BAŽNYČIOS PRIEŽIŪRA - 6
 

 

SUTARTIS
2016 m  balandžio 5 d. Nr. 4-35-(9.34.) 6-35
Vilnius
Lapių šv. Jono Krikštytojo parapija (toliau - Parapija), atstovaujama klebono Roberto
Gedvydo Skrinsko, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau -
Kultūros paveldo departamentas), atstovaujamas direktorės Dianos Varnaitės, veikiančios pagal
Kultūros paveldo departamento nuostatus, ir valstybės įmonė „Lietuvos paminklai“ (toliau - VĮ
„Lietuvos paminklai“), atstovaujama direktoriaus Vydmanto Drumstos, veikiančio pagal įmonės
įstatus, sudarė šią sutartį (toliau - Sutartis).
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Sutarties objektas - Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, Mokyklos g. 2b, Lapės,
Kauno r. (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871), archeologiniai tyrimai; atraminės
sienos tvoros tvarkybos (restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbų
projekto keitimas ir darbai; objekto valdytojas - Lapių šv. Jono Krikštytojo parapija.
2. Kultūros paveldo departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultūros paveldo įstatymo 5 str. 10 d. 4 p., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso XXXVI skyriaus
nuostatomis paveda, o VĮ „Lietuvos paminklai“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, Lietuvos
Respublikos statybos įstatymais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų galiojančių teisės
aktų normomis, įsipareigoja vykdyti Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, Mokyklos g. 2b, Lapės,
Kauno r., archeologinių tyrimų; atraminės sienos tvoros tvarkybos (restauravimo, remonto ir
avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projekto keitimo ir darbų valdytojo (užsakovo) funkcijas ir
suteikti su šiais darbais susijusias projektavimo ir inžinerines paslaugas.
II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI, MOKĖJIMO TERMINAI IR SĄLYGOS
3. Kultūros paveldo departamentas:
3.1. patvirtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m.
liepos 3 d. įsakymu Nr. IK -184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų
pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, Kultūros paveldo departamento skiriamos lėšos
priskiriamos ekonominės klasifikacijos kodui 2.8. L 1.1.2 „Kitiems einamiesiems tikslams“.
3.2. įsipareigoja:
3.2. L vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016-03-07 įsakymu Nr.
Į V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir
kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo 2016 m. programos patvirtinimo“, skirti 79,2 tūkst.
Eur nurodytiems Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, Mokyklos g. 2b, Lapės, Kauno r.,
archeologiniams tyrimams; atraminės sienos tvoros tvarkybos (restauravimo, remonto ir avarijos
grėsmės pašalinimo) darbų projekto keitimui ir darbams (toliau - tvarkybos darbai) atlikti;
3.2.2. už Sutarties 1 punkte nurodyto objekto Kultūros paveldo departamento
finansuojamą darbų dalį apmokėti Vj „Lietuvos paminklai“ 2016 m. kovo 16 d. Pavedimo sutartyje
Nr. 3-2 nustatytais mokėjimo terminais ir sąlygomis;
3.2.3. kontroliuoti Sutarties 1 punkte nurodyto objekto tvarkybos darbų įgyvendinimą b
šiems darbams skirtų lėšų panaudojimą.
4. Parapija įsipareigoja:
4.1. užtikrinti rangovo patekimą į objektą tvarkybos darbams atlikti;
4.2. derinti rangos darbų atlikimo grafikus, vizuoti atliktų darbų aktus.
5. VĮ „Lietuvos paminklai“ įsipareigoja:
5.1. vykdyti šios Sutarties 1 punkte nurodyto objekto tvarkybos darbų valdytojo
