviršinės nuotekos  mm   200
V. KITI STATINIAI
5.1. tvora:
5.1,1. ilgis*    m 1 78,30
5.1.2. aukštis*  m 1,10-1,40 esama
* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.
Statybos skaičiuojamoji kaina:
Bendra statybos skaičiuojamoji kaina (2014-10 kainomis) 1 137,76 t. Lt. (329,52 t. EUR)
iš jos: statybos montavimo darbai     788,79 t. Lt. (228,45 t. EUR)
projektavimas ir inžinerinės paslaugos    118,32 t. Lt. ( 34,271. EUR)
kitos išlaidos      127,22 t. Lt. ( 36,841. EUR)
užsakovo rezervas     103,43 t. Lt. ( 29,96 t. EUR)
5. Specialiųjų ekspertizių aktai, atlikti projekto derinimai:
Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar Paveldo saugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios ekspertizės  2014-12-10 aktas Nr. 14-85, atliko NKPA specialistas Arvydas Trapikas (KPD atestatas Nr. 2082.).
PROJEKTO ĮVERTINIMAS
Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (un. kodas 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo Kauno r. sav., Lapių mst., Mokyklos g 2b, techninis projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentų, kitų statybos teises aktų reikalavimus. Techninį projektą galima tvirtinti.
Bendrosios ekspertizės vadovė (kvalifikacijos atestatas Nr. 8698.) /parašas/ Zita Grigienė
 

 

 

PRIEDAS prie 2012-05-02 ekspertizės rangos sutarties Nr.E-2/85A(12)
AKTAS Nr. 631A/85A(12)
Dėl atliktų darbų perdavimo - priėmimo 2014-12-10
Vilnius
UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“, jmonės kodas 124850887, atstovaujama biuro administratorės Lauros Syčinskajos, veikiančios pagal direktoriaus įgaliojimą, perduoda, o VĮ „Lietuvos paminklai“ priima ekspertizės rangos sutarties, šalių pasirašytos 2012-05-02 Nr. E-2/85A(12) pagrindu parengtą Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikalus kodas 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo) projekto bendrosios ekspertizės aktą.
Aktas patvirtina, kad UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ įvykdė visus savo įsipareigojimus. Šiuo aktu VĮ Lietuvos paminklai patvirtina savo įsipareigojimą atsiskaityti su UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“, t.y. apmokėti:
1992,00 Lt      PVM 21 %  418.32 Lt        Iš viso: 2410.32 Lt
Šis aktas surašytas 4 egzemplioriais, iš kurių vienas egzempliorius atitenka UAB „Statybos  projektų ekspertizės centras“, o likusieji VĮ „Lietuvos paminklai“.
Priėmė: Lietuvos Paminklai Projektavimo tarnybos vyr. specialistas Donatas Raginis       Perdavė: Biuro administratorė Laura Syčinskaja  UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“
 

 

PRIEDAS prie 2012-05-02 ekspertizės rangos sutarties Nr.E-2/85A(12)
AKTAS Nr. 632A/85A(12)
Dėl atliktų darbų perdavimo - priėmimo 2014-12-10
Vilnius
UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“, įmonės kodas 124850887, atstovaujama biuro administratorės Lauros Syčinskajos, veikiančios pagal direktoriaus
įgaliojimą, perduoda, o VĮ „Lietuvos paminklai“ priima ekspertizės rangos sutarties, šalių pasirašytos 2012-05-02 Nr. E-2/85A(12) pagrindu parengtą Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikalus kodas 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo) projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės aktą.
Aktas patvirtina, kad UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ įvykdė visus savo įsipareigojimus. Šiuo aktu VĮ Lietuvos paminklai patvirtina savo įsipareigojimą atsiskaityti su UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“, t.y. apmokėti:
976,08 Lt        PVM 21 % 204,98 Lt                   Iš viso:1181,06 Lt
Šis aktas surašytas 4 egzemplioriais, iš kurių vienas egzempliorius atitenka UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“, o likusieji VĮ „Lietuvos paminklai“.
Priėmė: Lietuvos Paminklai Projektavimo tarnybos vyr. specialistas Donatas Raginis       Perdavė: Biuro administratorė Laura Syčinskaja  UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“
 

 

VĮ "LIETUVOS PAMINKLAI" 110051791
LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) 2014 M. PROGRAMOS IŠRAŠYTŲ PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ UŽ ATLIKTUS DARBUS SUVESTINĖ PAGAL FINANSUOTOJUS  2014-12-12 Nr.F28-ŠS-90
Šv . Jono Krikštytojo bažnyčia. Atraminės sienos tvoros tyrimai ir tvarkytos darbų projekto parengimas. Viso: 104.591,70 LT

