BAŽNYČIOS PRIEŽIŪRA - 5
 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2015-04-09 Nr. 2
Kaunas
Posėdžio pirmininkas - Ričardas Pudževelis, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkas (toliau ĖSK).
Posėdžio sekretorius - Algirdas Tatarūnis Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus, vyriausiasis specialistas.
Dalyvių sąrašas (pridedamas).
DARBOTVARKĖ:
1. Lapių Sv. Jono bažnyčios statinio patikslinto techninio projekto pristatymas.
2. 2014 m. Civilinės saugos veiklos apžvalga ir būklė Kauno rajone.
SVARSTYTA:
1. Lapių Sv. Jono bažnyčios statinio patikslinto techninio projekto pristatymas.
NUTARTA:
1. Vadovaudamiesi Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremalios situacijos, teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1107 „Dėl materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo ir valstybės
paramos už žalą, patirtą dėl ekstremalios situacijos, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 5 punktu, rekomenduoja Robertui Skrinskui — Šv. Jono krikštytojo bažnyčios klebonui, gavus ekspertizės išvadas dėl - Šv. Jono krikštytojo bažnyčios ( unikalus kodas KVR 15871) atraminės sienos tvoros
tvarkymo darbų restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimas ir neatidėliotinos saugos priemonių ) projekto A laida), pateikti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui prašymą dėl valstybės paramos gavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų Kauno r., Lapių šen., Mokyklos g. 2B, Šv. Jono krikštytojo bažnyčios šventoriaus atraminės sienos tvoros atstatymo darbams.
2. Kauno rajono savivaldybės civilinės saugos būklę už 2014 m. įvertinti gerai.
3. Esant finansavimui išleisti, daugiau leidinių, patarimų apie tai, kaip elgtis esant ekstremalioms situacijoms, ekstremaliems įvykiams, sustiprinti gyventojų šviečiamąją ir informacinę veiklą,
4. Viešinti informaciją ir skatinti savanorių ugniagesių veiklos organizavimą, įsigaliojus Priešgaisrinės saugos įstatymo pataisoms (2014-11-13 Nr.XII-1330).
5. Esant finansavimui, PAGD pateikti prašymą dėl GPIS sistemos naudojimo tapti GPIS sistemos naudotojais.
6. Sustiprinti informacinę sklaidą taip institucijų.

2015-04-09 ĖSK posėdžio nutarimas:
1. Vadovaudamasi Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1107 „Dėl materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo ir valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 punktu, rekomenduoja Robertui Skrinskui, Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonui, gavus ekspertizės išvadas dėl Šv. Jono krikštytojo bažnyčios (unikalaus kodas KVR 15871) atraminės sienos tvoros tvarkymo darbu restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techniniu priemonių įrengimas ir neatidėliotinos saugos priemonių) projekto (A laida), pateikti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui prašymą dėl valstybės paramos gavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų Kauno r., Lapių šen., Mokyklos g. 2B, Šv. Jono krikštytojo bažnyčios šventoriaus atraminės sienos tvoros atstatymo darbams.
Pirmininkas Ričardas Pudževelis
Sekretorius Algirdas Tatarunis

 

 

Paveldo tvarkybos reglamento PTR
3.02.01:2014
„Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų
išdavimo taisyklės“
2 priedas
(Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų forma)
TVIRTINU
(parašu
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos KP D KTP vedėjas
 (pareigų pavadinimas)
Svaigedas Stoškus
(vardas ir pavardė)
(data)
Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys
(išdavusios institucijos pavadinimas)
TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS
_2015-04 - N r._________
(data)
Kaunas, Rotušės a. 29
(sudarymo vieta)
1. Kultūros paveldo objektas pavienis objektas Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre 15871) Kauno r. sav.. Lapių mstl., Mokyklos g. Nr. 2B.
(pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nj\ 4400-0117-3166_________________________________________________________________________________________
3. Kultūros paveldo objekto valdytojas Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija, į.k. 191244996,
Mokyklos g. 2b, Lapių mstl., Kauno r. sav.
(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė.
juridinio asmens kodas, fizinio asmens gimimo data, juridinio arba fizinio asmens adresas, telefono
Nr.. ei. pašto adresas)
4. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos:
4.1. tvarkybos darbų rūšis ar rūšys: restauravimas, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas_________________
4.2. Konkretūs paveldosaugos reikalavimai: Lapių Sv. Jono Krikštytojo bažnyčios (pavienio
privataus, valstybės saugomo objekto) apskaitos dokumentai patikslinti,- vertingosios savybės
Įteisintos 2014-01-13 KPD Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu Nr. KPD-AV-615. Apskaitos dokumentuose Įvardijama vertingųjų savybių pobūdis: Sakralinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus) Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus). Dailės (lemiantis reikšmingumą, svarbus), Archeologinis (lemiantis reikšmingumą). Amžius: pastatyta 1639,
rekonstruota 1898-1899m, pristatant šonines navas, PV zakristiją, keliskart remontuota XX a. ii p.
Vertinimo tarybos Aktu nustatytos vertingosios savybės - molio plytų mūro atraminės sienutės su molio plytų mūro kontraforsais teritorijos PR dalyje griūtis Įvyko 2015-02-27d.
___________________ Paveldo objekto (15871) ir jo vertingosios savybės - šventoriaus tvoros avarijos grėsmės
pašalinimo, restauravimo, remonto tvarkybos darbus vykdyti galima, vadovaujantis LR
galiojančiais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, naudojimą ir tvarkybą (tvarkomuosius
paveldosaugos darbus) reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais, bei vykdant
UAB „Ekspertika“ atliktos 2015-03-06 d. ekspertizės išvada Nr. 15-03. Atliekant tvarkomuosius
paveldosaugos darbus negalima pažeisti objekto autentiškumo,- tvarkybos darbų sprendinius
projektuoti ne autentiškos materijos praradimo sąskaita.
__________________ Tvarkybos darbų projektą rengti PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkytos darbu
projektų rengimo taisyklėse“ (patvirtinta LR kultūros ministro 2014-05-13 d. įsakymo Nr. ĮV-341
redakcija) nustatyta tvarka ir apimtimi, KPD KTP suderintu 2015-04-09 projektiniu pasiūlymu
pagrindu (der. Nr, 15-pp-07kr),
_______________ Tvarkybos darbų projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi užtikrinti užsakovo poreikius ir
duomenų apimtis, kuriu užtektu:
_______________P). Tvarkybos darbų projekto paveldosaugos (specialiajai ekspertizei atlikti;
_______________2), Tvarkytos darbų skaičiuojamajai kainai nustatyti;
_______________3). Tvarkybos darbų rangovui parinkti:
_______________4). Gauti leidimui atlikti tvarkybos darbus.
_______________ Vykdant Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau NKPAĮ) 23 str. 6 d.
nuostatas, parengti tvarkybos darbu projektus kultūros paveldo objekte, atlikti tvarkomuosius
paveldosaugos darbus, vadovauti tokiems darbams gali kultūros ministro nustatyta tvarka atestuoti
11 kat. specialistai. Vykdant NKPAĮ 35 str., būtina statytojo (užsakovo) organizuota priežiūra,
kurios tikslas — kontroliuoti, kad kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai būtu atliekami pagal
projektą, paveldosaugos reikalavimus ir kokybiškai. ________________
4.3. privalomų atlikti taikomieji bei kiti tyrimai: Pradėjus paruošiamuosius darbus,- išardžius
esamą apdailą ir atidengus konstrukcijas, papildyti/patvirtinti konstruktyvinių tyrimu išvadas.
Tvarkybos metu aptikus naujų vertingųjų savybių, prašome vadovautis Nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 9 str, 3 d.,- jei atliekant
statybos ar kitokius darbus aptinkama nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar
darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui“.
PRIDEDAMA: Projektiniai pasiūlymai, kuriems buvo pritarta 2015-04-09 d. (der, Nr. 15-pp-07kr).
PASTABA: KPD KTP sąlygos galioja kartu su suderintais „Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre 15871) atraminės sienos tvoros Tvarkybos darbu: restauravimas, remontas, avarijos
grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinu saugojimo) projekto keitimo“
projektiniais pasiūlymais. Šį dokumentą privalu įsegti Tvarkybos darbu projekto byloje.
Tvarkybos darbų projektavimo sąlygas parengė:

KPD KTP vyriausioji specialistė __________________ Rymantė Gudienė
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
A. V.
Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos išduotos (įteiktos):
(valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigos,
nurodoma juridinio asmens atveju) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
Pasitarimo dėl Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos tvoros būklės ir galimų avarijos likvidavimo padarinių projekto sprendinių
PROTOKOLAS
2015. m. balandžio 13 d. Nr.
Vilnius
Posėdžio pradžia 15.00
Posėdžio pirmininkas Direktorė D.Varnaitė
Posėdžio sekretorius I. Baliulytė
Dalyvauja - dalyvių sąrašas pridedamas
SVARSTYTA: Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos tvoros būklės
ir galimų avarijos likvidavimo padarinių projekto sprendiniai bei finansavimas.
NUTARTA:
1. Lapių šv. Jono Krikštytojo parapija parengia atraminės sienos tvoros tvirtinimo
projektinius pasiūlymus su galimais konstrukciniais sprendiniais iki 2015 m. balandžio 20 d.
2. 2015 m. balandžio 20 d. 15 val. aptarti parengtus projektinius pasiūlymus KPD,
tada nuspręsti dėl prioritetinių darbų.
Posėdžio pirmininkė Diana Varnaitė
Posėdžio sekretorė Indrė Baliulytė

 

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
Pasitarimo dėl Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos tvoros būklės ir galimų
avarijos likvidavimo padarinių projekto sprendinių
PROTOKOLAS
2015. m. balandžio 2 d. Nr. 2
Vilnius
Posėdžio pradžia 15.00
Posėdžio pirmininkas Direktorė D. Varnaitė
Posėdžio sekretorius I. Baliulytė
Dalyvauja - dalyvių sąrašas pridedamas
SVARSTYTA: Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos tvoros būklės
ir galimų avarijos likvidavimo padarinių projekto sprendiniai bei finansavimas.
NUTARTA:
1. Lapių parapija per savaitę parengia darbų apimčių ir išlaidų skaičiavimus
Departamentui ir Vyriausybei.
2. Parapija pateikia papildomą prašymą su skaičiavimais Vyriausybei - pirmiausia
skenuotą, paskui pačius dokumentus.
Posėdžio pirmininkė
Diana Varnaitė
Posėdžio sekretorė Indrė Baliulytė

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

                   LAPĖS, Kauno  raj. 54434, Mokyklos 2b ( 8)-37- 554247  

Gerbiamam ponui Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui

        Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius

                                        2015 m. kovo mėn. 18 d.  PRAŠYMO

                                           SĄMATOS PATIKSLINIMAS

                                          Lapės, Kauno r. sav., 2015 m. balandžio mėn. 27 d.

    Remiantis kovo 18 d. Prašymu ir patikslintais duomenimis, prašome išskirti Parapijai lėšų  - 927,0 (Devyni šimtai dvidešimt septyni) tūkst. Eurų atraminės sienos tvoros atstatymo, sustiprinimo ir projekto nedelsiamo vykdymo darbams.

Priedai:

1.     Sąmatinis skaičiavimas               

Su pagarba, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

Prašymui pritariu: arkivyskupas S. Tamkevičius 2015 04 27

 

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
2015-05-08 Nr. SD- 1081
Vilkaviškio vyskupijos Aleksoto dekanato dekanui kan. D. Brogiui
Vaidoto g. 9. LT 45481 Kaunas
Ibėnų sentikių religines bendruomenes pirmininkui A. Nicin
Didieji Ibėnai. Vandžiogalos sen., LT- 53259 Kauno r.
Kopija:
Kauno arkivyskupui metropolitui S. Tamkevičiui
Rotušės a. 14A. LT- 44279 Kaunas
Kauno arkivyskupijos II dekanato dekanui, monsinjorui A. Paulauskui
M. Valančiaus g. 24. Raudondvaris LT- 54137 Kauno r.
Vilkaviškio vyskupijos vyskupui  P. Norvilai
P. Kriaučiūno g. 17. Marijampolė, LT-68298
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Kauno teritorinio padalinio vedėjui Svaigedui Stoškui
Rotušės a. 29. LT-44001 Kaunas
DĖL PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS STIPRINIMO
    Informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) administracija sudarė darbo grupę ..Dėl rekomendacijų dėl kilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, esančių muziejuose, kulto pastatuose, gaisrinės apsaugos stiprinimo", kurioje yra savivaldybės darbuotojai, atsakingi už kultūros paveldą, statinių priežiūrą, civilinę saugą.
Darbo grupes darbe dalyvavo atstovai iš Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio. LESTO. Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Vilkaviškio ir Kauno vyskupijų. Darbo grupes gruodžio 12 d. pasitarime svarstėme gaisrines apsaugos stiprinimo galimybes ir rekomendacijas. Daugumoje rajono kulto pastatų priešgaisrinės apsaugos nėra, elektros instaliacija pasenusi. Muziejuose priešgaisrinė apsauga įrengta, išskyrus fondus, kuriems ketinama ieškoti geresnių ir saugesnių patalpų.
    Darbo grupė nutarė, kad prioritetas yra kulto pastatų, kuriose yra kilnojamojo kultūros paveldo vertybių, patikra dėl priešgaisrinės apsaugos, skiriant prioritetą medinėms bažnyčioms ir priešgaisrinių priemonių įrengimas jose.
    Kauno rajono meras ir Savivaldybės administracijos direktorius gruodžio 15 d. susitikime su Kauno r. teritorijoje esančių kulto pastatų atstovais taip pat kalbėjo apie bažnyčių apsaugą ir galimybes dėl priešgaisrinės apsaugos įrengimo kulto pastatuose. Bendru  sutarimu buvo nutarta, kad Savivaldybė, esant galimybei, prisidės prie priešgaisrinės apsaugos įrengimo kulto pastatuose, pagal Savivaldybės parengtą Bažnyčių finansavimo programą, kuri sėkmingai įgyvendinama nuo 2008 m. Prioritetas bus skiriamas priešgaisrinės apsaugos įrengimui rajone esančioms medinėms bažnyčioms.
    Atsižvelgdami į Kauno II dekanato parapijų klebonų susirinkime 2015-01-29 svarstytą ir mums pateiktą prioritetinį sąrašą (raštas 2015 m. vasario 12 d.. Nr. 3) ir Aleksoto dekanato prašymą (prašymas 2015-01-09) Kauno r. esančių bažnyčių, kurios yra saugomos ir/ar jose esančio kilnojamojo kultūros paveldo vertybių, ir kurioms reikalinga priešgaisrinė apsauga, prašome pateikti nurodytų bažnyčių (pagal Jūsų pateiktą prioritetinį sąrašą)
priešgaisrinės apsaugos įrengimo sąmatą (kiekvienos atskirai).
    Turėdami pateiktas sąmatas, bendromis Savivaldybės ir kulto pastatų valdytojų, esančių Kauno r. teritorijoje, pastangomis svarstysime galimybes finansiškai prisidėti prie priešgaisrinės apsaugos įrengimo kulto pastatuose.
Administracijos direktorius Ričardas Pudževelis
Rūta Černiauskienė, (8 37) 30 55 84.

 

 

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KAUNO TERITORINIS PADALINYS
Lapių šv. Jono Krikštytojo  parapijos klebonui
kun. Robertui Gedvydui Skrinskui
Mokyklos g. 2b, Lapės, Kauno r.
kopija
Kultūros paveldo departamentui
Kauno rajono savivaldybei
DĖL PATEIKTO PRAŠYMO PRITARTI DARBO PROJEKTO PROJEKTINIAMS
PASIŪLYMAM , ADRERSU MOKYKLOS G. 2B, LAPIŲ MSTL,. KAUNO R. SAV.
2015-05-18 Nr. (7.12k) 2k-642
Į 2015-04-28 Nr.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys
(toliau KPD KTP), susipažinęs su Jūsų pateiktais „ Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios
(u.k. 15871) atraminės sienos tvoros tvarkytos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo priemonių)
projekto” bylos „ Tvarkomieji paveldosaugos darbai - konstrukcijų sprendinių detalizavimas darbo
brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis” dokumentais, informuoja Jus, kad pritarti parengtiems
projektiniams pasiūlymams galėsime, kai pateiksite teisės aktų nustatyta tvarka parengtą
dokumentaciją. Jūsų, ranka ir spalvotu flamasteriu, atlikti ankščiau suderinto projekto
pakeitimai/taisymai, yra niekiniai ir nenagrinėtini.
Informuojame, kad: etatinio darbo projektas (toliau - Darbo projektas) - Projekto
antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kurį atliekami statybos darbai” (STR 1.05.06:2005). „ Tvarkybos darbų projekto sprendiniai
gali būti detalizuojami darbo brėžiniais, techninėmis specifikacijomis <...>“ (PTR3.06.01:2014).
Jūs gi nedetalizuojate VĮ „Lietuvos paminklai“ parengto tvarkybos darbų projekto, kurio
specialiąją paveldosaugos darbų ekspertizę atliko 2011-10-18 KPD atestuotas Arvydas Trapikas,
atest. Nr. 2082. Vadovaudamiesi šios ekspertizės išvadomis, KPD KTP 2014-12-23 suderino VĮ
„Lietuvos paminklai“ parengtą „Lapių Š Jono Krikštytojo bažnyčios (15871) atraminės sienos
tvoros tvarkybos darbų, restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių
priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo priemonių) projektą (PV Regina Tumpienė, atest.
Nr. 1928) ir jo pagrindu išdavė leidimą vykdyti tvarkomuosius paveldosaugos darbus 2015-02-04
Nr. 12.37-k)2k-12.
Kadangi Jūs nedetalizuojate suderintų sprendinių, tiesiog pateikiate naujus sprendinius,
kurie neatitinka anksčiau minėtų dokumentų, todėl privalote rengti visiškai naują projektą pagal
2014-05-13 LR kultūros ministro įsakymo Nr. ĮV-341 redakcija patvirtintas PTR 3.06.01:2014
„Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisykles“, kurios nustato: 1.1 kultūros
paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių (toliau paveldo objektai) tvarkomųjų paveldosaugos
darbų (toliau-tvarkybos darbai) projektų rengimo, tikrinimo bei šių projektų keitimo ir saugojimo
reikalavimus; 1.2 Paveldo objektuose, jų teritorijose planuojamų tvarkybos darbų projektinių
pasiūlymų (toliau - projektiniai pasiūlymai) rengimo, jų tikrinimo ir saugojimo reikalavimus.
Tvarkomųjų statybos darbų - „statybos ar griovimo darbų, kaip apibrėžta Statybos įstatyme,
atliekamų kultūros paveldo objekte“ < . .. > ( Įstatymo 2 str. 37 d.), projektą prašome rengti,
vadovaujantis STR 1.01.01:2005. Prašome diferencijuoti projektuojamus darbus, vadovaujantis
Statybos įstatymu bei PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“. Prašome sutvarkyti titulinius
lapus ir brėžinių spaudus.
Atkreipiame Jūsų dėmesį į pasitarimo dėl Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios
atraminės sienos tvoros būklės ir galimų avarijos likvidavimo padarinių projekto sprendinių
protokole 2015-04-20 Nr. 2. išdėstytas nuostatas: „<...> pirmojo varianto atveju, kalant polius,
galima koreguoti esamą t\’arkybos darbų projektą" - A. Degutis. „Tada reikalingas naujas
leidimas", - V A Iešką.
„Jei ekstremaliai situacijai lėšas gautų parapija, ji turi keisti dabartinį projektą“,-A. Degutis.
Atsakymą parengė ir kilus naujiems neaiškumams ar klausimams, Jus konsultuos vyr.
specialistė Rymantė Gudienė, tel. 837 208664; ei. paštas r.gudiene@heritage. lt
Informuojame, kad Jūsų patogumui jau galite naudotis Kauno teritorinio padalinio
intemetiniu puslapiu http://kaunas.kpd.lt/lt. Jame galite pranešti apie pažeidimą, rasti Jus
dominančią informaciją, rasti prašymų blankus bei gauti kitas elektronines paslaugas ir dažnais
atvejais Jums net nereikės atvykti į padalinį. Mes tarnaujame žmonėms ir taupome Jūsų laiką.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo ( Žin., 1999, Nr. 60-1945; Žin., 2006, Nr. 77-2975) 36 str. nustatyta tvarka.
Rymantė Gudienė, tel. 837 208664; ei. paštas r.gudiene@heritage. lt
Vedėjas Svaigedas Stoškus
Vyr. specialistė Rymantė Gudienė, tel. 837 208664; ei. paštas r.gudiene@heritage. lt
Biudžetinė įstaiga, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688
Skyriaus duomenys: Rotušės a. 29 , LT- 44033 Kaunas, tel. (8 37) 22 8641, ei. p. kaunas@heritage.lt

 

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

  LAPĖS, Kauno  raj. 54434, Mokyklos 2b ( 8)-37- 554247  

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Kauno teritorinio padalinio Vedėjui

Rotušės a. 29, Kaunas; LT-44033

VĮ „Lietuvos paminklai“ Direktoriui                           

Šnipiškių g.3, LT-09309, Vilnius

VĮ „Lietuvos paminklai“

Projekto vadovei  Reginai Tumpienei

UAB „GeoFirma“ direktoriui

Valstybinės Teritorijų planavimo ir statybos prie Aplinkos ministerijos

Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui

L. Sapiegos g.12, Kaunas; LT-44251

Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriui

Savanorių pr. 371, Kaunas; LT-49500

UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“

Kęstučio g. 59/27, Vilnius LT-08124

UAB „Ekspertika“ Dr. Jurgiui Ražaičiui

UAB „ Pramonės inžinerija“  Vadovui

Abraomo Kulviečio Socialinių inovacijų labdaros ir paramos fondui

Skuodo g.36, Kaunas

Kauno rajono Lapių seniūnija , A. Merkio g.63, Lapės, Kauno raj. Sav.

 Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Pastoracinei Tarybai

Kopija:

Kauno Arkivyskupijos Kurijai

Rotušės a. 14, Kaunas; LT-44279

Papildomai nebus siunčiama paštu

 

                                 KVIETIMAS 

                                   Nr. 2015/05/22/1

                           Lapės, Kauno r. sav., 2015 m. gegužės  mėn. 22 d

 

        Remiantis Bažnyčios statinio techninio prižiūrėtojo Vytauto Kantauto  teikimu ir STR 1.12.07:2004 p.   41.2 ,  42,   kviečiu dalyvauti Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) , kuri yra pripažinta valstybės saugoma, (Savininkas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija), Statinio neeilinės apžiūros Komisijos darbe.

                   Komisijos darbo pradžia 2015-05-29 14 valandą,  pabaiga iki Statinio neeilinės apžiūros akto pasirašymo.

Priedas:

 1. Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios Statinio techninio prižiūrėtojo 2015-05-21 teikimas.

    Pagarbiai, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas  Skrinskas

 

 

 

                                              VYTAUTAS KANTAUTAS (LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINIO GYVENTOJO

                          INDIVIDUALIOS VEIKLOS 2006-04-19 PAŽYMA Nr.G 18-512);

                           DIPLOMAS  Y 083266; KVALIFIKACINIS ATESTATAS Nr. 4751;

            Gražinos g. 9-19, Kaunas; tel.: 8-659-87286, el. paštas: v.kantautas@totas.lt;

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebonui

 Mokyklos 2b, Lapės, Kauno  raj. LT-54434

Dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas 15871) statinio Kauno r. sav., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B,  neeilinės statinio apžiūros

komisijos.

Papildomai išsiųsta elektroniniu paštu

TEIKIMAS

2015-05-21

            2015 m. gegužės mėn.  atliekant Nuolatinius statinių būklės stebėjimus pastebėta, kad Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas 15871) statinio vidaus sienoje  (kairėje aukštai virš zakristijos) ženkliai padidėjo horizontalus plyšys iš vidinės pusės. Be to labai ženkliai sėda gruntas šventoriuje pietrytinėje pusėje.

            Taip pat reikalinga natūroje numatyti , reikalingas atraminės sienos konstrukcijų statybiniam tyrinėjimui,  atidengimo vietas.

            Remiantis aukščiau išdėstytu ir Lietuvos Respublikos  Nekilnojamojo Kultūros Paveldo apsaugos įstatymo 23 str. , 10d., bei  STR 1.12.07:2004 p.41.2, 41.3, 42, 45, 58 (galimi ypač  dideli materialiniai nuostoliai ir kultūros paveldo statinių sunaikinimas  ateityje) , prašau sukviesti neeilinė statinio apžiūros komisiją.

               Pagarbiai, Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios Statinio techninis prižiūrėtojas Vytautas Kantautas

 

 

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijai 20l5-05-25 Nr. (1.3)2-1316
Kultūros ministerijai Į 2015-04-29 Nr. 23-1368
Kauno arkivyskupijos kurijai
Kopija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
VĮ "Lietuvos paminklai"
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniam padaliniui
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS ATRAMINĖS SIENOS TVOROS
Įgyvendinant 2014 m. Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl
bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą (toliau - Programa), buvo
parengtas Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus atraminės sienos tvoros tvarkybos:
restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir
neatidėliotinų saugojimo) darbų projektas. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. vasario
18 d. įsakymu Nr. ĮV-103 patvirtintoje 2015 m. Programoje Lapių bažnyčios šventoriaus atraminės
sienos tvoros tvarkybos darbams skirta 47309 Eur. 2015 m. vasario 24 d. pavedimo sutartimi
Departamentas pavedė VĮ „Lietuvos paminklai įgyvendinti Lapių bažnyčios atraminės sienos tvoros
tvarkybos: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių
įrengimo ir neatidėliotini saugojimo) darbų projektą, tačiau dėl šių metų pavasarį įvykusios griūties
šio projekto, kol jis nepakeistas, įgyvendinti negalima.
2015 m. balandžio 13 ir 20 d. Kultūros paveldo departamente prie Kultūros
ministerijos įvykusių pasitarimų dėl Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus atraminės
sienos tvoros būklės ir galimų sprendimų, likviduojant šių metų pavasarį įvykusius griūties
padarinius, parapija, kuri kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl paramos susidariusios
ekstremalios situacijos padarinių ir tolesnės grėsmės pašalinimui, įsipareigojo pateikti Lietuvos
Respublikos Vyriausybei griūties padarinių likvidavimo darbų sąmatą bei parengti tvarkybos darbų
pakeitimo arba statinio projektą.
2015 m. Programoje numatytų darbų vykdyti neįmanoma, neturint tvarkybos darbų
projekto pakeitimo sprendinių ir nežinant darbų organizavimo, todėl, nesant galimybės pradėti šiuos
darbus artimiausiu metu, antrajame šių metų pusmetyje skirtos lėšos bus perskirstytos kitų į šių
metų Programą įrašytų Kauno arkivyskupijos bažnyčių tvarkybos darbams.
Įvertindami Lapių bažnyčios šventoriaus atraminės sienos tvoros būklę po įvykusios
griūties, esame labai susirūpinę dėl grėsmės pačiai bažnyčiai ir kitoms atraminės sienos dalims.
Nepradėjus skubiai vykdyti jos išsaugojimui būtinų darbų, tolesnės griūtys neišvengiamos, ir jos
atneš didesnių ir daug skaudesnių nuostolių. Kaip institucija, kurios misija išsaugoti ir perduoti
ateities kartoms šalies kultūros paveldą, siekiame gauti informaciją iš valdytojo apie jo atliekamus
veiksmus vienam iš seniausių Lietuvos sakralinio paveldo objektų apsaugoti nuo galimos griūties.
Biudžetinė Įstaiga. Juridinių asmenų registras. Kodas 188692688. Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius.
Tel. (8 5) 273 4256. Faks. (8 5) 272 4058. EI. p. cenlrasfeheritage.lt
Prašome informuoti Departamentą, ar tvarkybos arba statinio projektas, kurio galimi
sprendiniai buvo aptarti pasitarimuose Departamente, jau rengiamas, o jei taip - kada bus parengtas
ir pradėtas įgyvendinti.
Direktorė Diana Varnaitė
I. Baliulytė, 2724102

 

 

 

                      (Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. G18-512, 2006 m. balandžio 19 d.)

                                          Gražinos g. 9-19, Kaunas; tel.: 8-659-87286, el. paštas: v.kantautas@totas.lt;

Statinio statybos Valdytojui (užsakovui):

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebonui

 Mokyklos 2b, Lapės, Kauno  raj. LT-54434

Dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas 15871)

 atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto

ir avarijos grėsmės  pašalinimo ( apsaugos techninių priemonių

įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo) Kauno r. sav., Lapių mstl.,

Mokyklos g. 2B,  projekto klaidų .

Papildomai išsiųsta elektroniniu paštu

TEIKIMAS

2015-05-25

Projektuotojas: VĮ „Lietuvos paminklai“

Projekto vadovas: Regina Tumpienė ( kval. atestatai Nr. A376, KPD Nr.1928)

      Patikrinus Projektą, vykdant STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ p. 57 reikalavimą , negaliu pritarti statybai Techninio projekto Konstrukcijų dalies Techninėms specifikacijoms, todėl  nepasirašau ir nepažymiu „Pritariu, statytiir Rangovai negali vykdyti statybos darbus, dėl  sekančių priežasčių:

1.      Projektas nėra pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas: 2015-03-06  UAB „Ekspertika“ eksperto Dr. J. Ražaičio išvadose  Nr. 15-03/, nurodyta: Projekto sprendiniai turi būti pakoreguoti, įvertinant įvykusią griūtį (priedas Nr.1);

2.      Konstrukcinės dalies darbo projektas nėra ekspertuotas, nors tai privaloma (STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir Statinio ekspertizė“ p. 10 ir STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“ p.5 ir lentelės eil. Nr.21: Kultūros paveldo statiniai, įregistruoti Kultūros vertybių registre);

3.      Neatsižvelgta į 2015-03-26 dr. doc. J. Amšiejaus, inž. Lietuvos geotechnikos draugijos viceprezidento Liudviko Furmonavičiaus, prof., (HD) dr.  Romano Karkausko, inž., konstr. Jono Ščesnulevičiaus kategorišką prieštaravimą Projekto principui, kuriame numatyta atraminę sieną palaikyti inkarais, atremtais į užbetonuotus šulinius, iškastus ties Bažnyčios pamatais (priedas Nr.2);

4.      Nepašalintos Statinio techninio prižiūrėtojo Vytauto Kantauto 2015-01-19  pastabos dėl projekto (priedas Nr.3).

            Remiantis aukščiau išdėstytu ir Lietuvos Respublikos  Nekilnojamojo Kultūros Paveldo apsaugos įstatymo 23 str. , 10 d., bei STR 1.05.06:2010 p.57 , prašau nurodyti Projektuotojui VĮ „Lietuvos paminklai“ Projekto sprendinius pakoreguoti.

Priedai:

             1. 2015-03-06  UAB „Ekspertika“ eksperto Dr. J. Ražaičio išvados  Nr. 15-03/                                    3 – lapai;

               2. 2015-03-26 kategoriškas prieštaravimas principui, numatytam atraminę sieną palaikyti inkarais      1–lapas;

               3. Statinio techninio prižiūrėtojo Vytauto Kantauto 2015-01-19  pastabos dėl projekto                         7 – lapai.         

Pagarbiai,   Statinio statybos techninės priežiūros vadovas Vytautas Kantautas (kv. atestatas Nr.4751)

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

  LAPĖS, Kauno  raj. 54434, Mokyklos 2b ( 8)-37- 554247  

VĮ „Lietuvos paminklai“ Direktoriui                           

 Šnipiškių g.3, LT-09309, Vilnius

VĮ „Lietuvos paminklai“

Projekto vadovei  Reginai Tumpienei

Kopijos:

Kauno Arkivyskupijos Kurijai

Rotušės a. 14, Kaunas; LT-44279

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Kauno teritorinio padalinio Vedėjui

Rotušės a. 29, Kaunas; LT-44033

UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“

Kęstučio g. 59/27, Vilnius LT-08124

Dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas 15871)

 atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto

ir avarijos grėsmės  pašalinimo ( apsaugos techninių priemonių

įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo) Kauno r. sav., Lapių mstl.,

Mokyklos g. 2B,  projekto pastabų.                            

      PRAŠYMAS 

     Nr. 2015/05/25/1

         2015 m. gegužės  mėn. 25 d

             Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas 15871)  atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo Vytauto Kantauto  2015-05-25 teikime nurodyta, kad  Statinio statybos techninės priežiūros vadovas negali pritarti statybai Techninio projekto Konstrukcijų dalies Techninėms specifikacijoms.  

            Remiantis aukščiau išdėstytu ir Lietuvos Respublikos  Nekilnojamojo Kultūros Paveldo apsaugos įstatymo 23 str. , 10 d., bei STR 1.05.06:2010 p.57 , prašau Projektuotojo VĮ „Lietuvos paminklai“ Projekto sprendinius pakoreguoti pagal teikime ir jo prieduose nurodytas pastabas.

Priedas:

 1. Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios Statinio statybos techninės priežiūros vadovo 2015-05-25 teikimas ir šio teikimo priedai                                                                                                        12 - lapų.

Pagarbiai,

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas  kun. Robertas Gedvydas  Skrinskas

 

 


 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

                   LAPĖS, Kauno  raj. 54434, Mokyklos 2b ( 8)-37- 554247  

       Gerbiamam ponui Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui

   Algirdui Butkevičiui

        Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius

Kopijos:

Kultūros ministerijai

Kauno Arkivyskupijos kurijai

Kultūros paveldo departamentui                                   

            PRAŠYMAS
2015 m. gegužės mėn. 26 d.

    

           Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871), kuri yra nekilnojamoji kultūros vertybė ir pripažinta valstybės saugoma, (Savininkas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija), 2015-02-27 naktį įvyko Bažnyčios Šventoriaus atraminės sienutės tvoros avarija (griūtis), (unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166).

 

            Parapijos iniciuota Kauno rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų Komisija 2015-03-12 ir 2015-04-09 sprendimais ir Kauno rajono savivaldybės administracijos 2015-03-12 Nr.ĮS-416 įsakymu paskelbė Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios ir dalies kapinių teritorijos ekstremalią situaciją, iki bus likviduota grėsmė kultūros paveldo objektui ir lankytojams. Parapijos Klebonas 2015-03-12 Nr.ĮS-416 įsakymo p.2.1. pagrindu nutraukė pamaldas ir apribojo žmonių lankymąsi Bažnyčios ir kapinių teritorijoje. Parapijos iniciatyva pasitelkti labdaros būdu Mokslo Akademijos akademinės visuomenės specialistai konstruktyvinės dalies patikrai ir detalizavimui ir parengimui projekto. Šie specialistai 2015-03-26 pareiškė kategorišką prieštaravimą Projekto principui, kuriame numatyta atraminę sieną palaikyti inkarais, atremtais į užbetonuotus šulinius, iškastus ties Bažnyčios pamatais.

       Lapių Šv. Jono Krikštytojo Parapija savo iniciatyva  apmokėjo UAB „Ekspertika“ ekspertų darbą (Dr. J. Ražaitis), kurių 2015-03-06  išvadose  Nr. 15-03/, nurodyta: įvykusios griūties vietoje, esant lietingam orui galimos ženklios grunto nuošliaužos, galimos ir gretimų statinių (Bažnyčios ir tvoros) dalių griūtys, todėl atraminės sienos tvoros atstatymo ir sustiprinimo darbai turi būti vykdomi nedelsiant; priemonės laikinam statinio sustiprinimui ir tolimesnių griūčių išvengimui yra sunkiai įmanomos. Todėl pagal VĮ „Lietuvos paminklai“ 2014m. parengtą projektą projekto (ypač konstruktyvinės dalies) sprendiniai turi būti pakoreguoti.

            Lapių Šv. Jono Krikštytojo Parapija yra labai susirūpinusi dėl grėsmės pačiai Bažnyčiai ir kitomis atraminės sienos dalims. Nepradėjus nedelsiant vykdyti jos išsaugojimui būtinų darbų, tolimesnės griūtys neišvengiamos, ir jos atneš didesnių ir skaudesnių nuostolių vienam iš seniausių Lietuvos sakralinio paveldo objektų. Kad apsaugoti šį objektą nuo galimos tolimesnės griūties parapija lėšų neturi.

         

            2015 m. balandžio mėn. pasitarime Kultūros paveldo departamente protokole Nr.2 užfiksuotus  nutarimo punktus pirmą  ir antrą (iš dviejų)   Lapių Šv. Jono Krikštytojo Parapija įvykdė.                            

 

            Lapių Šv. Jono Krikštytojo Parapija jau 2015 m. kovo mėn. 18 d. raštu kreipėsi į Jus Gerbiamas pone Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininke išskirti Parapijai lėšų atraminės sienos tvoros atstatymo, sustiprinimo ir projekto vykdymo darbams, tačiau iki šiol neturime jokios informacijos apie šių lėšų gavimą.

 

            Institucijoms, kurių misija yra išsaugoti ir perduoti ateities kartoms šalies kultūros paveldą, pateikti informaciją apie tvarkybos projekto ir tvarkybos darbų įgyvendinimo terminus  neturime galimybės.

      Remiantis aukščiau išdėstytu, kadangi atraminės sienos tvoros atstatymo, sustiprinimo ir projektiniai darbai turi būti vykdomi pilnumoje ir Ekspertų reikalavimu nedelsiant, pakartotinai prašome Jūsų, išskirti Parapijai lėšų  - 924,0 (Devyni šimtai dvidešimt keturi) tūkst. Eurų atraminės sienos tvoros atstatymo, sustiprinimo ir projekto vykdymo darbams.

