BAŽNYČIOS PRIEŽIŪRA - 4

 

 

PRITARIMAS

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 15871) ATRAMINĖS SIENOS TVOROS TVARKYBOS DARBŲ: RESTAURAVIMO, REMONTO IR AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO IR NEATIDĖLIOTINŲ SAUGOJIMO) PROJEKTUI

2015 m.                      Nr.

Lapės

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007-06-04 įsakymu Nr. ĮV-329 patvirtinto Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ 13 punktu ir atsižvelgdamas į UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ 2014-12-10 bendrosios ekspertizės akto Nr. 630-85A(12)/1/2014  išvadą,

tvirtinu  Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo) projektą su šiais skaičiuojamosios kainos rodikliais:    

Bendra statybos skaičiuojamoji kaina

(2014 m. spalio mėn. kainomis)                              - 1 137,76 tūkst. Lt, (329,52 tūkst. EUR),

Iš jos – statybos montavimo darbai                           - 788,79 tūkst. Lt, (228,45 tūkst. EUR),

Projektavimo inžinerinės paslaugos                          - 118,32 tūkst. Lt, (34,27 tūkst. EUR),

Kitos išlaidos                                                            - 127,22 tūkst. Lt, (36,84 tūkst. EUR),

Užsakovo rezervas                                                    - 103,43 tūkst. Lt, (29,96 tūkst. EUR).

 Klebonas                                                                                                                                              

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ „LIETUVOS PAMINKLAI“
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai
2015-01-05 Nr. (113-5) 1-12
DĖL PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ PATEIKIMO
Teikiame informaciją apie VĮ "Lietuvos paminklai" išrašytą PVM sąskaitą faktūrą bei darbų (paslaugų) aktus už 2014 m. gruodžio mėn. atliktus objekto - Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, Kauno r. sav., Lapių šen., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871), atraminės sienos tvoros tyrimus ir tvarkybos darbų projekto parengimą, pagal 2014-04-02 sutartį Nr, 4-43-(9.34)/6-43.
PRIDEDAMA:
L Lietuvos Respublikos ir Šventojo sosto sutarties bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) 2014 m. programos išrašytų PVM sąskaitų
faktūrų už atliktus darbus suvestinė pagal finansuotojus Nr.F28-ŠS-90, 2 lapai;
2. Atliktų darbų aktai, 2 lapai;
3. Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos 2014-12-12 išrašytos PVM sąskaitos faktūros LPA 06441 kopija, 1 lapas.
Direktorius Vydmantas Drumsta
D.Riaukienė. tel. (8 5) 272 4135, faks. (8 5 ) 230 0463, ei.p. d.riaukiene@lpaminklai.lt 
Valstybės įmonė
Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius
Tel. (8 5) 272 4095 Faks. (8 5) 272 4054  EI. p. paininklai@lpaminklai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 1 10051791

 

 

VYTAUTAS KANTAUTAS (LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINIO GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS 2006-04-19 PAŽYMA Nr.G 18-512);   (DIPLOMAS  Y 083266; KVALIFIKACINIS ATESTATAS Nr. 4751)

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Direktorei
Šnipiškių g.3, LT-09309, Vilnius

Kopijos:

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija

 Mokyklos 2b, Lapės, Kauno  raj. LT-54434

 

VĮ „Lietuvos paminklai“  Direktoriui                           

Šnipiškių g.3, LT-09309, Vilnius

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Kauno teritorinio padalinio Vedėjui

Rotušės a. 29, Kaunas; LT-44033

 

UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“

Kęstučio g. 59/27, Vilnius LT-08124

 

Dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas 15871)

 atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto

ir avarijos grėsmės  pašalinimo ( apsaugos techninių priemonių

įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo) Kauno r. sav., Lapių mstl.,

Mokyklos g. 2B,  projekto pastabų.

 

INFORMACIJA

2015-01-19

 

Remiantis Lietuvos Respublikos  Nekilnojamojo Kultūros Paveldo apsaugos įstatymo 23 str. , 10d., informuoju apie Projekto Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės  pašalinimo ( apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo) Kauno r. sav., Lapių mstl.,

Mokyklos g. 2B pastabas, parengtas  2015-01-19 Statinio techninio prižiūrėtojo V. Kantauto.

Priedai:

1.      Pastabos dėl projekto  Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (un. Kodas 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės  pašalinimo Kauno r. sav., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B                                                                                                              7 – lapai;

2.      Įgaliojimas                                                                                                                                1 – lapas

  Pagarbiai,

 Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos
 Klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko
 įgaliotas asmuo Vytautas Kantautas

 

 

 

VYTAUTAS KANTAUTAS (LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINIO GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS 2006-04-19 PAŽYMA Nr.G 18-512);  DIPLOMAS  Y 083266; KVALIFIKACINIS ATESTATAS Nr. 4751; tel. 8-659-87286

Pastabos dėl projekto

 Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (un. Kodas 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės  pašalinimo Kauno r. sav., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B,  

Projektuotojas: VĮ „Lietuvos paminklai“

Projekto vadovas: Regina Tumpienė ( kval. Atestatai Nr. A376, KPD Nr.1928)

 

Eil.

Pastabos dėl projekto

Pažeisti teisės aktai

1

2

3

 

I.                Bendros esminės pastabos dėl viso projekto

 

1

Iki pateikiant Valdytojui Projektą tvirtinti, nėra pateiktas  raštiškas Kultūros paveldo Departamento prie Kultūros Ministerijos  pritarimas Tvarkybos darbų projektui

PTR3.06.01:2014p.19 ir

LR Nekilnojamojo Kultūros Paveldo apsaugos įstatymo (toliau NKPAĮ) 23 str. , 8d.

2

Projektuotojas vienasmeniu sprendimu  neteisėta plačiai taiko Lietuvos Respublikos Statybos įstatymą (toliau SĮ) , nors SĮ netaikomas nustatant:  nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ir kultūros paveldo statinių tvarkomųjų paveldosaugos darbų ir su jais susijusių procedūrų reikalavimus, kuriuos nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, išskyrus Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus ir šio Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus ;

LR SĮ 1 str.2d., 2p., NKPAĮ 23 str., 1d., 2d.

3

Projektuotojas vienasmeniu sprendimu  neteisėtai  pakeitė SĮ 13 straipsnio 1 dalyje,  NKPAĮ 23 str.,  2d. nustatytus reikalavimus:

-        2013-07-10 statinio dalinės ekspertizės akto Nr.13-07/25 neįvykdė privalomą pastabą 2 : „Turi būti surinkta visa išpildomoji atliktų atraminės sienos įrengimo darbų dokumentacija.“ ir šio akto 5.1. punktu patvirtintus 2013-06-17 Statinio neeilinės apžiūros akto Nr.02 nuostatų p. 7, 9, 12, 15, 17, 18 reikalavimus ir nepridėjo priedų Nr.9, 10;

-        Privalomosios projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitos išvadų punktus 1.2, 1.3, 2, 4, 5 ir rekomendacijų punktus 1, 2, 3

 SĮ 1 str.2d., 2p.,

NKPAĮ 23 str.,  2d.

PTR 3.06.01:2014 p.14.2

4

Projektuotojas vienasmeniu sprendimu  neteisėtai  neįvertino Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytą esminį statinių reikalavimą:  7. Tvarus gamtos išteklių naudojimas Statiniai turi būti projektuojami, statomi ir griaunami taip, kad būtų tvariai naudojami gamtiniai ištekliai ir ypač užtikrinamas: b) statinių ilgaamžiškumas;

(ES) Nr. 305/2011, 3 str. 1d.,

 I priedas 7d., B p.

 

II . Tvarkomieji paveldosaugos darbai – Konstrukcijos (PDV Mindaugas Mažeika):

 

5

Aiškinamojo rašto p. 1.1.5 lentelėje nurodyti per žema kategorija ir trumpas eksploatacijos laikotarpis, atitinkamai per maži reikalavimai  ir p. 1.1.6

 

1

2

3

6

Tvarkybos darbų projekto konstrukcijų sprendiniai nedetalizuoti darbo brėžiniais, nors konstrukcijų sprendiniais įgyvendinami esminiai statinio reikalavimai. Be to nesukomplektuota atskira, tvarkybos darbų projektą papildančia byla, kuri teikiama už kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai tikrinti. Nuorodos (p.p. AR: 1.1.4, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.12, pastaba 3, TS)  .

PTR 3.06.01:2014 punktai 13 ir 14.11

SĮ 1 str.2d., 2p.,

7

Aiškinamojo rašto p. 1.1.2 lentelėje nurodyti negaliojantys: PTR 3.06.01:2007  (turi būti  PTR 3.06.01:2014) ir RSN 150-92 (negalioja nuo 1999-10-08);

LR KM 2014-05-13 įsakymas Nr.ĮV-341

8

Neįvykdyta šlaito žemiau atraminės sienos (tvoros) stabilumo ir pavojingumo sąlygą: įvykdyti projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitos rekomendacijų 1 punkte paminėtas priemones: sustiprinti visą atraminę sieną ir užtikrinti paviršinio vandens surinkimą ir užtikrinti atraminės sienos pastovumą

UAB “Geofirma” 2014-08-11 raštas, NKPAĮ 23 str.,  2d., PTR 3.06.01:2014 p.14.2

9

Neįvykdyta Lietuvos Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos rekomendacija įvertinti šlaitų ir  atraminės sienos (tvoros) stabilumą, kuris reikalingas užtikrinti numatytų taikyti priemonių patikimumą bei saugą. Šlaitų stabilumui apibūdinti neatlikti:  kokybinį ir kiekybinį vertinimus; pastarasis -  projektinių inžinerinių geologinių tyrimų (tyrimų ataskaitos) duomenų pagrindu, sudarius geotechninį modelį

Lietuvos Geologijos tarnybos 2014-08-25 Nr.(4)-1.7-2591 inžinerinių geologinių tyrimų  ataskaitos vertinimas

10

Neįvykdytos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitos rekomendacijų 1 punkte tvoros – atraminės sienutės stabilumui užtikrinti paminėtos priemonės: - nustatyti gręžininių polių ilgį abiejose sienutės stiprinimo atkarpose (PV ir PR pusėse) ir skaičiavimais įvertinti  ar horizontalioms apkrovoms (nuo grunto slėgio ir senosios sienos deformacinių poveikių) yra pakankama jų laikymo geba  ;

UAB “Geofirma” IGGT 2014m. gegužės mėn. Ataskaita , NKPAĮ 23 str.,  2d.,

PTR 3.06.01:2014 punktai 14.2,  18.4

11

Neįvykdyta 2013-07-10 statinio dalinės ekspertizės akto Nr.13-07/25 privaloma pastaba 2 : „Turi būti surinkta visa išpildomoji atliktų atraminės sienos įrengimo darbų dokumentacija.“;

PTR 3.06.01:2014 punktas 14.2., 18.4

12

Neįvykdyta projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitos rekomendacijų 2 punkte priemonė: - naujai suprojektuotoje ir pastatytoje atraminėje sienutėje įrengti horizontalių ir vertikalių poslinkių matavimų sistemą jos elgsenos stebėjimui;

UAB “Geofirma” IGGT 2014m. gegužės mėn. Ataskaita  .

13

Neįvykdyta projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitos rekomendacijų 3 punkte  priemonė: - pagilinti kairiosios zakristijos kampo pamatus, įgilinant juos į stiprius moreninius molius, ( > 1 m.).

UAB “Geofirma” IGGT 2014m. gegužės mėn. Ataskaita., NKPAĮ 23 str.,  2d., PTR 3.06.01:2014 punktai 14.2,  18.4

14

Projektuotojo neatliktas  PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“ reikalavimas iki projektuojant, atlikti tyrimus: nustatyti pamatų konstrukcijų techninę būklę, fizines-mechanines charakteristikas, pažeidimų pobūdį, defektus ir jų atsiradimo priežastis, pamatų elementų stabilumą ir patikimumą, galimas tvarkybos priemones ir tik po to atlikti atitinkamus projektavimo darbus.

PTR 2.01.01:2010 p. 9., 13., 17.

PTR 3.06.01:2014 p. 14.2., 18.4

15

Aiškinamojo rašto p. 1.1.9 nurodyta papildoma vizualinė apžiūra neatitinka projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitos duomenų: yra gruntinis kelių sluoksnių vanduo (ne tik paviršinis);

PTR 3.06.01:2014 punktai 14.2.,  18.4; STR 1.04.01:2005 p. 7, 11, 13

1

2

3

16

Neatlikti konstrukcijų tyrimai pagal  PTR 2.01.02:2010 „Giluminio vandens lygio reguliavimas“ p. 9., 10. 11., 12 . Nenustatyta ar  reikalingas giluminio vandens lygio reguliavimas, nors viršutinis (iki 1 m gylio) žemės paviršiaus sluoksnis yra laidus vandeniui ir yra galimybė paviršiniam vandeniui intensyviai sunktis į žemę. Giluminis  vanduo pratekės po projektuojamu drenažu (pjūviai 2-2, 3-3). Be to atraminės sienos konstrukcijos  sulaikys giluminį vandenį ir jį patvenks, tokie poveikiai skaičiuojamojoje schemoje nenumatyti.

PTR 2.01.02:2010, p. 9., 10. 11., 12  

 

17

Skaičiuojamojoje schemoje p. 1.1.11 projektuojant atraminius statinius, kompleksiškai nenumatyta ir nevertinta :

1. atraminės sienos statybos poveikiai, kuriuos sukelia:

1.1. pamatų duobių kasimas;

1.2. įtempių kitimas statybvietėje ir dėl to galimi grunto judesiai kasant pamatų duobę ir statant statinį ir nuo giluminio vandens;

1.3. iškasos sienų laikinų atramų įrengimas;

2. reikalingas sienos nelaidumas vandeniui ir gruntinio vandens praleidimas per mūro ir akmenų sienas;

3. tikslingumas statyti sieną pasiekiant vandeniui mažai laidų sluoksnį, taip atkertant vandens pritekėjimą. Turi būti įvertinami tokiu būdu susidarę gruntinio vandens tėkmės pokyčiai;

4. inkarų įrengimo greta esančiame pagrinde tikslingumas ir pagrindimas;

5. iškasų iškasimo tarp atraminių sienų atsparų tikslingumas;

6. sienos geba atlaikyti  horizontalią apkrovą;

7. galimybė remontuoti sieną ir jos drenažą;

8. sienos ir jos įtvirtinimų (metalinių templių) vaizdas ir naudojimo laikas, galimybė remontuoti;

9. užpylimui tinkamų medžiagų prieinamumas ir priemonės joms tankinti restauruojant sieną.

13. projektuojamo atraminio statinio saugos ir tinkamumo savybės priklauso nuo gero drenažo veikimo, turi būti numatytos drenažo sistemos suirimo pasekmės, įvertinant remonto kainą.

STR 2.05.14:2005 punktai 1, 3, 6, 224, 225

PTR 2.01.02:2010 p.11

18

Nėra atraminės sienos (tvoros) stabilumą užtikrinančių konstrukcijų , g/b šulinių (stulpų)  įrengimo specialiųjų technologijų aprašymų.

PTR 3.06.01:2014 punktas 14.16

19

Skaičiuojamojoje schemoje p. 1.1.11 projektuojant atraminius statinius papildomai neįvertintos šios skaičiuotinės situacijos:

 -  grunto savybių, vandens lygio ir porų vandens slėgio kitimas erdvėje;

-  tikėtinas grunto savybių, vandens lygio ir porų vandens slėgio kitimas laike;

 -  poveikių ir jų derinių kitimas;

 -  įgriuvos, išplovos ar erozija prieš atraminį statinį ir už jo;

 -  atgalinio užpilto grunto sutankėjimo poveikis;

 -  tikėtini pagrindo poslinkiai, pavyzdžiui, dėl suslūgimo ar šalčio poveikio (grunto įšalimo per atraminę sieną žiemos metu).

STR 2.05.14:2005 punktai 1, 3, 6, 217

PTR 2.01.02:2010 p.11

20

Aiškinamojo rašto p. 1.1.9 nurodyti atliktų tyrimų duomenys yra nepakankami tvarkybos darbų projekto sprendiniams pagrįsti: nenustatyta g/b polių ilgiai ir neatlikti atraminės sienutės apmatavimai (pjūviai ir t.t.);

PTR 3.06.01:2014 punktas 18.4; STR 1.04.01:2005 p. 7, 11, 13; PTR 2.03.01:2010 p.23

1

2

3

21

Projektuotojo numatytas sienos ankeravimas prie šulinių metalo templėmis diametro 36 mm grunte (tranšėjoje) yra nepagrįstas. Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkybos darbai, turintys įtakos statinio esminiams reikalavimams, atliekami vadovaujantis ir statybos techniniais reglamentais. Projektuotojas neužtikrino, kad  reikalavimai numatyti  PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“ p. 27. Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti apsaugomos nuo korozijos tiek pat patvariai, kaip ir visa konstrukcija, p. 28. Turi būti vengiama galvaninės poros susidarymo, kad išvengti mažiau tauraus metalo korozijos. Mažiau tauraus metalo korozija vyksta, jei tarp dviejų skirtingą elektrocheminį potencialą turinčių metalų yra elektrai laidus sujungimas nuolat ar periodiškai veikiant drėgmei (elektrolitas). p. 29. Metalo gaminio ar konstrukcijos perkėlimo, gabenimo ir surinkimo metodai nenurodyti tvarkybos projekte, aptariant, kaip bus išsaugoma šių veiksmų metu antikorozinė danga.p. 30. Atskirų metalo gaminio ar konstrukcijos sujungimo taškų apsauga nuo korozijos, tiek laikinoji, tiek nuolatinė nėra nurodyta tvarkybos projekte. Nėra nurodyta, kaip tokias konstrukcijas prižiūrėti eksploatacijos metu..

PTR 2.05.01:2010 , p. 11, 27, 28, 29, 30

STR 2.05.08:2005 p. 16

 

22

Projektuotojas neįvertino PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“ 5 priedo p. 6. Korozijos poveikių: „Korozija vandenyje ir grunte vyksta, kai konstrukcija apsemta vandens arba užpilta grunte. Korozijos greitis gali būti didelis.

PTR 2.05.01:2010 , p. 11, 27, 28, 29, 30

STR 2.05.08:2005 p. 16

 

23

Aiškinamojo rašto p. 2.2.3 nurodytos m/k templės, klojamos tranšėjose neatitinka reikalavimo, kad  visos metalo konstrukcijos turi būti prieinamos apžiūrėti, valyti, dažyti.

STR 2.05.08:2005 p. 16

PTR 2.05.01:2010 p.11

24

Nėra pasirengimo tvarkybai organizavimo schemos, nes būtina įvertinti žemiau atraminės sienutės esančių kapinių turėtojų interesus, nes numatoma kasinėti apie kapus.

PTR 3.06.01:2014 punktas 14.10

25

Nėra darbų organizavimo schemos : kasama giliai po aukšta siena, nenurodyta pasikasimo pločiai ir eiliškumas, nėra templių įtempimo , g/b šulinių nuleidimo ir įrengimo specialiųjų technologijų aprašymų

PTR 3.06.01:2014 punktai 14.13, 14.16

26

Neatlikta Tvarkybos darbų darbo  projekto konstrukcinės dalies dalinė ekspertizė.

STR 1.06.03:2002 p.10; STR 1.01.06:2002 p.5, lentelės eil. 21; PTR 3.06.01:2014 punktas 6

27

Neatlikti konstrukcijų tyrimai pagal PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“ iki  projektuojant gelžbetonio polių ir rostverkų  konstrukcijų. Iki betono konstrukcijų restauravimo, konservavimo, atkūrimo ar kitų darbų pradžios nenustatyti konstrukcijų techninę būklę, apkrovas, pažeidimų pobūdį, defektus, jų priežastis, betono konstrukcijų stabilumą ir patikimumą, galimas tvarkybos priemones ir tik po to atlikti atitinkamus projektavimo darbus.  Nustatant konstrukcijų ir medžiagų fizines-mechanines charakteristikas, projektuotojo pirmiausia turėjo būti naudojami neardomieji tyrimo metodai. Projektuotojas visų tų tyrimų neatliko.

PTR 2.03.01:2010 p. 9, 11, 18, 20.3, 23, 24, 26

1

2

3

28

Techninės specifikacija TS-02. Žemės darbai : nurodytas negaliojantis RSN 150.92; nėra  nuleidžiamų g/b šulinių nuleidimo ir įrengimo, erdvės užpildymo tarp žiedų išorės ir grunto, pamatų sutvirtinimo palaikančiomis laikinosiomis konstrukcijomis specialiųjų technologijų aprašymų.

PTR 3.06.01:2014 punktai 14.11,  14.16

29

Techninės specifikacija TS-03. Monolitinės g/b konstrukcijos: 3. Klojiniai- nenumatyta betonavimas į gruntą. Lentelė 3.4. neatitinka objekto sąlygų.