(užsakovo) funkcijas, suteikti su šiais darbais susijusias projektavimo ir inžinerines paslaugas bei
užtikrinti, kad pagal šią Sutartį finansuojami tvarkybos darbai pagal 2016 m. skirtus asignavimus
būtų atlikti iki 2016 m. gruodžio 12d.;
5.2. užtikrinti, kad būtų atlikta Sutarties 1 punkte nurodyto objekto fotofiksacija prieš
darbų pradžią, darbų metu ir baigus darbus. Nuotraukas, prieš tai pateikus Kultūros paveldo
departamentui, patalpinti internetinėje svetainėje www.lpaminklai.lt;
5.3. pateikti Parapijai Sutarties 1 punkte nurodyto objekto atliktų darbų aktų ir PVM
sąskaitų faktūrų kopijas iki kito mėnesio 8 dienos;
5.4. iki einamųjų metų paskutinės darbo dienos rangovams nesumokėtas valstybės
biudžeto lėšas per kitų metų 5 (penkias) darbo dienas grąžinti pagal priklausomybę į Kultūros
paveldo departamento biudžetinių lėšų sąskaitą.
III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6. Kultūros paveldo departamento ir VĮ „Lietuvos paminklai“ tarpusavio
įsipareigojimams ir atsakomybei pagal šią Sutartį, VĮ „Lietuvos paminklai“ įgyvendinant Lietuvos
Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje 2016 metų
programos Kultūros paveldo departamento finansuojamos dalies tvarkybos darbų valdytojo
(užsakovo) funkcijas ir teikiant su šia dalimi susijusias projektavimo ir inžinerines paslaugas,
taikomos tarp Kultūros paveldo departamento ir VĮ „Lietuvos paminklai“ sudarytos 2016 m. kovo
16 d. Pavedimo sutarties Nr. 3-2 nuostatos.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7. Šalims žinotina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m.
vasario 4 d. įsakymu Nr. 1K-51 „Dėl 2015 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų
grupių finansinėms atskaitoms konsoliduoti sudėties, lygių ir atsakingų už konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimo“:
7.1. Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija nėra viešojo sektoriaus subjektas;
7.2. Kultūros paveldo departamentas yra viešojo sektoriaus subjektas;
7.3. VĮ „Lietuvos paminklai“ nėra viešojo sektoriaus subjektas.
8. Atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, kurios trukdo vykdyti ar
padaro neįmanoma šios Sutarties įvykdymą, šalys turi informuoti viena kitą per 2 darbo dienetffnuo/
9. Ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys sprendžia tarpusavio konsultacijose, o nepavykus-
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10. Sutartis gali būti keičiama, papildoma arba nutraukiama Sutarties šalims susitarus
raštu.
11. Sutarties terminas: pradžia - Sutarties pasirašymo diena, pabaiga - 2016 m.
gruodžio 12 d.
12. Ši Sutartis surašyta 3 egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai.
13. Šalių rekvizitai:
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija - Mokyklos g. 2B, LT-54434, Lapės, Kauno r.,
kodas 191245996, LT87 7300 0100 0224 2779, AB „Swedbank".
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos - Šnipiškių g. 3, LT-09309,
Vilnius, tel. (8 5) 273 4256, kodas 188692688, a.s. LT81 7300 0100 0245 7742, AB „Swedbank“.
VĮ „Lietuvos paminklai“- Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, įmonės
kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, a.s. LT717044060001091525, AB SEB
bankas, a. s. LT05 7300 0101 3420 9554, „Swedbank“, AB, a. s. LT50 4010 0424 0397 4635, AB
DNB bankas.
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas / parašas / Robertas Gedvydas Skrinskas
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė  / parašas / Diana Varnaitė