 

 

Išrašas
KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KOMISIJOS KULTŪROS PAVELDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI POSĖDŽIO  PROTOKOLAS
2014 m. gruodžio 16 d. Nr. 13P-18  Vilnius
Posėdžio pradžia 9 val.
Posėdžio pirmininkas - Algimantas Degutis, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) direktorius pavaduotojas.
Posėdžio sekretorius - Violeta Adomaitytė, Departamento Kontrolės skyriaus vyr. specialistė.
Dalyvauja - dalyvių sąrašas pridedamas.
DARBOTVARKĖ:
Dėl VĮ „Lietuvos paminklai“ parengtų tvarkybos darbų projektų:
1.1. Zyplių dvaro sodybos amatininko namo, Tūbelių k., Šakių r., tvarkybos darbų:
restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) projektas.
1.2. Bobriškio sentikių cerkvės, Rokiškio r., tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) projektas.
1.3. Vilniaus sinagogos, Gėlių g. 6, tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)projektas.
1.4. Švenčionių Švč. Trejybės cerkvės tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) projektas.
1.5. Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo) projektas.
1. SVARSTYTA. VĮ „Lietuvos paminklai“ parengti tvarkybos darbų projektai:
1.1. Zyplių dvaro sodybos amatininko namo, Tūbelių k., Šakių r., tvarkybos darbų:
restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) projektas (toliau- Zyplių dvaro sodybos amatininko namo projektas).
1.2. Bobriškio sentikių cerkvės, Rokiškio r., tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) projektas (toliau-Bobriškio sentikių cerkvės projektas).
1.3. Vilniaus sinagogos, Gėlių g. 6, tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) projektas (toliau-Vilniaus sinagogos projektas).
1.4. Švenčionių Švč. Trejybės cerkvės tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) projektas (toliau - Švenčionių Švč. Trejybės cerkvės projektas).
1.5. Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų) projektas.
NUTARTA:
1. Siūlyti projektų rengėjui VĮ „Lietuvos paminklai“ projektus pataisyti pagal nurodytas pastabas:
1.1. Švenčionių Švč. Trejybės cerkvės projektas-patikrinti sąmatas ir restauravimo įkainių taikymą.
1.2. Vilniaus sinagogos projektas-priskirti darbus atitinkamai darbų rūšiai ir atitinkamai pataisyti darbų žiniaraščius.
2. Kitiems projektams Komisija esminių pastabų neturėjo.
Pastaba. Primename, kad Komisijai teisės aktais nesuteikta teisė priimti sprendimų, todėl posėdžio protokoluose fiksuojamos nuostatos, pastabos ir teikiamos rekomendacijos bei kita pagalba, reikalinga Departamento teritoriniams padaliniams priimant sprendimus dėl pritarimo/nepritarimo dokumentams, susijusiems su planuojama ar vykdoma veikla kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose, vietovėse ar apsaugos zonose. Atsižvelgiant į tai, Komisijos posėdžio protokolų ar jų išrašų platinimas yra netikslingas, kadangi teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ginčijami tik Departamento teritorinių padalinių priimti sprendimai, nepriklausomai ar juos priimant vadovautasi Komisijos teiktomis rekomendacijomis.
Posėdžio pirmininkas Algimantas Degutis
Posėdžio sekretorė Violeta Adomaitytė

 

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ „LIETUVOS PAMINKLAI“
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai
2014-12-16 Nr- (1.13-6) 1-1868
DĖL PAPILDOMO SUSITARIMO PASIRAŠYMO
Vadovaudamiesi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir VĮ „Lietuvos paminklai" 2014-12-10 Papildomu susitarimu Nr. 3-26 dėl 2014-03-10 Pavedimo sutarties Nr. 3-6, teikiame pasirašyti papildomą susitarimą dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, Kauno r. sav.. Lapių šen., Mokyklos g. 2B (15871). atraminės sienos tvoros tyrimų ir tvarkybos darbų projekto parengimo.
Prašome papildomą susitarimą pasirašyti ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros  ministerijos bei VĮ „Lietuvos paminklai" egzempliorius su jų specialistų vizomis grąžinti mums.
PRIDEDAMA. 1 lapas. 3 egz.
Direktorius/parašas/ Vydmantas Drumsta
O. Trumpienė, tel. (8 5) 273 1029, faks. (8 5) 272 4054, ei. p. o.trumpiene@lpaminklai.lt