PTR 3.06.01:2014 punktai 14.11,  14.16

30

Techninės specifikacija TS-04. Metalinės konstrukcijos: p.9 - klaidinga nuoroda į Darbo brėžinius – darbo brėžiniai turi būti parengiami Projektuotojo, atskira tvarkybos darbų projektą papildančia byla. P.10 – klaidingai nurodyta koroziškumo kategorija – C2 (turi būti ne mažiau C5), tekstas neatitinka sprendinių, nurodytų templių brėžiniuose.

PTR 3.06.01:2014 punktai 13, 14.11,  14.16

31

Brėžinys LP-309 (S-2014)-TvDP–K-01, -K- 02, : pastabos 3, 17, 19 yra klaidingos.

PTR 3.06.01:2014 punktai 13, 14.11.

32

Brėžinys LP-309 (S-2014)-TvDP–K-03, pastabos 3, 14, 16, -K- 04, pastabos 3, 11, 13, -K-05- pastabos 3, 6, 10, 12,  -K-06- pastabos 3, 11, 13, -K-07- pastabos 3, 11, 13, -K-08 - pastabos 3, 9, 11     yra klaidingos.

PTR 3.06.01:2014 punktai 13, 14.11.

 

III. Tvoros mūro drėgminių defektų ir fizikinių parametrų nustatymas, tvarkybos pasiūlymai (PDV Jakovas Mendelevičius, Mindaugas Mažeika)

 

33

Aiškinamajame rašte nenurodyta, kodėl neįvykdyta 2013-07-10 statinio dalinės ekspertizės akto Nr.13-07/25 privaloma pastaba 2 : „Turi būti surinkta visa išpildomoji atliktų atraminės sienos įrengimo darbų dokumentacija.“ ir neatlikti statinio konstrukcijų  tyrimai, reikalingi projektavimo darbams. Tvarkybos pasiūlymai nekonkretūs, neaiškūs;

PTR 3.06.01:2014 punktai 14.2, 18.4

 

IV. Apmatavimai (PDV Rytis Vieštautas)

 

34

Apmatavimai neišsamūs: nenustatyta g/b polių ilgiai ir neatlikti atraminės sienutės ir rostverkų apmatavimai (pjūviai, skerspjūviai  ir t.t.);

PTR 3.06.01:2014 punktas 18.4; STR 1.04.01:2005 p. 7, 11, 13

 

V. VN (PDV Irma Tribandienė)

 

35

Neatlikti drenažo tyrimai pagal  PTR 2.01.02:2010 „Giluminio vandens lygio reguliavimas“ p. 9., 10. 11., 12  . Nenustatyta ar  reikalingas giluminio vandens lygio reguliavimas, nors viršutinis (iki 1 m gylio) žemės paviršiaus sluoksnis yra laidus vandeniui ir yra galimybė paviršiniam vandeniui intensyviai sunktis į žemę nuo aukštesnės teritorijos ploto. Giluminis  vanduo pratekės po projektuojamu drenažu (pjūviai 2-2, 3-3).

PTR 2.01.02:2010, p. 9., 10. 11., 12  

 

36

 projektuojamo atraminio statinio saugos ir tinkamumo savybės priklauso nuo gero drenažo veikimo, Projekte nenumatytos drenažo sistemos suirimo pasekmės, įvertinant saugą ir remonto kainą. Projekte nenumatyta, kad yra užtikrinama, kad drenažo sistema tinkamai veiks neremontuojama.

STR 2.05.14:2005 punktai 1, 3, 6, 224, 225

 

 

VI. Projektiniai pasiūlymai (PDV Rytis Vieštautas)

 

37

Pastabų nėra

 

 

VII. Sklypo planas, Architektūra (PDV Rytis Vieštautas)

 

38

TS-2 (lapas 5, 2,5 dalys) nurodyta, kad:

-        Tiriant konstrukcijas naudoti instrumentinį tyrimą, pirmiausiai naudojant neardomus tyrimo metodus.

Tačiau prieš rengiant projektą nebuvo atlikti g/b polių tyrimai: fizinės savybės: ilgis, gylis, rostverkų išmatavimai ir t.t.

PTR 3.06.01:2014 punktas 14.2

39

Nėra sklypo vertikalinio planiravimo brėžinio (šventoriaus ir žemiau sienutės)

PTR 3.06.01:2014 punktas 14.11

40

Nėra žemės darbų kartogramos ir žemės darbų kiekių ir balanso

PTR 3.06.01:2014 punktas 14.11

 

VIII. Bendroji dalis  (PV Regina Tumpienė)

 

41

Rengiant projektą neatsižvelgta į  visą eilę privalomųjų projekto rengimo dokumentų :

-         Privalomojo 2013-06-17 Statinio neeilinės apžiūros akto Nr.02 nuostatų p. 7, 9, 12, 15, 17, 18 ir priedus Nr.9, 10;

-        2013-07-10 statinio dalinės ekspertizės akto Nr.13-07/25 privalomą pastabą 2 : „Turi būti surinkta visa išpildomoji atliktų atraminės sienos įrengimo darbų dokumentacija.“;

-        Privalomosios projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitos išvadų punktus 1.2, 1.3, 2, 4, 5 ir rekomendacijų punktus 1, 2, 3

 SĮ 1 str.2d., 2p.,

NKPAĮ 23 str.,  2d.

PTR 3.06.01:2014 p.14.2

42

Bendroji techninė specifikacija: lapas 7: vykdant statybos darbus, vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais:

Nurodyti negaliojantys dokumentai :

-        STR 1.01.14:2002 (turi būti STR 1.01.14:2013);

-        STR 1.02.06:2006 (turi būti STR 1.02.06:2012);

-        STR 1.02.07:2004 (turi būti STR 1.02.07:2012);

-        STR 1.03.02:2002 (negalioja nuo 2003-08-26);

-AM įsakymas 2004-03-31 Nr.D1-160 (negalioja nuo 2005-09-30);

PTR 3.06.01:2014 punktas 14.2

43

Bendras aiškinamasis raštas:  - lapas 1: - neteisingai nurodytas finansavimo šaltinis;

-Skirstymas projektavimo etapais neatitinka 2014-10-28 projektavimo užduoties (p.9.1 );

-Statybos darbų ir statinių naudojimo eiliškumas: teiginys „Statybos darbai numatomi vykdyti keliais etapais, pastatų korpusais, užsakovui sukomplektavus lėšas“ – neatitinka tikrovės ir 2014-10-28 projektavimo užduoties (p.9.1 );

-Teritorija..: klaidingai nurodyta: „reljefas lygus.“;

lapas 2: pastato duomenys: -  klaidingai nurodytos žemės sklypo altitudės ties atramine sienute, atraminė sienutė tvora nėra pastatas;

lapas 3: galima statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms: - klaidingai nurodyta: „ Statybos darbai – remontas stogo rekonstravimas, mansardinio aukšto pritaikymas numatomi vykdyti užtikrinant nenutraukiamą pastato funkcionavimą“

-Nenurodyta kapinių ir kapų žemiau atraminės sienos tvoros išsaugojimas ;

lapas 4: - trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų užtikrinimas: - klaidingai nurodyta: „Rekonstruojamas pastatas...“ – turi būti: statinys;

-Nenurodyta kapinių ir kapų žemiau atraminės sienos tvoros priežiūra ir išsaugojimas ;

-Aplinkos apsauga: - klaidingai nurodyta: „projektuojamas pastatas yra mokslo paskirties....“;

-Esminių statinių reikalavimų išpildymas: - 1 reikalavimo pavadinimas neatitinka Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr.305/2011 nuorodos;

-Nėra nuorodos į Reglamento (ES) Nr.305/2011  - 7 reikalavimą : 7. Tvarus gamtos išteklių naudojimas:  p. b) statinių ilgaamžiškumas;

PTR 3.06.01:2014 punktai 6, 8, 12, 13, 14.2,  14.9, 14.10, 14.11, 14.13, 14.16, 14.18, 18.4, 19

1

2

3

44

Iki pateikiant Valdytojui Projektą tvirtinti, nėra pateiktas  raštiškas Kultūros paveldo Departamento prie Kultūros Ministerijos  pritarimas Tvarkybos darbų projektui

PTR3.06.01:2014p.19 ir

NKPAĮ  23 str. , 8d.

45

Projektuotojas vienasmeniu sprendimu  neteisėtai  pakeitė SĮ 13 straipsnio 1 dalyje,  NKPAĮ 23 str.,  2d. nustatytus reikalavimus:

-        2013-07-10 statinio dalinės ekspertizės akto Nr.13-07/25 neįvykdė privalomą pastabą 2  ir šio akto 5.1. punktu patvirtintus 2013-06-17 Statinio neeilinės apžiūros akto Nr.02  nuostatų p. 7, 9, 12, 15, 17, 18 reikalavimus ir nepridėjo prie projekto ir nevertino priedų Nr.9, 10;

-        Privalomosios projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitos išvadų punktus 1.2, 1.3, 2, 4, 5 ir rekomendacijų punktus 1, 2, 3

 SĮ 1 str.2d., 2p.,

NKPAĮ 23 str.,  2d.

PTR 3.06.01:2014 p.14.2

 

IX. Konstrukcijų skaičiavimai (PDV Mindaugas Mažeika)

 

42

Skaičiuojant konstrukcijas neįvertinta šių pastabų punktuose 3, 4,  5, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,  25,  27, 29, 30, 31, 32, 33 nurodyti patarimai

PTR 3.06.01:2014 punktas 14.2

 

X. Skaičiuojamosios kainos nustatymas (PDV Marytė Kasperavičiūtė)

 

43

Pataisius projektą pagal aukščiau nurodytas pastabas, patikslinti darbų ir medžiagų kiekius ir koreguoti Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymą.

 

 

PROJEKTO PASTABŲ ĮVERTINIMAS

Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (un. Kodas 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės  pašalinimo Kauno r. sav., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B,  :

Tvarkomųjų paveldosaugos darbų darbo projektas turi aukščiau nurodytų projekto rengimo trūkumų , todėl :

1.     Projekto tvirtinti nepatariu.

Pagarbiai,

Įgaliotas asmuo, Statinio techninis prižiūrėtojas Vytautas Kantautas

 ( Kv. atestatas Nr.4751)

2015-01-19

 

 

 

 

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 ..Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės"
2 priedas
(LEIDIMO ATLIKTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO AR KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKYBOS DARBUS FORMA)
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys
(išdavusios institucijos pavadinimas)
LEIDIMAS
ATLIKTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO AR KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKYBOS DARBUS
2015-02- 04 Nr. (12.37-k)2k-J2 .
(data)
Kaunas
(sudarymo vieta)
Kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre 15871) priklausinys šventoriaus atraminė siena Mokyklos g. 2B, Lapes,
Kauno r. sav., unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. 4400-0117-3166, (pavadinimas, adresas, unikalus
kodas Kultūros vertybių registre, unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.)

Valdytojui Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos (i.k. 191244996) Mokyklos g. 2b Lapės. Kauno r. sav.,
klebonui R.G.Skrinskui
(juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, telefono ir fakso numeriai, vadovo vardas ir pavarde
arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, telefonas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

leidžiama atlikti šiuos tvarkomuosius paveldosaugos darbus: šventoriaus atraminės sienos tvarkybos
darbus (restauravimą, remontą) ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techniniu priemonių ir
neatidėliotinu saugojimo priemonių įrengimo) tvarkybos darbus.__________________________
pagal tvarkybos darbų projektą „Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (u.k. 15871) atraminės sienos
tvoros tvarkybos darbu: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techniniu
priemonių įrengimo ir neatidėliotinu saugojimo priemonių) projektą.
(projekto pavadinimas, projekto laida kurį parengė VI „Lietuvos Paminklai", PVR. Tumpienė, NKPAS atestato Nr. 1928, tel. 865264495____
rengėjo vardas, pavardė, atestato Nr.. ir galiojimo data, telefono/fakso Nr.. ei. pašto adresas)
kurio paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę atliko A.Trapikas, NKPAS atestato Nr. 208, tel. Nr.
852313787, arvydas@kspertize.com_______________________________________________________
(vardas, pavardė, atestato Nr. ir galiojimo data. telefono/fakso Nr.. ei. pašto adresas)
vadovaujant darbų v ad o v u i _____________________________________________________________
(vardas, pavardė, atestatu Nr. ir galiojimo datos, telefono/fakso Nr.. ei. pašto adresas)

Papildomi paveldosaugos reikalavimai atliekant tvarkomuosius paveldosaugos darbus: atliekant
tvarkybos darbus - pašalinti priežastis, galinčias sukelti objekto daliu praradimą, nepažeisti (minimaliai
keisti) objekto vertingąsias savybes. Iškilus būtinybei atlikti projekte nenumatytus ir šiame leidime
nenurodytus darbus, juos papildomai derinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Kauno teritoriniame padalinyje. Vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 18 str, 6 d., laikinis projekte numatytu

reikalavimu. Darbus kultūros paveldo objekte sali atlikti Kultūros paveldo departamente atestuoti
specialistai ar tokius specialistus turinčios įmonės . _____________________________________
Tvarkytos darbų metu aptikus archeologiniu radiniu ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių,
valdytojas privalo apie tai pranešti leidimą atlikti tvarkytos darbus išdavusiai institucijai.
Pasikeitus leidime atlikti tvarkytos darbus nurodytiems kultūros paveldo objekto ar kultūros
paveldo statinio, kurio tvarkvbos darbus leista atlikti, valdytojo ar darbu vadovo rekvizitams
(kontaktiniams duomenims, valdytojo fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresui ar valdytojo
juridinio asmens pavadinimui ar buveinės adresui, apie tai valdytojas privalo informuoti leidimą
išdavusią instituciją raštu per 7 darbo dienas nuo nurodytų duomenų pasikeitimo.
Papildoma informacija_____________________________________________________________
(buvusio leidimo atlikti tvarkybos darbus Nr.. išdavimo data ir kt.)
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio vedėjas /parašas/ Svaigedas Stoškus
(pareigų pavadinimas)
Leidimas įteiktas: /parašas/  Robertas Skrinskas
(valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigos (nurodoma juridinio asmens atvejus) (parašas) (vardas ir pavarde)
A.V. (juridinio asmens atveju) (data)

 

 

 

 

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

LAPĖS, Kauno  raj. 54434, Mokyklos 2b ( 8)-37- 554247  
Projektuotojui:

VĮ „Lietuvos paminklai“ Direktoriui                           

Šnipiškių g.3, LT-09309, Vilnius

Projekto vadovei  Reginai Tumpienei

UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“

Kęstučio g. 59/27, Vilnius LT-08124

UAB „GeoFirma“ direktoriui

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Direktorei

Šnipiškių g.3, LT-09309, Vilnius

Kauno Arkivyskupijos Kurijai

Rotušės a. 14, Kaunas; LT-44279

Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriui

Savanorių pr. 371, Kaunas; LT-49500

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Kauno teritorinio padalinio Vedėjui

Rotušės a. 29, Kaunas; LT-44033

Valstybinės Teritorijų planavimo ir statybos prie Aplinkos ministerijos

Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui

L. Sapiegos g.12, Kaunas; LT-44251

Kauno RAAD direktoriui

 Rotušės 12, Kaunas

UAB „Ekspertika“ Dr. Jurgiui Ražaičiui

UAB „ Pramonės inžinerija“  Vadovui

Abraomo Kulviečio Socialinių inovacijų labdaros ir paramos fondui

Skuodo g.36, Kaunas

Kauno rajono Lapių seniūnija , A. Merkio g.63, Lapės, Kauno raj. Sav

 

PRANEŠIMAS 

Nr. 2015/02/27/1

Lapės, Kauno r. sav., 2015 m. vasario  mėn. 27 d

 

      Remiantis Statybos įstatymo 25 str., 2d., 5p. ir STR 1.10.01:2002 p.13.5, pranešame: kad 2015-02-27 įvyko avarija (griūtis)  Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) , kuri yra pripažinta valstybės saugoma, (Savininkas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija), Šventoriaus atraminės sienutės  (Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banko unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166).

      Remiantis STR 1.10.01:2002 p.13.6. skiriu  vietinę komisiją, kuri darbą pradės 2015-03-02 11 valandą ir dirbs iki avarijos tyrimo komisijos atvykimo. Prašome atsiųsti įgaliotus asmenis dalyvauti vietinės komisijos darbe.

    Pagarbiai,

 Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko įgaliotas asmuo ir Bažnyčios statinio techninis prižiūrėtojas  Vytautas Kantautas  (kv. atestatas Nr.4751)

 

 

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriui

Savanorių pr. 371, Kaunas; LT-49500                                  PRAŠYMAS 
                                                                                  
Nr. 2015/02/27/2
                                                                            Lapės, Kauno r. sav., 2015 m. vasario  mėn. 27 d

 

      Remiantis STR 1.10.01:2002 p.14.2, prašome dėl  2015-02-27 įvykusios avarijos (griūties)  Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) , kuri yra pripažinta valstybės saugoma, (Savininkas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija), Šventoriaus atraminės sienutės  (Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banko unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166), paskirti avarijos tyrimo komisiją.

   Pagarbiai,

 Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko įgaliotas asmuo ir Bažnyčios statinio techninis prižiūrėtojas  Vytautas Kantautas  (kv. atestatas Nr.4751)

 

 

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS   STR 1.10.01:2002
STATINIO AVARIJOS TYRIMAS IR LIKVIDAVIMAS

13. Kai avarija įvyksta statinį statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant, statybos rangovas (kai statyba vykdoma ūkio būdu – statytojas (užsakovas), o kai įvyksta naudojamo statinio avarija, – statinio naudotojas ir (arba) statinio techninis prižiūrėtojas privalo nedelsdamas:

13.1. organizuoti ir suteikti pagalbą avarijos metu nukentėjusiems žmonėms;

13.2. evakuoti žmones iš pavojingos zonos;

13.3. imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių;

13.4. apsaugoti avarijos vietą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis;

13.5. pranešti apie avariją (telefonu, faksu ar kitomis ryšio priemonėmis) šioms institucijoms:

13.6. skirti vietinę komisiją iš rangovo (kai statyba vykdoma ūkio būdu, – statytojo) atstovo (komisijos pirmininkas), jo tarnybų, prireikus kitų įmonių (tarnybų) atstovų. Dalyvauti vietinės komisijos darbe gali būti kviečiamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovas. Vietinė komisija dirba iki avarijos tyrimo komisijos atvykimo. Ji privalo:

13.6.1. organizuoti pavojingoje būklėje išlikusių konstrukcijų laikiną sustiprinimą;

13.6.2. užfiksuoti pirminę nugriuvusių konstrukcijų padėtį (aprašant, darant schemas bei eskizus, fotografuojant ar kitu būdu);

13.6.3. pažymėti pavojingą zoną, organizuoti jos laikiną aptvėrimą ir pasirūpinti, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys;

13.6.4. apklausti avarijos liudytojus bei su avarija susijusius darbuotojus ir paimti iš jų paaiškinimus (raštu arba žodžiu, tai aprašant šios komisijos akte); nustatyti orientacines avarijos priežastis jas nurodant komisijos akte;

13.6.5. aprašyti statinio būklę po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas.

Organizuojant 13.6.1–13.6.4 punktuose nurodytus veiksmus, turi būti laikomasi atitinkamų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

V SKYRIUS

AVARIJOS TYRIMO KOMISIJŲ SKYRIMO TVARKA

14. Avarijų tyrimo komisijas (toliau – Komisija) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas skiria:

14.1. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas, kai avarija įvyko statinį statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant;

14.2. viešojo administravimo subjektas, atliekantis statinio naudojimo priežiūrą [9.1], kai avarija įvyko naudojant statinį;

Kai įvyko naudojamo valstybinės reikšmės ir rizikos objekto avarija, avarijos tyrimo Komisiją skiria Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos arba jos teikimu kita institucija (valstybės valdžios institucija, kurios reguliavimo sferai priklauso statinys, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė).

15. Komisijos nariais skiriami šių institucijų atstovai:

15.1. Komisiją paskyrusios institucijos (komisijos pirmininkas);

15.2. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (kai jis nėra Komisijos pirmininkas);

15.3. savivaldybės (kai jis nėra Komisijos pirmininkas);

15.4. jei įvyko valstybinės reikšmės ir rizikos objekto avarija:

15.4.1. Civilinės saugos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos;

15.4.2. Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos;

15.5. Valstybinės energetikos inspekcijos, jei statinio avarija susijusi su energetikos įrenginio avarija ar avarijos metu buvo pažeisti šie įrenginiai;

15.6. jei statinio avarija įvyko dėl potencialiai pavojingų įrenginių avarijos arba jei dėl statinio avarijos buvo pažeisti šie įrenginiai – atitinkamų šio reglamento 13.5.8 punkte įvardytų institucijų atstovai;

15.7. už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą atsakingos įgaliotos institucijos teritorinio padalinio, jei avarija įvyko nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms priskirtame statinyje arba jų teritorijose;

15.8. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento, jei dėl avarijos buvo (gali būti) užteršta aplinka;

15.9. draudiko (draudimo įmonės), išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą draustis statinio projektuotojo ir (ar) rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu nebūtina ir dėl to statinio projektuotojas ir (ar) rangovas nebuvo sudaręs draudimo sutarties (draudiko atstovas Komisijos nariu skiriamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [9.1] vienuoliktajam skirsniui „Statinio projektuotojo ir rangovo civilinės atsakomybės draudimas“);

15.10. statytojo (užsakovo) nepriklausomai nuo statybos vykdymo būdo;

15.11. statinio statybos rangovo;

15.12. statinio projektuotojo (projekto vadovas ar projekto dalies vadovas).