VĮ "Lietuvos Paminklai" direktorius  / parašas / Vydmantas Drumsta

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

        LAPĖS, Kauno  raj. 54434, Mokyklos g. 2b ( 8)-37- 554247   http://pv1.esy.es/2/
      
2016-04-11 Nr. L16-Š-1

Dėl Lapių šventoriaus tvoros

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorei Dianai Varnaitei

VĮ „Lietuvos paminklai“ Direktoriui Vydmantui Drumstai

UAB „Struktūra“ generaliniam direktoriui Broniui Neverauskui 

Kauno r. Savivaldybės merui Valerijui Makūnui

Kopijos: Jo eksc. arkivyskupui metropolitui  Lionginui Virbalui,

Lapių seniūnui Rimantui Stankui

PAREIŠKIMAS

2016 m. balandžio mėnesį UAB „Struktūra“ pradėjo  tolimesnius atraminės sienos ir tvoros restauravimo darbus. Dėl to visi parapijiečiai džiaugiasi.

Tačiau restauratoriai permūrina tvoros tik viršutinės dalies kelias eiles plytų. Po to ketinama tvorą aptinkuoti ir apskardinti. Toks darbas, mano manymu, yra nepriimtinas, nes:

1.   Visos tvoros ir atraminės sienos plytų rišamoji medžiaga yra praradusi rišamąsias savybes, yra sugadinta, neatlieka savo funkcijų ir ją reikia visą permūrinti.

2.   Kasmet tvoros tinkas po kiekvieno nutinkavimo atšokdavo, nes nebuvo padaryta normali hidroizoliacija ir tinkami tvoros pamatai.
Eksperto dr. J. Ražaičio 2013-07-10 dalinės ekspertizės akto (kuris įsegtas į projektą) 5.5 punkte rašoma: ,,Įrengta mūrinė šventoriaus tvora ženkliai drėkinama paviršinio gruntinio vandens, tai liudija dideliais plotais atšokęs dėl drėgmės ir šalčio poveikių cementinis tinkas“.

3.   Pavasarį per atodrėkius drenažas neveikia ir nepakeis hidroizoliacijos nebuvimo.

4.   Kauno r. Savivaldybė 2014 m. kovo mėn. 20 d. buvo skyrusi  50 000 Lt (penkiasdešimt tūkstančius litų) inžinieriniams geologiniams, hidrologiniams tyrimams, kuriuos atliko UAB „Geofirma“. Ne į visas jos tyrimų išvadas ir rekomendacijas atsižvelgiama restauruojant tvorą.

5.   Lapių parapija yra gavusi tik 2014 m. lapkričio mėnesio projektą. Ant jo titulinio lapo yra klebono užrašyta pastaba „dėl viršutinės tvoros prastos skiedinio tarp plytų būklės siūlau tvorą permūrinti.“ Po 2015-02-27 tvoros griūties buvo daromas naujas projektas ir į šią pastabą nebuvo atsižvelgta.

Restauruojama kultūros paminklo, vienos iš seniausių Lietuvos bažnyčių šventoriaus, o ne kokios karvidės, tvora. Todėl ir darbas turi būti atliktas kokybiškai ir ilgaamžiškai. T.y. sutvarkant tvoros pamatus, tvoros hidroizoliaciją ir visa kitą, o ne tik viršutinį mūro fragmentą.

 

Pagarbiai

Lapių klebonas                             Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

Rašto originalas paštu nebus siunčiamas.

 

 

     LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

        Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorei Dianai Varnaitei

VĮ „Lietuvos paminklai“ Direktoriui Vydmantui Drumstai

UAB „Struktūra“ generaliniam direktoriui Broniui Neverauskui 

Kauno r. Savivaldybės merui Valerijui Makūnui

Kopijos: Jo eksc. arkivyskupui metropolitui  Lionginui Virbalui,

Lapių seniūnui Rimantui Stankui

      2016-04-11 Nr. L16-Š-2
 

Dėl Lapių šventoriaus tvoros

Siunčiu projekto 3 pagrindinių bylų titulinius lapus, kuriuos pasirašiau dar 2014 m. su viena pastaba.

Tuo noriu pasakyti, kad šventoriaus tvoros problema  yra sena; į mano pastabą po sienos griūties darant papildomą projektavimą nebuvo atsižvelgta. Ir mano įsitikinimu, po „kosmetinio“ tvoros restauravimo, tinkas vėl atšoks, o mūro plytos toliau  byrės.

Jei nėra lėšų kapitaliniam tvoros remontui, galima buvo suprojektuoti tokią, kokia buvo – medinę.