Su pagarba,  
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas
kun. Robertas Gedvydas Skrinskas    

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius, tel. (8 5) 219 3400, faks. (8 5) 262 3120, ei. p. dmm@Irkm.lt.
2015-05-28 Nr. S2-1453
Į 2015-05-26 prašymą Į 2015-05-25 Nr. (1.3.)2-1316

Kauno arkivyskupijos kurijai
Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai Į 2015-05-25 Nr. (1.3.)2-1316
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos
VĮ „Lietuvos paminklai“
DĖL PASITARIMO DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS ATRAMINĖS SIENOS TVOROS AVARINĖS BŪKLĖS LIKVIDAVIMO
Kultūros ministerija, susipažinusi su Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono kun. Roberto Skrinsko 2015 m. gegužės 26 d. prašymu dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvoros tvarkybos darbų finansavimo ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2015 m. gegužės 25 d. raštu Nr. (1.3.)2-1316 dėl šio kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projekto pakeitimo, organizuoja suinteresuotų institucijų pasitarimą.
Kviečiame Jūsų institucijos atstovą(us) į pasitarimą, kuris įvyks š. m. birželio 5 d. 10.00 val.
Kultūros ministerijoje, 210 kabinete. Maloniai prašome apie atstovų dalyvavimą pasitarime informuoti Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyrių telefonu 219 3460 arba el. paštu: romanas.senapedis@lrkm.lt.
Kultūros viceministras /parašas/ Romas Jarockis
R.Senapėdis, (8 5) 219 3460, romanas.senapedis@lkrm.lt 

 

 

VALSTYBINES TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KAUNO TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIUS
Biudžetinė įstaiga, A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,
tel. (8 5) 272 2748, faks. (8 5) 272 3620, ei. p. info@vtpsi.lt , http://www.vtpsi.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288600210
Skyriaus duomenys: L. Sapiegos g. 12, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 270 018 / faks. (8 37) 210 507

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui  2015-05-27 Nr. (1517)-20-7668
Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas
Kopija Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai
H Mokyklos g. 2B, Lapės
LT-54434 Kauno r. Į 2015-05-25 Nr. kvietimą
DĖL PRAŠYMO
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau - skyrius) 2015-05-25 gavo Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos prašym ą (reg. Nr. 1D-7108) (toliau - prašymas) dalyvauti
Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios, esančios Mokyklos g. 2B., Lapių šen., Kauno r. statinio neeilinės apžiūros komisijos darbe.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, statinių naudojimo priežiūrą atlieka savivaldybės administracija, kuriai įstatymo 42 straipsnio 2,3 dalys suteikia teisę tikrinti, kaip statinių naudotojai vykdo šio įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų
nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 punktu, prašome Kauno rajono savivaldybės administraciją, pagal kompetenciją, patikrinti pastatą.
Šis raštas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
PRIDEDAMA. 3 lapas (pirmam adresatui).
Vedėja Aldona Luobikienė
N. Gurskas, tel. (8 37) 322361, ei. p. n.gurskas@vtpsi.lt

 

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

        LAPĖS, Kauno  raj. 54434, Mokyklos g. 2b ( 8)-37- 554247   http://pv1.esy.es/2/

2015-05-29
Į 2015-05-25 Nr. (1.3)2-1316

Gerb. p. Dianai Varnaitei

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Direktorei

Kopijos KPD laiške nurodytiems adresatams.

DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJAI PATEIKTO KPD PRAŠYMO

Dėkoju už  pastovų ir dalykišką rūpestį dėl Lapių bažnyčiai iškilusios grėsmės likvidavimo.

Patikslinu, kad per vykusius pasitarimus KPD balandžio 13 ir 20 d. protokole buvo įrašyta, cituoju balandžio 13 d.: ,,NUTARTA:
1. Lapių šv. Jono Krikštytojo parapija parengia atraminės sienos tvoros tvirtinimo projektinius pasiūlymus su galimais konstrukciniais sprendiniais iki 2015 m. balandžio 20 d.
2. 2015 m. balandžio 20 d. 15 val. aptarti parengtus projektinius pasiūlymus KPD, tada nuspręsti dėl prioritetinių darbų. Posėdžio pirmininkė Diana Varnaitė
“.
Cituoju balandžio 20 d. protokolo nutarimus: ,,NUTARTA:
1. Lapių parapija per savaitę parengia darbų apimčių ir išlaidų skaičiavimus Departamentui ir Vyriausybei.
2. Parapija pateikia papildomą prašymą su skaičiavimais Vyriausybei - pirmiausia skenuotą, paskui pačius dokumentus. Posėdžio pirmininkė Diana Varnaitė.“

2015 m. gegužės mėn. 26 d. laiške Lietuvos Respublikos ministrui pirmininkui Algirdui Butkevičiui parapijos vardu rašiau, citata: ,,Lapių Šv. Jono Krikštytojo Parapija jau 2015 m. kovo mėn. 18 d. raštu kreipėsi į Jus Gerbiamas pone Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininke išskirti Parapijai lėšų atraminės sienos tvoros atstatymo, sustiprinimo ir projekto vykdymo darbams, tačiau iki šiol neturime jokios informacijos apie šių lėšų gavimą.“ Patikslinu mintį: projekto vykdymo = projektavimo.

T.y. Lapių parapija pateikė projektinius pasiūlymus KPD balandžio 20 d. ir išsiuntė preliminarią darbų sąmatą Vyriausybei. Tačiau niekur parapija neįsipareigojo parengti projekto dar negavusi lėšų. Nes pagal Kauno Vyskupijos vidaus tvarką, jei parapijos išlaidos viršija 10 000 litų, (o tai parapijai yra astronominė suma), reikia gauti  ordinaro leidimą. Kad Lapių parapija nebuvo įsipareigojusi, ar įpareigota rengti projektą dar negavusi lėšų per pasitarimus KPD, matyti iš protokolų. Tai gali patvirtinti Kauno arkivyskupijos arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, bei visi kiti, dalyvavę posėdyje. Be to, užsakant sąmatą, esu davęs nurodymą įtraukti į ją projektavimo, ekspertizių, tyrimų kainą.

Į Jūsų prašymą, citata „Prašome informuoti Departamentą, ar tvarkybos arba statinio projektas, kurio galimi sprendiniai buvo aptarti pasitarimuose Departamente, jau rengiamas, o jei taip - kada bus parengtas 
ir pradėtas įgyvendinti.“ 
, informuoju, kad parapija laukia lėšų iš Vyriausybės ir jas gavusi, galės įgyvendinti.

Lapių parapija savo lygmenyje ir kompetencijoje atliko galimai visus įstatymu numatytus veiksmus ir formalumus, gelbstint bažnyčią nuo griūties. Todėl prašau sunkiai išprašytas lėšas Lapių atraminei sienai gelbėti neperskirstyti kitoms bažnyčioms, bet nurodyti veiksmų fazes, kurias dar turėtų atlikti parapija, kad lėšos būtų paliktos Lapių bažnyčios atraminės sienos tvoros gelbėjimui nuo sugriuvimo.

Pagarbiai

Lapių klebonas                                                        Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

Rašto originalas paštu nebus siunčiamas.

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

        LAPĖS, Kauno  raj. 54434, Mokyklos g. 2b ( 8)-37- 554247   http://pv1.esy.es/2/

2015-05-30

Gerb. Lietuvos Nacionalinės mokslo premijos laureatui
prof. (HP) dr. Romanui Karkauskui,

Gerb. doc., dr. Jonui Amšiejui

PRAŠYMAS

Prašau ekspertuoti tvirtinimo  projektą, kuriame  numatyti  atraminę sieną  palaikyti  inkarais,

atremtais į užbetonuotus  šulinius,  iškastus  ties  bažnyčios pamatais.

Priedai: Bendroji ir specialioji projekto ekspertizė. 

Pagarbiai

Lapių klebonas                                                        Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

Rašto originalas paštu nebus siunčiamas.

 

 

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
LAPĖS, Kauno raj. 54434, Mokyklos g. 2b ( 8)-37- 554247 http://pv1.esy.es/2/
2015-06-05
Gerb. Kultūros viceministrui p. Romui Jarockiui
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIAI IŠKILUSIOS GRĖSMĖS
Informuoju, kad į šiandienos pasitarimą Kultūros ministerijoje 10 val. 210 kabinetą nuo Lapių parapijos atvyks bent 6 šios srities mokslo daktarai, profesoriai, docentai, Nacionalinės premijos laureatas iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno technologijos universiteto, kiti žinomi specialistai, neabejingi Lapių griūvančiai bažnyčiai.
Deja, aš pats negalėsiu atvykti, nes tuo pačiu laiku sutapo dekanalinis kunigų susirinkimas, kuriame privalau dalyvauti.
Pagarbiai Lapių klebonas Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai      2015-06-02 Nr. SD-1260
Mokyklos g. 2B, Lapių mstl., LT-54434, Kauno r.
DĖL STATINIO APŽIŪROS
Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d.
sprendimu Nr. 501 patvirtintų Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių statinių
tinkamos priežiūros taisyklių 26.4 punktu, statinio technine priežiūra rūpinasi statinio
naudotojas, kuris privalo suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinius, jeigu tolesnis jų
naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai; 29 punktu, kuris nustato, kad
statinio naudotojas, paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių,
dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į
grėsmės pobūdį, privalo imtis priemonių žmonėms, aplinkai ar statiniui apsaugoti nuo galimų
padarinių, sustabdyti statinio naudojimą, uždrausti bet kokią veiklą statinyje (jei reikia, - ir
statinio sklype).
Informuojame, kad Savivaldybių tarybų patvirtintų gyvenamųjų vietovių statinių
tinkamos priežiūros taisyklių pažeidimas užtraukia administracinę atsakomybę pagal Lietuvos
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 189,3 straipsnį (bauda nuo dviejų šimtų
aštuoniasdešimt devynių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių
eurų).
Vadovaujantis patvirtintų Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių
statinių tinkamos priežiūros taisyklių 30 punktu, Jums nuosavybės teise priklausančio statinio,
esančio Mokyklos g. 2B, Lapių mstl., Kauno r. statinio techninės priežiūros patikrinimas vyks
2015 m. birželio 9 d. 10.30 vai. Prašome dalyvauti ir su savimi turėti šiuos statinio techninei
priežiūrai reikalingus dokumentus:
1. Statinio techninį pasą (ar techninės apskaitos kortelę), pastato techn
energetinį pasą, statinio techninės priežiūros žurnalą, statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų
aktus, statinio tyrimų ir auditu (jei jų buvo) išvadas;
2. Statinio projektą;
3. Kadastro duomenų bylą;
4. Statinio energetinio naudingumo sertifikatą;
5. Bendraturčių jungtinės veiklos sutartį dėl statinio valdymo ir naudojimo,
jeigu statinys turi daugiau negu vieną savininką.
Apie dalyvavimą iki 2015 m. birželio 8 d. prašome informuoti Aplinkos skyriaus
vyr. specialistę Jurgitą Šarapovienę tel. (8 37) 30 55 47.
Administracijos direktorius Ričardas Pudževelis
Jurgita Šarapovienė, (8 37) 30 55 47, ei. p. iuruita.sarapovienefa@krs.lt

 

 

 

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Klebonui
Mokyklos 2b, Lapės, Kauno raj.
Dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės  sienos tvoros tvarkybos darbų projekto
Mes, Kauno Technologijos Universiteto Statybinių konstrukcijų katedros darbuotojai, susipažinę su Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų projektu bei įvertinę doc. dr. Gedimino Stelmokaičio detalią apžiūros informaciją apie Lapių bažnyčios šlaitą ir atramines konstrukcijas, manome, kad:
1) siūlomas tvarkymo projektas, kuriame numatoma atraminę sieną palaikyti inkarais, atremtais į užbetonuotus šulinius, iškastus ties bažnyčios pamatais nėra tinkamas;
2) šis siūlomas tvirtinimo būdas gali tik pabloginti šlaito stabilumą ir jo slysmo metu sukeltų grėsmę pačiai bažnyčiai.
Statybinių konstrukcijų katedros vedėjas doc. dr. Mindaugas Augonis
Statybinių konstrukcijų katedros darbuotojai:
doc. dr. Gediminas Stelmokaitis
prof. dr. Viktoras Doroševas
2015m. birželio 3d.

 

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
LAPĖS, Kauno raj. 54434, Mokyklos g. 2b ( 8)-37- 554247 http://pv1.esy.es/2/
2015-06-05
Gerb. Kultūros viceministrui p. Romui Jarockiui
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIAI IŠKILUSIOS GRĖSMĖS
Informuoju, kad į šiandienos pasitarimą Kultūros ministerijoje 10 val. 210 kabinetą nuo Lapių parapijos atvyks bent 6 šios srities mokslo daktarai, profesoriai, docentai, Nacionalinės premijos laureatas iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno technologijos universiteto, kiti žinomi specialistai, neabejingi Lapių griūvančiai bažnyčiai.
Deja, aš pats negalėsiu atvykti, nes tuo pačiu laiku sutapo dekanalinis kunigų susirinkimas, kuriame privalau dalyvauti.
Pagarbiai Lapių klebonas Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 

 

PRE     MEMORIA:

(surašiau  2015-06-06 10-12 val.):

2015-06-05 10 -11 h, Kultūros ministerija (KM), 210 kab.,Vilnius

Dalyvavo:

KM Viceministras R. Jarockis, KM darbuotoja (?), VĮ „Lietuvos paminklai“: V. Drumsta, PV R. Tumpienė, architektas (?), KPD B.Raupėniėnė, Kauno TP A. Naureckaitė, Kauno r. Sav.: R. Černiauskienė, kun. mons.V. Grigaravičius, J. Ratkus ir parapijos ar Klebono kviesti: VGTU: prof. L. Furmonavičius, prof. R. Karkauskas, doc. J. Amšiejus, KTU: doc. G. Stelmokaitis, doc. J. Ščesnulevičius, TP V. Kantautas.

Joks sprendimas pasitarime priimtas nebuvo.

 Vytautas Kantautas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
PASITARIMO DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS
TVOROS IR ŠLAITO ATRAMINĖS SIENOS AVARINĖS BŪKLĖS LIKVIDAVIMO
PROTOKOLAS
2015-06-05
Vilnius
Posėdžio pirmininkas - Romas Jarockis, kultūros viceministras
Posėdžio sekretorė - Irma Grigaitienė, ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir kultūros paveldo skyriaus vedėja
DARBO GRUPĖS NARIAI IR KITI DALYVIAI (abėcėlės tvarka): Jonas Amšiejus - Vilniaus
Gedimino technikos universiteto (toliau -VGTU) docentas; Vydmantas Drumsta - VĮ „ Lietuvos
paminklai“ (toliau - Lietuvos paminklai) direktorius; Rūta Černiauskienė - Kauno rajono
savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja; Liudvikas Furmonavičius -
Lietuvos geotechnikos draugijos pirmininkas; mons. kun. Vytautas Grigaravičius - Kristau
Prisikėlimo parapijos dekanas, Kauno arkivyskupijos atstovas; Romanas Karkauskas - VGTU
profesorius; Vytautas Kontautas - statybos inžinierius; Asta Naureckaitė, Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos (toliau- Departamentas) Kauno teritorinio padalinio
vyriausioji inspektorė; Julius Ratkus - Vyriausybės kanceliarijos, Švietimo, mokslo ir kultūros
skyriaus patarėjas; Bronislava Raupėnienė - Departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo
skyriaus vedėja; Gediminas Stelmokaitis - Kauno technologijos universiteto Statybinių
konstrukcijų katedros docentas; Jonas Ščesnulevičius - UAB „Projektana“ atstovas; Regina
Tumpienė - projekto vadovė, Lietuvos paminklai atstovė; Rytis Vieštautas - architektas, Lietuvos
paminklai atstovas.
SVARSTYTA. Lapių Šv. Jono krikštytojo bažnyčios tvoros ir šlaito atraminės sienos avarinės
būklės likvidavimo klausimas.
NUTARTA:
1. Bažnyčios valdytojas apsisprendžia, kas parengs Bažnyčios tvoros tvarkybos darbų
projekto korektūrą - Lietuvos paminklai ar parapijos pakviesti kiti specialistai.
Pakoreguotas ir Departamento suderintas techninis projektas - būtinas dokumentas,
kurio pagrindu tu ri būti išduotas leidimas Bažnyčios tvoros tvarkomiesiems
paveldosaugos darbams.
2. Už Bažnyčios tvoros avarinės būklės likvidavimo ir kitų tvarkybos darbų
įgyvendinimą atsakingu turi būti vienas darbų užsakovas, todėl, jei Vyriausybė skirs
lėšas iš Vyriausybės rezervo, atsakinga turėtų būti Lapių bažnyčios parapija, nes ji bus
lėšų gavėja, o jei Vyriausybė 2015-06-09 priims neigiamą sprendimą - atsakingais bus
Departamentas ir Lietuvos paminklai, nes jiems pavesta įgyvendinti 2015 metų Šv
Sosto programą, kurioje numatytos lėšos Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai.
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė Irma Grigaitienė

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE
NUTARIMAS
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REZERVO
2015 m. birželio 9 d. Nr. 559
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 15 straipsnio
2 dalies 2 ir 4 punktais ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų
skyrimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m.
kovo 2 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir
naudojimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Skirti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo:
(...)
4. Kauno rajono savivaldybei - 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) eurų Kauno
arkivyskupijos kurijai ekstremaliosios situacijos, paskelbtos Kauno rajono savivaldybėje,
Lapių seniūnijoje, dėl grėsmės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai - kultūros paveldo objektui ir
lankytojams, likvidavimo ir jos padarinių šalinimo darbų projektavimo ir atlikimo išlaidoms iš
dalies padengti.
Ministrą Pirmininką pavaduojantis finansų ministras Rimantas Šadžius

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

                   LAPĖS, Kauno  raj. 54434, Mokyklos 2b ( 8)-37- 554247  

       Gerbiamam ponui Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui

   Algirdui Butkevičiui

        Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius

Kopijos:

Finansų ministerijai

Kultūros ministerijai

Kauno Arkivyskupijos kurijai

Kultūros paveldo departamentui                                    

PADĖKA

2015 m. birželio mėn. 12 d.

Lapių Šv. Jono Krikštytojo Parapija nuoširdžiai dėkoja Jums už skirtus iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo vieną šimtą tūkstančių eurų Kauno Arkivyskupijos Kurijai ekstremaliosios situacijos, paskelbtos Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios teritorijoje, dėl grėsmės kultūros paveldo objektui ir tikintiesiems, likvidavimo ir jos padarinių šalinimo darbų (projektavimo ir atlikimo ) išlaidoms iš dalies padengti.

           Kauno Arkivyskupijos Kurijai gavus lėšas, Lapių Šv. Jono Krikštytojo Parapija pradės darbus. Apgailestaujame, kad atlikus darbus už aukščiau nurodytą sumą, grėsmę Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčiai pilnai dar negalėsime  pašalinti.