16. Komisiją skirianti institucija gali pakviesti dalyvauti Komisijos darbe mokslo (tyrimo) organizacijos, kitų įmonių (įstaigų, tarnybų) atstovus, statinio ekspertus [9.14].

17. Komisijos darbe privalo dalyvauti statybos techninis prižiūrėtojas ir nugriuvusių konstrukcijų gaminius pagaminusių įmonių atstovai.

VI SKYRIUS

AVARIJOS TYRIMAS

18. Avarijos tyrimo Komisija:

18.1. gauna vietinės komisijos (jeigu ji buvo paskirta) aktą bei jos surinktus avarijos tyrimo dokumentus;

18.2. apžiūri įvykio vietą ir nustato būtiną esamos padėties fiksavimą;

18.3. skiria reikalingas ekspertizes ir laboratorinius tyrimus bei nurodo jų atlikėjus, suderinęs su 13 punkte nurodytu statytoju (rangovu) arba statinio savininku (naudotoju);

18.4. nustato nugriuvusio statinio (jo dalies), jo konstrukcijų (mazgų) fotonuotraukų, eskizų bei schemų kiekį;

18.5. gauna iš avarijos liudytojų ir su ja susijusių pareigūnų paaiškinimus (kai tokių nepateikė vietinė komisija arba jie, šios Komisijos nuomone, yra nepakankami);

18.6. išsiaiškina priešavarinės konstrukcijų būklės požymius ir priimtas priemones avarijai likviduoti arba išvengti;

18.7. įvertina statinio techninę būklę ir atitiktį normatyviniams reikalavimams;

18.8. išsiaiškina prieš avariją vykusius statybos ir kitus darbus statinyje ir greta jo;

18.9. gauna duomenis apie meteorologines sąlygas avarijos metu;

18.10. išsiaiškina gamtinių veiksnių (gruntinio vandens, nuošliaužų, karstinių ir kitų gamtos reiškinių) galimą įtaką avarijai bei kitas aplinkybes, lėmusias avarijos priežastis;

18.11. įvertina potencialiai pavojingų įrenginių, nurodytų šio reglamento 13.5.8 punkte, būklę, kai jie statinio avarijos metu buvo pažeisti;

18.12. išsiaiškina (patikslina) avarijos metu buvusias faktiškas konstrukcijų apkrovas ir nusprendžia, kas ir kokius konstrukcijų galios patikrinimo skaičiavimus turi atlikti bei paveda juos užsakyti, suderinęs su 13 punkte nurodytu statytoju (rangovu) arba statinio savininku (naudotoju);

18.13. išsiaiškina, ar nustatyta tvarka buvo atlikti potencialiai pavojingų kėlimo bei transporto priemonių, susijusių su avarija, privalomieji periodiniai patikrinimai;

18.14. nustato būtino griuvėsių ardymo eiliškumą, laiką bei papildomus matavimus ir fiksavimą, kuriuos reikia atlikti ardant griuvėsius avarijos priežastims nustatyti arba patikslinti;

18.15. nustato įvykusios avarijos ir galimo jos plitimo priežastis;

18.16. nustato normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimus ir dėl to tiesiogiai atsakingus asmenis.

19. Dėl avarijos patirtą žalą privalo įvertinti 13 punkte nurodytas statytojas (rangovas) arba statinio savininkas (naudotojas) ir (ar) jo pakviesti specialistai bei statinio ekspertai. Jeigu padaryta žala aplinkai, ji įvertinama kartu su Aplinkos ministerijos tarnybomis; žala padaryta nekilnojamosioms kultūros vertybėms – kartu su už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsauga atsakinga įgaliota institucija. Jeigu buvo sudaryta statinio projektuotojo ir (ar) rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutartis, padaryta žala įvertinama kartu su draudiko atstovu.

Patirtos žalos skaičiavimai pateikiami statinio avarijos tyrimo komisijai ir pridedami prie statinio avarijos tyrimo akto.

20. Statomo (rekonstruojamo, remontuojamo, griaunamo statinio statybos rangovas arba statytojas (užsakovas), kai statoma ūkio būdu, privalo pateikti Komisijai šiuos dokumentus:

20.1. statinio projektą;

20.2. statybos leidimą (jei pagal statybos techninį reglamentą „Statybos leidimas“ [9.13] leidimas yra reikalingas);

20.3. statinio statybos, rekonstravimo ar remonto darbų vykdymo dokumentaciją.

21. Ekspertizių, laboratorinių bandymų, kitų tyrimų ir darbų, būtinų avarijos priežastims išaiškinti, pakviestiems mokslo (tyrimo), kitų įmonių (įstaigų, tarnybų) atstovams, statinio ekspertams darbo išlaidas [9.8] iš anksto sutartomis kainomis apmoka statinio statybos rangovas (statytojas), kai avarija įvyko statinį statant, rekonstruojant ar griaunant, o savininkas (naudotojas) apmoka, kai avarija įvyko statinį statant ūkio būdu.

22. Komisija, išnagrinėjusi avarijos tyrimo medžiagą, ekspertų išvadas, laboratorinių tyrimų rezultatus bei padariusi išvadas apie avarijos priežastis ir nustačiusi su jomis susijusius asmenis, surašo avarijos tyrimo aktą.

23. Avarijos tyrimo akte (rekomenduojama akto forma pateikta šio reglamento 1 priede) turi būti nurodyta:

23.1. Komisiją paskyrusi institucija;

23.2. Komisijos sudėtis;

23.3. statinio pavadinimas, adresas ir priklausomybė (kai avarija įvyko nekilnojamosioms kultūros vertybėms priskirtame statinyje ar jų teritorijoje, po statinio adreso skliausteliuose nurodomas nekilnojamosios kultūros vertybės kodas);

23.4. avarijos data ir paros laikas;

23.5. statinio techninė charakteristika (matmenys, laikančiosios ir atitvarinės konstrukcijos, aukštų skaičius, kolonų tinklas ir kt.);

23.6. avarijos aprašymas (nugriuvusių ir apgadintų konstrukcijų bei įrenginių kiekiai, avarijos eiga, pasekmės, nukentėję žmonės);

23.7. konstrukcijų priešavarinės būklės požymiai, priimtos priemonės avarijai išvengti;

23.8. konstrukcijų faktinių (projektinių ir papildomų buvusių avarijos metu) apkrovų santykis su projektinėmis;

23.9. atmosferinės sąlygos (temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, sniego dangos storis ir kt.);

23.10. duomenys apie statinio projektavimą bei jo statybą. Statinio projekto pagrindinių brėžinių, statybos leidimo, projektavimo ir rangos įmonių bei statinio projekto vadovo ir projektuotojo bei statinio statybos vadovo kvalifikacijos atestatų kopijos pridedamos prie statinio avarijos tyrimo akto;

23.11. Komisijos paskirtų statybinių medžiagų ir konstrukcijų laboratorinių išbandymų bei tyrimų rezultatų įvertinimas;

23.12. statinio statybos vadovo, statybos techninio prižiūrėtojo bei projekto vykdymo priežiūros vadovo veiklos įvertinimas;

23.13. potencialiai pavojingų įrenginių būklės ir jų priežiūros įvertinimas;

23.14. išvados apie patirtą žalą, tame tarpe fiziniams ir juridiniams asmenims, aplinkai ir kultūros vertybėms;

23.15. Komisijos išvados dėl avarijos priežasčių, nurodant teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimus ir su jomis susijusius asmenis;

23.16. rekomendacijos, kaip likviduoti avarijos padarinius ir išvengti panašių avarijų.

24. Avarijos tyrimo aktas surašomas 3 egzemplioriais, kuriuos pasirašo Komisijos pirmininkas ir visi jos nariai. Komisijos narys, nesutinkantis su tyrimo išvadomis, aktą pasirašo su pastaba ir prideda prie jo savo nesutikimo motyvus.

25. Avarijos tyrimo akto po vieną egzempliorių įteikiama (siunčiama) šio reglamento 13 punkte nurodytam statytojui (rangovui) arba statinio savininkui (naudotojui) ir draudikui, jeigu jis dalyvavo statinio avarijos tyrimo Komisijos darbe, o trečiasis įteikiamas (siunčiamas ar perduodamas kitu būdu) komisiją paskyrusiai institucijai. Po 1 akto patvirtintą kopiją įteikiama (siunčiama ar perduodama kitu būdu) Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, jei ji nebuvo komisiją paskyrusi institucija, už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą atsakingai įgaliotai institucijai (kai buvo tiriama nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms priskirto statinio avarija) ir pageidaujantiems ją gauti Komisijos nariams. Už avarijos tyrimo akto įteikimą (išsiuntimą) atsako Komisijos pirmininkas.

26. Komisijos priimti sprendimai dėl kitų avarijų prevencijos bei ištirtosios avarijos pasekmių likvidavimo pagal kompetenciją yra privalomi šio reglamento 13 punkte nurodytam statytojui (rangovui) arba statinio savininkui (naudotojui). Avarijos ištikto statinio atstatymo darbai (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas, statinio remontas, statinio paprastasis remontas) atliekami pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

27. neteko galios.

VII SKYRIUS

NAUDOJAMŲ STATINIŲ AVARIJŲ TYRIMO YPATUMAI

28. Kai naudojamo statinio avarija įvyko dėl jo remonto ar rekonstrukcijos, avarija tiriama šio reglamento IV, V, VI skyriuose nustatyta tvarka bei šiuo skyriumi nustatytais ypatumais.

29. Naudojamo statinio avarijos bei avarijos, įvykusios nutraukus statinio naudojimą, tyrimas organizuojamas, Komisijos avarijoms tirti skiriamos bei avarijos tyrimas atliekamas prisilaikant šio reglamento IV, V ir VI skyriuose nustatytosios tvarkos.

30. Avarijos tyrimo komisijos nariu be nurodytų šio reglamento 16 punkte skiriamas naudojamo statinio savininkas arba jo įgaliotas naudotojas.

31. Statinio savininkas (naudotojas, nuomininkas) privalo pateikti avarijos tyrimo Komisijai šiuos dokumentus:

31.1. statinio projektą (išlikusią jo dalį);

31.2. statinio techninį pasą (jei pagal „Gamybinių ir visuomeninių statinių priežiūros ir techninio eksploatavimo taisykles“ jis yra privalomas [9.18]);

31.3. statinio priežiūros žurnalą;

31.4. statinio kadastrinių matavimų bylą;

31.5. vykdytų statinio rekonstravimo bei remonto darbų techninę dokumentaciją;

31.6. gamybos techninę bei technologinę dokumentaciją, jei avarija susijusi su technologinių įrengimų darbu.

32. Jeigu avarija įvyko statinio garantinio naudojimo metu, avarijos tyrimo Komisijos darbe privalo dalyvauti statinio statybos rangovų, statybos techninės priežiūros vykdytojų, nugriuvusių konstrukcijų gaminius pagaminusių įmonių atstovai.

33. Avarijos tyrimo Komisija be nurodytų šio reglamento VI skyriuje funkcijų išsiaiškina:

33.1. prieš avariją vykusius eksploatacijos darbus statinyje ir greta jo;

33.2. ar naudojami pastatai, inžineriniai statiniai, susiję su avarija, buvo pripažinti tinkamais naudoti laikantis nustatytosios tvarkos [9.17];

33.3. statinių naudojimo taisyklių pažeidimus [9.18], techninių pasų bei priežiūros žurnalų [9.18] forminimo trūkumus ir priimtas priemones juose užfiksuotiems konstrukcijų defektams pašalinti.

34. Kai statinio avarija įvyko dėl technologinių procesų, avarijos tyrimo Komisija išnagrinėja:

34.1. gamybos techninę bei technologinę dokumentaciją ir nustato prieš avariją padarytus technologijos ir kitus pažeidimus;

34.2. įvertina priemonių, neleidžiančių susidaryti avarinei situacijai, įgyvendinimą;

34.3. nustato specialistus, vadovavusius gamybai ir atsakingus už technologinių reglamentų laikymąsi, įrangos būklę bei saugą darbe, bei kitus darbuotojus, pažeidusius įrengimų priežiūros ir naudojimo, technologinio proceso bei saugos darbe normatyvinių aktų reikalavimus.

35. Ekspertizių, laboratorinių bandymų, kitų tyrimų ir darbų, būtinų avarijos priežastims išaiškinti, pakviestiems mokslo (tyrimo), kitų įmonių (įstaigų, tarnybų) atstovams, statinio ekspertams darbo išlaidas [9.8] iš anksto sutartomis kainomis apmoka statinio savininkas (naudotojas, nuomininkas).

36. Avarijos tyrimo akto įforminimo, bei kitos nuostatos pateiktos šio reglamento VI skyriuje.

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

                                     LAPĖS, Kauno  raj. 54434, Mokyklos 2b. Tel. ( 8)-37- 554247  

       http://pv1.esy.es/2/

                     

PRANEŠIMAS apie nelaimę

Kviečiu atvykti 2015-02-28  11 val. prie Kauno rj. Lapių bažnyčios. Tuo laiku bus klebonas ir atsakys į klausimus. 

2015-02-27 griuvo Lapių bažnyčią sauganti šlaito atraminė siena drauge su tvora iš pietų (nuo kelio) pusės. 

Prasidėjo Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus šlaito slinkimas.

Kadangi bažnyčia tėra keli metrai iki įgriuvusio ir slenkančio šlaito, bei yrančios atraminės sienos, iškilo reali grėsmė pačiai bažnyčiai sugriūti. Jei stipriau palytų, bažnyčia galėtų nuriedėti į kalno apačią.

Lapių bažnyčia yra viena iš pačių seniausių bažnyčių Lietuvoje. Greit bus 400 m. Bažnyčios jubiliejus, kurio ji gali ir nesulaukti. Tai gali būti pirmoji sugriuvusi bažnyčia dėl biurokratinių trukdžių taikos metais.

Su pagarba: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Robertas Skrinskas

 

KAUNO RAJONO LAPIŲ SENIŪNIJOS ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS TVOROS AVARINĖS BŪKLĖS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2015-03-02 Nr. l
Lapės
Posėdis įvyko 2015-03-02 d. 11.00 val.
Posėdžio pirmininkas Rimantas Stankus
Posėdžio sekretorius Ramutė Abramavičienė
Dalyvavo: (sąrašas pridedamas).
DARBOTVARKĖ: 1. Dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvoros avarinės būklės.
SVARSTYTA: 1. Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvoros avarinė būklė.
PASISAKĖ: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudžcvelis. Jis supažindino, kad įvyko avarinis atvejis, griūva bažnyčios tvora ir reikia skubiai spręsti šį klausimą.
Mano manymu, kad turi būti sudaryta vietinė komisija, kuri nustatytų kokių priemonių reikia imtis. Tada Kauno rajono savivaldybė , vadovaudamasi šios komisijos išvadomis, spręs ar reikia kviesti ekstremalių situacijų komisiją dėl avarinės būklės pašalinimo.
PASISAKĖ: Statinio projekto prižiūrėtojas Vytautas Kantautas. Atraminės sienutės-tvoros konstrukcijų prieš avarinės būklės požymiai jau buvo nustatyti 2003m ir ekspertizės metu nustatyta, kad faktines realias priemones avarijai išvengti turėjo parengti ir įgyvendinti projektavimo valdytojas VĮ ,,Lietuvos paminklai” Siūlau skubiai parengti sienos tvoros restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo projekto patikslinimą.
PASISAKĖ: Kultūros paveldo departamento apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vedėja Bronislava Raupėnienė. Ji supažindino, kad 2014 metais parengtas projektas ir šiais metais buvo numatyta pradėti darbus. Tačiau niekas nesitikėjo, kad ši siena pradės griūti. Čia turėtų padėti ir vyskupija, kadangi departamentas lėšų neturi.
PASISAKĖ: VĮ “ Lietuvos paminklai” direktoriaus pavaduotojas Vytautas Aleška., kuris paaiškino, kad šiuo metu naujai reikia derinti projektą, kadangi pasikeitė darbų pobūdis ir specifika.
PASISAKĖ: Kauno RAAD Kauno rajono agentūros vyriausias specialistas Giedrius Valiukevičius. Jis paminėjo, kad nuo šiaurinės pusės yra įskilęs bažnyčios kampas. G. Valiukevičius paklausė ar projekte numatyta remontuoti šį kampą. Numatyta nuotekų lietaus rekonstrukcija.
PASISAKĖ: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis. Jis paprašė, kad būtų pažymėta ši avarinė teritorija, aptverta. Savivaldybė rytoj parašys įsakymą ar kreiptis į ekstremalių situacijų komisiją ir kuo skubiau taisyti avarinę padėtį, nes jeigu prasidės liūtys, gali irti šlaitas ir paprašė nenuimti esančių blokų, nes jie šiuo metu sutvirtina šlaitą. Taip pat neišvežti nukritusių plytų ir jų skeveldrų, nes jie yra paminklosaugos apskaitoje. Jas reikia saugiai sandėliuoti.
NUTARTA: Skubiai kreiptis į vietinę komisiją dėl tolimesnės darbų eigos. Savivaldybė kreipsis į ekstremalių situacijų tyrimo komisiją dėl ekstremalios situacijos paskelbimo.
Posėdžio pirmininkas Rimantas Stankus
Posėdžio sekretorius Ramutė Abramavičienė

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Valstybinės Teritorijų planavimo ir statybos prie Aplinkos ministerijos

Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui

L. Sapiegos g.12, Kaunas; LT-44251

 

Nuorašas:

Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriui

Savanorių pr. 371, Kaunas; LT-49500

                                  PRAŠYMAS 

                                   Nr. 2015/03/03/1

                           Lapės, Kauno r. sav., 2015 m. kovo  mėn. 3 d

      Remiantis STR 1.10.01:2002 p.14.1, prašome dėl  2015-02-27 įvykusios avarijos (griūties)  Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) , kuri yra pripažinta valstybės saugoma, (Savininkas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija), Šventoriaus atraminės sienutės  (Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banko unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166), paskirti avarijos tyrimo komisiją.

      Objektas  arch. Paminklo Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios atraminės sienutės- tvoros  restauracija nebuvo pripažinti tinkamais naudoti laikantis nustatytosios tvarkos. Taip pat nebuvo išduotas ir statybos leidimas. Pagrindas: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-10-21 raštas Nr. /15.38/-20-16253 ir  Statybos įstatymo 21 str. 1d., 3d. (Nr. I-1240, 1996-03-19, Žin., 1996, Nr. 32-1240 (1996-04-10) ir 18 str. 1d., 2d. (Nr.VIII-326, 1997-06-26, Žin., 1997, Nr. 65-1551 (1997-07-09);

      Atšaukiame    2015 m. vasario  mėn. 27 d. Prašymą   Nr. 2015/02/27/2 dėl paskyrimo avarijos tyrimo komisijos.

      Priedas :

1.      Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-10-21 raštas Nr. /15.38/-20-16253                   1 – lapas;

2.      Paaiškinimas 2015-03-02                                                                                                            2 – lapai;
Vietinės komisijos avarijos tyrimo 2015-03-02 aktas                                                                  4 – lapai.
Pagarbiai,
 Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko įgaliotas asmuo ir Bažnyčios statinio techninis prižiūrėtojas Vytautas Kantautas  (kv. atestatas Nr.4751)

 

 

Vytautas Kantautas

su avarija susijęs

Statinio techninis prižiūrėtojas

Kvalifikacinis atestatas Nr. 4751

Gražinos g. 9-19, Kaunas

 

Avarijos tyrimo Vietinei komisijai

Dėl objekto arch. Paminklo Lapių Šv. Jono

Krikštytojo Bažnyčios atraminės sienutės-

 tvoros  restauracija.