Pridedama: 3 tituliniai projekto lapai

Pagarbiai

Lapių klebonas                        Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

Rašto originalas paštu nebus siunčiamas.
 

 

Elektroninis laiškas aukščiau minėtiems adresatams: 

Patikslinimas.
Pareiškime 2016-04-11 Nr. L16-Š-1, 5 punkte yra klaida.
Lapių parapija yra gavusi A laidos projektą

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

        LAPĖS, Kauno  raj. 54434, Mokyklos g. 2b ( 8)-37- 554247   http://pv1.esy.es/2/
 
2016-04-12 Nr. L16-Š-3
UAB „Struktūra“ generaliniam direktoriui Broniui Neverauskui 

PASTABOS

Dėl atliekamų darbų kokybės

 

2016-04-12 10 val. buvome pakviesti dalyvauti objekte aptarti darbų eigą objekte. Tačiau Jūsų atsakingi atstovai neatvyko ir mes negalėjome aptarti darbų eigos objekte.

 Primename, kad 2016-04-11 rašte  Nr. L16-Š-1 nurodėme, kad 2016 m. balandžio mėnesį pradėjote   tolimesnius atraminės sienos ir tvoros restauravimo darbus. Dėl to visi parapijiečiai džiaugiasi.

Tačiau UAB „Struktūra“ restauratoriai permurina tvoros tik viršutinės dalies kelias eiles plytų. Po to ketinama tvorą aptinkuoti ir apskardinti. Toks darbas yra nepriimtinas, nes:

1.    Visos tvoros ir atraminės sienos plytų rišamoji medžiaga yra praradusi rišamąsias savybes, yra sugadinta, neatlieka savo funkcijų ir ją reikia visą permurinti.

2.    Kasmet tvoros tinkas po kiekvieno nutinkavimo atšokdavo, nes nebuvo padaryta normali hidroizoliacija ir tinkami tvoros pamatai.
Eksperto dr. J. Ražaičio 2013-07-10 dalinės ekspertizės akto (kuris įsegtas į projektą) 5.5 punkte rašoma: ,,Įrengta mūrinė šventoriaus tvora ženkliai drėkinama paviršinio gruntinio vandens, tai liudija dideliais plotais atšokęs dėl drėgmės ir šalčio poveikių cementinis tinkas“.

3.    Pavasarį per atodrėkius drenažas neveikia ir nepakeis hidroizoliacijos nebuvimo.

4.    Kauno r. Savivaldybė 2014 m. kovo mėn. 20 d. buvo skyrusi  50 000 Lt (penkiasdešimt tūkstančius litų) inžinieriniams geologiniams, hidrologiniams tyrimams, kuriuos atliko UAB „Geofirma“. Ne į visas jos tyrimų išvadas ir rekomendacijas  atsižvelgiama restauruojant tvorą.

2116-04-12 papildomai pastebėta :

  1. atraminės sienos ir tvoros restauravimo darbai vykdomi nesilaikant darbų technologijos: t.y. netvarkomi  atraminės sienos ir tvoros pamatai ir neatliekamas atraminės sienos konstrukcijų stiprinimas, nors atliekami apdailos darbai, kurie stiprinant gali būti sunaikinti;
  2. Rangovas nepateikė Valdytojui (statytojui) ekspertuoto konstrukcijų Darbo projekto;
  3. atraminė siena įrengta nesilaikant projekto reikalavimų: nevietoje ir netinkamos kokybės  įdėtas polistirolas (paprastas vietoje ekstruzinio). Objekte nerasta darbų žurnalo, atitikties deklaracijų, paslėptų darbų aktų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų ir t.t.;
  4. Rangovas iki šiol nepateikė pastabų dėl techninio projekto;
  5. Lauko akmenų mūras nekokybiškas: siūlės, perrišimas, išmurzinta ir t.t.;
  6. Siūlome, iki 2016-04-19 pasitarimo, atkasti šurfus pamatams, kurių gylis mažiau 0,9 m (pjūvis 2-2 ir rytinė tvoros pusė).

