KOVA DĖL BAŽNYČIOS ŽEMĖS

Kauno r. Savivaldybės Administracija 1996 05 03 nr.259 Lapių klebonui R. Skrinskui rašo: ,,Jūsų prašymas (dėl žemės gražinimo) išnagrinėtas. Informuojame, kad šiuo metu negalima grąžinti bažnyčiai žemės, kadangi nėra norminio akto, kurio pagrindu būtų galima grąžinti žemę religinėms bendrijoms. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 12 05 nutarimu Nr. 532 „Dėl bažnyčių (religinių konfesijų ir jų institucijų) žemės“ 1.1 punktu, turite pateikti Domeikavos agrarinei tarnybai prašymą, kartu pridėdami žemės nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, kurių pagrindu bažnyčios žemė bus priskiriama neprivatizuotinai žemei.“ Administratorius Z. Puišys.

Kun. Robertas Skrinskas pagal Kauno r. nurodymą pateikė Domeikavos agrarinei tarnybai prašymą. Štai koks buvo gautas atsakymas:

,,Lietuvos Respublika, Kauno Apskrities valdytojo administracija, Žemės ūkio valdyba, Domeikavos agrarinės reformos tarnyba. 1996 05 14 Lapių parapijos kunigui p. Skrinskui
Domeikavos seniūnijos agrarinės reformos tarnyba informuoja, kad pagal šiuo metu galiojančius Vyriausybės nutarimus, bažnytinės žemės negrąžinamos. Priėmus Vyriausybei įstatymą dėl bažnytinių žemių grąžinimo, Jums priklausanti žemė bus sugrąžinta. Lietuvos R.V. nutarimas Nr. 532  1991.12.05 Domeikavos ART viršininkas J. Žemaitis.“

 

 2003m. birželio 21d Lapių klebono

PRANEŠIMAS        Kauno rajono Savivaldybei                 

Dėl Lapių bažnyčios žemės neteisėto prichvatizavimo.

 

2003-06-19, ketvirtadienį, atvykęs į Lapių kleboniją buvau sukrėstas. Prie pat klebonijos matininkai įkalė žemės riboženklį. Žmonės klausė matininkų, ką jie čia daro, jie atsakė, kad juos atsiuntė Lapių seniūnas Rimas Stankus.

Prieš pora savaičių Lapių mokykla persikėlė į buvusias LNK TV patalpas. Ne tik senąją mokyklą, bet ir šalia jos esančią bažnyčios žeme nutarta parduoti. Buvo pakviesti žemės matininkai ir ... Bažnyčios žemės centre, netoli bažnyčios, keli žingsniai nuo bažnytinių trobesių, įkasė kuoliuką.

Užsakymą pateikė Kauno raj. savivaldybės Švietimo skyrius. Trumpiau - Kauno raj. savivaldybės kažkokie valdininkai.

Seniūnas Rimas Stankus nurodo, kad bažnytinės žemės ribos buvo priskirtos mokyklai 1998 m., anuometinio mero Donato Jankausko laikais.

Kauno rj. Tarybos narys Donatas Jankauskas paaiškina, kad tuomet buvo veikianti mokykla ir jai buvo reikalinga erdvė, stadionas. Dabar padėtis radikaliai pasikeitė, mokykla privatizuojama ir nebūtina prie avarinio pastato priskirti 1,5 ha žemės, kai yra teisėtas savininkas, o teisingumas reikalauja žemę grąžinti teisėtiems savininkams.

Vykdant Lapėse žemės reformą ir 1936-37m. pastačius mokyklą, jai buvo paskirtas ir žemės plotas, nepretenduojant į bažnyčios nuosavybę. Pagal Lapių mokyklos ilgametę direktorę Janiną Navakauskienę, kuri pradėjo dirbti direktore gal kokiais 1949 ar 1953 m., mokyklos žemė buvo į priešingą nuo klebonijos pusę.  Problemos jokios nėra, - tegu savivaldybė pasiima mokyklos, o ne bažnyčios žemę.

Jau prieš dešimtį metų, bandant atsiimti Bažnyčios žemę, buvo surinkti bažnyčios nuosavybę įrodantys dokumentai. Yra patvirtinimas iš Lietuvos Centrinio archyvo.

Kauno rajono Savivaldybės Administracija, atsakydama į klebono kun. R. Skrinsko pareiškimą 1996 m. dėl žemės atsiėmimo siūlė kreiptis į Agrarinę tarnybą (1996-05-03, Nr.259), - tam, kad Bažnyčios žemė būtų priskirta neprivatizuojamai žemei. Po kreipimosi Agrarinės reformos tarnyba 1996-05-14 atsakė: „Domeikavos seniūnijos agrarinės reformos tarnyba informuoja, kad pagal šiuo metu galiojančius vyriausybės nutarimus, bažnytinės žemės negrąžinamos. Priėmus Vyriausybei įstatymą dėl bažnytinių žemių grąžinimo, Jums priklausanti žemė bus sugrąžinta. Lietuvos R.V. nutarimas Nr. 532 1991.12.05. Domeikavos ART viršininkas J. Žemaitis.“

Pagal įstatymą, reikia su kaimynais suderinti žemės ribas ir spręsti iškilusius ginčus. Viso to nebuvo paisyta. Gal pasinaudota kitomis įstatymo spragomis. Bet, kad taip, vidury baltos dienos būtų atimama bažnytinė žemė, nesitikėjau.

Prašome padėti prieš kai kurių pareigūnų mafijinius užsimojimus.

Lapių žmonės iš valdžios prašė apmokėti bokšto smailės projektą, o patį bokštą su smaile restauruos tikinčiųjų lėšomis. Prašoma jau keli metai. Bokšto medinė smailė yra avarinio stovio, bažnyčia yra kultūros paminklas (1620m.), bet vietoj to, kad tik projekto išlaidas padengtų, savivaldybė gviešiasi ir į žemę.

Bažnyčios žemė išbuvo LDK laikais, carų laikais, sovietų laikais nors buvo „visų“, klebonui išgyventi buvo palikti 3 ha. O dabar, nepriklausomybės laikais, atimama.

Lapių klebonas                            Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 

2003 m birželio 19 d. PAREIŠKIMAS

Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui Aloyzui Sakalui, Lietuvos žiniasklaidai

Šiandienos, ketvirtadienio LTV „Panoramoje" kalbėjo Seimo narys Aloyzas Sakalas ir kitose pastarųjų dienų laidose bei straipsniuose netyla kalbos apie neteisėtą žemės privatizavimą. Prezidentas organizuoja konferenciją dėl korupcijos sumažinimo. Ir koks turėtų būti įstatymų bei žmogiškumo nepaisymas, kad tokiose aplinkybėse Lapių seniūnas Rimas Stankus organizuoja bažnytinės žemės grobimą, privatizavimą ir pardavimą.  

Lapių mokykla persikėlė į buvusias LNK TV patalpas. Ne tik senąją mokyklą su savo žeme, bet ir šalia jos esančią bažnyčios žemę nutarta parduoti. Buvo pakviesti žemės matininkai ir ... Bažnyčios žemės centre, netoli bažnyčios, keli  žingsniai nuo bažnytinių trobesių, įkasė kuoliuką.

Tuo tarpu, jau prieš dešimtį metų, bandant atsiimti Bažnyčios žemę, buvo surinkti bažnyčios nuosavybę įrodantys dokumentai. Yra patvirtinimas iš Lietuvos Centrinio archyvo. Kauno r. Savivaldybės Administracija 1996 m. dėl žemės atsiėmimo siūlė kreiptis į Agrarinę tarybą, kad Bažnyčios žemė būtų priskirta neprivatizuojamai žemei. Po kreipimosi Agrarinės reformos taryba atsakė, kad be galiojančio vyriausybės nutarimo žemė bažnyčiai negražinama. Žemė bus grąžinta, priėmus atitinkamą nutarimą.

Pagal įstatymą, reikia su kaimynais suderinti žemės ribas ir spręsti iškilusius ginčus. Viso to nebuvo paisyta. Gal pasinaudota kitomis įstatymo spragomis. Bet, kad taip, vidury baltos dienos būtų atimama bažnytinė žemė, nesitikėjau.

Prašome padėti prieš vietos valdžios mafijinius užsimojimus. Lapių žmonės tokiu seniūno darbu labai pasipiktinę. Matyt, tai dovana parapijos Šv. Jono atlaidams.

Smulkesnė informacija tel. 8-37-554247 penktadienį iki 12 val.

Kviečiame į spaudos konferenciją Lapėse, prie bažnyčios 14 val. Lapių klebonas.

 

Kun. R. Skrinskas vėliau atsiprašė seniūno Rimo Stankaus, kad jį apkaltino žemės privatizavimu.

 

2003 06 21 rajono laikraštyje „Naujosios tėviškės žinios“ žurnalistas Viktoras Trofimišinas rašė: (...) „Kauno r. Žemėtvarkos skyriaus žemėtvarkininkas Benas Aleksonis sakė, kad matininkai buvo atvykę patikslinti mokyklos žemės sklypo ribų, nes senieji riboženkliai nunykę. Patikslinti ribas nurodžiusi Savivaldybė.
- Dabar pažymėtas tas sklypas, kuris yra priskirtas mokyklai. Tačiau tai nereiškia, kad tas sklypas atiteks mokyklos pastato pirkėjui. Sklypo ribos galės būti keičiamos, - tikino B. Aleksonis. Pasiteiravome, kas ir kokiais kriterijais vadovaujantis tas ribas keis?
- Tai spręs Žemėtvarkos skyriaus specialistai, - miglotai aiškino B. Aleksonis. (...)“

 

2003m. birželio 21d. Kauno raj. Domeikavos Žemėtvarkos skyriaus Viršininkui PAREIŠKIMAS Dėl Lapių bažnyčios žemės neteisėto nusavinimo. (Pareiškimo turinys yra panašus į 2003-06-19 Pranešimą Kauno rajono Savivaldybei Dėl Lapių bažnyčios žemės neteisėto prichvatizavimo ir baigiamas tokiu prašymu:)

Prašom panaikinti 1998 m. neteisingai nustatytas žemės ribas ir atkurti teisingumą, - Lapių bažnyčios žemę priskirti Lapių bažnyčiai.