Paaiškinimas

2015-03-02

1.     Statinio pavadinimas (paskirtis):

a.     Pastatas- Bažnyčia (religinė), unikalus Nr. 4400-0117-3077;

b.     Priklausinys: tvora (kiti inžineriniai statiniai), unikalus Nr. 4400-0117-3166;

2.     Adresas: Kauno r.sav., Lapių sen., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B;

3.     Nekilnojamosios kultūros vertybės kodas: (15871);

4.     Statinio savininkas (valdytojas): Lapių Šv. Jono  Krikštytojo parapija;

5.     Statinio statytojas (užsakovas): VĮ „Lietuvos paminklai“ ( buv. Spec. UAB „Lietuvos paminklai“);

6.     Projektuotojas: AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“;

7.     Avarijos data ir paros laikas: 2015-02-27 , laikas nenustatytas;

8.     Padariniai, orientacinės avarijos priežastys:  nugriuvo mūro siena-tvora vakarinėje pusėje (apie 10,7 m ilgio). Orientacinės avarijos priežastys:  neįrengti g/b poliniai pamatai ir g/b rostverkas pagal brėžinį DP K-1, suderintą 1996-11-22 Nr.96-540, nebaigti restauravimo darbai;

9.     nukentėjusių avarijos metu žmonių skaičius:

a.      iš jų žuvusių : nėra;

b.     ir sužeistų: nėra;

10.  Statinio projektas (išlikusi jo dalis): pridedu (priedas Nr.1);

11.   Statinio techninis pasas: yra;

12.   Statinio priežiūros žurnalas: yra;

13.  Statinio kadastrinių matavimų byla: yra;

14.  Vykdytų statinio rekonstravimo bei restauravimo darbų techninę - išpildomąją dokumentaciją: nežiūrint daugkartinių raginimų, VĮ „Lietuvos paminklai“ jokios technikinės-išpildomosios  dokumentacijos Lapių Šv. Jono  Krikštytojo parapijai nepateikė. Vieną iš tokių prašymų pateikiu (priedas Nr.2);

15.  Ar prieš avariją vyko eksploatacijos darbai statinyje ir greta jo: nebuvo vykdomi ;

16.  Ar naudojami pastatai, inžineriniai statiniai, susiję su avarija, buvo pripažinti tinkamais naudoti laikantis nustatytosios tvarkos : nebuvo . Taip pat nebuvo išduotas ir statybos leidimas. Pagrindas: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-10-21 raštas Nr. /15.38/-20-16253 (priedas Nr.3)  ir  Statybos įstatymo 21 str. 1d., 3d. (Nr. I-1240, 1996-03-19, Žin., 1996, Nr. 32-1240 (1996-04-10) ir 18 str. 1d., 2d. (Nr.VIII-326, 1997-06-26, Žin., 1997, Nr. 65-1551 (1997-07-09);

17.  Avarijos aprašymas (nugriuvusių ir apgadintų konstrukcijų bei įrenginių kiekiai, avarijos eiga, pasekmės, nukentėję žmonės): avarijos metu objekte nebuvau: apie avarijos eigą, pasekmes, nukentėjusius žmones duomenų neturiu;

18.  Konstrukcijų priešavarinės ir avarinės būklės požymiai, priimtos priemonės avarijai išvengti: Atraminės sienutės- tvoros konstrukcijų priešavarinės būklės požymiai nustatyti: 2003-09-05 būklės tyrimo aktu (priedas Nr.4) ir statinio neeilinės apžiūros aktu 2013-06-17 Nr.02 (priedas Nr.5). Atraminės sienutės- tvoros konstrukcijų avarinė būklė nustatyta: 2013-07-10 statinio dalinės ekspertizės aktu Nr.13-07/25 (priedas Nr.6), 2013-07-12 statinio pripažinimo avariniu aktas Nr.1 (priedas Nr.7) ir 2013-07-15 Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų aktas Nr.1 (priedas Nr.8). Apie priimtas faktines realias priemones avarijai išvengti, kurias turėjo parengti ir įgyvendinti  projektavimo valdytojas (užsakovas) VĮ „Lietuvos paminklai“, pagal 2014-04-02 Sutartį Nr.4-43-(9.34.)/6-43 (priedas Nr.9)  , duomenų neturiu;

19.   Konstrukcijų faktinių (projektinių ir papildomų buvusių avarijos metu) apkrovų santykis su projektinėmis: informacijos neturiu;

20.  Atmosferinės sąlygos (temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, sniego dangos storis ir kt.): temperatūra apie +20C, vėjo greitis ir kryptis – nematuota, sniego dangos storis – sniego nebuvo, ūkanuota;

21.  Duomenys apie statinio projektavimą bei jo statybą:  Statinio projekto pagrindinių brėžinių kopijos pridedamos (priedas Nr.1), statybos leidimo nėra, projektavimo ir statybos  valdytojas (užsakovas) VĮ „Lietuvos paminklai“,  projektavimo ir rangos įmonių bei statinio projekto vadovo ir projektuotojo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo bei statinio statybos vadovo kvalifikacijos atestatų kopijų nepateikė ir todėl pridėti  prie statinio avarijos tyrimo akto galimybės nėra;

22.  Rekomendacijos, kaip likviduoti avarijos padarinius ir išvengti panašių avarijų:

a.     Parengti nedelsiant patikimus ekspertuotus konstrukcijų  sprendinius detalizuotais darbo brėžiniais (PTR 3.06.01:2014 p.13., p.14.11 ir Statybos įstatymo 1 str., 2d., 2p.);

b.     Išnagrinėti Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (un. Kodas 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės  pašalinimo projekto , Kauno r. sav., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B, V. Kantauto pastabas dėl projekto ir, jeigu reikia, pataisyti projektą.

Priedai:

1.     Statinio projekto išlikusi  dalis                                                                4 – lapai;

2.     2014-08-11 prašymas Nr. 08/11/2                                                           3 – lapai;

3.     Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos

 ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės

 priežiūros skyriaus 2014-10-21 raštas Nr. /15.38/-20-16253                 1 – lapas;

4.     Statinio 2003-09-05 būklės tyrimo aktas                                                 2 – lapai;

5.     Statinio neeilinės apžiūros aktas 2013-06-17 Nr.02                                4 – lapai;

6.     2013-07-10 statinio dalinės ekspertizės aktas Nr.13-07/25                     1 – lapas;

7.     2013-07-12 statinio pripažinimo avariniu aktas Nr.1                              1 – lapas;

8.     Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų aktas Nr.1                                                                                                          3 – lapai;

9.     Lapių Šv. Jono  Krikštytojo parapija, Kultūros paveldo departamentas ir VĮ „Lietuvos paminklai“  2014-04-02 Sutartis Nr.4-43-(9.34.)/6-43           3 – lapai;

10.  V. Kantauto (ind. Veiklos 2006-04-19 pažyma Nr.G 18-512)

 pastabos dėl projekto                                                                              7 – lapai.                                        

Vytautas Kantautas

 

 

 

STR 1.10.01:2002 priedas

 VĮ „Lietuvos paminklai“ ( buv. Spec. UAB „Lietuvos paminklai“)___________________________

Statybos rangovo arba statytojo (užsakovo), kai statyba vykdoma ūkio būdu, pavadinimas

Lapių Šv. Jono  Krikštytojo parapija ___________________________________________________

arba naudojamo statinio savininkas (nuomininkas ar naudotojas)

Architektūros  paminklo Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios atraminės sienutės- tvoros restauracija.

Kauno r.sav., Lapių sen., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B;____________________________________

Statomo (rekonstruojamo, remontuojamo, griaunamo) ar naudojamo statinio pavadinimas, adresas

 

VIETINĖS KOMISIJOS AVARIJOS   TYRIMO   AKTAS

2015  m. kovo mėn. 2 d.

Lapės, Kauno r. sav.

 

                  Komisija, paskirta Lapių Šv. Jono  Krikštytojo parapijos 2015-02-27/1 pranešimu ___

                                                                         Institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.

šios sudėties:

                      komisijos pirmininkas:

                      Vytautas Kantautas –  komisiją paskyrusios institucijos atstovas, statinio techninis prižiūrėtojas ( kv. atestatas Nr.4751),

                      nariai:

                      Steponas Linkevičius – naudojamo statinio savininko ar jo įgalioto naudotojo atstovas ir (arba) statinio techninis prižiūrėtojas (kai  avarija įvyko naudojant statinį ar nutraukus jo naudojimą)

                           Vardas Pavardė                                 Pastoracinės tarybos vicepirmininkas ,

                                                                                                 Pareigos

                      mokslo (tyrimo) organizacijos atstovas : UAB „GeoFirma“  direktorius Romualdas Milvydas___________________________________________________________________ ,

                                                                                       Vardas, pavardė, pareigos    

                      Jonas Girkontas  - statinio statybos  vadovas, Domeikavos Lietuvos kankinių parapija;

          

                      Vadovaudamasi statybos techniniu reglamentu STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas”, ištyrė statinio avariją, įvykusią objekte:  arch. Paminklo Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios atraminės sienutės- tvoros  restauracija,   Kauno r.sav., Lapių sen., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B; (15871) sekančiai:  _____________________________________ ,

       (Statomo ar naudojamo statinio pavadinimas, adresas (nekilnojamosios kultūros vertybės kodas)

 

          1. Avarijos data ir paros laikas: 2015 m. vasario mėn. 27 d. naktį ______________ .

                      2. Avarijos tyrimo vietinė komisija priėmė priemones :

  1. apsaugojo avarijos vietą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis ;
  2. pranešė apie avariją (priedas Nr.11);
  3. skyrė vietinę komisiją (priedas Nr.11);

4.     užfiksavo pirminę nugriuvusių konstrukcijų padėtį, fotografuojant (priedas Nr.12);

  1. pažymėjo pavojingą zoną, organizavo jos laikiną signalinį aptvėrimą ir pasirūpino, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys;
  2. apklausė su avarija susijusius darbuotojus ir paėmė  iš jų paaiškinimus (raštu ir žodžiu, tai aprašant šios komisijos akte) (priedas Nr.13);

                3.  Statinio avarijos aprašymas (nugriuvusių ir apgadintų konstrukcijų bei įrenginių kiekiai, avarijos eiga, pasekmės: nugriuvo mūro siena-tvora vakarinėje pusėje (apie 10,7 m ilgio). Orientacinės avarijos priežastys:  neįrengti g/b poliniai pamatai ir g/b rostverkas pagal brėžinį DP  K-1, suderintą 1996-11-22 Nr.96-540, nebaigti restauravimo ir statybos  darbai;

             4. Nukentėję žmonės : nėra;

5. Užfiksuoti konstrukcijų priešavarinės ir avarinės būklės požymiai, priimtos priemonės avarijai išvengti :    Atraminės sienutės- tvoros konstrukcijų priešavarinės būklės požymiai nustatyti: 2003-09-05 būklės tyrimo aktu (priedas Nr.4) ir statinio neeilinės apžiūros aktu 2013-06-17 Nr.02 (priedas Nr.5). Atraminės sienutės- tvoros konstrukcijų avarinė būklė nustatyta: 2013-07-10 statinio dalinės ekspertizės aktu Nr.13-07/25 (priedas Nr.6), 2013-07-12 statinio pripažinimo avariniu aktas Nr.1 (priedas Nr.7) ir 2013-07-15 Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų aktas Nr.1 (priedas Nr.8). Apie priimtas faktines realias priemones avarijai išvengti, kurias turėjo parengti ir įgyvendinti  projektavimo valdytojas (užsakovas) VĮ „Lietuvos paminklai“, pagal 2014-04-02 Sutartį Nr.4-43-(9.34.)/6-43 (priedas Nr.9)  , duomenų nėra;________________ ;

 

6.       Prieš avariją vykdomi statybos ar eksploatacijos darbai statinyje ir greta jo : jokie darbai nebuvo vykdomi______________________________________________________ ;

8.     Atmosferinės sąlygos (temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, sniego dangos storis ir kt.) : temperatūra apie +20C, vėjo greitis ir kryptis – nematuota, sniego dangos storis – sniego nebuvo, ūkanuota;

9.     Kitos aplinkybės, turėjusios įtakos statinio techninei būklei : įšalas, gruntiniai ir paviršiniai vandenys, sutrūnijusi mūro siena ir aplinkybės nurodytos šio akto 17 punkte;

10.   Avarijos liudytojų paaiškinimų esmė : pridedamas Vytauto Kantauto paaiškinimas su 9 (devyniais priedais, kurie pridedami prie šio Akto) , (priedas Nr.13);______________ ;           

11.     Statinio techninį projektą parengė : AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“ 1996 m. , PV:  D. Pikšrienė_________________________ ,

                                      Nr., galiojimo Kas, kada, projekto vadovas, kvalifikacijos atestato data

 

12.     Statinio statybos rangovas : statinio statybos Valdytojas: VĮ :Lietuvos paminklai“ , UAB „Kauno restauratoriai“, ___________________________________________ ;

                                                Įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data          

13.     Statybos vadovų, techninės ir autorinės priežiūros vadovų vardai, pavardės, kvalifikacijos atestatų numeriai, jų galiojimo datos : VĮ „Lietuvos paminklai“ jokios informacijos Lapių Šv. Jono  Krikštytojo parapijai nepateikė;

14.   Konstrukcijas avarijos zonoje statė (montavo) : statinio statybos Valdytojas: VĮ :Lietuvos paminklai“, UAB „Kauno restauratoriai“ 1997-1998 m._______________ .                                                                                                                                      Kas, kada

15.  Atsakingų už statinio eksploatavimą specialistų vardai, pavardės, pareigos : Vytautas Kantautas , statinio techninis prižiūrėtojas nuo 2009 m. gegužės mėn. 4 d.___________ .         

16.    Statomo statinio statybos pradžia ir atlikti statybos darbai avarijos metu : 1997 – 1998 m.

17.   Naudojamo statinio pripažinimo tinkamu naudoti data, eksploatacijos sąlygos : Statinys nebuvo pripažintas tinkamu naudoti . Taip pat nebuvo išduotas ir statybos leidimas. Pagrindas: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-10-21 raštas Nr. /15.38/-20-16253 (priedas Nr.3)  ir  Statybos įstatymo 21 str. 1d., 3d. (Nr. I-1240, 1996-03-19, Žin., 1996, Nr. 32-1240 (1996-04-10) ir 18 str. 1d., 2d. (Nr.VIII-326, 1997-06-26, Žin., 1997, Nr. 65-1551 (1997-07-09) taip pat priedai Nr.14, 15, 16

18.      Konstrukcijų projektinių sprendimų, atliktų statybos ir montavimo darbų, panaudotų statybos produktų kokybės įvertinimas : VĮ „Lietuvos paminklai“ jokios technikinės-išpildomosios  dokumentacijos atliktiems  statybos ir montavimo darbams, panaudotų statybos produktų kokybės įvertinimo dokumentų  Lapių Šv. Jono  Krikštytojo parapijai nepateikė. Vietinė komisija siūlo tai  įvertinti Avarijos tyrimo komisijai;

19.   Statybos vykdymo dokumentacijos arba statinių techninių pasų bei naudojimo dokumentų įvertinimas  : VĮ „Lietuvos paminklai“ jokios technikinės-išpildomosios statybos vykdymo dokumentacijos ir statinių techninių pasų bei naudojimo dokumentų Lapių Šv. Jono  Krikštytojo parapijai nepateikė. Vietinė komisija siūlo tai  įvertinti Avarijos tyrimo komisijai ;          

20.   Avarijos tyrimo komisijos paskirtų statybinių medžiagų ir konstrukcijų laboratorinių išbandymų bei tyrimo rezultatų įvertinimas : vietinė komisija siūlo tai  įvertinti Avarijos tyrimo komisijai;

21.  Statinio statybos vadovo, statybos techninio prižiūrėtojo bei projekto vykdymo priežiūros vadovo veiklos įvertinimas: vietinė komisija siūlo tai  įvertinti Avarijos tyrimo komisijai;

22.   Potencialiai pavojingų įrenginių būklės ir jų priežiūros įvertinimas : nėra;

23.  Tyrimo komisijos išvados dėl avarijos priežasčių (nurodomi teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimai ir su jomis susiję asmenys) : Vietinė komisija siūlo tai  įvertinti Avarijos tyrimo komisijai ;     

24.   Dėl avarijos patirti preliminariniai nuostoliai : Vietinė komisija siūlo tai  įvertinti Avarijos tyrimo komisijai ;

25.     Rekomendacijos, kaip likviduoti avarijos padarinius ir išvengti panašių avarijų :

1.     Parengti nedelsiant patikimus ekspertuotus konstrukcijų  sprendinius detalizuotais darbo brėžiniais (PTR 3.06.01:2014 p.13., p.14.11 ir Statybos įstatymo 1 str., 2d., 2p.) visam objektui (t.sk. sienos atstatymui);

2.     Išnagrinėti Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (un. Kodas 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės  pašalinimo projekto , Kauno r. sav., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B, V. Kantauto pastabas dėl projekto ir, jeigu reikia, pataisyti projektą (priedas Nr.10).

 

26.  Akto priedai:

 

1.     Statinio projekto išlikusi  dalis                                                                4 – lapai;

2.     2014-08-11 prašymas Nr. 08/11/2                                                           3 – lapai;

3.     Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos

 ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės

 priežiūros skyriaus 2014-10-21 raštas Nr. /15.38/-20-16253                 1 – lapas;

4.     Statinio 2003-09-05 būklės tyrimo aktas                                                 2 – lapai;

5.     Statinio neeilinės apžiūros aktas 2013-06-17 Nr.02                                4 – lapai;

6.     2013-07-10 statinio dalinės ekspertizės aktas Nr.13-07/25                     1 – lapas;

7.     2013-07-12 statinio pripažinimo avariniu aktas Nr.1                              1 – lapas;

8.     Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo

 darbų aktas Nr.1                                                                                      3 – lapai;

9.     Lapių Šv. Jono  Krikštytojo parapija, Kultūros paveldo departamentas ir VĮ „Lietuvos paminklai“  2014-04-02 Sutartis Nr.4-43-(9.34.)/6-43           3 – lapai;

10.  V. Kantauto (ind. Veiklos 2006-04-19 pažyma Nr.G 18-512)

 pastabos dėl projekto                                                                              7 – lapai;

11.  pranešimas apie avariją ir skyrimas vietinės komisijos (priedas Nr.11);1- lapas;

12.   Fotonuotrauka (priedas Nr.12)                                                                1- lapas;

13.    Avarijos specialisto (statinio techninio prižiūrėtojo) paaiškinimas       2- lapai;                                                                           

14.   pridedama vietinės komisijos nuožiūra :    Kauno r. savivaldybės

 administracijos 2014-10-14 raštas Nr.SD-3090                                     1- lapas;

15.  pridedama vietinės komisijos nuožiūra :    Kultūros paveldo

departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio

2014-10-21 raštas Nr.(1.29-k)2k-1681 ir jo priedai                                4 – lapai.

                      Komisijos pirmininkas       V. Kantautas          /Parašas/                                                                                                                                                  

Komisijos nariai:     vice pirm. St. Linkevičius,  inž. Romualdas Milvydas, inž. Jonas Girkontas. /parašai/

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KAUNO TERITORINIS PADALINYS
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai  2015-03-05 Nr. (1.29-k)1k-272 į 2015-02-27 Nr.2015/02/27/1
Kauno r., Lapės, Mokyklos g. 2b
kopija
Kultūros paveldo departamentui  prie Kultūros ministerijos
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys (toliau - KPD Kauno teritorinis padalinys) gavo Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios parapijos 2015-02- 27 pranešimą Nr. 2015/02/27/1 dėl 2015-02-27 įvykusios Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (u.k.
15871) šventoriaus atraminės sienutės avarijos (griūties) ir vietinės komisijos sudarymo, pagal STR 1.10.01:2002 13.6. punktą.
Informuojame Jus, kad KPD Kauno teritorinio padalinio atstovas pagal kompetenciją dalyvaus avarijos tyrimo komisijos, sudarytos Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. JS-372 „Dėl avarijos tyrimo komisijos sudarymo“, darbe, kurios metu pakviestas dalyvauti ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinio techninis prižiūrėtojas Vytautas Kantautas.
Vedėjas Svaigedas Stoškus
Asta Naureckaitė. tek: (8 37) 20 85 84.

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Valstybinės Teritorijų planavimo ir statybos prie Aplinkos ministerijos

Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui

L. Sapiegos g.12, Kaunas; LT-44251

Nuorašai:

Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriui

Savanorių pr. 371, Kaunas; LT-49500 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Kauno teritorinio padalinio Vedėjui

Rotušės a. 29, Kaunas; LT-44033

VĮ „Lietuvos paminklai“ Direktoriui                           

Šnipiškių g.3, LT-09309, Vilnius 

                                  PRAŠYMAS 

                                   Nr. 2015/03/05/1

                           Lapės, Kauno r. sav., 2015 m. kovo  mėn. 5 d

      Remiantis STR 1.06.03:2002 p.12.1, 29 prašome dėl  2015-02-27 įvykusios avarijos (griūties)  Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) , kuri yra pripažinta valstybės saugoma, (Savininkas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija), Šventoriaus atraminės sienutės  (Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banko unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166), prašome nurodyti (pateikti) ekspertizės užsakovui Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai  Statinio ekspertizės užduotį.