Su pagarba,

 Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos

 Klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas               

 

 

 

Statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010  „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas" 2 priedas
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA
viešojo administravimo subjekto pavadinimas
Lapių Sv. Jono Krikštytojo parapija
statinio naudotojo pavadinimas
STATINIO (-IŲ) TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PATIKRINIMO AKTAS NR. 51
2015 m. birželio 12 d.
Kauno r. sav., Lapių šen.. Lapių mstl., Mokyklosg. 2B
Vieta
Aš, statinių naudojimo priežiūros vykdytojas aplinkos skyriaus vyr. specialistė Jurgita Šarapovienė, Lapių seniūnas Rimantas Stankus, dalyvaujant Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojai Rūtai Černiauskienei
pareigos, vardas, pavardė
dalyvaujant statinio (-ių) techniniam prižiūrėtojui
juridinio asmens pavadinimas
dalyvaujant statinio techniniam prižiūrėtojui Vytautui Kantautui
techninio prižiūrėtojo vardas, pavardė
patikrinome statinio (-ių) naudotojo atliekamą statinio (-ių) techninę priežiūrą ir nustačiau:
1. Statinio (-ių) naudotojui priklauso šie statiniai:
Eil. Nr. Statinio adresas, pavadinimas, paskirtisUnikalus Nr. Pastatymo metai Sienų medžiaga Statinio adresas
1. Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl,  Mokyklos g. 2B
Pastatas - bažnyčia   p (paskirtis- religinė), 248,90 m2 4400-0117-3077 1639 Plytos
2. Kauno r. sav., Lapių 4400-0117- 1950 Plytos
Kiti inžineriniai statiniai (tvora, kanai, šuliniai) (paskirtis - kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai))
2B
2. Techninis prižiūrėtojas pateikė šiuos dokumentus:
2.1. statinio projektą pateiktas_______________________________________________ ;
2.2. statinio techninį pasą pateiktas__________________________________________ ;
2.3. statinio techninės priežiūros žurnalą pateiktas_____________________;
2.4. statinio apžiūrų aktus pateikti_____________________________________ ;
2.5. statinio tyrimų ir auditu išvadas pateiktos ___________________________________ ;
2.6. techninės priežiūros taisykles ir norminius dokumentus___________________ ;
3. Apžiūrėjus statini - bažnyčia, IRlp , paskirtis - religinė)
statinio pavadinimas, paskirtis
jo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė tokia: pastato būklė patenkinama, pastatas -
mūrinis, stosas denstas skardos lakštais, latakai bei lietvamzdžiai tvarkingi, sienos - plytų mūras,
aptinkuotos, vietomis suskilusios ir sutrūkę. Pastato zabistijos siena įtrūkusi vertikaliai, plyšys apie
1 cm yra užglaistytas cementiniu skiediniu. Pastato siena PR pusėje jtrūkusi horizontaliu įtrūkiu.
Pamatai vietomis suskilę ir sutrūkę, vietomis įrengtos nuogrindos suskilusios. Pastato stogo
apskardinimai vietomis nepritvirtinti. Bažnyčios fasadinėje pusėje sienos dalis po esančiais langais su
skardos lakštu palangėmis sudrėkę bei pajuodę. Taip pat bažnyčios fasadinėje pusėje ties pagrindiniu
įėjimu po esačiu stogeliu siena pajuodusi ir sudrėkusi. Pastato vidus neapžiūrėtas, kadangi statinio
naudotojas neįleido i pastato bažnyčios vidų. Kiti inžineriniai statiniai- tvora plytų mūro, aptinkuota
cementiniu skiediniu, kuris praktiškai nuo visos tvoros sutrūkinėjęs ir nukritęs. Tvoros kontraforsai
pasvirę, šlaitas nuslinkęs, tvora šventoriaus P ir PVpusėje nuvirtusi, tvora vietomis sutrūkusi.
techninės būklės ir pastebėtų defektų aprašymas bei įvertinimas
4. Techninio prižiūrėtojo veiklos aprašymas ir įvertinimas:
4.1. statinio techninės priežiūros žurnalo tvarkymas (nuolatinių stebėjimų įrašai, apžiūrų aktų
registravimas, reikalavimai dėl defektų pašalinimo bei jų vykdymas ir kt.): nuolatiniai statinio
stebėjimai vykdomi, apžiūros ir jų aktai registruojami statinio techninės priežiūros žurnale, nurodomi
reikalavimai dėl defektu pašalinimo, kurie nėra vykdomi.
4.2. periodinių ir specializuotų apžiūrų atlikimas ir jų išvadų vykdymo organizavimas
4.3. remonto būtinumas ir jo organizavimas: remontas ir jo būtinybė nurodoma statinio techninės
priežiūros žurnale, tačiau remontas neorganizuojamas
4.4. kitų dokumentų tvarkymas__________________________________________________
REIKALAUJU/ SIŪLAU: stebėti statinio - bažnyčios technine būkle, statini ii naudojimo priežiūra
vykdyti vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR1.12.07:2004 ,,Statinių techninės taisyklės,
kvalifikaciniai reikalavimai statiniu techniniams prižiūrėtojams, statiniu techninės priežiūros formos
bei iu pildymo ir sausojimo tvarkos aprašas“.
Salinti pastebėtus statinio būklės defektus, organizuoti statinio remonto (rekonstravimo) klausima, kad
nekeltų grėsmės aplinkiniams, sutvarkyti statinio sienų mūro įtrūkimus, sutvarkyti pamatus, sutvarkyti
nuogrindas, sutvarkyti stogo apskardinimus, sutvarkyti pastato sienas po palangėmis bei fasadinio
įėjimo stogeliu. Užtikrinti, kad po skardinėmis palangėmis nesikauptu krituliai, vanduo.
Pagal galimybes spręsti atraminės sienutės- tvoros atstatymo klausima. Sutvarkyti tvoros įtrūkimus,
spręsti tvoros tinko atstatymo klausima.
Statinio tvarkymo ir/ar griovimo metu laikyti darbu saugos reikalavimu bei atliekų tvarkymo taisyklių
(2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. P I -637), suderinus tvarkybos darbų projekto su Kultūros
paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio suderintais sprendiniais.
Apie reikalavimu vykdymo eigą prašome pranešti Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos
skyriui iki 2015-09-01 , pateikiant foto fiksaciją.
AP L I N K O S  S K Y R I A U S
v y r. flp n o .lu lls M
JurglUiŠai\ipvvlen6
statinių naudojimo priežiūros vykdytojo siūlymai bpi-ręikalavimai
Statinio naudojimo priežiūros vykdytojo vardas, pavardė
. pavardė io naudojimo priežiūros vykdytojo vardas, pavardė Statinio naudojimo priežiūros vykdytojo
Kaimo rajono savivaldybės
administracijos Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoją

 

 


LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
LAPĖS, Kauno raj. 54434, Mokyklos 2b ( 8)-37- 554247
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos
Šnipiškių g.3, LT-09309, Vilnius
2015-06-16 Nr.15.06.16/1
Į 2015-05-25 Nr.(1.3.)2-1316
Kultūros ministerijai
Kauno Arkivyskupijos Kurijai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
Ministerijos Kauno teritoriniam padaliniui
Dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios atraminės sienos tvoros
Dėl šių metų pavasarį įvykusios griūties, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija pasirinko darbų organizavimo ir įgyvendinimo būdą: Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas kultūros vertybių registre 15871) ir priklausinio šventoriaus atraminės sienos Mokyklos g. 2B, Lapių mstl., Kauno r. sav., unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.4400-0117-3166, šventoriaus atraminės sienos tvarkybos darbų (restauravimo, remonto) ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių ir neatidėliotinų saugojimo priemonių įrengimo) tvarkybos darbų Projekto darbus organizuos perimdama Projektavimo ir vykdydama Statinio statybos valdytojo (užsakovo ) funkcijas.
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija aukščiau nurodyto Projekto pakeitimui samdys projektuotoją: VĮ „Lietuvos paminklai“, pateikdama jam naują Konstrukcinės dalies projektavimo užduotį, pagal ekspertuotus detalizuotus Konstrukcinės dalies sprendinius. Šiam projektuotojui taip pat bus patikėta vykdyti autorinę Projekto priežiūrą.
Kauno Arkivyskupijos Kurijai (parapijai) gavus lėšas, Lapių Šv. Jono Krikštytojo Parapija nedelsiant pradės tvarkybos darbų Projekto įgyvendinimo darbus.
Atsižvelgiant, į aukščiau išdėstytą ir Jūsų nurodymą, kad patvirtintoje 2015 m. programoje (Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldosauga), Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios šventoriaus atraminės sienos tvoros tvarkybos darbams yra skirta 47309 Eur., prašome šias lėšas skirti Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai.
Su pagarba, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas


 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

                   LAPĖS, Kauno  raj. 54434, Mokyklos 2b ( 8)-37- 554247  

Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871)     Kauno r. sav. Lapių mstl. Bažnyčios unikalus Nr.4400-0117-3077

DOKUMENTŲ PERDAVIMO –PRIĖMIMO KAUNO R. SAVIVALDYBEI  AKTAS

2015 m. birželio  mėn.15 d.

Pagrindas: Kauno r. sav. Prašymas

Eil.Nr.

Dokumentų pavadinimas

Rūšis

Lapų sk.

 

 I. STATINIO AUDITAI

 

 

1

KTU 2015-06-03 dėl atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų projekto tinkamumo

Auditas

1

2

VGTU 2015-03-26 dėl atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų projekto tinkamumo

Auditas

1

3

Atraminė siena-tvora. Avarijos priežastys ir jų schema

Tyrimas

12

4

2015-03-06 UAB „Ekspertika“ eksperto išvados dėl atraminės sienos avarijos Nr. 15-03/

Auditas

3

5

2015-01-19 Pastabos dėl projekto  Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (un. Kodas 15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės  pašalinimo Kauno r. sav., Lapių mstl., Mokyklos g. 2B

Pastabos

7

6

2014-11-08 kontrolinis darbų apmatavimo aktas Nr.14-11/3-1

Auditas

5

7

2013-07-10 Statinio dalinės ekspertizės aktas Nr. 13-07/25

Auditas

2

 

II. STATYBINIAI TYRINĖJIMAI

 

 

8

UAB “Geofirma 2014 m. liepos mėn. Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai . Ataskaita    .

 

Įteikta anksčiau

9

Topografinė nuotrauka   2014-07 mėn.

 

t.p.

10

2003-09-05 Kauno rajono Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios pastato

 būklės tyrimo aktas

 

2

 

III. STATINIO NEEILINĖS APŽIŪROS

 

 

11

2015-05-29 Statinio neeilinės apžiūros aktas Nr. 11

 

3

12

2015-03-09 avarijos tyrimo aktas

 

2

13

2015-03-02 Vietinės avarijos tyrimo komisijos aktas

 

4

14

Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų aktas

2013-07-15 Nr.1

 

3

15

Valstybės pripažinto valstybės saugomu ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai nuosavybės teise priklausančio statinio pripažinimo avariniu aktas 2013-07-12 Nr.1

 

1

16

2013-06-17 Statinio neeilinės apžiūros aktas Nr. 02

 

4

17

2009-05-08 Statinio apžiūros aktas Nr. 1 (neeilinė)

 

1

 

IV. STATINIO  KASMETINĖS APŽIŪROS

 

 

18

2015-03-10 Statinio apžiūros aktas Nr. 10

 

3

19

2014-08-28 Statinio apžiūros aktas Nr. 9

 

3

20

2014-04-30 Statinio apžiūros aktas Nr. 8

 

1

21

2013-08-28 Statinio apžiūros aktas Nr. 7

 

2

22

2013-04-23 Statinio apžiūros aktas Nr. 6

 

1

23

2012-09-26 Statinio apžiūros aktas Nr. 5

 

1

24

2011-09-20 Statinio apžiūros aktas Nr. 4

 

1

25

2010-09-30 Statinio apžiūros aktas Nr. 3

 

1

26

2009-12-18 Statinio apžiūros aktas Nr. 2

 

1

 

V.  KITI DOKUMENTAI

 

 

27

Statinio techninės priežiūros žurnalas (kopija)

 

13

28

Nekilnojamo turto (Lapių bažnyčios) kadastro ir registro byla . Inv. Nr.17965 (kopija)

 

16

29

Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas

 

3

30

Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5240-0009-0713) planas M 1:500

 

1

31

Statinio techninės priežiūros 2009-05-06 sutarties Nr.34 kopijos

 

5

Perdaviau:     Lapių  Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios  statinio Techninis prižiūrėtojas  Vytautas Kantautas

Priėmiau: Kauno r. sav. Aplinkos skyriaus  Specialistė Jurgita Šarapovienė

 

 


LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
LAPĖS, Kauno raj. 54434, Mokyklos 2b ( 8)-37- 554247
Viešųjų Pirkimų Tarnybai
Kareivių g.1, LT-08221, Vilnius
2015-06-16 Nr.15.06.16/2
Kopijos:
Kauno Arkivyskupijos Kurijai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros Ministerijos

Dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios atraminės sienos tvoros pirkimo būdo pasirinkimo

Dėl šių metų pavasarį įvykusios šventoriaus atraminės sienos tvoros griūties, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija priėmė sprendimą dėl pirkimo būdo pasirinkimo darbų organizavimui ir įgyvendinimui : Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas kultūros vertybių registre 15871) ir priklausinio šventoriaus atraminės sienos Mokyklos g. 2B, Lapių mstl., Kauno r. sav., unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.4400-0117-3166, šventoriaus atraminės sienos tvarkybos darbų (restauravimo, remonto) ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių ir neatidėliotinų saugojimo priemonių įrengimo) tvarkybos darbų Projekto: projektavimo ir darbų: neskelbiamų derybų būdas pagal VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 4 punktą
Motyvai pagrindžiantys, išimties pagal VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 4 punktą, taikymą:
1. neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkančioji organizacija (Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija) negalėjo numatyti: Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871) , kuri yra nekilnojamoji kultūros vertybė ir pripažinta valstybės saugoma, (Savininkas: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija), 2015-02-27 naktį įvykusios Bažnyčios Šventoriaus atraminės sienutės tvoros avarijos (griūties), (unikalus kodas Nr. 4400-0117-3166) bei Kauno rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų Komisijos ir Kauno rajono savivaldybės administracijos sprendimu paskelbta Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios ir šventoriaus ekstremalių situaciją, iki bus likviduota grėsmė kultūros paveldo objektui ir lankytojams. Pamaldos Bažnyčioje nutrauktos ir uždrausta žmonių lankymasis Bažnyčioje ir dalies kapinių teritorijose (Priedai Nr.1 ir Nr.2);
2. dėl ypatingos skubos tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais Viešųjų Pirkimo įstatyme nustatytais terminais, kas nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos (priedas Nr.3);
3. be to perkančioji organizacija Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija neturi savų lėšų ir todėl tvarkybos darbams ypatinga skuba panaudos lėšas taip:
a. patvirtintoje 2015 m. programoje (Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldosauga), Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios šventoriaus atraminės sienos tvoros tvarkybos darbams Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros Ministerijos skirta 47309 Eur. Tikimės , kad šios lėšos bus skirtos Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai aukščiau nurodyto Projekto pakeitimui ;
b. lėšas skirtas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo vieną šimtą tūkstančių eurų Kauno Arkivyskupijos Kurijai ekstremaliosios situacijos, paskelbtos Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios teritorijoje, dėl grėsmės kultūros paveldo objektui ir tikintiesiems, likvidavimo ir jos padarinių šalinimo darbų (projektavimo ir atlikimo ) išlaidoms mažai daliai padengti (priedas Nr.4).
Priedai:
1. 2015-03-09 Avarijos tyrimo aktas 2 – lapai;
2. Kauno r. sav. Administracijos įsakymas 2015-03-12 Nr.ĮS-416 dėl ekstremalios situacijos paskelbimo 1-lapas;
3. 2015-03-06 eksperto išvados Nr. 15-03/ 3 – lapai;
4. LRV nutarimas dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo 2015-06-09 Nr.559. 1 – lapas.
Su pagarba,
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos
Klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas
 LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
LAPĖS, Kauno raj. 54434, Mokyklos g. 2b ( 8)-37- 554247 http://pv1.esy.es/2/
2015-06-17
Gerb. Kauno r. Savivaldybei
Ir kitiems adresatams
DĖL KAUNO R. SAVIVALDYBĖS POZICIJOS
LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO PAMINKLO - GRIŪVANČIOS LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS ATŽVILGIU
Kauno rajono Savivaldybės atstovė ponia Jurgita Šarapovienė spaudai pareiškė ir žiniasklaidoje buvo paskelbta: „kad rūpintis bažnyčia ir tvora turi parapija, kunigas klausia iš ko – jeigu nėra pinigų. Užuot sprendus ką daryti – imtasi tikrinti ar tinkamai buvo rūpinamasi turtu.“ http://www.alfa.lt/straipsnis/49865571/lapiu-baznycioje-avarine-bukle-meldziamasi-mokykloje
http://www.15min.lt/video/lapiu-baznycia-nesulaukia-deramo-demesio-29746
2015-02-27 griuvo bažnyčios pietinio šventoriaus atraminė siena (11 metrų) ir mūrinė tvora. Kelių metrų atstumu nuo bažnyčios atsivėręs status šlaitas kelia pavojų žemių nuošliaužai ir tuo pačiu bažnyčios griūčiai.
Tiek spaudoje tiek viešoje erdvėje pasigirdo balsų, kad „klebonui reikėjo daugiau, aktyviau rūpintis“, „pati parapija turi surinkti aukas remontui“ ir pan. Į tuos priekaištus reikia atsakyti, nes dabar, tarsi išeitų, kad klebonas bažnyčia nesirūpina, parapijos gyventojai neprisideda savo lėšomis, o tik prašo iš valstybės remti jų griūvančią bažnyčią.
Pirmiausia reikia pastebėti, kad kaimo bažnyčios liko be rimtos fundacijos. Pvz. Lietuvos valdovai Didysis kunigaikštis Vytautas, karalius Jogaila steigdami bažnyčias joms išlaikyti užrašydavo tam tikrą fundaciją. Panašiai elgėsi ir kiti Lietuvos didikai, paskirdami bažnyčioms tam tikrą išlaikymą.
Lapių bažnyčios išlaikymui žymus LDK karvedys, Vitebsko pilininkas ir Lapių dvaro savininkas fundatorius Jonas Alfonsas Lackis paskyrė kunigui algą, užrašė Masteikių kaimą, prie Lapių bažnyčios užrašė apie 3 ha., priskaitant šventorių, kapines ir bažnyčios tarnų daržus. 1786 m. Šančių kaimą bažnyčiai paaukojo Lackis. Lietuvos Centrinio Valstybės archyvo pažymoje (1995-02-21) rašoma, kad 1945-48 m. Lapių parapija turėjo 24, 63 ha žemės. Stalinas parapijoms paliko 3 ha žemės.
1990 m. atkurtos Nepriklausomos Lietuvos valdžia visas bažnyčios žemes taip ir negražino ir už jų atėmimą nekompensavo. Todėl kaimiškoms parapijoms sudurti galą su galu ypač sunku. Ir pagal teisingumo principą valstybė galėtų padėti bent avaringoms bažnyčioms. Ką pastaroji LRV ir apsisprendė daryti, skirdama 1/10 prašomos sumos.
Didžioji dalis gyventojų yra katalikai, kurie moka mokesčius. Valstybė remia mokesčių mokėtojų pinigais sportą, meną, kultūrą, švietimą, gydymą, krašto gynybą. Kodėl bažnyčių, ypač pripažintų kultūros paminklais, rėmimas turėtų būti išskirtas?
Paskyrus mane 1995 m. Lapių parapijos klebonu, padėtį radau tragišką. Bažnyčia ir klebonija buvo apverktinos būklės. Bet neradau vištos, dedančios auksinius kiaušinius. Nes nemažai žmonių įsivaizduoja bažnyčias prikimštas aukso. Kiek likdavo skurdžių lėšų nuo mokesčių ir išmokų bažnyčios tarnams, buvo skiriama bažnyčios gelbėjimui.
Buvo suremontuotas atskilęs bažnyčios kampas. Prireikė apie dviejų kubų betono. Nuo bažnyčios buvo numuštas atšokęs tinkas ir bažnyčia naujai nutinkuota ir nudažyta. Interjeras buvo atnaujintas: nutinkuotos ir nubalintos lubos, nutinkuoti sienų skilimai ir bažnyčios sienos nudažytos. Atrestauruoti visi trys bažnyčios altoriai. Restauruoti vitražai, restauruoti Šv. Barboros, Angelo Sargo ir Šv. Juozapo su kūdikėliu paveikslai. Kelis kartus restauruotos grindys. Restauruoti senoviški vargonai. Pagamintas „atsuktas“ altorius. Restauruoti bažnytiniai suolai ir pagaminti nauji. Restauruotos įgriuvusios bažnyčios lubos. Du kartus dažytas skardinis stogas. Pakeista prieangio stogelio skarda. Apskardintos palangės. Pakeisti lietvamzdžiai. Pakeisti langų rėmai, nes dėl supuvusios medienos krito langų stiklai. Pagamintos grotos ant lango, didžiųjų durų ir varpinės durų. Padaryta bažnyčios signalizacija. Įrengtas įgarsinimas. Kelis kartus tinkuota šventoriaus tvora. (Dedant metalinį tinklą). Iškirta ir apipjaustyta daug šventoriaus menkaverčių ir ne vietoje augančių medžių. Atkurta katalikiška biblioteka. Pastatyti suoliukai šventoriuje. Padarytas žvyrkelis per kapus į bažnyčią, nes labai šlapo gruntas. Šventoriuje pastatytas ąžuolinis paminklas nužudytiems negimusiems vaikams. Įsigyti adorantėms apsiaustėliai ir suknelės, patarnautojams kamžos, patena. Buvo paauksuotos taurės, patenos, pasidabruoti visų altorių ir tabernakulio kryžiai (viso 4), didysis procesijų kryžius, amžinos lempelės laikmena. Nupirkti nauji gesintuvai. Parapijos lėšomis atstatytas Lapių Laisvės paminklas. Parapija prisidėjo savo lėšomis prie valstybės remtų projektų. Daug Lapių remtinų vaikų buvo apdalinti vitaminais, maisto papildais, medumi, drabužiais.
Padarytos naujos klebonijos pagrindinė ir šoninė verandos. Apdengtas klebonijos stogas Ruki skarda. Pakeisti nusidėvėję klebonijos langai. Sutvirtinti klebonijos pamatai 60 betoninių polių. Padarytas klebonijos žaibolaidis. Išbetonuotas takas nuo bažnyčios iki klebonijos.
Galiu drąsiai teigti, kad Lapių žmonės suaukojo savo bažnyčios remontui ir gelbėjimui vieni iš daugiausiai tarp kitų Lietuvos parapijų.
Teko lėšas atitraukti nuo bažnyčios ir dengti klebonijos stogą, nes per prakiurusį stogą varvėjo vanduo ir buvo įgriuvusios net lubos. Štai keletas nuotraukų iš Lapių klebonijos pastatų:
Foto: Klebonijos veranda prieš remontą ir naujo stogo uždengimą. Reikia pastebėti, kad keičiant klebonijos šiferinį stogo iš Respublikos kompensacijos negavau.
Klebonijos garažas drauge su sandėliuku malkoms.
Garažo fragmentas stambesniu planu.
WC būdelė, kuria naudojasi esant reikalui visi parapijiečiai, atėję sekmadienį į bažnyčią.