Lapių klebonas Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 

Iš Kauno r. Tarybos nario, buvusio mero D. Jankausko, kuris patvirtino 1998 m. mokyklos reikmėm žemės sklypo dydį 2003 06 23 Paklausimo Savivaldybei: ,,(...) Dar 1998 m. prie senos medinės mokyklos, kaip veikiančios, rajono savivaldybės architektų buvo suformuotas ir mero potvarkiu patvirtintas žemės sklypas tokio dydžio, koks buvo reikalingas mokyklos reikmėms, t.y. mokinių popamokinei veiklai, kūno kultūros užsiėmimams, kitiems renginiams. Mokykla naudojosi anksčiau bažnyčiai priklausiusia žeme.

Dabar, kai mokiniai iš seno medinio pastato iškelti ir pamokos vyksta kitose patalpose, nesuprantamas skubotas jau minėto mokyklos sklypo matavimas ir ribų ženklinimas apeliuojant į 1998 m. patvirtintą detalųjį planą. Kiek man žinoma, savivaldybė dar nėra priėmusi sprendimo dėl tolesnio atlaisvinto medinio mokyklos pastato panaudojimo, pardavimo ir pan.

Būtų nedora ir neteisinga bažnyčios atžvilgiu prisidengiant nebeatitinkančiais esamos situacijos detaliaisiais planais bei savivaldybės sprendimais siekti sudaryti sąlygas kažkam, ne Lapių bendruomenei, pasinaudoti bažnyčios žeme. Teisingiausias sprendimas šiuo metu būtų nebereikalingą mokyklai žemę suteikti Lapių bažnyčiai. (...)“

 

2003-06-26 Pareiškimas Lapių bendruomenės komitetui, Kauno rajono administracijos direktoriui

  Prašome Lapių bažnyčiai priklausančios žemės neprivatizuoti, palikti bažnyčiai, nes klebonijos pastatas ir kiti ūkiniai trobesiai yra griūvantys. Statiniai stovi ant stataus šlaito, dėl erozijos atsirado skilimai. Bažnyčios Pastoracinė Taryba ketina ieškoti rėmėjų parapijos ir klebonijos namų perkėlimui į aukštesnę vietą. Klebonijoje nėra jokių komunikacijų. Remiantis LR Žemės reformos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymu 2002-11-05 Nr.IX-1171 l str., 7str. Papildymo 2 dalimi, (valstybės Žinios 112). Pasirašė klebonas ir 51 parapijietis.

 

2003 06 26 Kauno r. savivaldybės administracija laišku nr. 03-02-15-867 atsakė Stepui Linkevičiui: Atsakydami į Jūsų 2003-06-24 raštą Nr. 187 K informuojame, kad Kauno rajono valdyba 1998-08-17 sprendimu Nr. 304 patvirtino valstybės išperkamų ir neprivatizuojamų žemės, miškų ir vandens telkinių plotus Kauno rajone. Seniūnijos prašymu bei pritariant Kauno rajono žemėtvarkos skyriui, šiuo Valdybos sprendimu buvo patvirtintas 1,3 ha sklypas Lapių miestelio pagrindinei mokyklai. Statinys yra Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus žinioje, tačiau nei paties statinio, nei žemės sklypo nuosavybės teisę įrodantys dokumentai tinkamai nesutvarkyti, neatlikti žemės sklypo tikslūs geodeziniai matavimai. Atsižvelgiant į tai, jog Lapių miestelio pagrindinė mokykla persikėlė į naujas patalpas, o statinys bus naudojamas kitiems tikslams, Jūsų rašte minimi matininkai Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus nurodymu tikslino žemės sklypo ribas (pagal 1998 m. patvirtintą schemą).

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-06-23 d. įsakymu Nr. 508 sudaryta komisija peržiūrės žemės sklypo ribas ir plotą, reikalingą buvusios Lapių miestelio pagrindinės mokyklos pastatui eksploatuoti. Klausimas dėl sklypo dydžio ir ribų peržiūrėjimo 2003-06-26 bus svarstomas Lapių seniūnijos bendruomenės tarybos posėdyje, nes Lapių miestelio Šv. Jono krikštytojo bažnyčios parapijos klebono - kunigo R. Skrinsko pareiškimas buvo gautas 2003-06-25. Komisija, įvertinusi bendruomenės tarybos nuomonę ir išnagrinėjusi situaciją vietoje, pateiks išvadas.

Kauno  rajono  Urbanistikos  skyrius,   remdamasis  bendruomenės  tarybos   siūlymu  ir komisijos išvadomis, klausimą dėl buvusios Lapių miestelio pagrindinės mokyklos sklypo dydžio ir ribų teiks svarstyti artimiausiam Kauno rajono tarybos posėdžiui. Tarybos sprendimo nuorašas bus persiųstas Kauno apskrities viršininko administracijai galutiniam patvirtinimui. PRIDEDAMA:

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-06-23 įsakymo Nr. 508 nuorašas-1 lapas, 1 egz. Administracijos direktorius Stasys Bizulis

 

Kauno r. savivaldybės administracijos atstovo ir Lapių mst. bendruomenės atstovų susirinkimo, įvykusio 2003 06 27 Lapių mst. PROTOKOLAS

Susirinkime dalyvauja Kauno r. administracijos direktoriaus 2003 06 24 įsakymu paskirtos komisijos nariai, Lapių mst. bendruomenės nariai ir parapijos klebonas R. Skrinskas.

Svarstyta: žemės sklypo (1,3 ha ploto) naudojamo ir 1998 08 17 Kauno r. valdybos sprendimu Nr. 304 patvirtinto Lapių pagrindinei mokyklai tolesnis likimas.

Buvo išklausytos visų nuomonės, pasiūlymai ir pageidavimai, paaiškinti žemės sklypų grąžinimo bažnyčiai teisiniai aspektai.

Nutarta:

1. Kreiptis į Kauno r. savivaldybės tarybą su prašymu performuoti Lapių mst. pagrindinės mokyklos sklypo dydį ir ribas, atsižvelgiant į bažnyčios pastoracinės tarybos 2003 06 26 pareiškimą.

2. Sušaukti Lapių mst. bendruomenės susirinkimą ir pakviesti LR Seimo narį G. Šivicką dėl žemės grąžinimo bažnyčiai įstatyminių aktų, pataisų (papildymų), pristatymo (pateikimo) LR Seimui. (..) parašai.

 

2003 06 27 rajono laikraštis „Naujosios tėviškės žinios“ rašė: (...) Pažymėjus mokyklos sklypo ribas, bažnyčiai lieka tik siauras kelio ruožas. Bažnyčiai priklausiusios žemės parceliavimu klebonas apkaltino seniūną R. Stankų, vėliau laiške redakcijai jo atsiprašė. Kitame laiške klebonas pranešė, jog, neatsižvelgus į parapijiečių interesus, prie savivaldybės gali įvykti piketas. Vakarykščiame posėdyje bendruomenės komitetas pritarė klebono prašymui. Kauno r. savivaldybės administracija turėtų atsižvelgti į šią nuomonę ir sumažinti prie buvusios mokyklos suformuotą sklypą parapijos bažnyčios naudai.“

 

2003 06 30 gautas LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto atsakymas Nr. 102-5-526: „(...) Pagal Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 2 dalį Religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams, kurie veikė iki 1940 m. liepos 21 d., o jų turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas, ir kurie nuosavybės teise turi pastatų ir kitų statinių, Vyriausybės nustatyta tvarka suteikiami nuosavybėn neatlygintinai jų naudojami šiems pastatams ir kitiems statiniams eksploatuoti teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų žemės sklypai. Žemės ūkio paskirties žemė bažnyčioms negrąžinama. (...) Komiteto pirmininkas Aloyzas Sakalas“

 

2003 07 02 LR Seimo Kaimo reikalų komitetas laišku nr. 110-5-258 užklausė Kauno r. žemėtvarkos skyriaus vedėją Tautvydą Tamošiūną dėl Lapių bažnyčios žemės: (..) Prašome įvertinti susidariusią situaciją pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Apie nagrinėjimo rezultatus informuokite kunigą R.G. Skrinską ir Kaimo reikalų komitetą. Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta.“

 

2003 07 02 rajono laikraštyje „Naujosios tėviškės žinios“ žurnalistas Viktoras Trofimišinas rašė: (...) Žemės sklypo prie Lapių klebonijos formavimas truks ilgiau, nei manyta, nes iškilo teisinių nesklandumų. Savivaldybės administracija (...) pateikė parapijai palankaus sprendimo projektą rajono Tarybai. Pirmadienio Tarybos posėdyje išaiškėjo aplinkybės, dėl kurių sprendimas nebuvo priimtas. (...) išaiškėjo, kad tai padaryti trukdo teisiniai kliuviniai. Norint sumažinti mokyklos žemės sklypą, reikia pakeisti pastato paskirtį, t.y. nustatyti, kad jis naudojamas ne mokymo reikmėms. Prieš keičiant pastato paskirtį būtina pastatą įteisinti. O įteisinti jį galima tik tada, kai įteisintas yra jam priskirtas žemės sklypas. Žodžiu, užburtas ratas. Ieškoti šios problemos sprendimo būdų dabar įpareigoti Ekonomikos skyriaus specialistai.“

 