     Pagarbiai,  Bažnyčios statinio techninis prižiūrėtojas  Vytautas Kantautas  (kv. atestatas Nr.4751)

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

  LAPĖS, Kauno  raj. 54434, Mokyklos 2b ( 8)-37- 554247  

VĮ „Lietuvos paminklai“ Direktoriui                           

Šnipiškių g.3, LT-09309, Vilnius

VĮ „Lietuvos paminklai“

Projekto vadovei  Reginai Tumpienei

Valstybinės Teritorijų planavimo ir statybos prie Aplinkos ministerijos

Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui

L. Sapiegos g.12, Kaunas; LT-44251

Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriui

Savanorių pr. 371, Kaunas; LT-49500

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Kauno teritorinio padalinio Vedėjui

Rotušės a. 29, Kaunas; LT-44033

 UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“

Kęstučio g. 59/27, Vilnius LT-08124

UAB „GeoFirma“ direktoriui

UAB „Ekspertika“ Dr. Jurgiui Ražaičiui

UAB „ Pramonės inžinerija“  Vadovui

Abraomo Kulviečio Socialinių inovacijų labdaros ir paramos fondui

Skuodo g.36, Kaunas

 Kauno rajono Lapių seniūnija , A. Merkio g.63, Lapės, Kauno raj. Sav.

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Pastoracinei Tarybai

                                 TEIKIMAS 

                                   Nr. 2015/03/05/4

                           Lapės, Kauno r. sav., 2015 m. kovo  mėn. 5 d

        Remiantis STR 1.12.07:2004 p.41.2., 42, 42.1  kviečiu dalyvauti Statinio neeilinės apžiūros Komisijoje, po   2015-02-27 įvykusios avarijos (griūties)  Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) , kuri yra pripažinta valstybės saugoma, (Savininkas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija), Šventoriaus atraminės sienutės  (Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banko unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166).

       Komisijos darbo pradžia 2015-03-10 11 valandą,  pabaiga iki Avarijos komisijos darbo pabaigos (arba iki kito  Avarijos Komisijos nurodyto termino).

    Pagarbiai, Bažnyčios statinio techninis prižiūrėtojas Vytautas Kantautas  (kv. atestatas Nr.4751)

 

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

VĮ „Lietuvos paminklai“ Direktoriui                           

VĮ „Lietuvos paminklai“

Projekto vadovei  Reginai Tumpienei

 Nuorašai:

Valstybinės Teritorijų planavimo ir statybos prie Aplinkos ministerijos

Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui

Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriui

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Kauno teritorinio padalinio Vedėjui

UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“

UAB „GeoFirma“ direktoriui

                                  TEIKIMAS 

                                   Nr. 2015/03/05/3

                           Lapės, Kauno r. sav., 2015 m. kovo  mėn. 5 d

        Remiantis STR 1.12.07:2004 p.41.3, 42, 42.2  nurodau , dėl  2015-02-27 įvykusios avarijos (griūties)  Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) , kuri yra pripažinta valstybės saugoma, (Savininkas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija), Šventoriaus atraminės sienutės  (Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banko unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166), parengti išsamius  Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios atraminės sienutės- tvoros atraminių konstrukcijų: plytų ir lauko akmenų mūro ir gelžbetoninių  ( g/b polių ir rostverko) konstrukcijų   Statinio statybinius tyrinėjimus, nes Jūsų Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (un. Kodas 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės  pašalinimo projekte mūro statybiniai  tyrinėjimai yra neišsamūs , o  gelžbetoninių  ( g/b polių ir rostverko) konstrukcijų  statybiniai  tyrinėjimai nėra parengti iš viso.

       Aukščiau nurodytus Statybinius tyrinėjimus prašome atlikti iki Avarijos komisijos darbo pabaigos.

     Pagarbiai, Bažnyčios statinio techninis prižiūrėtojas  Vytautas Kantautas  (kv. atestatas Nr.4751)

 

 

 

 

VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KAUNO TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIUS 2015-03-03 Nr. /15.17/2D-3072
Biudžetinė įstaiga, A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  tel. (8 5) 272 2748, faks. (8 5) 272 3620, ei. p. info@vtpsi.lt , http://www.vtpsi.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288600210
Skyriaus duomenys: L. Sapiegos g. 12, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 270 018 / faks. (8 37) 210 507

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas
Kopija Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai , Mokyklos g. 2B, Lapės LT-54434 Kauno r.
DĖL PRAŠYMO
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau - skyrius) 2015-03-03 gavo Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos prašymą (reg. Nr. 1D-2928) (toliau - prašymas) dėl įvykusios atraminės sienutės avarijos Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje Mokyklos g. 2B., Lapių šen.,  Kauno r.
Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ 14.2 punktu, avarijos tyrimo komisijas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas skiria viešojo administravimo subjektas, atliekantis statinio naudojimo priežiūrą, kai avarija įvyko naudojant statinį.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 punktu, pagal kompetenciją persiunčiame Jums prašymą.
Informuojame, kad avarijos tyrimo komisijos darbe dalyvaus skyriaus statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas Nerijus Gurskas.
Šis raštas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
PRIDEDAMA. 8 lapai (pirmam adresatui).

 

 

 

ĮGALIOJIMAS
Vilnius, 2015 m. kovo mėn. 05 d.
UAB „GeoFirma“, įmonės kodas 302555562, registruota adresu Konstitucijos pr. 8A, Vilnius, registro tvarkytojas: VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas, atstovaujama direktoriaus Romualdo Milvydo, veikiančio pagal įstatus, įgalioja projektų vadovą - geotechnikos konsultantą Liudviką Vytautą Furmonavičių,
atstovauti UAB „GeoFirmą“ Statinio neeilinės apžiūros Komisijos, sudarytos po 2015-02-27 įvykusios avarijos (griūties) Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas Kultūros  vertybių registre 15871), kuri pripažinta valstybės saugoma, (Savininkas: Lapių Šv. Jono
Krikštytojo parapija), Šventoriaus atraminės sienutės (Nekilnojamojo turto registro centrinio  duomenų banko unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166), veikloje.
Įgaliojimas galioja iki Avarijos Komisijos darbo pabaigos (arba iki kito Avarijos Komisijos nurodyto termino).
Direktorius /parašas/ Romualdas Milvydas
UAB „GeoFirma"
Konstitucijos pr. 8 A, LT 09308 Vilnius, tel. +370 612 12228, faksas +370 5 2500604, ei. paštas info@geofirma.lt, qeofirmalt@gmail.com
Įmonės kodas 302555562, PVM mok. kodas LT100005767218

 

 

 

Dėl objekto arch. Paminklo Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios

 atraminės sienutės- tvoros  restauracija avarijos priežasčių.

Aiškinimasis raštas

2015-03-06

1.     Statinio pavadinimas (paskirtis):

a.     Pastatas- Bažnyčia (religinė), unikalus Nr. 4400-0117-3077;

b.     Priklausinys: tvora (kiti inžineriniai statiniai), unikalus Nr. 4400-0117-3166;

2.     Adresas: Kauno r.sav., Lapių sen., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B;

3.     Nekilnojamosios kultūros vertybės kodas: (15871);

4.     Statinio savininkas (valdytojas): Lapių Šv. Jono  Krikštytojo parapija;

5.     Statinio statytojas (užsakovas): VĮ „Lietuvos paminklai“ ( buv. Spec. UAB „Lietuvos paminklai“);

6.     Projektuotojas: AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“;

7.     Statinio Genrangovas (statybos valdytojas) : VĮ „Lietuvos paminklai“ ( buv. Spec. UAB „Lietuvos paminklai“, Darbų vykdytojas: Kęstutis Grigas, vadovaujantis techninės priežiūros inžinierius Petras Pleskevičius);

8.     Avarijos data ir paros laikas: 2015-02-27 , laikas nenustatytas;

9.     Padariniai, avarijos priežastys:  nugriuvo mūro siena-tvora vakarinėje pusėje (apie 10,7 m ilgio). Orientacinės avarijos priežastys:

a.      neįrengti g/b poliniai pamatai ir g/b rostverkas pagal brėžinį DP K-1, suderintą 1996-11-22 Nr.96-540, (tyčia paslėptas defektas Nr.1);

b.     Sumažintas g/b rostverkas iki 1660 mm pagal brėžinį DP K-2, suderintą 1996-11-22 Nr.96-540, (tyčia paslėptas defektas Nr.2);

c.      Defektas Nr.3: neįrengta drenažas pagal brėžinį DP K-3 suderintą 1996-11-22 Nr.96-540 ir  pagal brėžinį GP GP-2, suderintą 1997-08-11 Nr.97-396;

d.      Defektas Nr.4: neįrengta varinė skarda pagal brėžinį DP K-3 suderintą 1996-11-22 Nr.96-540 ;

e.      įšalo poveikio apkrovos: vertikalus įšalas pagal sienutę ir įšalas horizontalus iki Bažnyčios sienų išstumia atraminę sienutę į išorę metai po metų. Neįrengta vertikali  šiluminė izoliacija tarp atraminės sienutės ir grunto (defektas Nr.5);

f.      įmirkusio ir permirkusio grunto poveikio apkrovos;

g.     nebaigti mūro ir lauko akmenų mūro, kontraforsų  ir restauravimo darbai. Mūras yra praradęs laikomąją gebą dėl skiedinio išplovimo ir skiedinio rišamosios medžiagos korozijos;

10.  Naudojami pastatai, inžineriniai statiniai, susiję su avarija, nebuvo pripažinti tinkamais naudoti laikantis nustatytosios tvarkos. Taip pat nebuvo išduotas ir statybos leidimas. Pagrindas: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-10-21 raštas Nr. /15.38/-20-16253 (priedas Nr.3)  ir  Statybos įstatymo 21 str. 1d., 3d. (Nr. I-1240, 1996-03-19, Žin., 1996, Nr. 32-1240 (1996-04-10) ir 18 str. 1d., 2d. (Nr.VIII-326, 1997-06-26, Žin., 1997, Nr. 65-1551 (1997-07-09);

Diplomo, atestato

Vytautas Kantautas

Lietuvos Respublikos nuolatinio gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2006-04-19 Nr. G 18-512

Kompleksas. Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčia,

Mokyklos g. 2B, Lapių mstl. , Lapių sen., Kauno raj. Sav.

 

Nr.

 

  YNr.083266; 4751

Inž. Mg.

V. Kantautas

 

2015-03-06

Objektas:  Atraminė sienutė-tvora. Avarijos priežastys

Laida

 

0

 

AP

Statytojas (užsakovas):

            Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija

\

Brėžinys:  Aiškinamasis raštas

                      2015 – AR-02

Lapas

Lapų

1

1

 

 

 

EKSPERTIKA

Kodas 135840360, Baranausko g.19,  LT-50239 Kaunas.  Tel./ faks. (8~37) 38 01 00.  El.p.info @ekspertika.lt

A. s. LT 114010042502938132 AB DNB bankas, kodas 40100 Kvalif. atestatas 3262

Dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas KVR 15871) šventoriaus atraminės sienos tvoros Kauno r. sav. Lapių sen. Mokyklos g. 2b avarijos

Eksperto išvados Nr.15- 03/

2015-03-06

1.     Eksperto išvados dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bažnyčios (unikalus kodas KVR 15871) šventoriaus atraminės sienos tvoros (unikalus Nr.  4400-0117-3166) Kauno r. sav. Lapių sen. Mokyklos g. 2b avarijos parengtos dalyvaujant Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtos komisijos darbe.

2.     Rengiant išvadą, vadovautasi STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“ ir STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“  nuostatomis.

3.     Tyrimo metu apžiūrėta avarijos (įvykusios atraminės sienos tvoros griūties) zona,  atlikta objekto fotofiksacija, išanalizuota komisijai pateikta projektinė, atliktų tyrimų ir kita techninė dokumentacija.  

4.  Trumpa statinio charakteristika.

           Atraminė siena tvora yra U raidės formos, juosia bažnyčios šventorių trijų pusių (išskyrus šiaurinę). Atraminė siena tvora įrengta stačiame šlaite. Pirmą kartą tvora paminėta 1892 m. 1925 m šventorius buvo aptvertas iš trijų pusių. 1996 metais atstatyta suirusi pietvakarinė statinio dalis. Išgriuvusi šventoriaus tvora dar kartą atstatyta ir stiprinta 1986 metais. Paskutinį kartą tvora stiprinta 1998m. Pagal AB KPRPI parengtą projektą numatyta pietrytinėje ir pietvakarinėje statinio dalyje įrengti dvi grupes gręžtinių polių su monolitinio gelžbetonio rostverku, o zonoje tarp šių polių grupių išbetonuoti juostinį pamatą. Ant polių rostverkų ir naujo pamato numatyta įrengti naują mūrinę tvorą. Darbus vykdė UAB „Kauno restauratoriai“. Darbai nebaigti.

5.     Atlikti statinio techninės būklės tyrimai ir ekspertizės. Atraminės sienos-tvoros avarinė būklė pirmą kartą nustatyta 1996m, rengiant restauravimo projektą. 2003m komisija, sudaryta aplinkos ministro įsakymu konstatavo, kad atraminės sienos tvirtinimo ir tvarkymo darbai, vykdyti 1997-1998 metais yra nebaigti. 2013-06-17d. bažnyčios techninę priežiūrą vykdančio prižiūrėtojo iniciatyva buvo atlikta neeilinė statinio apžiūra, užfiksuota eilė atraminės sienos-tvoros konstrukcinių defektų ir inicijuota statinio ekspertizė. Statinio ekspertizę atliko UAB „Ekspertika“ (2013-07-10d. statinio dalinės ekspertizės aktas Nr. 13-07/25). Nustatyta, kad statinio būklė yra avarinė,  gresia atraminės sienos griūtis ir ženklios šventoriaus šlaitų nuošliaužos.

     Realizuojant ekspertinės akto privalomas pastabas 2014 metais atlikti išsamūs sklypo inžineriniai geologiniai ir hidrologiniai tyrimai (atliko UAB „Geo Firma“) ir parengtas atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo) projektas (parengė „Paminklai“). Projekte numatyta įrengti podirvinio vandens drenažą, pagilinti esamus atraminės sienos ir kontraforsų pamatus iki nejudinto grunto, suremontuoti lauko akmenų ir plytų mūrą, įrengti plienines temples, inkaruojančias atraminę sieną tvorą į atraminius stulpus, suformuotus įleidžiant gelžbetoninius šulinių žiedus į tvirtą gruntą. Atraminės sienos tvoros tvarkybos darbai iki šiol nepradėti.

6.     2015-02-27d. pietvakarinėje atraminės sienos tvoros dalyje tarp kontraforsų 6 ir 5 (tarp ašių 2 - 3) įvyko statinio konstrukcijų griūtis: nuo lauko akmenų mūro pamato nuslinko keraminių plytų mūro apie 11 m ilgio ruožas (1...6 pav.). Ši  atraminės sienos tvoros dalis buvo slegiama apie 2m aukščio supilto grunto slėgio. Gruntas buvo įdrėkęs, neesant įrengto drenažo. Mūras šioje zonoje buvo supleišėjęs, deformuotas, plytos buvo pažeistos šalčio ir drėgmės poveikių. Atraminės sienos griūtis buvo prognozuojama atliktų statinio techninės apžiūros ir ekspertizės aktų išvadose.

7.     Apžiūrėjus gretimas su griūties zona atraminės sienos-tvoros dalis, galima teigti, kad artimiausiu metu gali įvykti naujos griūtys (6...10 pav.).                                 

                                                    IŠVADOS

1.     Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas KVR 15871)   šventoriaus atraminės sienos tvoros (unikalus Nr.: 4400-0117-3166) Kauno r. sav. Lapių sen. Mokyklos g. 2b avarijos, įvykusios 2015-02-27d., kurios metu nuslinko nuo pamatų atraminės mūro sienos apie 11m ruožas tarp kontraforsų 6 ir 5 (tarp ašių 2-3),  griūtis įvyko atraminę sieną slegiant apie 2m įdrėkusio supilto grunto slėgiui. Pagrindinės įvykusios griūties priežastys yra tai, kad nebuvo įrengti pagal 1987m Paminklų restauravimo projektavimo instituto parengtą projektą šalia ašies 3 numatyti gręžtiniai poliai ir nebuvo įrengtas podirvinio vandens drenažas.

2.     Įvykusios griūties vietoje, esant lietingam orui galimos ženklios grunto nuošliaužos, galimos ir gretimų statinio dalių griūtys, todėl atraminės sienos tvoros atstatymo ir sustiprinimo darbai turi būti vykdomi nedelsiant.

3.     Priemonės laikinam statinio sustiprinimui ir tolesnių griūčių išvengimui yra sunkiai įmanomos, todėl nedelsiant turi būti vykdomi darbai pagal VĮ „Lietuvos paminklai“ parengtą projektą „Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikalus kodas 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo) projektas.” Projekto sprendiniai turi būti pakoreguoti, įvertinant įvykusią griūtį.

Tyrimą atliko ekspertas:  Dr. J. Ražaitis  (kvalifikacijos atestato Nr. 7155)

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
DOKUMENTACIJOS PERDAVIMO- PRIĖMIMO AKTAS
Lapės, Kauno r. sav., 2015 m. kovo mėn. 9 d
Vietinė avarijos tyrimo Komisija perduoda Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) , kuri yra pripažinta valstybės saugoma, (Savininkas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija). Šventoriaus atraminės sienutės (Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banko unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166) tyrimo dokumentaciją Avarijos tyrimo komisijai:
1. Vietinės avarijos tyrimo komisijos Aktas 4 - lapai:
2. Vietinės avarijos tyrimo komisijos Akto priedai:
2.1. Statinio projekto išlikusi dalis 4 -lapai:
2.2. 2014-08-11 prašymas Nr. 08/11/2 3 - lapai:
2.3. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-10-21 raštas Nr. /15.38/-20-16253 1 - lapas;
2.4. Statinio 2003-09-05 būklės tyrimo aktas 2 - lapai;
2.5. Statinio neeilinės apžiūros aktas 2013-06-17 Nr.02 4 - lapai;
2.6. 2013-07-10 statinio dalinės ekspertizės aktas Nr. 13-07/25 1 - lapas;
2.7. 2013-07-12 statinio pripažinimo avariniu aktas Nr.l    1 - lapas:
2.8. Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų aktas Nr.1     3 - lapai:
2.9. Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija. Kultūros paveldo departamentas ir VĮ „Lietuvos paminklai“ 2014-04-02 Sutartis
Nr.4-43-(9.34.)/6-43      3 - lapai;
2.10. V. Kantauto (ind. Veiklos 2006-04-19 pažyma Nr.G 18-512) pastabos dėl projekto 7 - lapai;
2.11. pranešimas apie avariją ir skyrimas vietinės komisijos (priedas Nr. 11); 2-lapai;
2.12. Fotonuotrauka (priedas Nr. 12) 4-lapai;
2.13. Specialisto (statinio techninio prižiūrėtojo V. Kantauto) paaiškinimas 2-lapai;
2.14. Pridedama vietinės komisijos nuožiūra : Kauno r. savivaldybės administracijos 2014-10-14 raštas Nr.SD-3090  1- lapas;
2.15. pridedama vietinės komisijos nuožiūra : Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio 2014-10-21 raštas Nr.(1.29-k)2k-1681 ir jo priedai  4-lapai;
3. Statinio techninės priežiūros žurnalas (kopija)    13-lapų;
4. Statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai (kopijos)  97-  lapai;
5. Nekilnojamojo turto Lapių Bažnyčios kadastro ir registro byla inv. Nr. 17965   19- lapų;
6. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas   3- lapai;
7. Žemės sklypo planas M 1:500   1 - lapas;
8. Arch. Paminklas Lapių Bažnyčia atraminės sienutės-tvoros restauravimo projektas   60- lapų;
9. Bažnyčios kronika, aktai su darbų vykdytojo ir techninės priežiūros inž. Parašais, kiti dok. 6 - lapai;
10. Atraminės sienutės - tvoros avariją priežastys 9 - lapai/
Perdavė:
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijas Bažnyčios statinio techninis prižiūrėtojas Vytautas Kantautas (kv. atestatas Nr.4751)
Priėmė: Avarijos tyrimo Komisijos pirmininkas Kęstutis Povilaitis. /parašai/

 

VYTAUTAS KANTAUTAS (LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINIO GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS 2006-04-19 PAŽYMA Nr.G 18-512);  DIPLOMAS  Y 083266; KVALIFIKACINIS ATESTATAS Nr. 4751; Gražinos g. 9-19, Kaunas; tel.: 8-659-87286, el. paštas: v.kantautas@totas.lt;
Projektuotojui: VĮ „Lietuvos paminklai“  Direktoriui, Šnipiškių g.3, LT-09309, Vilnius
Ekspertui: UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“, Kęstučio g. 59/27, Vilnius LT-08124
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai, Mokyklos 2b, Lapės, Kauno  raj. LT-54434
Kopija:
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Direktorei, Šnipiškių g.3, LT-09309, Vilnius

Dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto  ir avarijos grėsmės  pašalinimo ( apsaugos techninių priemonių  įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo) Kauno r. sav., Lapių mstl.,  Mokyklos g. 2B,  projekto .