 

 

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2014 M. BALANDŽIO 2 D. SUTARTIES NR. 4-43-(9.34.)/6-43
2014 m. gruodžio 16 d. N r. 4-108-(9.34.)/6-108
Vilnius
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija (toliau - Parapija), atstovaujama klebono Roberto Gedvydo Skrinsko, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - Kultūros paveldo departamentas), atstovaujamas direktorės Dianos Varnaitės, veikiančios pagal Kultūros paveldo departamento
nuostatus, ir Valstybės įmonė „Lietuvos paminklai“ (toliau VĮ „Lietuvos paminklai“), atstovaujama direktoriaus Vydmanto Drumstos, veikiančio pagal įmonės įstatus, vadovaudamiesi Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir VĮ „Lietuvos paminklai“ 2014 balandžio 2 d. Sutarties Nr. 4-43-(9.34.)/6-43 12 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą.
L Papildomo susitarimo objektas - Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, Kauno r. sav., Lapių sen., Mokyklos g. 2B (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871), atraminės sienos tvoros tyrimai ir tvarkybos darbų projekto parengimas; objekto valdytojas - Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija.
2. Pakeisti Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir VĮ „Lietuvos paminklai" 2014 balandžio 2 d. Sutarties Nr. 4-43-(9.34.)/6-43 4.1.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4.1.1. Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2014 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. Į-63 ir 2014 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. Į-290 skirti 103 591 Lt šios Sutarties 1 punkte nurodytiems Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos tvoros tyrimams ir tvarkybos darbų projekto parengimui atlikti.“
3. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai ir yra neatskiriama Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir VĮ „Lietuvos paminklai" 2014 balandžio 2 d. Sutarties Nr. 4-43-(9.34.)/6-43 dalis.
PAGRINDAS. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir VĮ „Lietuvos paminklai“ 2014 m. gruodžio 10 d. Papildomas susitarimas Nr. 3-26 dėl 2014-03-10 Pavedimo sutarties Nr. 3-6.
4. Šalių rekvizitai:
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija - Mokyklos g. 2B, LT-54434, Lapės, Kauno r.,
kodas 191245996, LT87 7300 0100 0224 2779, „Swedbank", AB.
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos - Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius,
kodas 188692688, tek (8 5) 273 4256. a.s. LT81 7300 0100 0245 7742. „Swedbank“. AB.
VĮ „Lietuvos paminklai"- Šnipiškių g. 3, LT-09309. Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, įmonės kodas
110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, a.s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas /parašas/   Robertas Gedvydas Skrinskas
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė /parašas/  Diana Varnaitė
VĮ „Lietuvos paminklai" direktorius /parašas/ Vydmantas Drumsta

 


Skaitykite daugiau: http://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/lapiu-baznyciai-gresme-sugriuti-414310#ixzz2fGrWXmWb

 

Spauda apie Lapių bažnyčios būklę: Kauno diena 1996 08 22; Katalikų pasaulis 1997`2, 29 psl.
2008 11 21 ,,Panorama“ parodė reportažą apie griūvančią Lapių bažnyčią.
2013-06-17

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lapiu-baznycios-kunigas-skambina-pavojaus-varpais-sventove-gali-nugarmeti-nuo-skardzio-56-345817
http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/valstybes-saugoma-lapiu-baznycia-gali-nugarmeti-nuo-laito-501347
http://kauno.diena.lt/vaizdai/albumai/miesto-kronikos/lapiu-baznycia-netrukus-nugarmes-nuo-slaito-16492
http://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/19916/lapiu_sv._jono_krikstytojo_baznyciai_gresme_sugriuti_
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-06-18-lapiu-sv-jono-krikstytojo-baznyciai-gresme-sugriuti/102942
LNK nuo 10 min.http://www.lnk.lt/video-perziura/5839/zinios-2013-06-17-1845
LRT http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/39034/laba_diena_lietuva_
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/39039/siandien

2013-09-18 http://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/lapiu-baznyciai-gresme-sugriuti-414310

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/107393
http://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/25607/slaito_slinkimas_kelia_gresme_vienai_is_seniausiu_lietuvos_muriniu_baznyciu

http://www.balsas.lt/naujiena/753473/slenkanti-lapiu-baznycios-sventoriaus-slaita-meginama-stabdyti-sutelktomis-jegomis