2003 07 17 raštu Nr. 78-08-R-6183 LR Švietimo ir mokslo ministerija atsiuntė tokį atsakymą: „Atsakydami į Jūsų prašymą paaiškiname, kad Lapių pagrindinės mokyklos pastatas, esantis Kauno rajone, Lapėse, Mokyklos g. 6, yra įrašytas į apskaitą Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus balanse. Pastatas ir žemės sklypas teisiškai neregistruoti. Lapių pagrindinė mokykla yra avarinės būklės, todėl, kol statoma nauja mokykla, perkelta į buvusį LNK pastatą. Atlikus teisinę registraciją, buvęs Lapių pagrindinės mokyklos pastatas bus perduotas steigėjui - Kauno rajono tarybai, kuri svarstys pastato ir žemės panaudojimo klausimus. Todėl žemės klausimu turėtumėte kreiptis į mokyklos steigėją - Kauno rajono savivaldybės tarybą arba Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrių. Ministerijos valstybės sekretorius Dainius Numgaudis.“

 

2003 08 04 raštu Nr. 4-1161 Kauno apskrities viršininko Administracija atsiuntė tokį atsakymą:

„Vykdydami Ministro Pirmininko pavedimą kartu su Žemės ūkio ministerija išnagrinėjome persiųstą Lapių klebono kunigo Roberto Gedvydo Skrinsko 2003 m. birželio 21 d. pranešime keliamą klausimą dėl Lapių bažnyčiai priklausiusios žemės grąžinimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr.385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje" (Žin.,1998,Nr.33-882) 6 punktu apskričių viršininkai buvo įpareigoti pagal ministerijų, kitų valstybės institucijų, miestų ir rajonų savivaldybių pateiktus duomenis patvirtinti valstybės išperkamų ir neprivatizuojamų žemės, miškų ir vandens telkinių plotus. Kauno rajono valdyba 1998 m.rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr.304 „Dėl visuomenės poreikiams naudojamų paplūdimių teritorijų ir valstybės išperkamų ir neprivatizuojamų plotų patvirtinimo bei Kauno rajono valdybos 1998 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr.193 pripažinimo netekusiu galios" nustatė, kad Lapių pagrindinės mokyklos teritorijos žemės sklypas yra 1,3 ha. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m.gruodžio 31 d. įsakymu Nr.05-8064 „Dėl valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planų patvirtinimo (Kauno r.)" patvirtino Lapių pagrindinės mokyklos valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plotą - 1,3 ha. Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, kurį Kauno apskrities viršininkas patvirtino 2000 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr.02-05-4225 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo (Kauno r.)", pažymėtas Lapių pagrindinės mokyklos žemės sklypo plotas (1,3 ha) ir ribos, taip pat pažymėtas Lapių bažnyčios naudojamas žemės (0,5 ha) sklypas.

Perkėlus Lapių pagrindinę mokyklą į kitas patalpas, Kauno rajono savivaldybė dar nėra išsprendusi pastato paskirties klausimo, tačiau Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr.508 sudaryta komisija, kartu su Kauno apskrities viršininko administracija bei Lapių miestelio bendruomene ir dalyvaujant klebonui R.G.Skrinskui, nagrinėjo klausimą dėl buvusios mokyklos pastatui eksploatuoti reikalingo žemės sklypo ribų ir Kauno rajono tarybai pasiūlė pripažinti netekusia galios tą Kauno rajono valdybos 1998 m.rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr.304 „Dėl visuomenės poreikiams naudojamų paplūdimių teritorijų ir valstybės išperkamų ir neprivatizuojamų plotų patvirtinimo bei Kauno r. valdybos 1998 m.gegužės 13 d. sprendimo Nr.193 pripažinimo netekusiu galios" dalį, kuria nustatyta, kad Lapių pagrindinės mokyklos plotas yra 1,3 ha, siekiant kad Kauno apskrities viršininkas galėtų patikslinti valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plotus.

Pažymėtina tai, jog pagal Kauno apskrities Lapių valsčiaus Lapių dvaro su I ir II sklypais parceliacijos planą, padarytą 1926/7 metais matininko Albino Stančiausko, Lapių bažnyčios sodybos žemės buvo 3,4830 ha, kurios ribose apie 0,3 ha užimta buvusios mokyklos stadionu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.liepos 15 d. nutarimu Nr.925 (Žin., 2003, Nr.71-3239) patvirtintų Valstybinės žemės sklypų suteikimo nuosavybėn neatlygintinai religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams taisyklių 2 punktu nustatyta, jog religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams žemės sklypai nuosavybėn neatlygintinai suteikiami tik prie nuosavybės teise turimų pastatų ir kitų statinių ir tik tokio dydžio, kuris būtinas esamiems pastatams ir kitiems statiniams eksploatuoti pagal jų tiesioginę paskirtį, kaip pažymėta patvirtintame teritorijų planavimo dokumente, šiuo atveju - Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte.

Siūlome Jums, vadovaujantis Valstybinės žemės suteikimo nuosavybėn neatlygintinai kreiptis į Kauno apskrities viršininko administracijos Kauno rajono žemėtvarkos skyrių dėl faktiškai naudojamo bažnyčios žemės sklypo įteisinimo. Viršininko pavaduotojas Jonas Kurlavičius“.

 

PAREIŠKIMAS  2003-08-16 Dėl ketinimų atimti Lapių bažnyčios nuosavybę.

Buvo daug rašyta ir prašyta, kad dabartinė valdžia neatimtų bent tos Lapių bažnyčios žemės, kuri yra prie pat klebonijos. Mokyklai persikėlus, žemė tapo laisva. Ir ją reikia grąžinti tikrajam savininkui. Dabartiniai valdžiai buvo argumentuota ir motyvuota tuo, kad Lapių bažnyčios nuosavybė buvo suaukota įvairaus luomo žmonių ar pirkta iš suaukotų lėšų savos bažnyčios išlaikymui. Žemės nuosavybė išliko keturis šimtus metų. Atlaikė carų okupacijas, atlaikė švedų okupaciją, atlaikė prancūzų okupaciją, atlaikė reformaciją, atlaikė bolševikų okupaciją, atlaikė vokiečių okupaciją, atlaikė sovietų okupaciją (bent ta dalis, kurią dabar ketinama pagrobti). O dabartinė valdžia su atitinkamais pareigūnais gviešiasi į svetimą turtą be jokių skrupulų. Be to, senoji begriūnanti klebonija, yra ant stataus šlaito ir reikėtų ją perkelti kiek aukščiau, bet valdininkai nenori suteikti parapijos žmonėms tokios galimybės – tos žemės negrąžina.

Kauno Apskrities viršininko pavaduotojas Jonas Kurlavičius 2003-08-04 rašte Nr. 4-1161, adresuotame LR Vyriausybei ir Lapių klebonui rašo, kad ,,Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-06-23 įsakymu Nr. 508 sudaryta komisija, kartu su Kauno apskrities viršininko administracija bei Lapių miestelio bendruomene ir dalyvaujant klebonui Robertui Gedvydui Skrinskui, nagrinėjo klausimą dėl buvusios mokyklos pastatui eksploatuoti reikalingo žemės sklypo ribų ir Kauno rajono tarybai pasiūlė pripažinti netekusia galios tą Kauno rajono valdybos 1998 m. Rugpjūčio 17 d. Sprendimo Nr. 304 ,,(...)“ dalį, kuria nustatyta, kad Lapių pagrindinės mokyklos plotas yra 1,3 ha, siekiant, kad Kauno apskrities viršininkas galėtų patikslinti valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plotus.

Toks formulavimas yra neteisingas. Protokolas, kurį bendru sutarimu pasirašė minėta komisija iš Kauno Apskrities Administracijos, Kauno rajono savivaldybės ir dalyvaujant Lapių seniūnui, mokyklos direktorei, klebonui ir bendruomenės nariams skamba taip: ,,Nutarta: 1. Kreiptis  į Kauno r. Savivaldybės Tarybą su prašymu performuoti Lapių mst. pagrindinės mokyklos sklypo dydį ir ribas, atsižvelgiant į Bažnyčios Pastoracinės Tarybos 2003-06-26 pareiškimą.“ O tas pareiškimas yra toks: ,,Prašome Lapių bažnyčiai priklausančios žemės neprivatizuoti, palikti bažnyčiai, nes klebonijos pastatas ir kiti ūkiniai trobesiai yra griūvantys. Statiniai stovi ant stataus šlaito, dėl erozijos atsirado skilimai. Bažnyčios Pastoracinė Taryba ketina ieškoti rėmėjų parapijos ir klebonijos namų perkėlimui į aukštesnę vietą. Klebonijoje nėra jokių komunikacijų. Remiantis LR Žemės reformos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymu 2002-11-05 Nr. IX-1171 1str. papildymo 2 dalimi. (Valstybės žinios 112).“  Šį pareiškimą pasirašė daug žmonių.

Iš Kauno r. Tarybos nario, buvusio mero D. Jankausko, kuris patvirtino 1998 m. mokyklos reikmėm žemės sklypo dydį rašto Savivaldybei: ,,Būtų nedora ir neteisinga bažnyčios atžvilgiu prisidengiant nebeatitinkančiais esamos situacijos detaliaisiais planais bei savivaldybės sprendimais siekti sudaryti sąlygas kažkam, ne Lapių bendruomenei, pasinaudoti bažnyčios žeme.“

Viskas doram, sąžiningam ir teisingam žmogui suprantama ir aišku kaip spręsti klausimą- žemę reikia grąžinti teisėtam savininkui. Tačiau Kauno Apskrities Administracija atmeta labai plačių interesų grupių   komisijos protokolo išvadas ir pasiremdama LR vyriausybės nauju 2003-07-15 nutarimu Nr. 925 (Žin. 2003 Nr. 71-3239) daro tokį sprendimą: ,,Siūlome Jums, vadovaujantis Valstybinės žemės suteikimo nuosavybėn neatlygintinai kreiptis į Kauno apskrities viršininko administracijos Kauno r. Žemėtvarkos skyrių dėl faktiškai naudojamo bažnyčios žemės sklypo įteisinimo. Viršininko pavaduotojas Jonas Kurlavičius.“  (Kalba citatose netaisyta).                  

Kaip matome, Jonas Kurlavičius visiškai nepaiso nei Lapių bendruomenės poreikių, nei komisijos išvadų.