Kiemo šulinys. Jis negilus, vanduo paviršinis ir vasarą greitai išsenka. Šalia vonia, kurią pavogė. Policija neradusi vagių, tyrimą nutraukė.
Lapių klebono pragyvenimo sąlygos mažai skiriasi nuo XVII amžiaus, kai buvo pastatyta bažnyčia. Skirtumas tik toks, kad yra elektra. Bet vandentiekio nėra, kanalizacijos nėra. Vandenį tenka kibirais neštis iš vandens kolonėlės, esančios už poros šimtų metrų.
Kodėl tokiomis sąlygomis turi tenkintis Lapių klebonas? Todėl, kad didžioji dalis suaukotų lėšų yra skiriama Lietuvos kultūros objekto, „valstybės saugomo“ - Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikalus kodas 15871) gelbėjimui nuo griūties. Ir bažnyčios gelbėjimui pabaigos nesimato.
Nuotraukoje griūvančios Lapių bažnyčios lubos.
Čia klebonas atvyko į Aplinkos Ministeriją prašyti paramos griūvančiai Lapių bažnyčiai ir atsivežė kaip įrodymą supuvusią, bei kinivarpų sugraužtą perdangos sijos (ilginės) detalę.
Kadangi Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia yra paveldosauginė, nieko negalima daryti be tyrimų, ekspertizių, projektų, derinimų ir leidimų. Buvo prirašyta labai daug įvairių dokumentų. Juos galima rasti čia:
http://pv1.esy.es/2/BP.htm
http://pv1.esy.es/2/BP1.htm
http://pv1.esy.es/2/BP2.htm
http://pv1.esy.es/2/BP3.htm
http://pv1.esy.es/2/BP4.htm
Aš dariau viską, ką galėjau. Žinoma, buvo galima padaryti ir daugiau. Kauno rajono savivaldybė, pagal „Bažnyčių finansavimo programą", 2014 m. tyrimams skyrė 50 000 Lt. Tie pinigai 2014 m. buvo paimti nuo visų Kauno II dekanato bažnyčių, dėl ko kitų bažnyčių klebonai labai pyko. Nugriuvus atraminei sienai su tvora, Savivaldybė neskyrė nė vieno cento, tik paskelbė ekstremalią situaciją. Kai tuo pat metu Kauno miesto Savivaldybė dosniai parėmė Kauno bažnyčias:
„BNS 2015 m. kovo 6 d. Kauno miesto taryba skyrė dalinį finansavimą vienuolikai projektų, susijusių su bažnyčių ir visuomeninės paskirties objektų tvarkymu. Aukštosios Panemunės Šv. M. Marijos Vardo parapijai skirta 6 tūkst. eurų, Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos rekonstrukcijai - 23 tūkst. eurų, Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos geoterminio šildymo sistemai įrengti - 40 tūkst. eurų, pranešė savivaldybė. Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros parapijos vargonams restauruoti teko 28 tūkst. eurų, Stačiatikių apreiškimo parapijos pastatų teritorijos remonto darbams - 6 tūkst. eurų, o Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero Jėzuitų rektoratui bažnyčios fasado remontui - 40 tūkst. eurų. Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos bendruomenės namų statybai tarybos sprendimu skirta 42 tūkst. eurų.“ http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/skyre-pinigu-kauno-baznycioms-ir-visuomenines-paskirties-objektams.d?id=67369418
Raseinių rajono Savivaldybė pvz. vien Viduklės bažnyčiai 2014 m. skyrė 53 000 litų, 2015 m. - 3600 eurų. Žinoma, dauguma kitų Lietuvos Savivaldybių irgi yra dosnios savo bažnyčioms, ypač, jei jos yra paminklosauginės.
Pagarbiai
Lapių klebonas Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas
Rašto originalas paštu nebus siunčiamas.

 

Sekmadienį, birželio 21 d., atvykęs į Šv. Mišias Lapėse gavau laišką (pagal antspaudą išsiųstas iš Vilniaus 2015-06-12, Lapėse gautas pagal pašto antspaudą 2015-06-17:
VALSTYBĖS ĮMONĖ „LIETUVOS PAMINKLAI“
Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijai
2015-06-11 Nr. (113-6) 1-674
DĖL SUTARTIES PASIRAŠYMO
Vadovaudamiesi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir
VĮ „Lietuvos paminklai“ 2015-02-24 Pavedimo sutartimi Nr. 3-2, teikiame pakartotinai
pasirašyti sutartį dėl Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, Kauno r. (15871), atraminės sienos
tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos
techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo) darbų.
Prašome sutartį pasirašyti ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos bei
VĮ „Lietuvos paminklai“ egzempliorius su jų specialistų vizomis grąžinti mums.
PRIDEDAMA. 3 lapai, 3 egz.
Direktorius
O. Trumpienė, tel. (8 5) 273 1029, faks. (8 5) 272 4054, ei. p. o.trumpiene@lpaminklai.lt
Valstybės įmonė
Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius
Tel. (8 5) 272 4095
Faks. (8 5) 272 4054
EI. p. paminklai@lpaminklai.lt
 

 

SUTARTIS
2015 m,. birželio 5 d. Nr. 4-63-(9,34)
Vilnius
Lapių šv. Jono Krikštytojo parapija (toliau - Parapija), atstovaujama klebono Roberto
Gedvydo Skrinsko, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - Kultūros
paveldo departamentas), atstovaujamas direktorės Dianos Varnaitės, veikiančios pagal Kultūros
paveldo departamento nuostatus, ir valstybės įmonė „Lietuvos paminklai” (toliau - VJ „Lietuvos
paminklai“), atstovaujama direktoriaus Vydmanto Drumstos, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarė
šią sutartį (toliau - Sutartis).
L BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Sutarties objektas - Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, Kauno r. (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 15871), atraminės sienos tvoros tvarkybos darbai: restauravimo,
remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotini
saugojimo) darbai; objekto valdytojas - Lapių šv. Jono Krikštytojo parapija.
2. Kultūros paveldo departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultūros paveldo įstatymo 5 str. 10 d. 4 p., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso XXXVI skyriaus
nuostatomis paveda, o Vį „Lietuvos paminklai“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, Lietuvos Respublikos statybos
įstatymais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų galiojančių teisės aktų normomis,
įsipareigoja vykdyti Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, Kauno r., atraminės sienos tvoros tvarkybos
darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo
ir neatidėliotinų saugojimo) darbų valdytojo (užsakovo) funkcijas ir suteikti su šiais darbais susijusias
projektavimo ir inžinerines paslaugas.
II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI, MOKĖJIMO TERMINAI IR SĄLYGOS
3. Kultūros paveldo departamentas:
3.1. įsipareigoja:
3.1.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015-05-05 įsakymu
Nr. JV-283 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. ĮV-103
„Dėl Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto Sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros
srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo 2015 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo“ skirti 47 309 Eur
šios Sutarties 1 punkte nurodytiems Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos tvoros
tvarkybos darbams: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių
priemonių įrengimo ir neatidėliotiniems saugojimo) darbams atlikti;
3.1.2. kontroliuoti Sutarties 1 punkte nurodytų atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų:
restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir
neatidėliotinų saugojimo) darbų įgyvendinimą ir šiems darbams skirtų lėšų panaudojimą.
2 lapas
4.2. patvirtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudž
pajamų ir išlaidų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d.
įsakymu Nr. IK -184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų
klasifikacijos patvirtinimo“, Kultūros paveldo departamento skiriamos lėšos priskiriamos ekonominės
klasifikacijos kodui 2.8.1.1.1.2 „Kitiems einamiesiems tikslams“.
4. Parapija įsipareigoja:
4.1. užtikrinti rangovo patekimą į objektą atraminės sienos tvoros tvarkybos darbams:
restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir
neatidėliotiniems saugojimo) darbams atlikti, derinti rangos darbų atlikimo grafikus, vizuoti atliktų
darbų aktus;
5. V{ „Lietuvos paminklai“ įsipareigoja:
5.1. vykdyti šios Sutarties 1 punkte nurodyto objekto atraminės sienos tvoros tvarkybos
darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo
ir neatidėliotinų saugojimo) darbų valdytojo (užsakovo) funkcijas, suteikti su šiais darbais susijusias
projektavimo ir inžinerines paslaugas bei užtikrinti, kad pagal šią Sutartį finansuojami atraminės sienos
tvoros tvarkybos darbai: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių
priemonių įrengimo ir neatidėliotini saugojimo) darbai pagal 2015 m. skirtus asignavimus būtų atlikti
iki 2015 m. gruodžio 10 d.;
5.2. užtikrinti, kad būtų atlikta Sutarties 1 punkte nurodyto objekto fotofiksacija prieš darbų
pradžią, darbų metu ir baigus darbus. Nuotraukas, prieš tai pateikus Kultūros paveldo departamentui,
patalpinti intemetinėje svetainėje www.lpaminklai.lt;
5.3. iki einamųjų metų paskutinės darbo dienos rangovams nesumokėtas valstybės biudžetų
lėšas per kitų metų 5 (penkias) darbo dienas grąžinti pagal priklausomybę į Kultūros paveldo
departamento biudžetinių lėšų sąskaitas.
III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6. Kultūros paveldo departamento ir VĮ „Lietuvos paminklai“ tarpusavio įsipareigojimams
ir atsakomybei pagal šią Sutartį, VĮ „Lietuvos paminklai“ įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir
Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka)
įgyvendinimo 2015 metų programos Kultūros paveldo departamento finansuojamos dalies tvarkybos
darbų valdytojo (užsakovo) funkcijas ir teikiant su šia dalimi susijusias projektavimo ir inžinerines
paslaugas, taikomos tarp Kultūros paveldo departamento ir VĮ „Lietuvos paminklai“ sudarytos 2015 m.
vasario 24 d. Pavedimo sutarties Nr. 3-2 nuostatos.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7. Šalims žinotina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto
svetainėje paskelbtu sąrašu (www.finmin.lt/web/fmmin/vsakis/schema):
7.1. Lapių šv. Jono Krikštytojo parapija nėra viešojo sektoriaus subjektas
7.2. Kultūros paveldo departamentas yra viešojo sektoriaus subjektas;
7.3. VĮ „Lietuvos paminklai“ nėra viešojo sektoriaus subjektas.
3 lapas
8. Atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, kurios trukdo vykdyti ar
padaro neįmanoma šios sutarties įvykdymą, šalys turi informuoti viena kitą per 2 darbo dienas nuo šių
aplinkybių atsiradimo.
9. Ginčus dėl sutarties vykdymo šalys sprendžia tarpusavio konsultacijose, o nepavykus -
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10. Sutartis gali būti keičiama, papildoma arba nutraukiama Sutarties šalims susitarus raštu.
11. Sutarties terminas: pradžia - Sutarties pasirašymo diena, pabaiga - 2015 m. gruodžio 10d.
12. Ši Sutartis surašyta 3 egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai.
13. Salių rekvizitai:
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija - Mokyklos g. 2B, LT-54434, Lapės, Kauno r.,
kodas 191245996, LT87 7300 0100 0224 2779, „Swedbank", AB.
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos - Šnipiškių g. 3, LT-09309,
Vilnius, kodas 188692688, tel. (8 5) 273 4256, a.s. LT817300010002457742, „Swedbank“, AB.
Vj „Lietuvos paminklai“- Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, įmonės
kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, a.s. LT717044060001091525, AB SEB
bankas, a. s. LT05 7300 0101 3420 9554, „Swedbank“, AB, a. s. LT50 4010 0424 0397 4635, AB DNB bankas.
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Robertas Gedvydas Skrinskas
Pasirašė Diana Varnaitė, Vydmantas Drumsta.
 

2015-06-23 Lapių klebonas R. Skrinskas drauge su Lapių tech. prižiūrėtoju Vytautu Kantautu ir Vytautu Kulviečiumi atvyko į Kauno Kuriją dėl šios sutarties klausiant patarimo pas arkiv. S. Tamkevičių. Ordinaras sakė sutartį pasirašyti, kas ir buvo padaryta.
 

 


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
Biudžetinė įstaiga Kareivių g. 1, 08221 Vilnius http://www.vpt.lt Tel. (8 5)219 7001 Faks. (8 5)213 6213 EI. p. info@vpt.lt Kodas 188656261
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai
Mokyklos g. 2b
LT-54434 Lapės, Kauno raj.
2015-06-26 Nr. 4S-2152
Į 2015-06-16 Nr. 15.06.16/2
Kopija:
Kauno Arkivyskupijos Kurijai
Faks. (8 37)32 11 90
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
Faks. (8 706) 63 895
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos
Faks. (8 5) 272 40 58
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS ATRAMINĖS SIENOS TVOROS
PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO
Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau - Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo (toliau - Įstatymas) 82 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų
paklausimą.
Nagrinėdami Jūsų paklausimą atkreipėme dėmesį, jog ketinate vykdyti viešąjį pirkimą
vadovaudamiesi Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punktu. Ši norma taikytina tarptautinės vertės
pirkimų atveju. Tarptautinės vertės pirkimų ribos paskelbtos Tarnybos tinklalapyje, adresu
www.vpt.lt (žr. dešinėje pusėje esantį reklaminį skydelį „Tarptautinio pirkimo vertės ribos (nuo
2014-01-01)“). Darbų pirkimo atveju tarptautinio pirkimo vertės riba yra 5 186 000 Eur (be
pridėtinės vertės mokesčio).
Viešojo pirkimo vertės skaičiavimo taisykles nustato Įstatymo 9 straipsnis ir Numatomo
viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika (patvirtinta Tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26
d. įsakymu Nr. 1S-26 „Dėl Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo vertės nustatymo metodikos
patvirtinimo“ (toliau - Metodika)) (žr. III skyrių „Numatomo darbų pirkimo verčių skaičiavimo
ypatumai“). Metodikos 23 punktas nustato, kad darbų pirkimo verte yra visų dėl to paties objekto
sudaromų darbų pirkimo sutarčių, nesvarbu per kokį laikotarpį jos bus sudaromos (pavyzdžiui, darbai
vykdomi etapais), verčių suma.
Taigi tarptautinės vertės pirkimas turi būti vykdomas ir Įstatymo II skyriaus „nuostatos
(įskaitant 56 straipsnio nuostatas) taikytinos tik tokiu atveju, jei dėl to paties objekto (Lapių Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčios (toliau - Bažnyčia) ir jos priklausinių (jei Bažnyčia ir jos priklausiniai
2
laikomi vienu objektu)) sudaromų darbų pirkimo sutarčių vertė siekia ar numatoma, jog pasieks 5
186 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio.
Jei aukščiau nurodyta dėl to paties objekto sudaromų darbų pirkimo sutarčių vertė nepasiekta
/jos nenumatoma pasiekti, turi būti vykdomas supaprastintas viešasis pirkimas, kurio vykdymą
reglamentuotų Įstatymo I ir IV skyriaus nuostatos (kitų Įstatymo skyrių nuostatos taikytinos tik
Įstatymo 85 straipsnyje nustatyta apimtimi) ir Jūsų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės. Tokiu
atveju Įstatymo 56 straipsnio nuostatos būtų netaikomos, vykdant neskelbiamą pirkimą būtų
vadovaujamasi Įstatymo 92 straipsnio nuostatomis ir pagrindimas dėl pirkimo būdo pasirinkimo
Tarnybai neteikiamas (92 straipsnio nuostatos nereikalauja priėmus sprendimą dėl pirkimo būdo
pasirinkimo Tarnybai tai pagrindžiančius motyvus).
Vadovaujantis konkrečia Įstatymo nuostata dėl pirkimo būdo pasirinkimo turi egzistuoti
visos joje nustatytos sąlygos, nepriklausomai nuo to, ar vykdomas supaprastintas, ar tarptautinės
vertės viešasis pirkimas. Atsižvelgiant į paklausime pateiktą informaciją, kyla abejonių, ar
egzistuoja visos Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytos sąlygos - avarija įvyko ir
ekstremalioji situacija nustatyta dar š. m. kovo mėnesį. Atsižvelgiant į atviro, riboto konkurso ar
skelbiamų derybų procedūroms Įstatymo nustatytus terminus, manytina, kad pradėjus vykdyti
viešąjį pirkimą kovo pabaigoje - balandžio pradžioje, šiuo metu pirkimo procedūros galėtų būti arti
pabaigos. Atitinkamai, ypatingos skubos nepagrįstų ir tai, jog sprendimas dėl lėšų skyrimo grėsmės
Bažnyčiai ir jos lankytojams likvidavimo ir jos padarinių šalinimo darbams skirtos tik po kelių
mėnesių nuo įvykio (2015 m. birželio 5 d.) - perkančioj i organizacija gali pradėti vykdyti šias
procedūras dar nesant sprendimo dėl lėšų skyrimo (pavyzdžiui, numatant, kad sudaryta sutartis
įsigalioja tuomet, kai bus skirtas finansavimas arba galėtų sudaryti preliminariąją sutartį dėl darbų,
o jos pagrindu pagrindines sutartis - kai būtų gautas atsakymas dėl lėšų skyrimo).
Jei kiltų daugiau klausimų dėl Jūsų paklausime nurodyto numatomo viešojo pirkimo vertės
skaičiavimo ir pirkimo būdo parinkimo, atsižvelgdami į poreikį kuo skubiau likviduoti grėsmę
kultūros paveldo objektui ir jo lankytojams, rekomenduotume apsvarstyti galimybę juos aptarti
susitikimo metu. Jei kiltų poreikis surengti susitikimą, dėl jo maloniai prašytume kreiptis žemiau
nurodytais kontaktais.
Direktorė /parašas/ Diana Vilytė
Laura Kuoraitė, (8 5) 219 70 49, ei. p. Laura.Kuoraite@vpt.lt