Papildomai išsiųsta elektroniniu paštu

PRAŠYMAS

2015-03-10

            Remiantis Lietuvos Respublikos  Nekilnojamojo Kultūros Paveldo apsaugos įstatymo 23 str. , 10d., ir STR 1.12.07:2004 p.45 (galimi dideli materialiniai nuostoliai ateityje) , pakartotinai informuojame , kad Projekto Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės  pašalinimo ( apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo) Kauno r. sav., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B,  Projektas parengtas  ,  ekspertuotas  ir pritartas (išskyrus konstrukcinę, VN dalį) , neatsižvelgiant  į visą eilę, mano pateiktų esminių pastabų:
   
Projektuotojas vienasmeniu sprendimu  neteisėtai  neįvertino visų papildomų apkrovų  į sienutę (priedas Nr.2), taip pažeisdamas   Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus: 1. Mechaninis atsparumas ir pastovumas: Statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad apkrovos, kurios gali veikti statybos metu ir juos naudojant, nesukeltų: a) viso statinio arba jo dalies griūties;  ir 7. Tvarus gamtos išteklių naudojimas. Statiniai turi būti projektuojami, statomi ir griaunami taip, kad būtų tvariai naudojami gamtiniai ištekliai ir ypač užtikrinamas: b) statinių ilgaamžiškumas;
    Neįvykdyta Lietuvos Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos rekomendacija įvertinti šlaitų ir  atraminės sienos (tvoros) stabilumą, kuris reikalingas užtikrinti numatytų taikyti priemonių patikimumą bei saugą. Šlaitų stabilumui apibūdinti atlikti:  kokybinį ir kiekybinį vertinimus; pastarasis -  projektinių inžinerinių geologinių tyrimų (tyrimų ataskaitos) duomenų pagrindu, sudarius geotechninį modelį (priedas Nr.1);
    
Tvarkybos darbų projekto konstrukcijų sprendiniai nedetalizuoti darbo brėžiniais, nors konstrukcijų sprendiniais įgyvendinami esminiai statinio reikalavimai. Be to nesukomplektuota atskira, tvarkybos darbų projektą papildančia byla, kuri ekspertuota teikiama už kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai tikrinti;
    
neatlikti išsamūs statybiniai  konstrukcijų (mūro ir g/b polių) tyrimai, reikalingi projektavimo darbams;
 
Projektuotojas vienasmeniu sprendimu  neteisėtai  ignoravo visą eilę projektinių inžinerinių geologinių tyrimų (tyrimų ataskaitos) duomenų, išvadų ir rekomendacijų (priedas Nr.1).
    Prašau nedelsiant (iki avarinės komisijos darbo pabaigos) parengti konstrukcijų sprendinius detalizuotais ekspertuotais darbo brėžiniais, atsižvelgiant į aukščiau ir prieduose nurodytas pastabas.

Priedai:
Pastabos dėl projekto  Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (un. Kodas 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės  pašalinimo Kauno r. sav., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B        7 – lapai;                                                                 Ištraukos iš  STR  (paryškinta, kas projekte neįvertinta)     2 – lapai.
Pagarbiai,  Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios Statinio techninis prižiūrėtojas Vytautas Kantautas

 

VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KAUNO TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIUS
DĖL PRAŠYMO 2015 03 06
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui
Savanorių pr. 371 LT-49500 Kaunas
Kopija
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai Mokyklos g. 2B, Lapės LT-5443 4 Kauno r.
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau - skyrius) 2015-03-05 gavo Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos prašymą (reg. Nr. 1D-3059) (toliau - prašymas) dėl įvykusios atraminės sienutės avarijos Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje Mokyklos g. 2B., Lapių sen., Kauno r.
Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ 14.2 punktu, avarijos tyrimo komisijas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas skiria viešojo administravimo subjektas, atliekantis statinio naudojimo priežiūrą, kai avarija įvyko naudojant statinį.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 punktu, pagal kompetenciją persiunčiame Jums prašymą.
Šis raštas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
PRIDEDAMA. 1 lapas (pirmam adresatui).
Biudžetinė įstaiga, A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,
tel. (8 5) 272 2748, faks. (8 5) 272 3620, ei. p. info@vtpsi.lt , http://www.vtpsi.lt .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288600210
Skyriaus duomenys: L. Sapiegos g. 12, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 270 018 / faks. (8 37) 210 507
Vedėja Aldona Luobikienė
N. Gurskas, tel. (8 37) 322361, ei. p. n.gurskas@vtpsi.lt

 

VI „Lietuvos paminklai“
Statybos rangovo arba statytojo (užsakovo), kai statyba vykdoma ūkio būdu, pavadinimas
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija
arba naudojamo statinio savininkas (nuomininkas ar naudotojas)
Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminė sienutė, Kauno r. sav. Lapių šen. Lapių mstl. Mokyklos g. 2B
Statomo (rekonstruojamo, remontuojamo, griaunamo) ar naudojamo statinio pavadinimas, adresas
AVARIJOS TYRIMO AKTAS
2015 m. kovo 9 d.
Kaunas
Komisija, paskirta Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2015-03-04 įsakymu Nr. ĮS-372, šios sudėties:
komisijos pirmininkas Kęstutis Povilaitis - Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojas,
nariai:
Nerijus Gurskas - Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistas;
Rūta Černiauskienė - Kauno r. sav. administracijos Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja;
Andrejus Žukauskas - Kauno r. sav. administracijos Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas (statyboms);
Regina Cibulskienė - Kauno r. sav. administracijos Aplinkos skyriaus vyr. specialistė (civilinei ir darbų saugai);
Mindaugas Kruopis - Kauno r. sav. administracijos Urbanistikos skyriaus vyr. specialistas;
Rimantas Stankus - Kauno rajono savivaldybės administracijos Lapių seniūnijos seniūnas;
Rymantė Gudienė - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio vyr. specialistė;
Sigitas Tamkevičius - Kauno arkivyskupas metropolitas;
Robertas Skrinskas - Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas;
Dalyvaujant pakviestam statinio ekspertui Dr. Jurgiui Ražaičiui, UAB „Ekspertika“ ekspertui, taip pat dalyvaujant Vytautui Kantautui, Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinio techniniam prižiūrėtojui,
vadovaudamasi statybos techniniu reglamentu STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“, ištyrė
statinio avariją įvykusią Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminė sienutės-tvoros (15871), Kauno r. sav. Lapių sen. Lapių mstl. Mokyklos g. 2B.
Avarijos data ir paros laikas: 2015-02-27 naktį.
Statinio techninė charakteristika (matmenys, laikančiosios ir atitvarinės konstrukcijos, aukštų skaičius, kolonų tinklas ir kt.): atraminė sienutė-tvora yra U raidės formos, įrengta stačiame šlaite. Lauko akmenų mūro pamatas, keraminių plytų mūro tvora.
Statinio avarijos aprašymas (nugriuvusių ir apgadintų konstrukcijų bei įrenginių kiekiai, avarijos eiga, pasekmės): nugriuvo mūro siena - tvora vakarinėje pusėje (apie 11 m ilgio).
Nukentėję žmonės: nėra.
Užfiksuoti konstrukcijų priešavarinės būklės požymiai, priimtos priemonės avarijai išvengti:
atraminės sienutės-tvoros konstrukcijų priešavarinės būklės požymiai nustatyti 2003-09-05 būklės tyrimo aktu ir statinio neeilinės apžiūros 2013-06-17 aktu Nr. 2. Atraminės sienutės-tvoros konstrukcijų avarinė būklė nustatyta
statinio dalinės ekspertizės 2013-07-10 aktu Nr. 13-07/25, statinio pripažinimo avariniu 2013-07-12 aktu Nr. 1 ir
Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimų darbų 2013.-07-15 aktu Nr. 1.
Prieš avariją vykdomi statybos ar eksploatacijos darbai statinyje ir greta jo: nebuvo vykdomi.
Konstrukcijų faktinių apkrovų atitikimas projektinėms: nenustatinėtas.
Atmosferinės sąlygos (temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, sniego dangos storis ir kt.): temperatūra
apie +2°C, vėjo greitis ir kryptis - nematuota, sniego dangos storis - be sniego, ūkanota.
Kitos aplinkybės, turėjusios įtakos statinio ir jo įrangos techninei būklei: įšalas, gruntiniai ir paviršiniai vandenys, sutrūnijusi mūro siena.
Avarijos liudytojų paaiškinimų esmė: tiesioginių avarijos liudytojų nėra.
Statinio techninį projektą parengė: AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“, 1996 m. Projekto vadovas D. Pikšrienė.
Ekspertizę atliko: UAB „Ekspertika“ ekspertas Dr. Jurgis Ražaitis (atest. Nr. 7155), eksperto 2015-03-06
išvados Nr. 15-03.
Nugriuvusių konstrukcijų gaminius pagamino: nėra duomenų.
Statinio statybos rangovas: VĮ „Lietuvos paminklai, UAB „Kauno restauratoriai“ (tikslesnių duomenų nėra).
Statybos vadovų, techninės ir autorinės priežiūros vadovų vardai, pavardės, kvalifikacijos atestatų
numeriai, jų galiojimo datos:
duomenų nėra.
Konstrukcijas avarijos zonoje statė (montavo): VĮ „Lietuvos paminklai, UAB „Kauno restauratoriai“
(tikslesnių duomenų nėra), 1997-1998 m.
Atsakingų už statinio eksploatavimą specialistų vardai, pavardės, pareigos: Vytautas Kantautas,
statinio techninis prižiūrėtojas (atest. Nr. 4751).
Statomo statinio statybos pradžia ir atlikti statybos darbai avarijos metu: 1997-1998 m. Statybos
darbai avarijos metu nebuvo atliekami.
Naudojamo statinio pripažinimo tinkamu naudoti data, eksploatacijos sąlygos: statinys nėra pripažintas tinkamu naudoti.
Konstrukcijų projektinių sprendimų, atliktų statybos ir montavimo darbų, panaudotų statybos
produktų kokybės įvertinimas:
nevertinta.
Statybos vykdymo dokumentacijos arba statinių techninių pasų bei naudojimo dokumentų įvertinimas: nevertinta.
Avarijos tyrimo komisijos paskirtų statybinių medžiagų ir konstrukcijų laboratorinių išbandymų bei
tyrimo rezultatų įvertinimas:
komisija tyrimų neskyrė.
Statinio statybos vadovo, statybos techninio prižiūrėtojo bei projekto vykdymo priežiūros vadovo veiklos įvertinimas: nevertinta.
Potencialiai pavojingų įrenginių būklės ir jų priežiūros įvertinimas: potencialiai pavojingų įrenginių nėra.
Tyrimo komisijos išvados dėl avarijos priežasčių (nurodomi teisės aktų bei normatyvinių statybos
techninių dokumentų pažeidimai ir su jomis susiję asmenys)
: Atsižvelgdama į UAB „Ekspertika“ eksperto Dr.
Jurgio Ražaičio (atest. Nr. 7155) Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus atraminės sienos-tvoros eksperto
2015-03-06 išvadas Nr. 15-03, Komisija pagrindinėmis avarijos priežastimis įvardina podirvinio drenažo nebuvimą ir
neįgyvendintus 1987 m. Paminklų restauravimo projektavimo instituto parengto projekto sprendinius
Dėl avarijos patirti preliminarūs nuostoliai: nevertinti.
Rekomendacijos, kaip likviduoti avarijos padarinius ir išvengti panašių avarijų: atsižvelgdama į UAB „Ekspertika“ eksperto Dr. Jurgio Ražaičio (atest. Nr. 7155) Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus  atraminės sienos-tvoros eksperto 2015-03-06 išvadas Nr. 15-03, Komisija siūlo nedelsiant įgyvendinti VĮ „Lietuvos paminklai“ parengtą projektą „Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikalus kodas 15871) atraminės sienos-tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotino saugojimo) projekto“ sprendinius. Projekto sprendiniai turi būti koreguojami įvertinant įvykusią griūtį.
Komisija, įvertinusi avarijos pobūdį ir tai, kad išlieka tiesioginis pavojus tolimesnėms griūtims, vadovaudamasi
Ekstremaliųjų įvykių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-09 nutarimu Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių sąrašo patvirtinimo“, 15. punktu, kuriame nustatyta, kad atsiradus gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio įvykio poveikiui kultūros vertybei, kai iškyla jos praradimo grėsmė, siūlo skelbti ekstremalią situaciją.
Akto priedai:
1. Avarijos tyrimo komisijos dalyvių sąrašas 2 lapai,
2. Vietinės komisijos avarijos tyrimo aktas 4 lapai,
3. Fotonuotraukos, brėžiniai, schemos, eskizai 5 lapai,
4. Ekspertų išvados  8 lapai.
Komisijos pirmininkas /parašas/ Kęstutis Povilaitis
Komisijos sekretorius /parašas/ Mindaugas Kruopis

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO LAPIŲ SENIŪNIJOJE
2015 m. kovo 12 d. Nr. ĮS -416
Kaunas
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 7 punktu, Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 15 punktu, Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punkto 3.4 papunkčiu, 5,13 punktais ir atsižvelgdamas į Kauno rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos 2015-03-12 protokolinį sprendimą Nr. 1:
1. S k e 1 b i u Kauno r. Lapių šen. Šv. Jono krikštytojo bažnyčios ir dalies kapinių teritorijos ekstremaliąją situaciją, iki bus likviduota grėsmė kultūros paveldo objektui ir lankytojams.
2. P a v e d u:
2.1. Robertui Skrinskui,  Šv. Jono krikštytojo bažnyčios klebonui, rekomenduoti nutraukti pamaldas ir apriboti žmonių lankymąsi bažnyčios ir kapinių teritorijose.
2.2. Rūtai Černiauskienei, Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojai, kartu su klebonijos administracija užtikrinti kultūros vertybių saugumą.
2.3. Rimantui Stankui. Lapių seniūnui, organizuoti pavojingų vietų žymėjimą ir informuoti gyventojus dėl lankymosi nurodytose teritorijose.
2.4. Kauno rajono policijos komisariatui atkreipti dėmesį į žmonių buvimą bažnyčios ir kapinių teritorijose.
2.5. Nurodymus skelbti vietos spaudoje ir Savivaldybės tinklalapyje.
Administracijos direktorius Ričardas Pudževelis
Parengė  R. Cibulskienė
2015-03-12

 

                        LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

                                    LAPĖS, Kauno  raj. 54434, Mokyklos 2b ( 8)-37- 554247  

Lapės, 2015-03-15       Nr. L.15/1

Abraomo Kulviečio Socialinių inovacijų labdaros ir paramos fondo
Pirmininkui Vytautui Kulviečiui, Skuodo g. 36, Kaunas

 

Nuorašas: Bažnyčios statinio techniniam prižiūrėtojui

Vytautui Kantautui  (kv. atestatas Nr.4751)

 

Dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės  pašalinimo ( apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo) Kauno r. sav., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B,  projekto.

PRAŠYMAS

2015-02-27 įvyko Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871), kuri yra pripažinta valstybės saugoma, (Savininkas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija), šventoriaus atraminės sienutės (Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banko unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166) avarija (griūtis).

Lapių Bažnyčios statinio techninis prižiūrėtojas  Vytautas Kantautas (kv. atestatas Nr.4751) šlaito sienutės ir tvoros projektą pripažino netinkamu. (Žr. priedą nr.1.)

Atsižvelgiant į Abraomo Kulviečio Socialinių inovacijų labdaros ir paramos fondo ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Bendradarbiavimo sutarties Nr. 07-27/1, sudarytos 2009 m. liepos mėn. 27 d. punktus: 1, 2, 4 ir 7

Prašau:

Surasti statybos reikalų ekspertą su paveldosaugine kvalifikacija, kuris nepriklausomai įvertintų VĮ „Lietuvos paminklai“ inicijuotą ir Reginos Tumpienės parengtą projektą.

Projekto ekspertizę atliko uab „Statybos projektų ekspertizės centras“  Vilnius, Kęstučio g. 59/27. Bendrosios ekspertizės vadovė Zita Grigienė. Jos išvada – projektą galima tvirtinti.

Projekto paveldosauginę ekspertizę atliko Arvydas Trapikas. Jo išvada – projektą siūloma derinti.

      Priedai:
Pastabos dėl projekto tvirtinimo.  7 lapai;
Avarijos tyrimo aktas.  2 lapai.
Pagarbiai - Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Robertas Skrinskas

 

 

KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APŽIŪROS IR PERKĖLIMO AKTAS
2015-03-16
Kauno r., Lapių mstl., Mokyklos g. 2 B
Vadovaujantis Kauno r. administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 12 d. Nr. ĮS-416  įsakymu „Dėl ekstremalios situacijos paskelbimo Lapių seniūnijoje“ Savivaldybės administracijos darbuotojų komisija, susidedanti iš Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos sk.
vedėjo pavaduotojos Rūtos Černiauskienė, Lapių seniūno Rimanto Stankaus, Domeikavos seniūnės Linos Stragienės ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebono Roberto Gedvydo Skrinsko paėmė iš Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios arnotus, kurie yra įtraukti į Lietuvos Respublikos
kultūros vertybių registrą (toliau - Registras), UK 9195 ir UK 9296, ir perkėlė į Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčią.
Komisija apžiūrėjo ir užfiksavo Registre esančius „ŠV. Kazimiero“ ir „Šv. Jono“ vitražus (UK 9194), esančius bažnyčios languose.
Vertybės (arnotai, UK 9195 ir UK 9196) turi būti perkelti iš Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios dėl šventoriaus avarinės sienos griūties, esant pavojui pačiai bažnyčiai. Vitražus išimti ir transportuoti techninių galimybių nėra.
Arnotus perkėlė Lapių Šv. Jono Krikštytojo ir Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčių  klebonas R. G. Skrinskas, kuris ir bus atsakingas už juos.
Arnotai Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje nerasti. Klebonas R.G. Skrinskas atvežė savavliškai, be komisijos. (prirašyta ranka)
Komisija: R. Černiauskienė, R. Stankus, V L. Stragienė. Dalyvavo Domeikavos policijos nuovados Lapių sen. apyl. inspektorius B. Bulanovas.

 

Pastaba. Klebonui buvo pasakyta, kad arnotus reikia perkelti ir jis perkėlė ir apie tai pranešė. Pasirodo reikėjo šios komisijos dalyvavimo. Bet komisija arnotus apžiūrėjo jau pervežtus Domeikavos bažnyčioje.
 

 

VYTAUTAS KANTAUTAS (LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINIO GYVENTOJO

                          INDIVIDUALIOS VEIKLOS 2006-04-19 PAŽYMA Nr.G 18-512);

                           DIPLOMAS  Y 083266; KVALIFIKACINIS ATESTATAS Nr. 4751;

            Gražinos g. 9-19, Kaunas; tel.: 8-659-87286, el. paštas: v.kantautas@totas.lt;
Projektuotojui: VĮ „Lietuvos paminklai“  Direktoriui  (pakartotinai antrą kartą)                          

Ekspertui: UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ 

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebonui (pakartotinai antrą kartą)                          

Kopija:

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Direktorei (pakartotinai antrą kartą)                          

 

Dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas 15871)

 atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto

ir avarijos grėsmės  pašalinimo ( apsaugos techninių priemonių

įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo) Kauno r. sav., Lapių mstl.,

Mokyklos g. 2B,  projekto .

Papildomai išsiųsta elektroniniu paštu

PRAŠYMAS

2015-03-17

(2015-03-10 prašymo papildymas)

 

            Remiantis Lietuvos Respublikos  Nekilnojamojo Kultūros Paveldo apsaugos įstatymo 23 str. , 10d., ir STR 1.12.07:2004 p.45, 58 (galimi ypač  dideli materialiniai nuostoliai ateityje) , pakartotinai antrą kartą  informuojame , kad Projekto Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės  pašalinimo ( apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo) Kauno r. sav., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B,  Projektas parengtas  ,  ekspertuotas  ir pritartas (nepritarta  K, VN dalys) , neatsižvelgiant  į visą eilę UAB „Ekspertika“ eksperto Dr. J. Ražaičio 2015-03-06 išvadų Nr.15-03/ ir  mano anksčiau ir dabar pateiktų esminių pastabų:

      6. iki šiol dar neįvykdyta UAB „Ekspertika“ eksperto Dr. J. Ražaičio 2015-03-06 išvadų Nr.15-03/ trečia išvada: „Projekto sprendiniai turi būti pakoreguoti , įvertinant įvykusią griūtį.“;

      7. iki šiol dar neįvykdyta UAB „Ekspertika“ eksperto Dr. J. Ražaičio 2015-03-06 išvadų Nr.15-03/ antra išvada:

„ ...atraminės sienos tvoros atstatymo ir sustiprinimo darbai turi būti vykdomi nedelsiant.“;

     8. Projektuotojas vienasmeniu sprendimu  neteisėtai  neįvertino visų pastovių ir papildomų apkrovų  į sienutę: a) Bažnyčios svoris; b) atraminės sienutės tvoros svoris; c) grunto svoris (grunto vertikalusis slėgis); d) ledo ir įšalo slėgis (didžiausia apkrova iš visų); e) temperatūros poveikiai; f) apkrovos, susidarančios dėl perteklinio slėgio įmirkusio grunto porose; g) temperatūros poveikiai; h) kiti nurodyti- paryškinti  3 priede.