Lapių bendruomenė nesitikėjo tokio barbariško sprendimo. Kodėl barbariško? Nes kaip buvo Lapių seniūnijoje surašytame 2003-06-26 pareiškime minima: ,,Statiniai stovi ant stataus šlaito...Klebonijoje nėra jokių komunikacijų...“. T.y. valdžios biurokratai XXI a. palieka Lapių kleboniją be vandens ir kanalizacijos įsirengimo galimybės. Vandentiekio vamzdžius dar galima būtų nutiesti, bet pagal įstatymus ir gamtos apsaugos reikalavimus kanalizacijos nuvedimą į pakalnę daryti griežtai draudžiama. O statyti nuotėkų surenkamuosius šulinius stačiame šlaite ir prie jų privažiuoti, kad galima būtų išsiurbti, yra neįmanoma. Pasiremdama naujuoju vyriausybės nutarimu dėl bažnytinės žemės, Apskrities administracija tiek nurėžia žemės, kad bus neįmanoma atvežti su sunkvežimiu net anglių ar malkų į sandėliuką. O trūko tik paprasto žmogiškumo: pasiūlyti vyriausybei, atsižvelgiant į komisijos išvadas ir Lapių gyventojų pageidavimus bent specialiu potvarkiu grąžinti parapijai tuos 0,3 ha žemės.

Kauno Apskrities viršininko administracija nors elgiasi teisėtai, bet neteisingai. Naciai, šaudę žydus, t.p. elgėsi legaliai, bet neteisingai ir dėl to vėliau buvo teisiami. Tvarkos ir valstybės pamatas yra teisingumas.

Aš, kaip Lapių katalikų bendruomenės vadovas ir bažnytinės žemės administratorius morališkai ir teisiškai negaliu kreiptis į Žemėtvarkos skyrių ir prašyti, kad suteiktų bažnyčiai tik ,,vos ne po pastatais“ esančią žemę. Nes tuo prašymu pripažinčiau šio kreivo vyriausybės nutarimo teisėtumą ir tuo pačiu netekčiau nuosavybės į likusią bažnyčiai priklausančią žemę. Vyriausybės nutarimas vadinasi ,,Valstybinės žemės sklypų suteikimo nuosavybėn neatlygintinai religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams taisyklės.“  Bažnyčios žemė nėra valstybės žemė, kaip bet kurio kito savininko. Šiuo nutarimu vyriausybė iš tiesų konfiskuoja jai nepriklausantį objektą. Tai matyti ir iš to, kad pasiglemžtas daiktas turi būti grąžinamas, o ne ,,suteikiamas“. Mūsų liaudis tokiam veiksmui turi ir tikslų žodį: šventvagystė. Manau, kad nei vienas klebonas neturėtų savo parašu ir prašymu įtvirtinti bažnytinės žemės konfiskavimą.

Dabartinės vyriausybės negalima kaltinti godumu: žydams nuosavybę ketinama grąžinti. Bet kodėl katalikai atsidūrė podukros vietoje?

Lietuvoje yra 80% katalikų, bet nėra institucijos, kuri stotų ginti tikinčiųjų teises.

Žiniasklaida turėtų priminti žmonėms, kad vogto daikto pirkėjas neįgauna teisių į vogtą daiktą, o tik praranda ir pinigus ir daiktą. Reiktų informuoti tuos, kurie ketina privatizuoti bažnytinę žemę – vogtą nuosavybę reikės grąžinti.

Jei Bažnyčiai žemė yra nereikalinga ar jos per daug, reikėtų palikti tą klausimą spręsti pačiai Bažnyčios vyresnybei ar atskirų parapijų bendruomenėms. Negi dar nepraėjo tie laikai, kai partija už mus viską sprendė.

Su pagarba Lapių klebonas kunigas Robertas Gedvydas Skrinskas

 

2003 09 10 gautas LR Prezidento priimamojo laiško vyriausybei kopija, kurioje Lapių klebono „pareiškimas dėl Kauno apskrities viršininko administracijos ir Kauno r. sprendimų žemės grąžinimo bažnyčios bendruomenei klausimu“ persiunčiamas elektroniniu paštu LR Vyriausybei.  Ji pasirašė prezidento patarėja Jūratė Ūsienė.

 

2003 09 23 raštu Nr. 4-1372 Kauno apskrities viršininko administracija atsiuntė klebonui ir vyriausybei tokį atsakymą:

„Vykdydami Ministro Pirmininko pavedimą kartu su Kauno rajono savivaldybe dar kartą išnagrinėjome persiųstą Lapių klebono kunigo Roberto Gedvydo Skrinsko 2003 m. birželio 21 d. pranešime keliamą klausimą dėl Lapių bažnyčiai priklausiusios žemės grąžinimo. (Toliau seka žodis  į žodį ta pati 2003 08 04 Kauno apskrities viršininko administracijos rašto Nr. 4-1161 dalis ir baigiama sekančiai): Lapių klebonui R.S.Skrinskui pakartotinai pasiūlyta skubiau atlikti Lapių bažnyčios bei klebonijos pastatų teisinę registraciją ir pateikti Kauno rajono žemėtvarkos skyriui minėtame Vyriausybės nutarime nurodytus dokumentus dėl žemės suteikimo nuosavybėn neatlygintinai.

Siekiant paspartinti Lapių religinės bendruomenės bei kitų Kauno arkivyskupijos religinių bendruomenių naudojamų žemės sklypų suteikimą nuosavybėn neatlygintinai dėl spartesnio dokumentų tvarkymo kreipėmės į Kauno arkivyskupą metropolitą Sigitą Tamkevičių. Viršininko pavaduotojas Jonas Kurlavičius.“

                                                       

       2004 06 26  Lietuvos Respublikos Seimo Kontrolieriui Kęstučiui Virbickui buvo išsiųstas tokio turinio Prašymas: „Dėkojame Jums už 2004-06-07 d. laišką Nr. 4D-2003/04-944/3D-2364.

Jūsų išvardintą dokumentaciją surinkau ir pagal Jūsų nutarimo 2 punktą per Lapių seniūną Rimantą Stankų pasiunčiau nurodytiems adresatams. Lapių seniūnas informavo, kad Lapių senosios mokyklos nuosavybė perduota Turto fondui.

Prašau padėti, kad Turto fondas neparduotų Lapių klebonijos sklypo. Tuomet neliktų vietos statyti Lapių klebonijai, nes senoji avarinės būklės ir stovi ant stataus šlaito. Mes tikime, kad imsitės reikiamų priemonių ir nereikės kreiptis į tarptautines organizacijas, tuo pagrindu, kad vietos valdžia palieka bažnyčią perspektyvoje be klebonijos. Su pagarba - Lapių Šv. Jono Krikštytojo katalikų parapijos bendruomenė vardu - Lapių klebonas  kun. Robertas Gedvydas Skrinskas“

 

2005 01 18 LR Seimo kontrolierius Kęstutis Virbickas raštu Nr. 4D-2004/04-39K/3D-223 atsiuntė tokį atsakymą: „Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje gautas Jūsų prašymas tarpininkauti, kad VĮ Turto fondas neparduotų Lapių senosios mokyklos žemės sklypo, tokiu būdu paliekant Lapių kleboniją be perspektyvos statyti naują pastatą.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius buvo informuotas, kad 2004-11-03 buvo suderintos žemės sklypo Mokyklos gatvėje sklypo ribos. Žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktas su Jumis buvo suderintas.“

 

Tiktai 2012 08 17, gavus iš registro centro bylą, joje buvo rastas šis 2006 m. dokumentas:

 

KAUNO APSKRITIES VIRŠININKAS
ĮSAKYMAS
DĖL KAUNO APSKRITIES VIRŠININKO 2003-01-30 ĮSAKYMO NR. 02-05-627 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR DĖL ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO PAPILDYMO PATVIRTINIMO (KAUNO R.)
2006 m. liepos 5 d. Nr. 02- 05- 8363 Kaunas
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamoje vietovėje44 (Žin., 1998, Nr. 33-882; 2005, Nr.66-2359), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 „Dėl Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo44 (Žin., 2004, Nr. 153-5579), Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos patvirtinimo44 (Žin., 1998, Nr. 43-1189; 2000, Nr. 31-873; 2002, Nr. 96-4221, 2006, Nr. 45-1638):
1. Pripažįstu netekusiu galios Kauno apskrities viršininko 2003 m. sausio 30 d. įsakymą Nr.02-05-627 „Dėl Lapių kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo44.
2. Sumažinu Kauno apskrities viršininko 1998 gruodžio 31 d. įsakymu Nr.05-8064 patvirtintą valstybės išperkamos žemės, suteiktos gyventojų asmeniniam ūkiui, plotą nuo 917 ha iki 832 ha ir likusį 85 ha šios žemės plotą priskiriu natūra grąžintinai žemei.
3. T v i r t i n u valstybės įmonės Valstybinio žemėtvarkos instituto 2006 m. parengtą Lapių ir Vandžiogalos seniūnijų Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą ir jame suformuotas žemės sklypų ribas, numatytas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas bei žemės servitutus.
4. T v i r t i n u pridedamus:
4.1. Piliečių, kuriems suprojektuoti lygiaverčiai žemės, miško sklypai, sąrašą;
4.2. Piliečių, kuriems suprojektuoti asmeninio ūkio žemės sklypai, sąrašą.
5. T v i r t i n u Lapių kadastro vietovėje žemės sklypų, esančių po fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais pastatais ir statiniais, sąrašą (pridedama).
6. Išbraukiu iš Kauno apskrities viršininko 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 02-05-6810 „Dėl Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo44 patvirtintų sąrašų piliečius pagal priedą.
7. N u s t a t a u, kad žemės sklypai turi būti paženklinti vietovėje pretendentų gauti žemę pageidaujamais terminais.
8. T v i r t i n u Lapių kadastro vietovės laisvos valstybinės žemės fondo sklypų sąrašą (pridedama).
9. P a v e d u Kauno rajono žemėtvarkos skyriui informuoti piliečius apie galimybę gauti žemę rengiant projekto papildymą arba kitoje kadastro vietovėje.
10. P a v e d u Kauno rajono žemėtvarkos skyriui, projekto autoriams paženklinus sklypus, per 6 mėnesius parengti sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo.
Viršininkas Zigmantas Benjaminas Kazakevičius
 

Po to eina lentelė su pavadinimu: LAPIŲ KADASTRO VIETOVĖJE ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PO FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIAIS PASTATAIS IR STATINIAIS, SĄRAŠAS

PATVIRTINTA Kauno apskrities viršininko 2006 m. liepos 5d. įsakymu nr.02-05-8363

Šioje lentelėje 5 lentelės skiltyje ,,Suprojektuoto sklypo plotas (ha) prie Lapių bažnyčios atspausdinta 0,0864, o pieštuku parašyta 0,2092. Prie Lapių parapijos - 0,40. Pieštuku - 0,5112. Prie kapinių - 0,50.