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius, tel. (8 5) 219 3400, faks. (8 5) 262 3120,ei. p. dmm@lrkm.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188683671
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai                                                2015-06-26 Nr. S1 - 184
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui kun. R. G. Skrinskui                  Į 2015-06-22 Nr. 23-2172
Kopija Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos                      2015-06-16 Nr. 15.06.16/1


DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS ATRAMINĖS SIENOS TVOROS
Kultūros ministerija, vykdydama Vyriausybės kanclerio A. Mačiulio 2015-06-22 pavedimą
Nr.23-2172, susipažino su Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono R.G. Skrinsko rašte
išdėstytais siūlymais.
Atsižvelgdama į susidariusią ekstremalią situaciją po šių metų pavasarį įvykusios
bažnyčios tvoros dalies griūties bei į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-06-09 sprendimą Nr.
559 iš Vyriausybės rezervo skirti 100 000 eurų per Kauno rajono savivaldybę - Kauno
arkivyskupijos kurijai, ekstremaliosios situacijos, paskelbtos Kauno rajono savivaldybėje, Lapių
seniūnijoje dėl grėsmės kultūros paveldo objektui - Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai (toliau - Lapių
bažnyčia) ir lankytojams likvidavimo ir jos padarinių šalinimo darbų projektavimo ir atlikimo
išlaidoms iš dalies padengti, bei atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublikos ir Šventojo sosto
sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (pavcldotvarka) programoje (toliau -
Programa), patvirtintoje kultūros ministro 2015-05-05 įsakymu Nr. įV-283, 2015 m. Lapių
bažnyčiai yra numatytos lėšos - 47 309 eurų, Kultūros ministerija siūlo Lapių bažnyčios atraminės
sienos tvoros tvarkybos darbams: avarijos grėsmės pašalinimui, restauravimui ir remontui
Programoje suplanuotas lėšas taip pat skirti Kauno arkivyskupijos kurijai arba Kauno rajono
savivaldybei (kuri savo ruožtu taip pat galimai prasidės prie ekstremalios situacijos šalinimo).
Kultūros ministerijos 2015-06-05 organizuoto pasitarimo dėl Lapių bažnyčios tvoros avarinės
būklės ir jos padarinių pašalinimo metu buvo nutarta, kad tvarkybos darbų užsakovas, kuris bus
atsakingas už bažnyčios šventoriaus šlaito atraminės sienos ir tvoros atstatymą ir stabilizavimą,
turėtų būti vienas (protokolas pridedamas).
Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsniu, Valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi, būtų tikslinga, kad šalys
galėtų pasirašyti biudžeto lėšų naudojimo sutartį, vėliau pateikiant šių lėšų panaudojimo ataskaitą,
tokiu būdu sutaupant žmogiškųjų, finansinių išteklių bei laiko terminų kaštus.
Pažymėtina, kad labai svarbu, jog Lapių bažnyčios ir priklausinio - šventoriaus atramines
sienos tvoros - tvarkybos darbų ir avarijos grėsmės pašalinimo tvarkybos darbų projekto pakeitimus
atliktų ir minėto projekto autorinę priežiūrą vykdytų VĮ „Lietuvos paminklai“, taip užtikrinant
paveldosauginių reikalavimų vykdymą ir projekto įgyvendinimo kokybę.
PRIDEDAMA. Pasitarimo dėl Lapių bažnyčios atraminės sienos tvoros avarines būkles
likvidavimo 2015-06-05 protokolo kopija, 3 lapai.
Kultūros viceministras Romas Jarockis
K. Krikštaponienė, 8 5 219 3461, kristina.krisktaponiene@lrkm.lt
 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ  „LIETUVOS PAMINKLAI“
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai 2015-06-26 Nr.(1.13-4)1-762
Į 2015-05-25 Nr. 2015/05/25/1
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS ŠVENTORIAUS ATRAMINĖS
SIENOS TVOROS TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO KEITIMO
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas)
sutartimi pavedė VĮ „Lietuvos paminklai“ vykdyti užsakovo funkcijas Lietuvos Respublikos ir
Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje įgyvendinimo 2015 metų
programos, kurioje Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus atraminės sienos tvoros
tvarkybos: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių
įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo) darbams numatyta 47 309 Eur .
2015-02-27 bažnyčios šventoriuje nuo pamatų atraminės sienos (mūrinės tvoros), kuri
įrengta stačiame šlaite, nuslinko apie 11 m plytų mūro ruožas. Kauno rajono savivaldybės
ekstremalių situacijų komisijoje (2015-03-12 posėdžio protokolas Nr. 1) dalyvavęs UAB
..Ekspertika'' ekspertas pažymėjo, kad įmanoma ir tolesnė griūtis, todėl, siekiant išvengti tolimesnių
grunto nuošliaužų, darbai turėtų būti vykdomi pagal VĮ „Lietuvos paminklai“ 2014 m. parengtą ir,
įvertinus įvykusią griūtį, papildytą ir pakeistą projektą.
VĮ „Lietuvos paminklai“ 2015-03-25 raštu Nr. (1.6-6)1-245 kreipėsi į Departamentą ir
prašė projekto keitimui leisti panaudoti lėšas iš Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl
bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje 2015 metų programoje šiam objektui numatytų
asignavimų.
Departamentas 2015-06-16 raštu Nr.(9.5.)2-1494 informavo, kad negali finansuoti Lapių
šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų projekto
keitimo parengimo iš Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo
švietimo ir kultūros srityje 2015 metų programos, kadangi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-
06-09 nutarimu Nr. 559 Kauno rajono savivaldybei skirtos lėšos (100 tūkst. Eur) Kauno
arkivyskupijos kurijai ekstremalios situacijos, paskelbtos Kauno rajono savivaldybėje Lapių
seniūnijoje, grėsmės šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai likvidavimo ir jos padarinių šalinimo darbų
projektavimo ir atlikimo išlaidoms iš dalies padengti.
Atsižvelgdama į Lapių Sv. Jono Krikštytojo parapijos 2015 m. gegužės 25 d. prašymą, VĮ
„Lietuvos paminklai“ gali atlikti Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus atraminės sienos
tvoros tvarkybos darbų projekto keitimą, išleidžiant „A“ laidos projektą, taip pat atlikti jo
specialiąją ir bendrąją ekspertizes, jeigu parapija skirs lėšas. Naujos laidos projekto parengimui ir
ekspertizėms reikalingas lėšų poreikis bus nustatytas, Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijai pateikus
tvarkybos darbų projektavimo sąlygas.
PRIDEDAMA. Projektavimo paslaugų sutartis (projektas), 3 lapai, 2 egz.
Direktorius Vydmantas Drumsta
R. Dūkštas, tel. (8 5) 272 41 26, ei. p. r.dukstas@lpaminklai.lt
V.Aleška, tel. (8 5) 272 40 73. ei. p. aleska@vytautas.lt

 

 

PROJEKTAS
PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS
2015 m. Nr.
Vilnius
1. SUTARTIES ŠALYS
Lapių šv. Jono Krikštytojo parapija, juridinio asmens kodas 191245996, atstovaujamas parapijos
klebono Roberto Gedvydo Skrinsko (toliau - Užsakovas), ir VĮ „Lietuvos paminklai“, juridinio asmens kodas
110051791, atstovaujamas direktoriaus Vydmanto Drumstos (toliau - Paslaugų teikėjas), toliau kartu vadinamos
Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau - Sutartis).
2. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (15871), Kauno r., atraminės sienos tvoros tvarkybos:
restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir
neatidėliotini saugojimo) darbų projekto keitimas, išleidžiant „A“ laidos projektų, ir jo ekspertizės (toliau
- Paslaugos).
3. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI
3.1. Sutarties kaina y r a ______________ Eur (____________________________eurai) su pridėtinės
vertės mokesčiu (toliau - PVM), iš j ų __________________Eur - projekto keitimas, išleidžiant „A“ laidos
projektą ir _____________ Eur - projekto ekspertizes.
3.2. Į Paslaugų kainą yra įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo išlaidos ir mokesčiai, susiję su sutartinių
įsipareigojimų vykdymu, tame skaičiuje PVM. kuris sudaro 1 039.07 Eur (vienas tūkstantis trisdešimt devyni
eurai 00 euro et).
3.3. Sutarties terminai: tvarkybos darbų projektas, išleidžiant „A“ laidą, turi būti parengtas iki 2015 m.
__________________d. ir pateiktas ekspertizėms. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių
(užtrukusio reikalingų dokumentų gavimo termino ar kitų objektyvių priežasčių) terminas gali būti pratęstas 1
(vieną) kartą ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui Šalių rašytiniu susitarimu, kuris taps neatskiriama Sutarties
dalimi. Bendra Sutarties trukmė, įskaitant ir ekspertizių atlikimo laiką, ne ilgesnė kaip ik i ________________ .
4. MOKĖJIMO SĄLYGOS
4.1. Užsakovas už suteiktas Paslaugas atsiskaito ne dažniau kaip kartą per mėnesį pagal Užsakovo ir
Paslaugų teikėjo pasirašytus suteiktų paslaugų aktus ir PVM sąskaitą faktūrą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų.
Atsiskaitymo valiuta yra eurai. Mokėjimai atliekami pavedimu per banką.
4.2. Avansinių mokėjimų vykdyti nenumatoma.
4.3. Sutarties kaina nebus keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
2
5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
5. 1. Užsakovo teisės ir pareigos:
5.1.1. gauti visą informaciją apie teikiamas Paslaugas, jų eigą ir rezultatus.
5.1.2. priimti iš Paslaugų teikėjo suteiktų paslaugų aktus ir už juos atsiskaityti.
5.1.3. dėl objektyvių priežasčių pratęsti Paslaugų teikimo terminą, bet ne ilgiau kaip iki 2015-08-28.
5.1.4. priimti sprendimus ir teikti pastabas visais klausimais, kuriuos pateikia Paslaugų teikėjas per per
10 (dešimt) darbo dienų nuo jų gavimo dienos.
5.1.5. priimti iš Paslaugų teikėjo suteiktų Paslaugų aktus ir užjuos apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka.
5.2. Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos:
5.2.1. projekto keitimą atlikti pagal Užsakovo parengtą papildomą projektavimo techninę užduotį.
5.2.2. rengiant tvarkybos darbų projekto „A" laidą, pagrindinius sprendinius derinti su Užsakovu.
5.2.3. tvarkybos darbų projekto „A" laidą rengti vadovaujantis PTR 3.06.01:2007 ..Kultūros paveldo
tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" (nauja redakcija).
5.2.4. užsakyti projekto bendrąją ir specialiąją ekspertizes ir už jas sumokėti.
5.2.5. taisyti projektą, pagal pateiktas ekspertizės pastabas.
5.2.6. gavus ekspertizių išvadas, pateikti Užsakovui 2 (du) parengto tvarkybos darbų projekto „A“ laidos
egzempliorius bei 1 (vieną) egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje.
5.2.7. tinkamai, kokybiškai ir savalaikiai suteikti Paslaugas pagal Sutartį, kad suteiktos Paslaugos atitiktų
Paslaugų priėmimo dieną galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų.
5.2.8. suteikus Paslaugas ar jų dalį, pateikti Užsakovui suteiktų paslaugų aktus bei PVM sąskaitas
faktūras.
5.2.9. tvarkybos darbų projekto „A“ laidos įgyvendinimo metu, nustačius Paslaugų teikėjo klaidas, atlikti
šių klaidų taisymą be papildomo užmokesčio.
5.2.10. parengto techninio projekto „A" laidą Paslaugų teikėjas Užsakovui perduoda pagal dokumentų
perdavimo - priėmimo aktą.
6. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBES
6.1. Nė viena iš Šalių neatsako už dalinį ar pilną prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji laiku
įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
6.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti
apie tai kitą Šalį.
6.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure)
taisyklėse.
7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
7.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja mokėti Užsakovui 0.3 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos
už kiekvieną uždelstą dieną, jei sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti nustatytais terminais, išskyrus atvejus, kai
už laiku neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus Paslaugų teikėjas nėra atsakingas.
7.2. Jeigu Užsakovas neatsiskaito su Paslaugų teikėju ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jis
privalo sumokėti 0,3 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
J
8. KITOS SĄLYGOS
8.1. Užsakovas už suteiktas paslaugas turi teisę sulaikyti mokėjimus, jeigu dėl Paslaugų teikėjo kaltės
atsiliekama nuo projekto parengimo, taisymo ir derinimo terminų.
8.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų raštu informavęs Paslaugų
teikėją nutraukti Sutartį, jeigu Paslaugų teikėjas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba suteikia Paslaugas taip
lėtai, kad jas baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima.
8.3. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų raštu informavęs
Užsakovą, nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų.
8.4. Visi kilę ginčai arba nesutarimai, susiję su Sutartimi ar neaptarti Sutarties sąlygose. Šalių
sprendžiami derybomis.
8.5. Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos
teismuose pagal Užsakovo buveinę.
8.6. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Šalių, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.
9. ŠALIŲ REKVIZITAI IR ADRESAI
Užsakovas: Mokyklos g. 2B. LT-54434, Lapės, Kauno r„ kodas 191245996. LT87 7300 0100 0224
2779, „Svvedbank", AB.
Paslaugų teikėjas: Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, įmonės kodas 110051791,
PVM mokėtojo kodas LT100517917, a.s. LT71 7044 0600 01091525, AB SEB bankas, a. s. LT05 7300 0101
3420 9554, „Svvedbank“. AB, a. s. LT50 4010 0424 0397 4635. AB DNB bankas.
Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijos
klebonas Robertas Gedvydas Skrinskas
VĮ „Lietuvos paminklai“
direktorius Vydmantas Drumsta

 

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

    2015-06-29

Gerb. KPD KTP vyr. specialistei Rymantei Gudienei

 Kopijos:
Kultūros paveldo departamentas

VĮ „Lietuvos paminklai“

Kauno kurija 

DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ (TDPS)

TDPS pabaigoje yra tokie sakiniai:

„PRIDEDAMA: Projektiniai pasiūlymai, kuriems buvo pritarta 2015-04-09 d. (der, Nr. 15-pp-07kr).

PASTABA: KPD KTP sąlygos galioja kartu su suderintais „Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikalus

kodas Kultūros vertybių registre 15871) atraminės sienos tvoros Tvarkybos darbu: restauravimas, remontas, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinu saugojimo) projekto keitimo“ projektiniais pasiūlymais. Šį dokumentą privalu įsegti Tvarkybos darbu projekto byloje.

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygas parengė: KPD KTP vyriausioji specialistė /parašas/  Rymantė Gudienė“

Neturiu ir nežinau kas per projektiniai pasiūlymai. Todėl prieš man pasirašant prašom juos atsiusti, nes jų neturiu.

Pagarbiai Lapių klebonas                                                        Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 

 

 

Per susitikimą Lapėse 2015 07 14 Kauno arkivyskupų Liongino Virbalo, Sigito Tamkevičiaus, vyskupo Kęstučio Kėvalo, Kultūros Paveldo departamento, ,,Lietuvos paminklų“ Kauno vyskupų liepimu atraminės sienos remonto darbus (užsakovo) funkcijas atliks ,,Lietuvos paminklai.“
 

 

From: Laura Kuoraitė <Laura.Kuoraite@vpt.lt>
To: "life@zebra.lt" <life@zebra.lt>
Date: Thu, 16 Jul 2015 16:45:43 +0300
Subject: dėl paklausimo dėl būtinybes parapijai vykdyti viešuosius pirkimus

Laba diena,
Jūs klausėte:
man ekscelencija arkivyskupas liepė pasirašyti sutartį, kurią siunčiu ir darbu organizavimą, kiek aš suprantu pagal sutartį, perima Lietuvos Paminklai.
Tad ar turi prasmę parapijai atskirai organizuoti Viešus pirkimus?