 

Laukiame Jūsų atsiliepimo į šias pastabas.

 

Pagarbiai

Lapių klebonas                                                        Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

Rašto originalas paštu nebus siunčiamas.                                            

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

        LAPĖS, Kauno  raj. 54434, Mokyklos g. 2b ( 8)-37- 554247   http://pv1.esy.es/2/

2016-04-15

Jo Eksc. arkivyskupui metropolitui Lionginui Virbalui

Kopija Eksc. arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui

DĖL VACLOVO ŠIAULIO

  VĮ „Lietuvos Paminklai“ š.m. balandžio 20 d. 14:30 val. prie Lapių bažnyčios organizuoja pasitarimą dėl atliekamų atraminės šlaito sienutės restauravimo darbų.

Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (LJKB) yra viena iš seniausių bažnyčių Lietuvoje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15871).

LJKB nesibaigiantis tvarkymas tęsiamas nuo praėjusio amžiaus. O nuo Lietuvos nepriklausomybės laikų pastoviai svarstomas, skirstant valstybės skirtas lėšas bažnyčių restauravimams.

Pastarųjų metų atlikti LJKB šlaito, sienos ir tvoros darbai atskleidė Kultūros paveldo organizuotų darbų didelį darbo broką. Pvz.
Dėl projekte numatytų ir nepadarytų polių 2015-02-27 įvyko avarija (sienos griūtis).  

Dėl be hidroizoliacijos, stogelio ir drenažo pastatytos tvoros po pusmečio nukrito tvoros tinkas. Ir jis nukrisdavo kasmet, net sutvirtintas vielos tinklu.
Dėl galimai pažeisto drenažo darant polius, byra visa atraminė siena, laikanti šlaitą, ant kurio stovi LJKB ir kelianti tiesioginę grėsmę bažnyčiai.

Kadangi Kauno arkivyskupija neturi atsakingo už bažnyčių techninę priežiūrą žmogaus prašau paprašyti Vilniaus arkivyskupą Gintarą Grušą leisti Vilniaus arkivyskupijos techninės priežiūros vadovui inžinieriui Vaclovui Šiauliui, (kval. Atestatai: Nr 2989 Išduotas 2013 02 28. Pirmą kartą išduotas 1998 01 23; K P D 2528 išduotas 2013 03 07) kaip turinčiam didelę patirtį, sudalyvauti susirinkime.

Pagarbiai Lapių klebonas                                                        Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

Rašto originalas paštu nebus siunčiamas.

 

             LAPĖS, Kauno  raj. 54434, Mokyklos 2b. http://pv1.esy.es/2/

 

 

 

 

Kviečiame atvykti į Lapes, Kauno raj.

 2016-04-20  14:30 val. prie Lapių bažnyčios vyks atliekamų bažnyčios šlaito sienos gelbėjimo darbų apžiūra ir pasitarimas. Atvyks aukšti pareigūnai.  Susitikimas ir pasitarimas vyks dėl to, kad yra problemų.

Aukšti pareigūnas bijo spaudos, TV, todėl prašau iš anksto  (iki trečiadienio 14:30 val. susitikimo) jų nekalbinti ir nenubaidyti. Sąmoningai neminiu, kas planuoja dalyvauti.

Su pagarba: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Robertas Skrinskas

Tel. 8-37-554247

Žemiau yra įdėtos spaudos nuorodos  apie Lapių bažnyčią 2015 m.

Šiais metais apie Lapių bažnyčios būklę beveik nieko neparašyta.

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

2016-04-20 Nr. L16-Š-4

Jo Eksc. Arkivyskupui metropolitui  Lionginui Virbalui

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorei Dianai Varnaitei

VĮ „Lietuvos paminklai“ Direktoriui Vydmantui Drumstai

Kauno r. Savivaldybės merui Valerijui Makūnui

Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriui Ričardui Pudževeliui

Kauno II dekanato dekanui, Raudondvario klebonui monsinjorui Augustinui Paulauskui

ATSIPRAŠYMAS

Šiandien Lapėse įvyko „Lietuvos paminklai“ inicijuotas pasitarimas dėl restauruojamos atraminės sienos ir tvoros.