 

2008 m. pavasarį Lapių klebonas kreipėsi į prie Kauno r. Savivaldybės prisišliejusią projektavimo firmos ,,Architektų pastogė“ darbuotoją p. Pėtnyčienę ir užprašė atlikti (pusės stadiono) žemės, priskirtos klebonijai, žemėtvarkinį projektavimą. Tuo pačiu metu buvo kreiptasi į Domeikavos žemėtvarkininką Žemaitį, kad paaiškintų Pėtnyčienei, kokiu dokumentu remiantis būtų padarytas šis užsakymas. Bet p. Pėtnyčienei buvo daroma operacija, ji buvo paguldyta į ligoninę ir užsakymo atlikimas užsitęsė.

2008 11 10 Lapių klebonas kun. Robertas Skrinskas apsilankė Kauno r. Savivaldybėje pas Kauno r. žemėtvarkos skyriaus vedėją Tautvydą Tamošiūną ir sužinojo, kad buvusio stadiono dalis, grąžinta Lapių parapijai, jau privatizuota. Ją 2008 10 08 prichvatizavo Andrius Klementavičius. Registro duomenys: 0,52 ha, k/Nr. 5240/9:529.

 

2008 11 10 Lapių klebonas kreipėsi raštu į Kauno r. Savivaldybės kontrolierę V. M. Kruopienę:
,,Prašymas. Šiandien pavyko sužinoti, kad 2008-10-08 Lapių klebonijai statyti skirtą sklypą ,,prichvatizavo“ Andrius Klementavičius. Prieš pusę metų buvo kreiptasi į ,,Architektų pastogę“ p. Pėdnyčienę, kad suformuotų klebonijos žemės sklypą.
Prašome išaiškinti žemės pardavimo teisėtumą ir nurodyti, kur kreiptis dėl teisėtumo atstatymo. dėl žemės pardavimo nebuvau informuotas. Sklypo dydis 0,52 ha. k/Nr. 5240/9:529.“

 

2008 11 10 Lapių klebonas kreipėsi raštu į Seimo narį Donatą Jankauską: ,,Prašymas. Lapių naujos klebonijos statybai buvo paskirtas žemės sklypas, užėmęs pusę stadiono, buvusio prie senosios mokyklos. Ši žemė nuosavybės teise priklausė Lapių bažnyčiai, bet ją užgrobus po Sovietų okupacijos, taip ir nebuvo Lapių bažnyčiai grąžinta iki šiol. Šiandien iš Kauno r. žemėtvarkos skyriaus vedėjo sužinojau, kad šį žemės plotą privatizavo Andrius Klementavičius (0,52 ha) (k/Nr. 5240/9:529)
Prašome sustabdyti bažnyčios žemės grobikus ir kaltus asmenis patraukti atsakomybėn. Lapių klebonas kun. Robertas Skrinskas.“

 

2008 11 10 STT iš jos svetainės buvo išsiųstas toks prašymas: ,,Sveiki, Nuo 1995 m. buvo kovojama, kad Kauno r. Lapių parapijos žemė būtų grąžinta. Lapių sena, begriūvanti klebonija stovi ant stataus šlaito ir žmonės kleboniją nori perstatyti kiek aukščiau. Pagaliau 2008 m. buvo paskirta ir sugrąžinta Lapių parapijos žemė, skirta statyti naujai klebonijai.
Šiandien sužinojau, kad paskirta ir sugrąžinta Lapių parapijos žemė buvo slaptai privatizuota 2008 10 08.
Prašome Jūsų pagalbos. Lapių klebonas kun. Robertas Skrinskas“

 

Lapės,    2008 – 11 – 11  Jo Ekscelencijai Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui                       

 PRAŠYMAS

Lapių parapija 2 dešimtmečius kovojo, kad būtų grąžinta bent ta žemė, kuri yra prie klebonijos. Klebonija yra labai sena, begriūnanti, be kanalizacijos ir vandentieko, stovinti ant stataus šlaito krašto. Todėl žmonės nori ją perstatyti aukštenėje vietoje.

Pagaliau buvo sutarta, kad dalį žemės, reikalingos naujos klebonijos statybai, grąžins. Šių metų pradžioje ,,Architektų pastogėje“ pas p. Pėtnyčienę buvo užsakytas klebonijos sklypo plano suformavimas.

Tačiau vakar iš žemėtvarkos sužinojau, kad 2008 10 08 šį sklypą  (0,52 ha, k/Nr.5240/9:529) privatizavo Andrius Klementavičius.

Lapių parapija viena per silpna kovoti su šventvagiais. Prašome Jūsų Ekscelenciją aukščiausiame valdžios lygyje užstoti draskomą ir apiplėšinėjamą Lapių parapiją. Lapių klebonas Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
LAPĖS, Kauno raj. 54434, Mokyklos 2b. Tel. ( 8)-37- 554247
http://www.ltpv.narod.ru/2/
2008 m. Švč. Aušros Vartų Marijos, Gailestingumo Motinos, iškilmės diena. Pranešimas spaudai.
PAGALBOS PRAŠYMAS
Kauno r., Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos išlaikymui prieš 400 metų buvo dovanotas žemės sklypas. Į šį žemės sklypą nesigviešė patys godžiausi Lietuvos okupacinių režimų valdininkai, pradedant carinės Rusijos, Švedijos, Napoleono Prancūzijos, hitlerinės Vokietijos ir baigiant stalininės Sovietų Sąjungos, kuri paliko bent tą plotelį prie klebonijos dėl kurio ir eina kalba.
Tačiau, vos spėjus atgauti Lietuvos Nepriklausomybę, dėl kurios iškovojimo Lietuvos katalikų bažnyčia sudėjo nemažai aukų: daugybė kunigų buvo išžudyta ir ištremta, panaikinti visi vienuolynai, uždaryta daugybė bažnyčių, atimta parapijų išlaikymui ir labdaros misijai skirta žemė, - žodžiu, bažnyčia smarkiai nukraujavo, - papildomai nutarta apiplėšti mažai kam rūpimą, provincinę, griūvančią Lapių bažnyčią.
1. Dar nuo 1995 m. viena pačių seniausių paminklinių bažnyčių, greit švęsianti 400 m. jubiliejų, yra pripažinta avarinio stovio. Avarinį stovį yra patvirtinusios įvairios komisijos, sudarytos net ministerijos lygyje. Krenta lubos, jose žioji didžiulė skylė ir yra pavojus, kad ant žmonių užkris išpuvęs, kinvarpų sugraužtas bokštas. Šiais metais, kaip ir ankstesniais, yra pateiktas prašymas skirti lėšų remontui, bet dėl prasidėjusios finansinės krizės, kaip provinciniam objektui, gali nieko neskirti. (Žr. foto).
2. Dar nuo sąjūdžio laikų Lapių gyventojai, padedant įvairioms organizacijoms, tarp jų Pilies draugijai ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, kovoja, kad būtų leista atstatyti Nepriklausomybės paminklą, stovėjusį ant bažnyčios žemės. Bet iki šiol, nors yra parengtas projektas, žmonės raminami pažadais, o leidimas vis dar neduotas.
3. Lapių bažnyčia ir klebonija pastatytos ant stataus skardžio krašto. Bažnyčiai gelbėti žemė buvo sutvirtinta betoniniais poliais, į labiausiai smunkantį kampą buvo supilta 2 kūbai betono, bet bažnyčios sienų skilimas tebesitęsia. Tyrimai parodė, kad žemė sluoksniuota, t.y. nėra tvirta.
Klebonija yra labai sena, sienų lentos išpuvusios, stogo danga nesilaiko, nes vinių nelaiko supuvusios gegnės ir medinės konstrukcijos. Remontuoti seną, begriūvančią, be kanalizacijos, vandentiekio ir kitų komunikacijų kleboniją nėra nei techniškai, nei finansiškai prasminga. O statyti naują toje pačioje vietoje, nuokalnės žemiausiame taške, techniškai įmanoma, bet ekonomiškai parapijai būtų nepakeliama našta, nes statybos kaina išaugtų trigubai. Be to, liktų pavojus sugriūti.
Išeitis yra. Naują kleboniją reikia statyti lygioje vietoje, ne nuokalnėje, bet šlaito viršuje. Kiek aukščiau dabartinės vietos. Ir kiek toliau nuo kapinių, nes dabartinės esamos ribos yra per arti kapų ir čia įstatymiškai negalima statyti parapijos namų. Tai pats optimaliausias, net vaikui suprantamas sprendimas. Buvo parašyta daugybė pareiškimų su šimtais parašų, buvo daugybė komisijų, kurios pritarė tokiam sprendimui ir pagaliau buvo pažadėta, 0,5 ha sklypelį, kuris keturis amžius priklausė bažnyčiai, ir toliau palikti bažnyčiai. Tačiau atsitiktinai sužinojome, kad 2008 10 08 šis sklypas jau „prichvatizuotas“. (Registro duomenys: 0,52 ha, k/Nr. 5240/9:529. Savininkas Andrius Klementavičius).
Visa Lapių bendruomenė daug metų kovojo, buvo renkama daug kartų parašai ir - jokio rezultato. O čia, be jokių ribų derinimo, be kaimynų sutikimo, slaptai, net seniūnui nieko nežinant, daroma šventvagystė. Didžiausia blogybė yra ta, kad neužilgo sugriuvus senai klebonijai visas Lapių miestelis neteks parapijos namų, kuriuose galėtų gyventi kunigas, vykti parapijos veikla. Valdžia, gal ir suteiks kokį sklypelį parapijos ribų pakraštyje, už Didžiųjų Lapių ar prie Jonavos r. sienos naujiems parapijos namams statyti. Bet juk taip net okupantai nesityčiojo!
Žemę tvarko Apskritis. „Kas gali paneigti“, kad išgirdę apie apskričių naikinimą, (dėl to vėliau bus sunkiau rasti kaltus), kažkas ir suskubo pasinaudoti savo valdžia, šventvagiškai apiplėšiant Lapių parapiją.
Daugiau informacijos: http://www.ltpv.narod.ru/2/ Dėmesio! Kad matyti lietuviškas raides, reikia naršyklėje > VIEW > ENCODING > pasirinkti UNICODE.
Tikime, kad žiniasklaidoje liko šviesių, tėvynę mylinčių ir neabejingų visuomenės vargams sąmoningų žmonių, kurie padės vargšei Lapių bendruomenei atkurti teisingumą. Viešumas mūsų pusėje.
Pridedama 2 foto: su griūvančia bažnyčia. Dabar skylė jau kiaura ir daug didesnė. Ir Laisvės paminklo lenta.
Su pagarba: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Robertas Skrinskas