       Projektuotojas iki dabar  nepašalino 2015-03-10 prašymo pastabų Nr. 1÷5  ir neįvykdė 2015-03-10 prašymo:  parengti konstrukcijų sprendinius detalizuotais ekspertuotais darbo brėžiniais (priedas Nr.5).

         Prašau nedelsiant:

1.       parengti konstrukcijų sprendinius detalizuotais ekspertuotais darbo brėžiniais, atsižvelgiant į aukščiau, 2015-03-10 prašyme  ir prieduose nurodytas pastabas;

2.      Projekto sprendiniai turi būti nedelsiant pakoreguoti , įvertinant įvykusią griūtį.

Priedai:

3.        Ištraukos iš  STR  (paryškinta, kas projekte neįvertinta)                                                                             4 – lapai;

4.      UAB „Ekspertika“ eksperto Dr. J. Ražaičio 2015-03-06 išvados Nr.15-03                                                  3 – lapai;

5.      2015-03-10 prašymo kopija                                                                                                                           1 – lapas.

Pagarbiai,  Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios Statinio techninis prižiūrėtojas Vytautas Kantautas

 

 

 

VYTAUTAS KANTAUTAS (LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINIO GYVENTOJO

                          INDIVIDUALIOS VEIKLOS 2006-04-19 PAŽYMA Nr.G 18-512);

                           DIPLOMAS  Y 083266; KVALIFIKACINIS ATESTATAS Nr. 4751;

            Gražinos g. 9-19, Kaunas; tel.: 8-659-87286, el. paštas: v.kantautas@totas.lt;
Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriui, Savanorių pr. 371, Kaunas; LT-49500

Kopija: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebonui,  Mokyklos 2b, Lapės, Kauno  raj. LT-54434

 

Dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas 15871) objekto :

 Architektūros paminklas bažnyčios atraminės  sienutės – tvoros  restauracija, Kauno r. sav., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B,  avarijos tyrimo akto gavimo.

Papildomai išsiųsta elektroniniu paštu

PRAŠYMAS

2015-03-17

            Remiantis Lietuvos Respublikos  Nekilnojamojo Kultūros Paveldo apsaugos įstatymo 23 str. , 10d.,  STR 1.10.01:2002 p.24, STR 1.12.07:2004 p.45, 58 (galimi ypač  dideli materialiniai nuostoliai ateityje) , prašome pateikti patvirtintas kopijas Avarijos tyrimo akto ir jo visų priedų, nes mūsų turimas Avarijos tyrimo aktas (priedas Nr.1) nėra pasirašytas visų Komisijos narių (pagrindas STR 1.10.01:2002 p.24 ), todėl abejojame ar jis yra originalus.

Priedas: 1.     2015 m. kovo 9 d.  Avarijos tyrimo aktas     2 – lapai.

Pagarbiai,  Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios Statinio techninis prižiūrėtojas Vytautas Kantautas

 

 

IŠTRAUKOS  IŠ STR‘ų  (paryškinta, kas projekte neįvertinta, kursyvu juodai V. Kantauto pastabos)

2015-03-17, Lapės

STR 2.05.14:2005 „Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas“

IX SKYRIUS. Atraminiai statiniai

I SKIRSNIS. Bendrosios nuostatos

 

177. Šis skyrius taikomas naujai statomiems ir rekonstruojamiems atraminiams statiniams, sulaikantiems gruntą ir vandenį.

181. Skiriami trys pagrindiniai atraminių statinių tipai:

181.1. gravitacinės sienos iš akmenų, betono ar gelžbetonio, su pamatu, turinčiu ar neturinčiu paplatinimo, iškyšos ar kontraforso. Pačios sienos masė vaidina pagrindinį vaidmenį sulaikant gruntą. Tokių sienų pavyzdžiai yra gravitacinės betoninės sienos su pastoviu ar kintamu skerspjūviu, gelžbetoninės sienos su plokščiaisiais pamatais, sienos su kontraforsais;

181.2. įgilintos sienos, kurios yra palyginti plonos sienos, pagamintos iš plieno, gelžbetonio ar medžio, ir palaikomos inkarų, ramsčių ir/ar pasyviojo grunto slėgio. Tokių sienų atsparumas lenkimui yra pagrindinis veiksnys sulaikant užpilamą gruntą, nes jų svoris nevaidina didelio vaidmens. Tokių sienų pavyzdžiai yra vienu galu įgilintų įlaidinių plieninių polių sienos, inkarų palaikomos arba išramstytos plieninės ar betoninės įlaidinės sienos, diafragminės sienos;

181.3. sudėtiniai atraminiai statiniai, turintys elementų iš abiejų anksčiau minėtų atraminių sienų tipų. Tokių sienų pavyzdžiai yra užtūros iš dvigubos įlaidinės sienos, gruntinių medžiagų statiniai armuoti plienine armatūra, geotekstile ar skiedinio injekcijomis, statiniai su keliomis eilėmis inkarų ar įkaltų.

187. Atraminiam statiniui užpilti reikia naudoti nerišlius, vandeniui laidžius, nepasižyminčius kilsnumu dėl šalčio poveikio gruntus, užtikrinančius gerą paviršinio, gruntinio ir geofiltracijos vandens nuvedimą, greitą užpilamo grunto deformaciją ir nedidelį jo nuosėdį. Į šiuos reikalavimus reikia atsižvelgti visais atvejais, kai yra nedidelė darbų apimtis:

187.1. naudojant atraminio statinio užpylimui molinius gruntus, reikia numatyti, kad jis užšaldamas nebūtų kilsnus, tuo tikslu rengti drenažą arba įšalo zonos storyje užpilti nekilsnų gruntą;

187.2. projektuojant statinius, laikančius slenkančias nuokalnes (šlaitus), užpilamam gruntui reikia naudoti stambiagrūdžius, laidžius, užtikrinančius geofiltracijos vandens nuvedimą, gruntus. (Projektuotojas nesprendė)

217. Projektuojant atraminius statinius turi būti įvertintos šios skaičiuotinės situacijos (Projektuotojas nesprendė):

217.1. grunto savybių, vandens lygio ir porų vandens slėgio kitimas erdvėje (Projektuotojas nesprendė);

217.2. tikėtinas grunto savybių, vandens lygio ir porų vandens slėgio kitimas laike (Projektuotojas nesprendė);

217.3. poveikių ir jų derinių kitimas (Projektuotojas nesprendė);

217.4. įgriuvos, išplovos ar erozija prieš atraminį statinį ( Kapų duobės, Projektuotojas nesprendė);

217.5. atgalinio užpilo grunto sutankėjimo poveikis (Projektuotojas nesprendė);

217.6. tikėtinas papildomų statinių, apkrovų buvimo ar jų išnykimo poveikis atgaliniam užpilui (Projektuotojas nesprendė);

217.7. tikėtini pagrindo poslinkiai, pavyzdžiui, dėl suslūgimo ar šalčio poveikio (Projektuotojas nesprendė).

224. Projektuojant atraminius statinius, turi būti numatyta (Projektuotojas nesprendė):

224.1. atraminės sienos statybos poveikiai, kuriuos sukelia:

224.1.1. pamatų duobės kasimas;

224.1.2. įtempių kitimas statybvietėje ir dėl to galimi grunto judesiai kasant pamatų duobę ir statant statinį;

224.1.3. iškasos sienų laikinų atramų įrengimas;

224.1.4. pagrindo ardymas dėl transporto priemonių judėjimo ir gręžiant gręžinius;

224.1.5. privažiavimo kelių į statybos vietą tiesimas;

224.2. reikalingas sienos nelaidumas vandeniui;

224.3. tikslingumas statyti sieną pasiekiant vandeniui mažai laidų sluoksnį, taip atkertant vandens pritekėjimą. Turi būti įvertinami tokiu būdu susidarę gruntinio vandens tėkmės pokyčiai;

224.4. inkarų įrengimo greta esančiame pagrinde tikslingumas; (templės ir g/b šuliniai)

224.5. iškasų iškasimo tarp atraminių sienų atsparų tikslingumas;

224.6. sienos geba atlaikyti vertikalią apkrovą;

224.7. konstrukcinių elementų lankstumas;

224.8. galimybė remontuoti sieną ir jos drenažą;

224.9. sienos ir jos įtvirtinimų išorinis vaizdas ir naudojimo laikas;

224.10. įlaidinių polių elementų pakankamas standumas, kad būtų galima polius suleisti į projektinį gylį ir polius neatsiskirtų nuo anksčiau sukalto elemento;

224.11. gręžinio sienų ar skiedinio griovių šonų stabilumas, kol jie dar neužversti (Projektuotojas nesprendė);

224.12. užpylimui tinkamų medžiagų prieinamumas ir priemonės joms tankinti statant sieną.

225. Jei projektuojamo atraminio statinio saugos ir tinkamumo savybės priklauso nuo gero drenažo veikimo, turi būti numatytos drenažo sistemos suirimo pasekmės, įvertinant saugą ir remonto kainą. Gali būti pritaikyta viena iš šių priemonių (arba jų derinys):

225.1. numatyta speciali drenažo priežiūros programa ir jos įgyvendinimas;

225.2. gretinamąja patirtimi ir drenažo vandens debitu užtikrinama, kad drenažo sistema tinkamai veiks neremontuojama.

226. Turi būti atsižvelgta į geofiltracinio vandens debitą, slėgį ir cheminę sudėtį.

STR 2.05.15:2004 „Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos“

125. Pagrindinių poveikių ir apkrovų į HTS kompleksas aptartas hidrotechnikos statinių projektavimą reglamentuojančiuose normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose.

126. Iš 125 p. minėto komplekso, išskyrus šio Reglamento V-XI skyriuose aprašytus poveikius ir apkrovas, projektuojant HTS dar turi būti įvertinami tokie poveikiai ir apkrovos:

               126.1. statinio ir konstrukcijų savasis svoris;

               126.2. įtvirtintosios įrangos (uždorių, hidroagregatų ir pan.) svoris;

               126.3. su statiniu ir konstrukcijomis susijusio grunto svoris;

               126.4. grunto šoninio slėgio jėgos;

               126.5. susikaupusių nuosėdų svoris bei šoninis slėgis;

               126.6. konstrukcijų išankstinio įtempio apkrovos;

               126.7. temperatūros poveikiai;

               126.8. krovos ir transporto priemonių, sandėliuojamų krovinių apkrovos;

               126.9. sniego apkrovos;

126.10. vėjo apkrovos;

               126.11. seisminiai poveikiai.

 

STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“

5 lentelė

HTS poveikių ir apkrovų daliniai koeficientai saugos ribiniams būviams

 

Poveikiai ir apkrovos

Daliniai

koeficientai  gf

1.1. Statinio ir konstrukcijų savasis svoris (be grunto)

1,05 (0,95)

1.2. Įtvirtintos įrangos (uždorių, hidroagregatų ir pan.) svoris

1,05 (0,95)

1.3. Tiesioginis vandens slėgis į HTS paviršius

1,0

1.4. Geofiltracijos slėgis į HTS požeminį kontūrą

1,0 (1,05)

1.5I. Grunto svoris (grunto vertikalusis slėgis)

1,1 (0,9)

1.5II. Grunto šoninis slėgis

1,2 (0,8)

1.6. Apkrovos dėl išankstinio konstrukcijos įtempimo

1,0

1.7. Susikaupusių nuosėdų slėgis

1,2

1.8. Apkrovos, susidarančios dėl perteklinio slėgio įmirkusio grunto porose tebesitęsiant konsolidacijai

1,0 (1,05)

1.9. Temperatūros poveikiai

1,1

1.10. Transporto ar krovos priemonių naudojimo apkrovos ir kt.

žr. [7.21]

1.11. Bangų slėgiai į vertikaliuosius ir šlaitinius HTS

1,0

1.12. Ledo slėgis nuo suirusių ir ištisinių ledo laukų

1,1

1.13. Laivų ir kitų plūduriuojančių objektų apkrovos (atsirėmimo, švartavimosi ir kt.)

1,2

1.14. Sniego apkrovos

žr. [7.21]

1.15. Vėjo apkrovos

žr. [7.21]

1.16. Hidraulinio smūgio slėgis

1,1

1.17. Dinaminės vamzdynų apkrovos

1,1

1.18. Seisminiai poveikiai

1,0

1.19. Dinaminės apkrovos nuo sprogimų

*

 

Pastabos: 1. Poveikių ir apkrovų numeravimas toks pat, kaip ir 1 lentelėje.

2. Skliausteliuose nurodytos gf reikšmės naudojamos tada, kai jos sudaro nepalankiausią apkrovos atvejį.

3. Konstrukcijų savojo svorio, grunto apkrovų gf = 1,0, jei jų charakteristikos nustatytos statistiniais metodais.

4. * žr. Reglamento 3 p.

statybos techninis reglamentas   STR 2.01.01(1):2005   ESMINIS  STATINIO REIKALAVIMAS  „MECHANINIS atsparumas ir pastovumas“

12. Esminio reikalavimo įgyvendinimas užtikrinamas visuma priemonių, numatomų statinių projektavimo, statybos ir naudojimo metu, taip pat statybos produktų kokybiniais rodikliais, naudojimo charakteristikomis ir reikalavimais.

13. Esminis reikalavimas užtikrinamas taikant įvairius projektavimo modelius (jei reikia, atliekant papildomus bandymus), įvertinus visus svarbiausius parametrus. Šie modeliai parenkami įvertinus Konstrukcijų savybes, jų pastovumą statybos metu užtikrinančias sąlygas, projektavimo leistinus parametrus ir projektavimo leistinus išeities parametrų dydžius bei užtikrinimo naudojimo metu galimybes.

14. Mechaninis atsparumas ir pastovumas turi būti užtikrinti per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo laikotarpį.

15. Įgyvendinant Esminį reikalavimą, atsižvelgiama į:

15.1. nuolatinius poveikius (savąjį svorį, gravitacinius, grunto ar skysčių slėgį, deformacijas, atsiradusias statybos metu, ir kt.); (. + Bažnyčios svoris, Projektuotojas nesprendė); )

15.2. laikinuosius poveikius (perdangas, denginį ir kitas statinio dalis veikiantys poveikiai (išskyrus vėjo ir sniego); sniego ir ledo, vėjo poveikį (statinį ir dinaminį); vandens ir bangų slėgį, temperatūros poveikį, šaltį, silosų ir rezervuarų poveikius, transporto priemonių poveikį tiltams ir grindiniams, kranų keliamąją galią, statybos metu atsirandančius poveikius ir kt.).

16. Nesant galimybės taikyti skaičiavimo metodų arba abejojant jų patikimumu, taikomi bandymo metodai, atitinkantys 21 p. reikalavimus. Seisminiams poveikiams, gaisro arba smūgio sukeltoms pasekmėms tirti naudojamos specialios priemonės.

17. Potenciali žala dėl ypatingos priežasties, kurios pasekmės yra neadekvačios ją sukėlusiai ypatingai priežasčiai, mažinama ar likviduojama pasirinkus vieną ar daugiau iš žemiau nurodytų priemonių:

17.1. vykdant visas galimas priemones Konstrukcijos griūčiai išvengti;

17.2. pasirenkant tokią Konstrukcijos formą, kurią mažiausiai veiktų išoriniai poveikiai;

17.3. parenkant adekvataus deformatyvumo Konstrukciją, galinčią absorbuoti energiją.

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

STR 2.02.02:2004

VISUOMENINĖS PASKIRTIES STATINIAI

 

V SKYRIUS. ESMINIAI VISUOMENINĖS PASKIRTIES STATINIŲ REIKALAVIMAI

 

I SKIRSNIS. MECHANINIS ATSPARUMAS IR PASTOVUMAS

 

15. Visuomeninės paskirties statiniai turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad apkrovos, galinčios Statinį veikti statybos ir naudojimo metu, nesukeltų šių pasekmių: viso Statinio ar jo dalies griūties, didesnių deformacijų nei leistinos, žalos kitoms Statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai; žalos dėl aplinkybių, kurių be didelių sunkumų ir išlaidų galima išvengti ar jas apriboti (sprogimas, smūgis, perkrova, žmonių padarytos klaidos) [4.1].

16. Statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą sąlygoja konstrukcijų saugos ribinė būklė ir tinkamumo ribinė būklė [4.6].

17. Įgyvendinant esminį reikalavimą, atsižvelgiama į:

17.1. nuolatinius poveikius (gravitacinius, grunto ar skysčių slėgį, deformacijas, atsiradusias statybos metu, ir kitus); ( + Bažnyčios svoris !!!, (Projektuotojas nesprendė);)
           
17.2. laikinuosius poveikius (perdangas, denginį ir kitas statinio dalis veikiantys poveikiai (išskyrus vėjo ir sniego); sniego ir ledo, vėjo poveikį (statinį ir dinaminį); vandens ir bangų slėgį, temperatūros poveikį, šaltį; statybos metu atsirandančius poveikius ir kt.).

18. Jei nėra galimybės taikyti skaičiavimo metodų arba abejojama jų patikimumu, taikomi bandymo metodai, kurie užtikrina, kad su tam tikra išlyga statybos produktų naudojimo savybės atitiktų nurodytąsias techninėse specifikacijose.

19. Žala Statiniams dėl įvykio, kurio pasekmės yra neadekvačios ją sukėlusiai ypatingai priežasčiai, mažinama ar likviduojama pasirinkus vieną ar daugiau iš toliau nurodytų priemonių:

19.1. vykdant visas galimas priemones konstrukcijos griūčiai išvengti;

19.2. pasirenkant tokią konstrukcijos formą, kurią mažiausiai veiktų išoriniai poveikiai;

19.3. parenkant adekvataus deformatyvumo konstrukciją, galinčią absorbuoti energiją.

20. Mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimas turi būti užtikrinamas visuma priemonių, numatomų Statinių sumanymo, projektavimo, statybos ir naudojimo metu, taip pat statybos produktų kokybiniais rodikliais, naudojimo charakteristikomis ir reikalavimais [4.19, 4.20, 4.21].

21. Esminis reikalavimas turi būti užtikrinamas taikant įvairius projektavimo modelius (jei reikia, atliekant papildomus bandymus), įvertinus visus svarbiausius parametrus. Šie modeliai turi būti parenkami įvertinus konstrukcijų savybes, pastovumą Statinio statybos metu užtikrinančias sąlygas, projektavimo leistinus parametrus ir projektavimo leistinus išeities parametrų dydžius bei užtikrinimo naudojimo metu galimybes. (Projektuotojas nesprendė);

22. Mechaninis atsparumas ir pastovumas turi būti užtikrinti su tam tikra išlyga per ekonomiškai pagrįstą Statinio naudojimo laikotarpį.

23. Statinio ar jo dalių reikalavimai nustatomi Statinio projekto techninėse specifikacijose
A kategorijos techninių specifikacijų–statybos techninių reglamentų ir Statiniui bei jo dalims skirtų standartų pagrindu, o statybos produktų reikalavimai – Statinio projekto techninėse specifikacijose B kategorijos techninių specifikacijų–statybos produktų standartų ir techninių liudijimų pagrindu.

Ištraukas iš STR  parinko V. Kantauta

 

 

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
2015-03-17 Nr. (9.67) 2-637    Į 2015-01-19 ir 2015-03-10
VĮ "Lietuvos paminklai"
Kopija Vytautui Kantautui
Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijai
DĖL LAPIŲ ŠV.JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos išnagrinėjo Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (u.k. Kultūros vertybių registre 15871) statinio techninio prižiūrėtojo V. Kantauto 2015-01-19 raštą bei 2015-03-10 prašymą dėl Lapių bažnyčios Atraminės sienos tvoros  tvarkybos: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo) darbų projektui pateiktų pastabų. Prašome artimiausiu laiku pateikti išaiškinimą dėl p. V. Kantauto išdėstytų pastabų. Taip pat prašome pateikti pasiūlymus dėl galimo projekto koregavimo, atsižvelgiant į 2015-02-27 įvykusios avarijos pasekmes bei į avarijos tyrimui sudarytos ekspertų komisijos išvadas, kai jos bus gautos.
Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių Algimantas Degutis
I.Baliulytė, 2724102
 

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

                   LAPĖS, Kauno  raj. 54434, Mokyklos 2b ( 8)-37- 554247  

       Gerbiamam ponui Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui

        Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius

                                      PRAŠYMAS

                                          Lapės, Kauno r. sav., 2015 m. kovo mėn. 18 d.

     Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) , kuri yra nekilnojamoji kultūros vertybė ir pripažinta valstybės saugoma, (Savininkas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija), 2015-02-27 naktį įvyko Bažnyčios Šventoriaus atraminės sienutės tvoros avarija (griūtis), (unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166).    