Pasitarimas buvo konstruktyvus ir naudingas visiems dalyviams.

Į šį pasitarimą pakviečiau keletą žiniasklaidos atstovų, kad nušviestų darbų eigą ir informuotų visuomenę. Nes apie griuvusią sieną buvo plačiai rašoma, o apie atstatymą – ne.

Norėdamas, kad žiniasklaidos atstovai atvyktų, surašiau nevykusią, nepozityvią intrigą, tuo sukeldamas minėtų pareigūnų didelį pasipiktinimą.

Dėl to visų Jūsų atsiprašau ir prašau atleidimo.

 Pagarbiai

Lapių klebonas                                                        Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

Rašto originalas paštu nebus siunčiamas.

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (15871) ATRAMINĖS SIENOS
TVOROS TVARKYBOS DARBŲ
PROTOKOLAS
Lapės
Posėdis įvyko 2016 m. balandžio 20 d. 14.30 - 16.10 vai.
Posėdžio pirmininkas - Vytautas Aleška, VĮ „Lietuvos paminklai“ direktoriaus pavaduotojas
Posėdžio sekretorė - Juozas Lingvevičius, VĮ „Lietuvos paminklai“ projekto administravimo ir
techninės priežiūros vadovas.
Dalyviai: V. Drumsta, G. Tamkevičius, V. Šiaulys, R Skrinskas, V.Aleška, R. Stankus, R. Gaulė,
L. Furmonavičius, R. Tumpienė, M. Mažeika, V. Kulviečius, V. Kantautas.
Darbotvarkė: Lapių S v. Jono Krikštytojo bažnyčios (15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos
SVARSTYTA: Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (15871) atraminės sienos tvoros tvarkybos
darbų eiga ir iškilusios problemos.
VĮ „ Lietuvos paminklai“ direktorius V. Drumsta trumpai supažindino posėdžio dalyvius su esama
padėtimi, šių metų darbais ir problemomis. Pažymėjo, kad dėl numatomo šiais metai įrengti
drenažo tinklų, būtina atlikti išsamius archeologinius tyrimus.
R. Skrinskas pažymėjo, kad pernai žiniasklaida skyrė Lapių bažnyčiai daug dėmesio, o šiemet -
nei vienos publikacijos.
V.Aleška pastebėjo, kad neveikia bažnyčios stogo lietaus nuvedimas.
J. Lingvevičius pasakė, kad savininkas neeksploatuoja ir neorganizuoja lietaus tinklų priežiūros.
R. Stankus paaiškino, kad 2015 metų rudenį organizavo lietaus kanalizacijos tinklų valymą.
R. Gaulė pastebėjo, kad vykdant darbus, pastebėta, kad lietaus kanalizacijos tinklai yra įrengti iš
drenažinių vamzdžių.
R. Tumpienė pabrėžė, kad besisunkiantis pro drenažinius vamzdžius vanduo dar labiau padidina
grunto spaudimą į atraminę sienutę.
L. Furmonavičius pasiūlė pragręžti anksčiau įrengtą polių ir tuo būdu sužinoti, kokio ilgio yra
įrengti poliai.
M. Mažeika pažymėjo, kad dabar atsirado galimybė apžiūrėti kaip buvo įrengtas rostverkas. Jį
įvertinus ir gavus informaciją apie įrengtų polių ilgį, bus galima priimti išvadas dėl galutinio
bažnyčios šventoriaus atraminės sienutės stiprinimo sprendinių.
darbai.
NUTARTA:
1. Pragręžti polių ir nustatyti jo ilgį.
2. Atidengti rostverką ir įvertinti jo būklę.
3. Suprojektuoti bažnyčios stogo lietaus nuvedimą paviršiniais latakais.
Pasitarimo pirmininkas Vytautas Aleška,
Sekretorius  Juozas Lingvevičius.