 

2008 11 12 el.paštu buvo kreiptasi į Kauno Prokuratūrą:

Gerb. Kauno apylinkės prokuratūra,
Buvo neteisėtai apiplėšta, apvogta Kauno r. Lapių parapija. Būtent skirta žemė statyti naujai klebonijai, dėl kurios žmonės kovojo 13 m., staiga buvo slaptai privatizuota.
Negi vagys ką nori, ta gali daryti su svetima nuosavybe?
Siunčiu dokumentų nuorodą dėl Lapių bažnyčios žemės.
http://www.ltpv.narod.ru/2/ZI.htm  žemė
http://www.ltpv.narod.ru/2/  Lapių bažnyčia
Ar galite mums padėti? Jei Jus padėsite, su reikiamais dokumentais atvyksiu į jūsų įstaigą.
Su pagarba -Lapių klebonas kun. R. Skrinskas

Iš  Prokuratūros jokio atsakymo negauta.

 

 

Panašiu elektroniniu laišku Lapių klebonas kreipėsi į Prezidentą ir jo padėjėjus. 2008 11 17 buvo gautas toks atsakymas:
 

Gerbiamas klebone, Jūsų laišką gavome. Suprasdami Lapių parapijos namų ir klebonijos problemas, esame priversti konstatuoti, kad Lietuvos įstatymai nesuteikia Prezidentui galių priimti sprendimus Jūsų keliamais klausimais. Prezidentas negali skirti žemės sklypų, negali koreguoti ar naikinti apskričių ir vietos savivaldos sprendimų, negali skirti lėšų. Galėtume patarti Jums dėl Apskrities sprendimų kreiptis i Vyriausybę bei Seimą. Paminklinių bažnyčių avarinės būklės likvidavimui lėšas skiria Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos kultūros ministerijos. Tos lėšos yra skiriamos pagal Lietuvos Respublikos sutarti su Šventuoju Sostu, tad apie avarinę bažnyčios padėtį būtina informuoti ne tik Kultūros ministerija bet ir vietos ordinarą.
Pagarbiai Irena Vaišvilaitė
Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja, Kultūros, mokslo ir ugdymo grupės vadovė
 

 

Apibendrintai kalbant, padėtis yra tokia:

1 Faktas. Lapių klebonija yra sena, begriūvanti, be komunikacijų, ant stataus šlaito pakriūtės. Toje pačioje vietoje ją statyti ekonomišku, ekologišku, racionaliu požiūriu nepriimtina, nes reikėtų tiesti virš 100 m kanalizacijos, vandentiekio, dujų vamzdžius, kelią. Pastatytas pastatas ant nuolaidaus šlaito krašto ilgai nestovės, nes žemė yra sluoksniuota, netvirta. Išvada: kleboniją reikia statyti aukščiau šlaito, lygioje vietoje.

2 Faktas. Einant tiesia linija į viršų nuo klebonijos yra sanitarinė kapinių zona. Išvada: naują kleboniją reikėtų statyti kiek į šoną nuo sanitarinės zonos. Ši vieta nuo senovės priklausė bažnyčiai ir turi būti jai grąžinta. Dėl jos grąžinimo buvo prirašyta dešimtys pareiškimų ir surinkta šimtai parašų. Visos komisijos tokio prašymo teisingumą patvirtino. Buvo pažadėta šį sklypelį grąžinti.

3 Faktas. Kauno Apskrities žemėtvarkininkai kaltina kleboną, kad netvarko žemės, bet veidmainiškai nutyli, jog patys žada jam grąžinti žemę ,,tik po pastatais“. Tai yra palikti Lapių parapiją be perspektyvos pasistatyti parapijos namus.

 

    2008 11 18 buvo parašytas prašymas Į Kauno Savivaldybę:
Kauno r. Savivaldybės Tarybai, Lapės, 2008 m.  lapkričio 18 d. PAGALBOS PRAŠYMAS

2003 07 02 rajono laikraštyje „Naujosios tėviškės žinios“ žurnalistas Viktoras Trofimišinas rašė: „Žemės sklypo prie Lapių klebonijos formavimas truks ilgiau, nei manyta, nes iškilo teisinių nesklandumų. Savivaldybės administracija (...) pateikė parapijai palankaus sprendimo projektą rajono Tarybai. Pirmadienio Tarybos posėdyje išaiškėjo aplinkybės, dėl kurių sprendimas nebuvo priimtas. (...) išaiškėjo, kad tai padaryti trukdo teisiniai kliuviniai. Norint sumažinti mokyklos žemės sklypą, reikia pakeisti pastato paskirtį, t.y. nustatyti, kad jis naudojamas ne mokymo reikmėms. Prieš keičiant pastato paskirtį būtina pastatą įteisinti. O įteisinti jį galima tik tada, kai įteisintas yra jam priskirtas žemės sklypas. Žodžiu, užburtas ratas. Ieškoti šios problemos sprendimo būdų dabar įpareigoti Ekonomikos skyriaus specialistai.“

2003 07 17 raštu Nr. 78-08-R-6183 LR Švietimo ir mokslo ministerija atsiuntė tokį atsakymą: „Atsakydami į Jūsų prašymą paaiškiname, kad Lapių pagrindinės mokyklos pastatas, esantis Kauno rajone, Lapėse, Mokyklos g. 6, yra įrašytas į apskaitą Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus balanse. Pastatas ir žemės sklypas teisiškai neregistruoti. Lapių pagrindinė mokykla yra avarinės būklės, todėl, kol statoma nauja mokykla, perkelta į buvusį LNK pastatą. Atlikus teisinę registraciją, buvęs Lapių pagrindinės mokyklos pastatas bus perduotas steigėjui - Kauno rajono tarybai, kuri svarstys pastato ir žemės panaudojimo klausimus. Todėl žemės klausimu turėtumėte kreiptis į mokyklos steigėją - Kauno rajono savivaldybės tarybą arba Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrių. Ministerijos valstybės sekretorius Dainius Numgaudis.“

2005 01 18 LR Seimo kontrolierius Kęstutis Virbickas raštu Nr. 4D-2004/04-39K/3D-223 atsiuntė tokį atsakymą: „Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje gautas Jūsų prašymas tarpininkauti, kad VĮ Turto fondas neparduotų Lapių senosios mokyklos žemės sklypo, tokiu būdu paliekant Lapių kleboniją be perspektyvos statyti naują pastatą. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius buvo informuotas, kad 2004-11-03 buvo suderintos žemės sklypo Mokyklos gatvėje sklypo ribos. Žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktas su Jumis buvo suderintas.“

Sklypo dydis naujai klebonijai buvo suderintas su Lapių parapija, bet jokio nutarimo, sprendimo ar protokolo, kad jį grąžina Lapių parapijai iš Kauno r. Savivaldybės Tarybos ir iš niekur nebuvo ir parapija jo iki šiol negavo. Todėl „Architektų pastogė“ per daugiau, nei pusę metų negalėjo padaryti užsakyto projekto.

2008-10-08 Lapių klebonijai statyti skirtą sklypą ,,prichvatizavo“ Andrius Klementavičius.

Kauno r., Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonija yra sena, begriūvanti, be komunikacijų, ant stataus šlaito pakriūtės. Toje pačioje vietoje ją statyti ekonomišku, ekologišku, racionaliu požiūriu nepriimtina, nes reikėtų tiesti virš 100 m kanalizacijos, vandentiekio, dujų vamzdžius, kelią. Pastatytas pastatas ant nuolaidaus šlaito krašto ilgai nestovės, nes žemė yra sluoksniuota, netvirta.

Einant tiesia linija į viršų nuo klebonijos yra sanitarinė kapinių zona. Todėl naują kleboniją reikėtų statyti kiek į šoną nuo sanitarinės zonos. Dėl šios vietos grąžinimo buvo prirašyta dešimtys pareiškimų ir surinkta šimtai parašų. Visos komisijos tokio prašymo teisingumą patvirtino. Buvo pažadėta šį sklypelį grąžinti.

Kauno Apskrities žemėtvarkininkai kaltina kleboną, kad netvarko žemės, bet veidmainiškai nutyli, jog patys žada jam grąžinti žemę ,,tik po pastatais“. Tai yra palikti Lapių parapiją be perspektyvos pasistatyti parapijos namus.