Atsakome:
Kartu su paklausimu pateiktoje 2015 m. birželio 5 d. sutartyje Nr. 4-63-(9.34), 2 p. nurodoma, kad Kultūros paveldo departamentas paveda VĮ “Lietuvos paminklai” vykdyti Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų valdytojo (užsakovo) funkcijas ir suteikti su šiais darbais susijusias projektavimo ir inžinerines paslaugas.
Jei Jūsų parapija yra perkančioji organizacija (atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 4 straipsnyje nurodytus perkančiosios organizacijos požymius), bet kokias įsigyjamas prekes, paslaugas ar darbus ji turi įsigyti vykdydama viešuosius pirkimus, o ne pavedimo sutarčių pagrindu.
Viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuoja VPĮ ir perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės. Viešieji pirkimai gali būti nevykdomi tik išimtiniais atvejais, kurių baigtinį sąrašą nustato VPĮ 10 straipsnis – jei nei vienos iš jame nurodytų išimčių nėra, turi būti atliekamos viešojo pirkimo procedūros. Vertindami VPĮ 10 straipsnyje nurodytas išimtis, nematome pagrindo teigti, jog kuri nors paklausime nurodytu atveju galėtų būti taikoma.
Jei Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija yra perkančioji organizacija, o bažnyčia su priklausiniais laikytina Jūsų parapijos atsakomybei priskirtu objektu, dėl projektavimo, inžinerinių ar bet kokių kitų paslaugų ar darbų turėjo būti vykdomas viešasis pirkimas.
Pažymėtina, kad arkivyskupo ar kitų asmenų sprendimai negali panaikinti VPĮ nustatytų pareigų perkančiajai organizacijai. Iš paklausime nurodytos informacijos neaišku, kokiu pagrindu buvo sudaryta kartu su paklausimu pateikta 2015 m. birželio 5 d. sutartis Nr. 4-63-(9.34), kurioje Kultūros paveldo departamentas paveda VĮ “Lietuvos paminklai” vykdyti Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų valdytojo (užsakovo) funkcijas ir suteikti su šiais darbais susijusias projektavimo ir inžinerines paslaugas
Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, jei nėra kitų, paklausime nenurodytų aplinkybių, galinčių turėti įtakos situacijos vertinimui, manome, kad jei Jūsų parapija yra perkančioji organizacija, ji turėjo vykdyti viešąjį pirkimą sutartyje nurodytoms paslaugoms.
Jei kiltų daugiau klausimų, maloniai prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.
Pagarbiai  Laura Kuoraitė
Mokymų ir konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
Kareivių g.1, LT-08221 Vilnius, Tel. (8 5) 219 7049, El. p. Laura.Kuoraite@vpt.lt  www.vpt.lt


VALSTYBĖS ĮMONĖ „LIETUVOS PAMINKLAI“
Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijai 2015-07-17)   Nr. (1.13-6)1-850
DĖL SUTARTIES PASIRAŠYMO
Vadovaudamiesi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir
VĮ „Lietuvos paminklai“ 2015-05-19 Papildomu susitarimu Nr. 3-10 dėl 2015-02-24 Pavedimo
sutarties Nr. 3-2. teikiame pasirašyti sutartj dėl Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, Kauno r.
(15871), atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų projekto keitimo ir tvarkybos: restauravimo,
remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų
saugojimo) darbų.
Prašome sutartį pasirašyti ir Kauno arkivyskupijos kurijos. Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos bei VĮ „Lietuvos paminklai“ egzempliorius su jų
specialistų vizomis grąžinti mums.
PRIDEDAMA. 4 lapai, 4 egz.
Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių  /parašas/ Valentinas Šimas
O. Trumpienė, tel. (8 5) 273 1029, faks. (8 5) 272 4054. ei. p. o.trumpienerailpaminklai.lt
 


2015-06-05 sutarties Nr. 4-63-(9.34.) pakeitimo
SUTARTIS
2015 m.  liepos 16 d. Nr. 4-86-(9.34.)16-86
Vilnius
Lapių šv. Jono Krikštytojo parapija (toliau - Parapija), atstovaujama klebono Roberto
Gedvydo Skrinsko, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - Kultūros
paveldo departamentas), atstovaujamas direktorės Dianos Varnaitės, veikiančios pagal Kultūros
paveldo departamento nuostatus, ir valstybės įmonė „Lietuvos paminklai” (toliau - Vį „Lietuvos
paminklai"), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio direktorių Valentino Šimo,
veikiančio pagal įmonės įstatus, vadovaudamiesi 2015-06-05 sutarties Nr. 4-63-(9.34.) 10 punktu,
susitarė:
1. Pakeisti Lapių šv. Jono Krikštytojo parapijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos ir Vį ..Lietuvos paminklai" 2015-06-05 sutartį Nr. 4-63-(9.34.) ir ją išdėstyti nauja
redakcija:
„Kauno arkivyskupijos kurija (toliau - Kurija), atstovaujama arkivyskupo metropolito
Liongino Virbalo SJ, Lapių šv. Jono Krikštytojo parapija (toliau - Parapija), atstovaujama klebono
Roberto Gedvydo Skrinsko, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau -
Kultūros paveldo departamentas), atstovaujamas direktorės Dianos Varnaitės, veikiančios pagal
Kultūros paveldo departamento nuostatus, ir valstybės įmonė „Lietuvos paminklai” (toliau - VĮ
„Lietuvos paminklai"), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio direktorių Valentino
Šimo, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarė šią sutartį (toliau - Sutartis).
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
L Sutarties objektas - Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, Kauno r. (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 15871), atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų projekto keitimas ir
tvarkybos: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių
įrengimo ir neatidėliotini saugojimo) darbai; objekto valdytojas - Lapių šv. Jono Krikštytojo
parapija.
2. Kauno arkivyskupijos kurija paveda, o VĮ „Lietuvos paminklai", vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų,
Lietuvos Respublikos statybos įstatymais. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų galiojančių
teisės aktų normomis, įsipareigoja atlikti Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, Kauno r„ atraminės
sienos tvoros tvarkybos darbų projekto keitimą ir vykdyti tvarkybos: restauravimo, remonto ir avarijos
grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo) darbų
valdytojo (užsakovo) funkcijas bei suteikti su šiais darbais susijusias projektavimo ir inžinerines
paslaugas.
3. Kultūros paveldo departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultūros paveldo įstatymo 5 str. 10 d. 4 p.. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso XXXVI skyriaus
nuostatomis paveda, o VĮ „Lietuvos paminklai”, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
2 psl.
kultūros paveldo apsaugos, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, Lietuvos Respublikos statybos
įstatymais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų galiojančių teisės aktų normomis,
įsipareigoja vykdyti Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios. Kauno r., atraminės sienos tvoros tvarkybos
darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo
ir neatidėliotinų saugojimo) darbų valdytojo (užsakovo) funkcijas ir suteikti su šiais darbais susijusias
projektavimo ir inžinerines paslaugas.
II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI, MOKĖJIMO TERMINAI IR SĄLYGOS
4. Kultūros paveldo departamentas:
4.1. įsipareigoja:
4.1.1 .vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015-05-05 įsakymu
Nr. ĮV-283 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. {V-103
„Dėl Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto Sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros
srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo 2015 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo“ skirti 47 309 Eur
šios Sutarties 1 punkte nurodytiems Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos tvoros
tvarkybos: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių
įrengimo ir neatidėliotiniems saugojimo) darbams atlikti;
4.1.2. kontroliuoti Sutarties 1 punkte nurodytų atraminės sienos tvoros tvarkybos:
restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir
neatidėliotinų saugojimo) darbų įgyvendinimą ir šiems darbams skirtų lėšų panaudojimą.
4.2. patvirtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų
pajamų ir išlaidų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d.
įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų
klasifikacijos patvirtinimo“, Kultūros paveldo departamento skiriamos lėšos priskiriamos ekonominės
klasifikacijos kodui 2.8.1.1.1.2 „Kitiems einamiesiems tikslams“.
5. Kurija įsipareigoja:
5.1. Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų projekto
keitimui ir tvarkybos: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių
priemonių įrengimo ir neatidėliotini saugojimo) darbams skirti 100 000 Eur, kurie kooperuojami su
Kultūros paveldo departamento skirtomis lėšomis objektui išsaugoti;
5.2. už Sutarties 1 punkte nurodyto objekto Kurijos finansuojamos dalies atliktą projekto
keitimą ir tvarkybos: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių
priemonių įrengimo ir neatidėliotini saugojimo) darbus bei suteiktas valdytojo (užsakovo) funkcijas ir
su šiais darbais susijusias projektavimo ir inžinerines (techninės priežiūros, projekto vykdymo
priežiūros, ekspertizės) paslaugas apmokėti per penkiolika darbo dienų pagal VĮ „Lietuvos paminklai“
pateiktas PVM sąskaitas faktūras ir atliktų darbų aktus;
5.3. iš šios Sutarties 5.1 punkte numatytų lėšų už Kurijos finansuojamos dalies valdytojo
(užsakovo) funkcijas mokėti VĮ „Lietuvos paminklai“ 7,5 procento, už techninės priežiūros paslaugas -
2 procentus ir už projekto vykdymo priežiūrą - 1,4 procento nuo tvarkybos: restauravimo, remonto ir
avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotini saugojimo) darbų
kainos;
6. Parapija įsipareigoja:
3 psl.
6.1. užtikrinti užsakovo ir rangovo patekimą j objektą projekto keitimui ir atraminės sienos
tvoros tvarkybos: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių
įrengimo ir neatidėliotiniems saugojimo) darbams atlikti, derinti rangos darbų atlikimo grafikus, vizuoti
atliktų darbų aktus;
7. VĮ „Lietuvos paminklai“ įsipareigoja:
7.1. atlikti šios Sutarties 1 punkte nurodyto objekto projekto keitimą ir vykdyti atraminės
sienos tvoros tvarkybos: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių
priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo) darbų valdytojo (užsakovo) funkcijas, suteikti su šiais
darbais susijusias projektavimo ir inžinerines paslaugas bei užtikrinti, kad pagal šią Sutartį
finansuojamas projekto keitimas ir atraminės sienos tvoros tvarkybos: restauravimo, remonto ir avarijos
grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotini saugojimo) darbai pagal
2015 m. skirtus asignavimus būtų atlikti iki 2015 m. gruodžio 10 d.;
7.2. užtikrinti, kad būtų atlikta Sutarties 1 punkte nurodyto objekto fotofiksacija prieš darbų
pradžią, darbų metu ir baigus darbus. Nuotraukas, prieš tai pateikus Kultūros paveldo departamentui,
patalpinti internetinėje svetainėje www.lpaminklai.lt;
7.3. iki einamųjų metų paskutinės darbo dienos rangovams nesumokėtas valstybės biudžeto
lėšas per kitų metų 5 (penkias) darbo dienas grąžinti pagal priklausomybę į Kultūros paveldo
departamento biudžetinių lėšų sąskaitą.
III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
8. Kurijos ir VĮ „Lietuvos paminklai“ tarpusavio atsakomybės sąlygos:
8.1. Kurija, dėl savo kaltės laiku neapmokėjusi VĮ „Lietuvos paminklai“ už suteiktas
paslaugas pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras, moka VĮ „Lietuvos paminklai“ 0,03 (tris šimtąsias)
procento delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos;
8.2. VĮ „Lietuvos paminklai“ iš Kurijos negavusi per 60 (šešiasdešimt) dienų lėšų už
suteiktas paslaugas, įspėjusi Kuriją, gali sustabdyti paslaugų vykdymą iki apmokėjimo gavimo dienos;
8.3. už šios Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą VĮ „Lietuvos paminklai“ privalo
sumokėti Kurijai 1 procento dydžio baudą, skaičiuojant nuo Kurijos finansuojamos dalies ginčijamos
paslaugų kainos bei atlyginti kitus nuostolius, atsiradusius dėl jos kaltės.
9. Kultūros paveldo departamento ir VĮ „Lietuvos paminklai“ tarpusavio įsipareigojimams
ir atsakomybei pagal šią Sutartį, VĮ „Lietuvos paminklai" įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir
Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka)
įgyvendinimo 2015 metų programos Kultūros paveldo departamento finansuojamos dalies tvarkybos
darbų valdytojo (užsakovo) funkcijas ir teikiant su šia dalimi susijusias projektavimo ir inžinerines
paslaugas, taikomos tarp Kultūros paveldo departamento ir VĮ „Lietuvos paminklai“ sudarytos 2015 m.
vasario 24 d. Pavedimo sutarties Nr. 3-2 nuostatos.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Šalims žinotina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto
svetainėje paskelbtu sąrašu (www.finmin.lt/web/finmin/vsakis/schema):
4 psl.
10.1. Kauno arkivyskupijos kurija nėra viešojo sektoriaus subjektas;
10.2. Lapių šv. Jono Krikštytojo parapija nėra viešojo sektoriaus subjektas;
10.3. Kultūros paveldo departamentas yra viešojo sektoriaus subjektas;
10.4. V ĮL ietu v o s paminklai" nėra viešojo sektoriaus subjektas.
11. Atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, kurios trukdo vykdyti ar
padaro neįmanoma šios sutarties įvykdymą, šalys turi informuoti viena kitą per 2 darbo dienas nuo šių
aplinkybių atsiradimo.
12. Ginčus dėl sutarties vykdymo šalys sprendžia tarpusavio konsultacijose, o nepavykus -
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
13. Sutartis gali būti keičiama, papildoma arba nutraukiama Sutarties šalims susitarus raštu.
14. Sutarties terminas: pradžia - Sutarties pasirašymo diena, pabaiga - 2015 m. gruodžio
10d.
15. Ši Sutartis surašyta 4 egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai.
16. Šalių rekvizitai:
Kauno arkivyskupijos kurija - Rotušės a. 14a, LT-44279. Kaunas, kodas 190954165,
tel. (8 37) 40 90 26, a.s. LT88 7044 0600 0316 3642, AB SEB bankas.
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija - Mokyklos g. 2B, LT-54434, Lapės, Kauno r.,
kodas 191245996, LT87 7300 0100 0224 2779, „Swedbank", AB.
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos - Šnipiškių g. 3, LT-09309,
Vilnius, kodas 188692688, tel. (8 5) 273 4256, a.s. LT817300010002457742, „Swedbank“, AB.
VĮ „Lietuvos paminklai“- Šnipiškių g. 3. LT-09309, Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, įmonės
kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT 100517917, a.s. LT717044060001091525, AB SEB
bankas, a. s. LT05 7300 0101 3420 9554, „Svvedbank“, AB, a. s. LT50 4010 0424 0397 4635,
AB DNB bankas.
Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Robertas Gedvydas Skrinskas
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė
VĮ „Lietuvos paminklai" direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių Valentinas Šimas


2015 08 14  d. el. paštas: ,,Sveiki, informuoju, kad atiduotas ekspertuoti pagal Statytojo pateiktas projektavimo sąlygas parengtas Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų projektas, atsižvelgiant į 2015 02 27 įvykusios griūties padarinius.
Pagarbiai Vytautas Aleška“.

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA 2015-08-28
KAUNO r. SAVIVALDYBEI
Per Lapių bažnyčios techninės priežiūros patikrinimą 2015 m. birželio 12 d., kurį atlikos KRS statinių naudojimo priežiūros aplinkos skyriaus vyr. specialistė Jurgita Šarapovienė, Lapių seniūnas Rimantas Stankus, dalyvaujant Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojai Rūtai Černiauskienei buvo nurodyta iš svarbesnių dalykų: „Šalinti pastebėtus statinio būklės defektus, organizuoti statinio remonto (rekonstravimo) klausimą, kad nekeltų grėsmės aplinkiniams, sutvarkyti statinio sienų mūro įtrūkimus, sutvarkyti pamatus, sutvarkyti nuogrindas ...“
Kadangi Lapių bažnyčia yra XVII a. pradžios kultūros paminklas, saugomas valstybės, dėl minėtų darbų tariausi su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktore Diana Varnaitė. Diana Varnaitė patikino, kad tokie darbai turi būti daromi pagal valstybės saugomų objektų tvarkybos ir priežiūros reglamentą. Savavališkai aš nieko negaliu daryti.
Šiuo metu pavesta uab „Lietuvos paminklams“ padaryti projektą, kurio A variante buvo numatyta ir pamatų tvirtinimas bei organizuoti darbus. Sutvirtinus pamatus, t.y. pašalinus skilimo priežastį, bus sutvarkyti įtrūkimai.
Dėl nuogrindų kai kurie paveldosaugininkai ragina jas iš viso pašalinti. Tai ką daryti? Tam reikia tyrimų, ekspertizių, projektų ir viskas atsiremia į finansinį parapijos pajėgumą.
Kai jau esu rašęs, parapija išleido Lapių bažnyčios gelbėjimo nuo sugriuvimo, restauravimo ir priežiūros darbams daugiau pinigų, nei bet kuri kita Kauno r. parapija. Neatsisako nuo priežiūros darbų ir ateityje.
Pagarbiai Lapių klebonas Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas
 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Kauno teritoriniam padaliniui
VĮ „Lietuvos Paminklai“
PRAŠYMAS
2015-08-31
Prašau skirti lėšų Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus atraminės sienos tvoros tęstiniams tvarkybos darbams 2016 m.
Klebonas Robertas Gedvydas Skrinskas
 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
LR Vyriausybės kanceliarijai
PRAŠYMAS
2015-09-01
Prašau skirti lėšų Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus atraminės sienos tvoros tęstiniams tvarkybos darbams 2016 m.
Persiunčiu parašytą raštą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniam padaliniui.
Klebonas Robertas Gedvydas Skrinskas
 

 

VYRIAUSYBES KANCLERIS
Kultūros ministerijai
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros
ministerijos
Ministro Pirmininko pavedimu prašome kartu  išnagrinėti, paieškoti galimybių skirti lėšų ir apie rezultatus informuoti Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapiją ir Vyriausybės kanceliariją.
2015- 09- 07
23- 3061                    Alminas Mačiulis

 

 

PRITARIMAS
LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 15871) ATRAMINĖS SIENOS TVOROS TVARKYBOS DARBŲ: RESTAURAVIMO, REMONTO IR AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO IR NEATIDĖLIOTINŲ SAUGOJIMO) DARBŲ „A“ LAIDOS PROJEKTUI
2015 m. rugsėjo mėn. 10 d. Nr.
Lapės
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014-05-13 įsakymu Nr. ĮV -341
patvirtinto Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 ..Kultūros paveldo tvarkylius darbu
projektu rengimo taisyklės” 19 punktu ir atsižvelgdamas i UAB ..Statybos projektu ekspertizės
centras" 2015-09-10 bendrosios ekspertizės akto Nr. 439-204A( 15) I 2015 išvadą.
tvirtinu Lapių Š\. Jono Krikšte toj o bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos darbų: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo
(apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo) darbų ..A" laidos projektą su šiais
skaičiuojamosios kainos rodikliais:
Bendra statybos skaičiuojamoji kaina
(2015 m. kovo mėn. kainomis) - 446.27 tūkst. Eur.
Iš jos - statybos montavimo darbai - 319.95 tūkst. Eur,
Kitos išlaidos - 37.76 tūkst. Eur,
Projektavimo inžinerinės paslaugos - 47.99 tūkst. Eur.
Užsakovo rezervas - 40.57 tūkst. Eur.
Klebonas kun. Robertas Skrinskas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius, tel. (8 5) 219 3400, faks. (8 5) 262 3120, el. p. dmm@lrkm.lt.