     Parapijos iniciatyva  Užfiksuoti konstrukcijų priešavarinės būklės požymiai Atraminės sienutės- tvoros konstrukcijų nustatyti: 2003-09-05 būklės tyrimo aktu ir statinio neeilinės apžiūros aktu 2013-06-17 Nr.02.

     Atraminės sienutės- tvoros konstrukcijų avarinė būklė nustatyta: 2013-07-10 statinio dalinės ekspertizės aktu Nr.13-07/25, 2013-07-12 statinio pripažinimo avariniu aktu Nr.1 ir 2013-07-15 Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų aktu Nr.1.

     Apie priimtas faktines realias priemones avarijai išvengti, kurias turėjo parengti ir įgyvendinti  projektavimo valdytojas (užsakovas) VĮ „Lietuvos paminklai“, pagal 2014-04-02 Sutartį Nr.4-43-(9.34.)/6-43, Parapija duomenų neturi.

Objektą 1997-1998 m.  Architektūros  paminklo Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios atraminės sienutės- tvoros restauracija Statybą ir projektavimą valdė  statytojas (užsakovas): VĮ „Lietuvos paminklai“ ( buv. Spec. UAB „Lietuvos paminklai“), kuris samdė Projektuotoją: AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“, Rangovą UAB „Kauno restauratoriai“ ir  statybos techninį prižiūrėtoją. Sienutės tvoros statybos ir restauravimo darbai nėra baigti ir statinys nėra pripažintas tinkamu naudoti.

2015-03-06  UAB „Ekspertika“ eksperto Dr. J. Ražaičio išvadose  Nr. 15-03/, nurodyta:

1.                pagrindinės įvykusios griūties priežastys yra tai, kad nebuvo įrengti pagal 1987 m. AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo instituto“ parengtą projektą šalia ašies 3, numatyti gręžtiniai poliai , rostverkas ir nebuvo įrengtas podirvinio vandens drenažas;

2.                įvykusios griūties vietoje , esant lietingam orui galimos ženklios grunto nuošliaužos, galimos ir gretimų statinių (Bažnyčios ir tvoros) dalių griūtys, todėl atraminės sienos tvoros atstatymo ir sustiprinimo darbai turi būti vykdomi nedelsiant;

3.                priemonės laikinam statinio sustiprinimui ir tolimesnių griūčių išvengimui yra sunkiai įmanomos, todėl nedelsiant turi būti vykdomi darbai pagal VĮ „Lietuvos paminklai“ 2014m. parengtą Projektą. Projekto sprendiniai turi būti pakoreguoti, įvertinant įvykusią griūtį (ir Parapijos statinio techninio prižiūrėtojo pagrįstas pastabas).

    Remiantis aukščiau išdėstytu , kadangi atraminės sienos tvoros atstatymo, sustiprinimo ir projektiniai darbai turi būti vykdomi pilnumoje, prašome Jūsų, išskirti Parapijai lėšų  - 924,0 (Devyni šimtai dvidešimt keturi) tūkst. Eurų atraminės sienos tvoros atstatymo, sustiprinimo ir projekto vykdymo darbams .

Priedai:

1.     2015-03-06  UAB „Ekspertika“ eksperto Dr. J. Ražaičio išvada Nr. 15-03/               3 – lapai;

2.     2003 m. rugsėjo 5 d. būklės tyrimo akto kopija                                                          2 – lapai;

3.     2013-07-10 Nr. 13-07/25 statinio dalinės ekspertizės akto kopija                              2 – lapai.

Pastaba. Priedai bus siunčiami tik elektroniniu paštu  LRVkanceliarija@lrv.lt

Su pagarba, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 

 

Iš VĮ ,,Lietuvos Paminklų“

TVIRTINU
Lapių šv. Jono Krikštytojo parapija, į. k. 191244996,
Mokyklos g. 2B Lapės, Kauno r. sav.,  tel 8 37554247
Robertas Skrinskas
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
2015m. kovo mėn. 18 d.
1. Statinio pavadinimas, adresas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikalus kodas  15871) priklausinys: Bažnyčios šventoriaus atraminė siena (tvora). Adresas: Kauno r. sav. Lapių mstl., Mokyklo g. 2b, Lt-54434, objekto unikalus Nr.: 4400-0117-3166, žemės sklypo unikalus Nr.: 4400-2413-8149;
2. Statinio statybos rūšis: Tvarkomieji paveldosaugos darbai: restauravimas, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas (apsaugos techninių priemonių įrengimas ir neatidėliotinų saugojimo darbų priėmimas)
3. Statinio paskirtis: Religinė
3.1 Šventoriaus tvoros ilgis ~ 78.30m - m2
4. Statinio kategorija: Ypatingos svarbos statinys (Valstybės saugomo kultūros paveldo objektas)
5. Techninių sprendimų reikalavimai:
Dėl 2015 02 27 įvykusios avarijos Šventoriaus pietvakarinės atraminės sienos tvoros dalyje tarp kontraforsų 6 ir 5 ( ašių 2-3) statinio konstrukcijų griūties, vadovaujantis 2015 -03-06 Eksperto išvadomis Nr. 15-03-06 atliekamas parengto Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios  (unikalus kodas 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo  darbų) projekto papildymas darbų ir medžiagų kiekiais, sprendiniais reikalingais išgriovusios
atraminės sienos tvoros atstatymui.
Statinio projekto vadovas R. Tumpienė 346A, 1928
( vardas, pavardė) atestato Nr.)

 

 

ABRAOMO KULVIEČIO Socialinių inovacijų labdaros ir paramos fondas
2015-03-18
Gerb. Ponams Liudui Furmonavičiui
Romanui Karkauskui
Jonui Amšėjui
Jonui Ščesnulevičiui
Fondo valdybos vardu kviečiame Jus, kaip žinomus Lietuvos specialistus, dalyvauti posėdyje dėl Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikalus kodas 15871) kompleksinės tvarkybos ir statinių priežiūros bei atstatymo darbų organizavimo.
Jūsų patarimai ženkliai prisidėtų prie teisingų sprendimų priėmimo.
Posėdis vyks 2015.03.26 bažnyčios teritorijoje.
Valdybos pirmininkas V. Kulviečius

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

projektuotojui: VĮ „Lietuvos paminklai“  Direktoriui

 Statinio projekto vadovei R. Tumpienei

                                      RAŠTAS

                                          Lapės, Kauno r. sav., 2015 m. kovo mėn. 20 d.

Dėl projektavimo užduoties

     Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) , kuri yra nekilnojamoji kultūros vertybė ir pripažinta valstybės saugoma, (Savininkas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija), 2015-02-27 naktį įvyko Bažnyčios Šventoriaus atraminės sienutės tvoros avarija (griūtis), (unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166).   

     Parapijos iniciatyva  Užfiksuoti konstrukcijų priešavarinės būklės požymiai Atraminės sienutės- tvoros konstrukcijų nustatyti: 2003-09-05 būklės tyrimo aktu ir statinio neeilinės apžiūros aktu 2013-06-17 Nr.02.

     Atraminės sienutės- tvoros konstrukcijų avarinė būklė nustatyta: 2013-07-10 statinio dalinės ekspertizės aktu Nr.13-07/25, 2013-07-12 statinio pripažinimo avariniu aktu Nr.1 ir 2013-07-15 Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų aktu Nr.1.

     Apie priimtas faktines realias priemones avarijai išvengti, kurias turėjo parengti ir įgyvendinti  projektavimo valdytojas (užsakovas) VĮ „Lietuvos paminklai“, pagal 2014-04-02 Sutartį Nr.4-43-(9.34.)/6-43, Parapija duomenų iki dabar dar neturi.

Objektą 1997-1998 m.  Architektūros  paminklo Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios atraminės sienutės- tvoros restauracija Statybą ir projektavimą valdė  statytojas (užsakovas): VĮ „Lietuvos paminklai“ ( buv. Spec. UAB „Lietuvos paminklai“), kuris samdė Projektuotoją: AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“, Rangovą UAB „Kauno restauratoriai“ ir  statybos techninį prižiūrėtoją. Sienutės tvoros statybos ir restauravimo darbai nėra baigti ir statinys nėra pripažintas tinkamu naudoti.

2015-03-06  UAB „Ekspertika“ eksperto Dr. J. Ražaičio išvadose  Nr. 15-03/, nurodyta:

1.                pagrindinės įvykusios griūties priežastys yra tai, kad nebuvo įrengti pagal 1987 m. AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo instituto“ parengtą projektą šalia ašies 3, numatyti gręžtiniai poliai , rostverkas ir nebuvo įrengtas podirvinio vandens drenažas;

2.                priemonės laikinam statinio sustiprinimui ir tolimesnių griūčių išvengimui yra sunkiai įmanomos, todėl nedelsiant turi būti vykdomi darbai . Projekto sprendiniai turi būti pakoreguoti, įvertinant įvykusią griūtį (ir Parapijos statinio techninio prižiūrėtojo pagrįstas pastabas).

    Remiantis aukščiau išdėstytu , kadangi atraminės sienos tvoros atstatymo, sustiprinimo ir projektiniai darbai turi būti vykdomi pilnumoje, manome, kad atraminės sienos tvoros atstatymo, sustiprinimo ir projekto vykdymo darbai turi būti vykdomi projektavimo ir statybos valdytojo (užsakovo) VĮ „Lietuvos paminklai“ sąskaita.  Todėl  Jūsų 2015-03-18 projektavimo užduoties netvirtinsime.
Su pagarba,  Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos  Klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 

 

VYRIAUSYBES KANCLERIS
Finansų ministerijai
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos

Ministro Pirmininko pavedimu prašau kartu išnagrinėti,  parengti Vyriausybės nutarimo dėl lėšų skyrimo iš Vyriausybės rezervo projektą ir nustatyta tvarka pateikti jį Vyriausybei.
2015- 03-23 - 855 /parašas/ Alminas Mačiulis
Kauno arkivyskupijos kurijai
Lapių Sv. Jono Krikštytojo parapijai
Kultūros ministerijai
Vidaus reikalų ministerijai
Kauno rajono savivaldybei
Gerb. F. Latėnui
Gerb. D. Labanauskui
Gerb. L. Liubauskaitei
Dokumento registracijos Nr 3427
J. Ratkus, tel. 8 706 63741

Dokumento registracijos Nr. 3427
 

 

Ponui Vytautui Kulviečiui, Abraomo Kulviečio fondo valdybos pirmininkui ir
Visiems, kuriems tai rūpi
Dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus tvoros-atraminės sienos
tvirtinimo projekto

Mes, žemiau pasirašiusieji geotechninės ir civilinės inžinerijos specialistai, Abraomo Kulviečio fondo kvietimu apsilankę vietoje ir susipažinę su Lapių bažnyčios šventoriaus tvoros-atraminės sienos naujai paruoštu tvirtinimo projektu, kuriame numatyta atraminę sienų palaikyti inkarais, atremtais į užbetonuotus šulinius, iškastus ties bažnyčios pamatais, kategoriškai prieštaraujame tokiam atraminės sienos tvirtinimo principui. Toks tvirtinimo būdas gali sukelti grėsmę pačiai bažnyčiai.
Jonas Amšiejus
dr., docentas, geotehninės inžinerijos veikla nuo 1970 m.
Liudvikas Furmonavičius
inž., Lietuvos geotechnikos draugijos viceprezidentas, CEN TC250/SC7 EG narys, geotechninės inžinerijos veikla nuo 1964 m.
Romanas Karkauskas
prof., (HP) dr., geotechninės inžinerijos veikla nuo 1974 m.
Jonas Ščesnulevičius
inž. konstruktorius., geotechninės inžinerijos veikla nuo 1968 m.
2015 m. kovo 26 d. Lapių bažnyčios klebonija

 

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KAUNO TERITORINIS PADALINYS
Statinio techniniam prižiūrėtojui 2015-03-23 Nr.(1.29-k)2k-370
Vytautui Kantautui Į Nr.
Gražinos g. 9-19, Kaunas
kopijos
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebonui kun. Robertui Gedvydui Skrinskui
Kultūros paveldo departamentui  prie Kultūros ministerijos
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS ATRAMINĖS SIENOS TVOROS
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys (toliau - KPD Kauno teritorinis padalinys) gavo Jūsų 2015-03-05 pranešimą Nr. 2015/03/05/2  (Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos gavo 2015-03-05, Nr. 1-883), 2015-01-19 informaciją (Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos gavo 2015-03-04, Nr. 1- 834), 2015-03-17 prašymą (2015-03-10 prašymo papildymą), 2015-03-06 Eksperto išvadą Nr. 15-03 „Dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikalus kodas KVR 15871) šventoriaus atraminės sienos tvoros Kauno r. sav. Lapių šen. Mokyklos g. 2b avarijos“ ir juos išnagrinėjo.
    2015-01-19 informacijos 1 pastaboje (kaip ir toliau tekste) nurodote, kad iki pateikiant valdytojui tvirtinti „Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (u.k. 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo Kauno r. sav., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B projektą“ (toliau - Projektas), pažeista Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571; 2012, Nr. 136-6960) 23 straipsnio 8 dalis, nurodanti, kad specialieji paveldosaugos reikalavimai tvarkomiesiems statybos darbams (laikinieji apsaugos reglamentai) ir statybą leidžiantys dokumentai juos atlikti išduodami Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta šių darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė ir statinio projekto ekspertizė - aplinkos ir kultūros ministrų nustatytais atvejais ir tvarka. Projektas turi būti pataisytas pagal šių ekspertizių aktų privalomas pastabas prieš išduodant statybą leidžiantį dokumentą. Statybą leidžiantis dokumentas atlikti kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus išduodamas, kai toks projektas neprieštarauja paveldosaugos reikalavimams ir jam pritaria Departamento ir savivaldybės  atstovai.
    Atsižvelgiant į tai informuojame, kad atraminės sienos tvoros tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygas (laikinąjį apsaugos reglamentą) KPD Kauno teritorinis padalinys išdavė 2013-08-12, Nr. (12.37.-K)2K-1534, šių darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė ir statinio projekto ekspertizė atlikta 2014-12-10, Nr. 14-85 (atliko Arvydas Trapikas, atestato Nr. 2082), todėl teigti, kad pažeista Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 straipsnio 8 dalis, nėra teisinio pagrindo.
    Taip pat 2015-01-19 informacijoje nurodote, kad pažeista Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 straipsnio 2 dalis, kurioje įtvirtinta, nurodanti tvarkybos projektą rengti remiantis Kultūros vertybių registro duomenimis, prieš projektavimą būtinų atlikti tyrimų išvadomis. Šiuo atveju, buvo atlikti šventoriaus atraminės sienos tvoros inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai ir pateikti KPD Kauno teritoriniam padaliniui, įvertinus tai, KPD Kauno teritorinis padalinys Projektą suderino 2014-12-23, der. Nr. 14-52Kr.
    Atkreiptinas dėmesys, kad įvykus šventoriaus atraminės sienos tvoros griūčiai, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-04 įsakymu Nr. ĮS-372 „Dėl avarijos tyrimo komisijos sudarymo“ sudaryta komisija, kurios darbe ir Jūs buvote pakviestas dalyvauti, svarstė Projekto korektūros klausimą. KPD Kauno teritorinio padalinio žiniomis, šiuo metu Projekto korektūra yra rengiama ir bus pateikta derinimui. Pakoreguoti Projekto sprendiniai turės būti derinami įvertinus Eksperto išvadas Nr. 15-03, 2015-03-06 (KPD Kauno teritorinis padalinys gavo 2015-03-09).
    Iki kol bus pradėti pagal pakoreguotus ir suderintus projektinius sprendinius šventoriaus atraminės sienos tvoros tvarkybos darbai, greta įvykio vietos turi būti įrengti įspėjamieji ženklai ir teritorija aptverta įspėjamąja juosta.
    Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 36 str. nustatyta tvarka.
Vedėjas Svaigedas Stoškus
Asta Naureckaitė, tek: (8 37) 20 85 84, ei. p. asta.n@heritage.lt
Skyriaus duomenys: Rotušės a. 29 , LT-44033 Kaunas, tel. (8 37) 22 8641, ei. p. kaunas@heritage.lt

 

 

 

 

Ponui Vytautui Kulviečiui, Abraomo Kulviečio fondo valdybos pirmininkui ir
Visiems, kuriems tai rūpi
Dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus tvoros-atraminės sienos
tvirtinimo projekto

Mes, žemiau pasirašiusieji geotechninės ir civilinės inžinerijos specialistai, Abraomo Kulviečio
fondo kvietimu apsilankę vietoje ir susipažinę su Lapių bažnyčios šventoriaus tvoros-atraminės
sienos naujai paruoštu tvirtinimo projektu, kuriame numatyta atraminę sienų palaikyti inkarais,
atremtais į užbetonuotus šulinius, iškastus ties bažnyčios pamatais, kategoriškai prieštaraujame
tokiam atraminės sienos tvirtinimo principui. Toks tvirtinimo būdas gali sukelti grėsmę pačiai
bažnyčiai.

Jonas Amšiejus
dr., docentas, geotehninės inžinerijos veikla nuo 1970 m.
Liudvikas Furmonavičius
inž., Lietuvos geotechnikos draugijos viceprezidentas, CEN TC250/SC7 EG narys, geotechninės inžinerijos veikla nuo 1964 m.
Romanas Karkauskas
prof., (HP) dr., geotechninės inžinerijos veikla nuo 1974 m.
Jonas Ščesnulevičius
inž. konstruktorius., geotechninės inžinerijos veikla nuo 1968 m.
2015 m. kovo 26 d. Lapių bažnyčios klebonija

 

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ „LIETUVOS PAMINKLAI“  2015-03-28 Nr. (1,6-3)1-246
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniam padaliniui
Kopijos:
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai
Vytautui Kantautui, Gražinos g. 9-19, Kaunas
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS ATRAMINĖS SIENOS TVOROS TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO KEITIMO
Informuojame, kad Statytojas 2015-01-20 patvirtino Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikalus kodas 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo) projektą. VĮ „Lietuvos paminklai“, atsižvelgdama į 2015-02-27 įvykusią Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Atraminės sienos tvoros avariją, pateikė Kultūros paveldo  departamentui (toliau - Departamentas) siūlymą dėl šio projekto keitimo, išleidžiant naują „A“ laidą. Departamentui pritarus, bus parengtas naujos laidos projektas ir pradėti darbai.
Direktorius Vydmantas Drumsta
Vytautas Aleška, (8 5) 272 40 73, ei. p. v.aleskai@yahoo.com
S. Mačiūnas, (8 5) 272 40 65 ei. p. s.maciunas@lpaminklai.lt
Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius  Tel. (8 5) 272 4095 Faks. (8 5) 272 4054 EI. p. paininklai@lpaminklai.lt
 

 

 

ORIGINALAS nesiunčiamas
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Ekstremaliųjų situacijų komisijos nariams, kviestiesiems asmenims
2015-04-07  Nr. SD-780
DĖL DALYVAVIMO KAUNO RAJONO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS POSĖDYJE
Šių metų balandžio 09 d.. 10.00 val. (Kauno r. savivaldybėje. Savanorių pr.  371 (tarybos salėje) vyks Kauno rajono Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis. Prašome informuokite apie galimybę dalyvauti posėdyje.
PRIDEDAMA. Posėdžio darbotvarke. I lapas.
Administracijos direktorius Ričardas Pudževelis
R. Cibulskienė. 30 55 30 
 

 

2015-04-09, 10.00 val. Kauno rajono savivaldybės  Ekstremaliųjų situacijų komisijos (toliau ESK)   posėdžio  darbotvarkė:

 

Eil.

Nr.

Laikas

                 Tema

Pranešėjas

1.

10.00-10.05

Įžanginis žodis, bendra informacija

Ričardas Pudževelis

ESK komisijos pirmininkas

 

2.

10.05 –   10.20

Dėl Lapių Šv. Jono bažnyčios statinio techninio projekto patikslinimo pristatymas

R.Tumpienė VĮ „Lietuvos paminklai“ architektė

3.

10.20. –11.00

Kitų ESK narių,(svečių) pasisakymai

 

4.

11.00 – 11.15

2014 m. civilinės saugos veiklos  apžvalga ir būklė Kauno rajone, problemos

R. Cibulskienė Kauno rajono savivaldybės Aplinkos sk. vyr. specialistė

 

5.

11.15 –11. 30

Kauno apskrities priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo valdybos Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas, įvykius problemos, 2014 m. įvykiai

Mindaugas Belickas Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Garliavos komandos viršininkas

6.

11.30-11.45

Kitų ESK narių (svečių) pasisakymai

 

7.

11.45– 12.00

Saugios savivaldybės koncepcijos įgyvendinimas Kauno rajono savivaldybėje 2014 m.

Albertas Ziminskas Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos sk. vedėjas

 

8.

12.00- 12.10

ESK komisijos posėdžio nutarimo projekto priėmimas

R. Cibulskienė Kauno rajono savivaldybės Aplinkos sk. vyr. specialistė

 

tęsinys