Dėl to, kad taryba laiku nepriėmė sprendimo, Lapės liks be Parapijos namų. Prašau Kauno r. Savivaldybės Tarybą imtis reikiamų žingsnių, kad Lapės ateityje neliktų be klebonijos.

Su pagarba: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Robertas Skrinskas

 

Tas pats laiškas buvo persiųstas el. paštu Kauno r. savivaldybei:

,,Gerb. Kauno r. Savivaldybės Mere, Administracijos Direktoriau Tarybos nariai, darbuotojai
Juodžiausi Lietuvos priešai Stalinas, Hitleris nelietė Lapių parapijiniu namų. Dabar, gi, Lapių gyventojams, o ypač socialiai silpniausiam sluoksniui, pensininkams, ligoniams ir neįgaliems iškilo grėsmė. Užprogramuota, kad Lapių miestelis artimoje ateityje lieka be parapijinių namų. Ratuoti ponai galės su savo automobiliais nuvykti į kitą parapiją. O patys silpniausi ir liks prie suskilusios geldos. Jei nebus klebonijos, čia negalės gyventi ir kunigas. O kaip močiutės, senukai, ligoniai, neįgalieji pasieks kunigą mieste?
Prašau sustabdyti žemgrobių piktus kėslus.
Popierinis prašymas su antspaudu perduotas per T.n. I. Šmidtą.
Su pagarba Lapių klebonas kun. Robertas Skrinskas

 

                     Kauno apskrities Viršininko Administracijai,

                          Kauno rajono savivaldybės Tarybai

 

                     Dėl bažnytinės žemės                                          Pastoracinės tarybos p-kas Stepas Linkevičius,

                                                                                               gyv. Lapių mstl. Barsūniškio g-vė nr.20

                                                                                               Pastoracinės tarybos narys Steponas-Laimutis

                                                                                               Krapas, gyv. Kauno raj. Lapių sen. Masteikių km.

 

                     Mes, Lapių parapijos  tikintieji, esame labai pasipiktinę žemėtvarkininkų darbu, kurie bažnyčiai

paskirti numatytą sklypą  paskyrė ekvivalentine tvarka  Jadvygai Bertašienei,  kuri,  būdama eilėje 9 (devinta) ir negyvendama Lapių mstl. ( gyvena Domeikavoje ), aplenkdama priekyje stovinčius žmones, gavo ( atsikėlė ) žemę ir labai greitai ją pardavė ( prašome patikrinti STT, ar tai ne žemėtvarkininkų darbas ).

                    Mes, Lapių parapijos tikintieji, labai nepatenkinti seniūno ( R. Stankaus ) darbu, kuris mums melavo, kad žemės sklypas prie klebonijos yra neliečiamas, kad jis bus paimtas visuomenės reikmėms ir perduotas parapijai. Šių metų vasarą mes, Steponas Krapas ir Stepas Linkevičius, kreipėmės į seniūną dėl parapijai pažadėto žemės sklypo. Seniūnas pasakė, kad žemės sklypas ribose nuo vaikų darželio tvoros iki kapinių yra paskirtas bažnyčiai ir nebus parduodamas, tačiau tai buvo netiesa.

                    Mes, Lapių parapijos tikintieji, labai nusivylę ir nepatenkinti seniūnu, kuris galėjo patarti, kad mes tą žemę išsinuomuotume, kaip ir daugelis Lapių ūkininkų bendrovių ir atskirų asmenų. Mums nei seniūnijos darbuotojai, nei žemėtvarkininkai nieko nepatarė. Galima seniūno bei žemėtvarkininkų nuodėmes vardinti ir vardinti, tačiau tai tuščias darbas, nes jie – visagaliai.

                       Mes, Lapių parapijos tikintieji, norime sužinoti, kodėl nebuvo sudarytos bažnytinės žemės privatizavimo plenariniai matavimai ir nepranešta klebonui Robertui Skrinskui, kad jis galėtų padaryti geodezinius matavimus.

                             Caras Bažnyčios žemės neatėmė, vokietis taip pat neatėmė, Stalinas paliko 3 hektarus, o socialdemokratų vyriausybė žemę atėmė!

                     Lapės,   2008 11 20                                           Stepas Linkevičius

                                                                                               Steponas – Laimutis Krapas (Viso 145 parašai)

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

          LAPĖS, Kauno  raj. 54434, Mokyklos 2b. Tel. ( 8)-37- 554247   http://www.ltpv.narod.ru/2/

Kauno r. Savivaldybės Tarybai                                                                                Lapės 2008-12-03

Prašymas

2008 m. pabaigoje slaptai, akiplėšiškai Kauno Apskrities žemėtvarkininkai paliko Kauno r. Lapių miestelio katalikų bendruomenę  perspektyvoje be parapijos namų: atėmė parapijos namams statyti skirtą bažnyčios žemę. Tai buvo jau ne pirmas bandymas apiplėšti Lapių tikinčiuosius. 2003 m. bendromis visų žmonių pastangomis su žiniasklaidos pagalba pavyko sustabdyti įsismarkavusius žemgrobius. Tačiau pralaukę kol aistros nurims, prieš mėnesį jie užbaigė savo šventvagišką darbą.

Metams bėgant, klebonija po truputį ėmė griūti. Ji pastatyta ant stataus šlaito skardžio. Pamatai suskilę, o dalis medinių konstrukcijų supuvę. Šalia stovintys ūkiniai pastatai dar tragiškesnės būklės. Jie griūna tikrąja to žodžio prasme. Klebonija be kanalizacijos, vandentiekio ir kitų komunikacijų. Ne vienoje komisijoje bei susirinkime buvo vieningai nutarta statyti naujus parapijos namus. Arkivyskupas S. Tamkevičius, apsilankęs klebonijoje ir pamatęs jos stovį, tarė: „jau laikas statyti naują.“

Statyti naujus parapijos namus toli nuo pagrindinių buitinių komunikacijų šaltinių, nelygioje nuokalnėje ir ant stataus skardžio, - tai labai trumparegiška, neekonomiška ir neracionalu. Lapių katalikų bendruomenė ketino ir ketina statyti parapijos namus lygioje vietoje, ant bažnyčios žemės, aukščiau dabartinės vietos, kuri iki šiol buvo laisva. Į ją nesikėsino Hitleris. Ją bažnyčiai paliko net Stalinas. Štai Lietuvos CV Archyvo pažymėjime, išduotame 1995 02 21 Nr.01-L rašoma, kad Žemės Ūkio Komisija 1940 09 01 nutarimu Lapių R. K. parapijai palieka nustatytą žemės normą - 3 ha. Kad ir kokie žiaurūs buvo įvairių laikų Lietuvos okupantai, Lapių parapija funkcionavo.

Tačiau dabartinės Nepriklausomos valstybės Savivaldybė ir Kauno Apskrities žemėtvarkininkai į 95% visų miestelio gyventojų pageidavimą nusispjauna. Jiems religiniai žmonių poreikiai visai nerūpi.

Kunigas gali gyventi ir Kaune, bute su visais patogumais. Atvykti tik Šv. Mišioms. Turtingi ratuoti ponai jį ten suras. Tačiau silpniausiam visuomenės sluoksniui  - vyresnio amžiaus žmonėms, pensininkams, ligoniams ir neįgaliesiems, - būtent tiems, kuriems kunigas labiausiai reikalingas, bus labai didelis sunkumas. 95% senjorų sudaro senutės. Tai vyresnio amžiaus moterų diskriminacija. Žemgrobių atlikta operacija yra ne tik diskriminacija, bet ir nusikaltimas prieš pačius silpniausius visuomenės narius. Kuo gi valstybei, prie kurios nepriklausomybės ir kūrimo prisidėjo vyresnioji karta, ji nusikalto, kad godūs valdininkai atima jiems galimybę turėti parapijos namus. Namus, pastatytus ant savos, prosenelių paaukotos žemės jų labui.  

Didieji Lietuvos valstybės vadai ir karžygiai suprato, kad tikėjimas į Dievą yra tautos moralės, tvirtumo ir ateities garantas. Jie statė bažnyčias, skyrė joms beneficiją. Lietuvių tautos priešai šitai taip pat žinojo ir visais būdais kenkė, naikino, niekino ir griovė Bažnyčią.

Kas tai per valstybė, kad gina ne vargšų, ligonių, neįgaliųjų, pensininkų, našlių interesus, o šventvagių? Kas tai per valstybė, kuri apiplėšia bažnyčią? Kas tai per valstybė, kuri nepaiso viso miestelio žmonių interesų? Kas tai per valstybė, kuri taikos metais palieka parapiją be kunigo ir parapijos namų?

Žemgrobiai kaltina kleboną, kad netvarkė dokumentų, nesikreipė dėl žemės. Arba norėjo susigrąžinti visą žemę. Taip, pačioje pradžioje buvo kreiptasi dėl visos žemės, bet vėliau kalba ėjo tik dėl sklypelio statyti parapijos namams ir kelių kvadratų Laisvės paminklui atstatyti.

1991 12 15 Lapių klebonas (aptarnaujantis iš Vilijampolės parapijos) kun. Lionginas Vaičiulionis kreipėsi į Žemės Reformos Komisiją, kad būtų sugrąžinta bažnyčios žemė ir altarijos namas.

Kauno r. Savivaldybės Administracija 1996 05 03 nr.259 Lapių klebonui R. Skrinskui rašo: ,,Jūsų prašymas (dėl žemės grąžinimo) išnagrinėtas. Informuojame, kad šiuo metu negalima grąžinti bažnyčiai žemės, kadangi nėra norminio akto, kurio pagrindu būtų galima grąžinti žemę religinėms bendrijoms. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 12 05 nutarimu Nr. 532 „Dėl bažnyčių (religinių konfesijų ir jų institucijų) žemės“ 1.1 punktu, turite pateikti Domeikavos agrarinei tarnybai prašymą, kartu pridėdami žemės nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, kurių pagrindu bažnyčios žemė bus priskiriama neprivatizuotinai žemei.“ Administratorius Z. Puišys.