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui 2015-09-15 Nr. S2 2406
kunigui Robertui Gedvydui Skrinskui Į 2015-09-07 Nr. 23-3061
Mokyklos g. 2 b, Lapės, Kauno r.
Kopija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS ŠVENTORIAUS ATRAMINĖS
SIENOS TVOROS TĘSTINIŲ TVARKYBOS DARBŲ 2016 METAIS
Kultūros ministerija, susipažinusi su 2015 m. rugsėjo 7 d. Vyriausybės kanclerio pavedimu
Nr. 23-3061 dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos kreipimosi skirti lėšų bažnyčios šventoriaus
atraminės sienos tvoros tęstinių tvarkybos darbų finansavimui, informuoja, kad valstybės biudžeto
asignavimus, skiriamus kultūros paveldo objektų tvarkybai, administruoja Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - KPD) per įvairias programas.
Lietuvos katalikų bažnyčiai priklausančių objektų tvarkybos darbai (tame tarpe ir avarinės
būklės likvidavimas) finansuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartimi
dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje. KPD kartu su Lietuvos Vyskupų Konferencija
kiekvienais metais rengia Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo
švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programos (toliau - Šv. Sosto programa) projektą. Pagal
šį projektą finansuojamų sakralinių objektų sąrašas sudaromas remiantis atitinkamų vyskupijų
vyskupų pasiūlytais svarbiausiais/prioritetiniais objektais. Programos projektas teikiamas tvirtinti
Dvišalei nuolatinei komisijai, sudarytai iš Lietuvos Vyskupų Konferencijos, Kultūros ministerijos ir
KPD atstovų.
Informuojame, kad Dvišalės nuolatinės komisijos posėdis, kuriame bus svarstomas 2016 m.
Šv. Sosto programos projektas, planuojamas 2015 m. lapkričio mėnesį.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Kultūros ministerija siūlytų Lapių Šv. Jono Krikštytojo
parapijai parengti tikslią paraišką ir, gavus Kauno arkivyskupijos pritarimą, teikti KPD Kauno
teritoriniam padaliniui prašymą dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus atraminės
sienos tvoros tęstinių tvarkybos darbų finansavimo. Tokiu būdu ši bažnyčia 2016 metais galėtų
gauti dalį reikalingos paramos jos tolesniam tvarkymui per Šv. Sosto programą.
R.Senapėdis, (8 5) 219 3460, romanas.senapedis@lrkm.lt

2015 10 05 Kauno Kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas informavo, kad Kauno r. Savivaldybė praėjus 6 mėnesių terminui dėl ekstremalios situacijos likvidavimo, Lapių reikalą perdavė Vyriausybės komisijai. Prašė informuoti kokie darbai atlikti. Buvo pateiktas toks raštas.

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
2015-10-05
Jo Prakilnybei Mons. Adolfui Grušui
DĖL LAPIŲ ATRAMINĖS SIENOS
2015 07 14 Kauno vyskupų sprendimu atraminės sienos remonto darbus (užsakovo) funkcijas atliks VĮ ,,Lietuvos paminklai.“
Per tą laiką VĮ ,,Lietuvos paminklai“ parengė ir suderino projektą, atliko projekto ekspertizę, pateikė darbų pasiūlymą Viešiesiems pirkimams. Buvo paskelbtas konkursas.
Kaip šiandien informavo VĮ ,,Lietuvos paminklai“ direktoriaus pavaduotojas Vytautas Aleška yra gauti keli darbų atlikimo pasiūlymai ir jie nagrinėjami.
Pagarbiai
Lapių klebonas Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL KAUNO RAJONO LAPIŲ SENIŪNIJOJE ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS
TERITORIJOJE EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS ATŠAUKIMO
2015 m. lapkričio  18 d . Nr. ĮS 2149
Kaunas
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio
7 punktu, ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl ekstremaliųjų situacijų
skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 6, 7 punktais ir atsižvelgdamas į Kauno rajono
savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos 2015-11-17 protokolą Nr. 7:
1. Atšaukiu Kauno r. Lapių šen. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir dalies kapinių
teritorijos ekstremaliąją situaciją.
2. P a v e d u:
2.1. Robertui Skrinskui, Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui, renginius bažnyčioje
riboti.
2.2. UAB „Struktūra“ užtikrinti darbų saugą, vykdyti darbus pagal pasirašytą sutartį
su VĮ „Lietuvos paminklai“ ir patvirtintą darbų vykdymo grafiką.
2.3. Nurodymus skelbti vietos spaudoje ir Savivaldybės tinklalapyje.
Administracijos direktorius Ričardas Pudževelis
Parengė
R Cibulskienė
2015-11-17

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA  
2015-12-17

Kauno rajono savivaldybės Administracijos Direktoriui

Ričardui Pudževeliui

PRAŠYMAS 

Prašome nurodyti, kada galima pradėti pamaldas Lapių bažnyčioje.

Pagarbiai, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas     

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
2015-12-21/ Nr. SD -3107
Į 2015-12-17 ir 2015-12-18 prašymus
Klebonui kun. R. Skrinskui
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija Mokyklos g. 2 B, Lapių mst, LT 54434  Kauno r.
Kopija Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio skyriaus vedėjui Svaigedui Stoškui Rotušės a. 29, LT-44001 Kaunas
DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Atsižvelgdami į Jūsų 2015 m. gruodžio 17 d. ir gruodžio 18 d. prašymus, Kauno r.
savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. ĮS-2149 „Dėl Kauno
rajono Lapių seniūnijoje Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios teritorijoje ekstremalios situacijos
atšaukimo“, informuojame, kad negalime nurodyti kokius renginius ir kada Jums rengti - tai nėra
savivaldybės kompetencija.
Tokius klausimus turėtumėte spręsti kartu su Kauno Arkivyskupijos kurija, UAB
„Struktūra“, VĮ „Lietuvos paminklai“ ir Lapių šen. bendruomene.

Administracijos direktorius Ričardas Pudževelis
Irena Bertašiūtė, (8 37) 30 55 83,
Rūta Černiauskienė, (8 37) 30 55 84.

 

KAUNO RAJONO LAPIŲ SENIŪNIJOS ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (15871)
ATRAMINĖS TVOROS TVARKYBOS DARBŲ
PROTOKOLAS
2015 12 09
Lapės
Posėdis įvyko 2015 12 09 d. 14:00 vai.
Posėdžio pirmininkas Vytautas Aleška
Posėdžio sekretorė Asta Naureckaitė
Dalyvių sąrašas pridedamas.
DARBOTVARKĖ: Dėl Lapių Sv. Jono Krikštytojo bažnyčios archeologinių radinių.
SVARSTYTA: Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios archeologinių radinių įtaka tolimesniems
tvoros tvarkybos darbams.
Asta Naureckaitė pasitarimo pradžioje dalyvius informavo, kad yra gautas VĮ „Lietuvos
paminklai“ 2015-11-20 raštas Nr. (1.13-7)1-1697, kuriame nurodoma, kad Lapių bažnyčios
šventoriaus tvarkybos darbų metu, vykdant archeologinius žvalgomuosius tyrimus, aptiktos
laidojimo kriptos ir kapai. VĮ „Lietuvos paminklai“ prašo inicijuoti Lapių bažnyčios naujai aptiktų
kultūros paveldo vertingųjų savybių nustatymą ir susidariusios situacijos aptarimą. Priminė, kad
archeologas Vismantas Muralis yra parengęs dalinę archeologinių žvalgymų pažymą apie atliktus
archeologinius žvalgymus Lapių bažnyčios šventoriuje drenažo vietoje, kurioje konstatuoja, kad
kitų šventoriuje numatomų žemės kasimo darbų metu yra privalomi detalūs archeologiniai tyrimai.
Vytautas Aleška informavo apie esamą padėtį, ir todėl kyla klausimas, kad reikės atlikti
detaliuosius archeologinius tyrimus, kurių rezultatai gali iššaukti parengto ir suderinto atraminės
sienos tvoros tvarkybos darbų projekto sprendinių keitimą. Paaiškino, kad projekto sprendinių
keitimo pagrindas bus archeologinių tyrimų išvados, svarbiausia konstruktoriui reikia žinoti
konkrečias projektavimo sąlygas.
Rytis Gaulė paklausė, ką daryti su kontraforsais.
Mindaugas Mačiulis informavo, kad pirmiausiai reikia žinoti, koks bus kasamas gylis prie
kontraforsų, reikia derintis prie sprendinių.
Audrius Matjošaitis mano, kad konstruktorius kartu su projekto vadove turi aptarti darbų apimtis
ir jas pateikti archeologui.
Mindaugas Mačiulis paaiškino, kad reikia turėti konkrečius taškus dėl kasimo prie kontraforsų.
Mano, kad jei bus atliekami šventoriaus detalūs archeologiniai tyrimai, prie pamatų turi būti
atliekami archeologiniai žvalgybiniai tyrimai. Svarbus klausimas išlieka dėl įskilusio zakristijos
sienos kampo.
Mindaugas Mažeika mano, kad jei archeologams reikės kastis iki bažnyčios pamatų lygio, tai
nebus blogai, tačiau jei jie kasis po bažnyčios pamatais, situacija nebus gera.
Juozas Lingvevičius iškėlė drenažo įrengimo klausimą, paklausė, kur įrengti drenažo išleidimą.
Pasiūlė atliekant archeologinius tyrimus ištirti teritoriją prie tvoros.
Klebonas Gedvydas Skrinskas iškėlė klausimą dėl lėšų.
v
Andrejus Žukauskas informavo, kad Kauno rajono savivaldybė lėšas skiria ne atskirai parapijoms,
bet Vilkaviškio ir Kauno vyskupijoms, kurios savo nuožiūra nusprendžia, kuriai bažnyčiai lėšas
skirti.
Asta Naureckaitė paklausė, iki kada turi būti atlikti bažnyčios tvoros tvarkybos darbai.
Vytautas Aleška informavo, kad iš šiais metais skirto finansavimo darbai yra atlikti.
Asta Naureckaitė paklausė, ar nereikės atlikti papildomai istorinių tyrimų.
Vytautas Aleška informavo, kad istoriniai tyrimai bus papildomai atlikti, jei tai bus numatyta
projekto keitimo sąlygose.
Mindaugas Mačiulis informavo, kad archeologinių tyrimų išvados bus tik vasarą, nes tyrimus
galima pradėti tik kovo mėnesį, o darbai gali užtrukti apie tris - keturis mėnesius.
Vytautas Aleška informavo, kad projekto keitimas gali būti įgyvendinamas tik esant detaliųjų
archeologinių tyrimų išvadoms.
Rytis Gaulė pažymėjo, kad viskas priklauso nuo konstruktoriaus, jis turi pasakyti, ką bus galima
daryti 2016 m.
Vytautas Aleška mano, kad jei bus skirtos lėšos ir atlikti detalieji archeologiniai tyrimai, 2016
metais būtų galima atlikti zakristijos pamatų, tvoros, kontraforsų pamatų stiprinimą, įrengti dalį
drenažo.
NUTARTA:
1. Būtina 2016 metais atlikti detalius archeologinius tyrimus.
2. Projekto vadovė kartu su archeologu iki 2015 -12-18 turi aptarti detalių archeologinių tyrimų
apimtis ir tyrinėjimų užduotį.
3. Archeologas Mindaugas Mačiulis darbų sąmatą parengs iki 2016-01 -06.
4. Atlikus detalius archeologinius tyrimus, bus sprendžiamos projekto keitimo apimtys.
5. Esant būtinumui, numatyti gamybinius pasitarimus trečiadieniais.
Posėdžio pirmininkas Vytautas Aleška
Posėdžio sekretorė Asta Naureckaitė

 

Įvykio sienos griūties Bažnyčios gelbėjimo Kronika:
1. 2015-02-27 vakare 15:40 val. klebonas pastebėjo nugriuvusią mūrinę atraminę šlaito sieną ir tvorą ( apie 10 m) iš pietų pusės. Pakvietė tech. prižiūrėtoją V. Kantautą. Šis paprašė inž. Joną Girkontą iš Domeikavos nuvykti į Kauną ir nupirkti STOP juostą, ką šis ir padarė ir atvežė į Lapes, apjuosė avarijos vietą. Kaip sakė Steponas Linkevičius jis jau tos dienos rytą matę avariją ir per pietus grįždamas iš Kauno informavo Lapių seniūną Rimantą Stankų.
2. Apžiūra. 2015-02-28 šeštadienį 11 val. atvyko klebonas, Kauno r. savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis, seniūnas R. Stankus ir iš Kauno KPD skyriaus Asta Naureckaitė.
3. VIETINĖ KOMISIJA. (Sukviesta Lapių tech. priž. inž. V. Kantauto.) 2015-03-02 pirmadienį Lapėse 11 val. atvyko daug atstovų iš įvairių institucijų: R. Pudževelis, seniūnas, klebonas, tech. prižiūrėtojas V. Kantautas, Asta Naureckaitė, Lietuvos paminklų direktorius ir pavaduotojas, Geofirmos direktorius ir pavaduotojas, iš KPD, savivaldybės ir kt.
4. SAVIVALDYBĖS KOMISIJA. 2015-03-09 Kauno rj. Savivaldybėje vyko Savivaldybės komisijos posėdis. Dalyvavo Komisijos pirmininkas Kęstutis Povilaitis su gausia savivaldybės komanda, arkivysk. S. Tamkevičius, ekspertas Jurgis Ražaitis, klebonas R. Skrinsakas, inž. V. Kantautas, Geividas Narvalaitis ir kt. Nutarta kviesti EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJĄ.
5. DETALI APŽIŪRA (Sukviesta Lapių tech. priž. inž. V. Kantauto.) 2015-03-10.
6. SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJA. 2015-03-12 paskelbė ekstremalią situaciją. Uždaroma Lapių bažnyčia.
7. SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJA. 2015-04-09 koreguoto projekto pristatymas.
8. Kultūros paveldo Departamentas. Pasitarimas. 2015-04-02
9. Kultūros paveldo Departamentas. Pasitarimas. 2015-04-13
10. LAPIŲ PARAPIJA. Statinio neeilinės apžiūros Komisija 2015-05-29
11. LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA. PASITARIMAS DĖL LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS
ATRAMINĖS SIENOS TVOROS AVARINĖS BŪKLĖS LIKVIDAVIMO 2015-06-05
12. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS POSĖDIS. 2015-06-09
13. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA. Statinio apžiūra 2015-06-12
14. Kauno vyskupų, Kultūros Paveldo departamento, ,,Lietuvos paminklų“, Lapių klebono susitikimas Lapėse 2015 07 15. Kauno vyskupų sprendimu atraminės sienos remonto darbus (užsakovo) funkcijas atliks ,,Lietuvos paminklai.“
16.  uab LIETUVOS PAMINKLAI (
Vytautas Aleška) 2015 08 14 informavo, kad parengtas projektas perduotas ekspertuoti.
17.  VĮ  LIETUVOS PAMINKLAI (
Vytautas Aleška) 2015 09 10 informavo, kad  projektui pritarė ekspertai.
18. 2015 09 21 Lapėse renkasi darbų atlikimo konkursantai.
19. VĮ  LIETUVOS PAMINKLAI (
Vytautas Aleška) 2015 10 05 informavo, kad yra gauti keli darbų atlikimo pasiūlymai ir jie nagrinėjami.


 SPAUDA apie Lapes 2015 m.:

http://www.15min.lt/naujiena/laisvalaikis/ivairenybes/kauno-rajono-lapiu-baznycia-garma-i-praraja-61-487987
http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/lapiu-klebonas-saukiasi-pagalbos-gali-sugriuti-visa-baznycia.htm
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kauno-rajone-sugriuvo-nuo-slaito-nuslinko-baznycios-tvora-56-488033
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-02-28-vel-iskilo-gresme-lapiu-baznyciai/128013
http://aidas.us/kauno-rajono-lapiu-baznycia-garma-i-praraja/
http://kaunas.kasvyksta.lt/2015/02/28/rajonas/lapese-nuo-slaito-nuslinko-tvora/#
http://www.alfa.lt/straipsnis/49811964/lapiu-baznyciai-iskilo-gresme
http://kauno.diena.lt/galerijos/vaizdai/lapiu-baznycios-slaitas-678166
http://www.delfi.lt/fotogalerijos/dvejus-metus-galvojo-ka-daryti-istorine-pakaunes-baznycia-pradejo-griuti.d?id=177946
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/istorine-pakaunes-baznycia-paliko-likimo-valiai-pradejo-griuti.d?id=67323178
http://lt.radiovaticana.va/news/2015/02/28/lietuvos_spaudos_apžvalga_(vasario_28_d)/1126318
http://www.regionunaujienos.lt/del-griuvancios-lapiu-baznycios-tvoros-tikimasi-vyriausybes-paramos/
http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/ar-slenkantis-slaitas-nesugriaus-baznycios-678616
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/ar-slenkantis-slaitas-nesugriaus-baznycios-678616
Ūkininko patarėjas 2015- 03 - 07 http://ukininkopatarejas.lt/neatlikti-restauratoriu-darbai-pranasauja-lapiu-baznycios-griuti
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/prieme-sprendima-del-pavojuje-atsidurusios-lapiu-baznycios.d?id=67419312
http://bustas.lrytas.lt/nekilnojamasis-turtas/kauno-rajone-baznycios-sventorius-paskelbtas-ekstremalia-zona.htm?p=2
http://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/95692/lapiu_baznycios_sventorius_paskelbtas_ekstremalia_zona
http://kaunas.kasvyksta.lt/2015/03/13/rajonas/lapiu-baznycios-sventorius-paskelbtas-ekstremalia-zona/
http://www.statybunaujienos.lt/naujiena/Lapiu-baznycios-sventorius-paskelbtas-ekstremalia-zona/3587
http://www.alfa.lt/straipsnis/49817853/lapiu-baznycios-sventorius-paskelbtas-ekstremalia-zona
http://lt.radiovaticana.va/news/2015/03/14/lietuvos_spaudos_apžvalga_(kovo_14_d)/1129439
http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/ar-tinkamai-tvarkomas-pakaunes-paveldas-689482
http://www.kamane.lt/Spaudos-atgarsiai/Architektura/Ar-tinkamai-tvarkomas-pakaunes-paveldas
http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/tvoros-remontui-praso-milijono-691669
http://www.daily.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/tvoros-remontui-praso-milijono-691669
http://kaunas.kasvyksta.lt/2015/06/09/rajonas/negavus-pakankamai-lesu-lapiu-baznycios-tvorai-dali-jos-bus-siekiama-isbraukti-is-paveldo/
http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/lapiu-baznycios-tvora-milijono-euru-nesulauks-695150

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/nerimsta-aistros-del-lapiu-baznycios-tvoros-pinigu-nera-o-remontuoti-reikia-56-509455
Foto: http://www.15min.lt/galerija/lapiu-baznycios-prieziura-ivertino-specialistai-65498#galerija/65498/1459976
http://www.15min.lt/galerija/lapiu-baznycia-grius-ar-negrius-41304#galerija/41304/840898
http://bustas.lrytas.lt/nekilnojamasis-turtas/kleboniju-kontrastai-dvasininku-namai-ir-stebina-ir-siurpina.htm

http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/atsaukta-ekstremali-padetis-del-lapiu-baznycios-tvoros-720773
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/kaune-pradetas-lapiu-baznycios-tvoros-tvarkymas.htm

VIDEO:

http://tv.lrytas.lt/?id=14253076081425157884
http://www.alfa.lt/straipsnis/49811964/lapiu-baznyciai-iskilo-gresme
Lapių bažnyčia iš paukščio skrydžio
http://www.videopasaulis.lt/video/157209/lapiu-baznycia-is-paukscio-skrydzio.html
youtube.com/watch?v=ipx2cednv0c
https://youtu.be/m_wlDuFa7BY
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/72982/laba_diena_lietuva?popup
Panorama 2015 03 08 nuo 15:20 min. http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/P/1444/panorama
http://www.alfa.lt/straipsnis/49865571/del-avarines-bukles-lapiu-baznycioje-meldziamasi-mokykloje
https://www.youtube.com/watch?v=CSC2jtx3Gzc
http://www.15min.lt/video/lapiu-baznycia-nesulaukia-deramo-demesio-29746