Kun. Robertas Skrinskas pagal Kauno r. nurodymą pateikė Domeikavos agrarinei tarnybai prašymą. Štai koks buvo gautas atsakymas:

,,Lietuvos Respublika, Kauno Apskrities valdytojo administracija, Žemės ūkio valdyba, Domeikavos agrarinės reformos tarnyba. 1996 05 14 Lapių parapijos kunigui p. Skrinskui

Domeikavos seniūnijos agrarinės reformos tarnyba informuoja, kad pagal šiuo metu galiojančius Vyriausybės nutarimus, bažnytinės žemės negrąžinamos. Priėmus Vyriausybei įstatymą dėl bažnytinių žemių grąžinimo, Jums priklausanti žemė bus sugrąžinta. Lietuvos R.V. nutarimas Nr. 532  1991.12.05 Domeikavos ART viršininkas J. Žemaitis.“

2003 m. birželio 21 d. Lapių klebonas parašė Kauno rajono Savivaldybei Pranešimą „Dėl Lapių bažnyčios žemės neteisėto prichvatizavimo.“

2003m. birželio 21d. Lapių klebonas parašė pareiškimą Domeikavos Žemėtvarkos skyriaus Viršininkui dėl Lapių bažnyčios žemės neteisėto nusavinimo: „Prašom panaikinti 1998 m. neteisingai nustatytas žemės ribas ir atkurti teisingumą, - Lapių bažnyčios žemę priskirti Lapių bažnyčiai.“

Iš Kauno r. Tarybos nario, buvusio mero D. Jankausko, kuris patvirtino 1998 m. mokyklos reikmėm žemės sklypo dydį 2003 06 23 Paklausimo Savivaldybei: „Dar 1998 m. prie senos medinės mokyklos, kaip veikiančios, rajono savivaldybės architektų buvo suformuotas ir mero potvarkiu patvirtintas žemės sklypas tokio dydžio, koks buvo reikalingas mokyklos reikmėms, t.y. mokinių popamokinei veiklai, kūno kultūros užsiėmimams, kitiems renginiams. Mokykla naudojosi anksčiau bažnyčiai priklausiusia žeme.

Dabar, kai mokiniai iš seno medinio pastato iškelti ir pamokos vyksta kitose patalpose, nesuprantamas skubotas jau minėto mokyklos sklypo matavimas ir ribų ženklinimas apeliuojant į 1998 m. patvirtintą detalųjį planą. Kiek man žinoma, savivaldybė dar nėra priėmusi sprendimo dėl tolesnio atlaisvinto medinio mokyklos pastato panaudojimo, pardavimo ir pan.

Būtų nedora ir neteisinga bažnyčios atžvilgiu prisidengiant nebeatitinkančiais esamos situacijos detaliaisiais planais bei savivaldybės sprendimais siekti sudaryti sąlygas kažkam, ne Lapių bendruomenei, pasinaudoti bažnyčios žeme. Teisingiausias sprendimas šiuo metu būtų nebereikalingą mokyklai žemę suteikti Lapių bažnyčiai.“

2003-06-26 Pareiškimas Lapių bendruomenės komitetui, Kauno rajono administracijos direktoriui:

  „Prašome Lapių bažnyčiai priklausančios žemės neprivatizuoti, palikti bažnyčiai, nes klebonijos pastatas ir kiti ūkiniai trobesiai yra griūvantys. Statiniai stovi ant stataus šlaito, dėl erozijos atsirado skilimai. Bažnyčios Pastoracinė Taryba ketina ieškoti rėmėjų parapijos ir klebonijos namų perkėlimui į aukštesnę vietą. Klebonijoje nėra jokių komunikacijų. Remiantis LR Žemės reformos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymu 2002-11-05 Nr.IX-1171 l str., 7str. Papildymo 2 dalimi, (valstybės Žinios 112).“ Pasirašė klebonas ir 51 parapijietis.

2003 06 26 Kauno r. savivaldybės administracija laišku nr. 03-02-15-867 atsakė Stepui Linkevičiui:

„Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-06-23 d. įsakymu Nr. 508 sudaryta komisija peržiūrės žemės sklypo ribas ir plotą, reikalingą buvusios Lapių miestelio pagrindinės mokyklos pastatui eksploatuoti. Klausimas dėl sklypo dydžio ir ribų peržiūrėjimo 2003-06-26 bus svarstomas Lapių seniūnijos bendruomenės tarybos posėdyje. (...) Komisija, įvertinusi bendruomenės tarybos nuomonę ir išnagrinėjusi situaciją vietoje, pateiks išvadas.

Kauno  rajono  Urbanistikos  skyrius,   remdamasis  bendruomenės  tarybos   siūlymu  ir komisijos išvadomis, klausimą dėl buvusios Lapių miestelio pagrindinės mokyklos sklypo dydžio ir ribų teiks svarstyti artimiausiam Kauno rajono tarybos posėdžiui. Tarybos sprendimo nuorašas bus persiųstas Kauno apskrities viršininko administracijai galutiniam patvirtinimui. PRIDEDAMA: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-06-23 įsakymo Nr. 508 nuorašas-1 lapas, 1 egz. Administracijos direktorius Stasys Bizulis“.

Kauno r. savivaldybės administracijos atstovo ir Lapių mst. bendruomenės atstovų susirinkimo, įvykusio 2003 06 27 Lapių mst. PROTOKOLAS:

„Susirinkime dalyvauja Kauno r. administracijos direktoriaus 2003 06 24 įsakymu paskirtos komisijos nariai, Lapių mst. bendruomenės nariai ir parapijos klebonas R. Skrinskas.

Svarstyta: žemės sklypo (1,3 ha ploto) naudojamo ir 1998 08 17 Kauno r. valdybos sprendimu Nr. 304 patvirtinto Lapių pagrindinei mokyklai tolesnis likimas.

Buvo išklausytos visų nuomonės, pasiūlymai ir pageidavimai, paaiškinti žemės sklypų grąžinimo bažnyčiai teisiniai aspektai.

Nutarta: 1. Kreiptis į Kauno r. savivaldybės tarybą su prašymu performuoti Lapių mst. pagrindinės mokyklos sklypo dydį ir ribas, atsižvelgiant į bažnyčios pastoracinės tarybos 2003 06 26 pareiškimą.“

2003 06 27 rajono laikraštis „Naujosios tėviškės žinios“ rašė: „Vakarykščiame posėdyje bendruomenės komitetas pritarė klebono prašymui. Kauno r. savivaldybės administracija turėtų atsižvelgti į šią nuomonę ir sumažinti prie buvusios mokyklos suformuotą sklypą parapijos bažnyčios naudai.“

2003 07 02 rajono laikraštyje „Naujosios tėviškės žinios“ žurnalistas Viktoras Trofimišinas rašė: „Žemės sklypo prie Lapių klebonijos formavimas truks ilgiau, nei manyta, nes iškilo teisinių nesklandumų. Savivaldybės administracija (...) pateikė parapijai palankaus sprendimo projektą rajono Tarybai. Pirmadienio Tarybos posėdyje išaiškėjo aplinkybės, dėl kurių sprendimas nebuvo priimtas. (...) išaiškėjo, kad tai padaryti trukdo teisiniai kliuviniai. Norint sumažinti mokyklos žemės sklypą, reikia pakeisti pastato paskirtį, t.y. nustatyti, kad jis naudojamas ne mokymo reikmėms. Prieš keičiant pastato paskirtį būtina pastatą įteisinti. O įteisinti jį galima tik tada, kai įteisintas yra jam priskirtas žemės sklypas. Žodžiu, užburtas ratas. Ieškoti šios problemos sprendimo būdų dabar įpareigoti Ekonomikos skyriaus specialistai.“

2003 07 17 raštu Nr. 78-08-R-6183 LR Švietimo ir mokslo ministerija atsiuntė tokį atsakymą: „...Atlikus teisinę registraciją, buvęs Lapių pagrindinės mokyklos pastatas bus perduotas steigėjui - Kauno rajono tarybai, kuri svarstys pastato ir žemės panaudojimo klausimus. Todėl žemės klausimu turėtumėte kreiptis į mokyklos steigėją - Kauno rajono savivaldybės tarybą arba Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrių. Ministerijos valstybės sekretorius Dainius Numgaudis.“

Ir tuomet, kai atrodė lapiečiai iškovojo tą sklypelį, įvyksta radikalus persilaužimas: Vyriausybės vadovas Algirdas Brazauskas, matyt su Kauno apskrities žemėtvarkininkų pagalba, kerta nokdauną Lapių parapijiečiams. 2003 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 925 religinėms bendruomenėms leidžia privatizuoti žemę „tik prie pastatų ir kiek būtina jiems eksploatuoti“.  Po to Kauno Apskrities Administracija atsiunčia arogantišką atsakymą ir dar užsipuola kleboną, kad netvarko žemės, bet veidmainiškai nutyli, jog patys žada jam grąžinti žemę ,,tik po pastatais“. O apie sklypelį, skirtą parapijos namams statyti nė neužsimena. O Kauno r. Taryba laukto nutarimo, sprendimo nepadaro.

2003 08 04 raštu Nr. 4-1161 Kauno apskrities viršininko Administracija rašo:

„Vykdydami Ministro Pirmininko pavedimą kartu su Žemės ūkio ministerija išnagrinėjome persiųstą Lapių klebono kunigo Roberto Gedvydo Skrinsko 2003 m. birželio 21 d. pranešime keliamą klausimą dėl Lapių bažnyčiai priklausiusios žemės grąžinimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr.385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje" (Žin.,1998,Nr.33-882) 6 punktu apskričių viršininkai buvo įpareigoti pagal ministerijų, kitų valstybės institucijų, miestų ir rajonų savivaldybių pateiktus duomenis patvirtinti valstybės išperkamų ir neprivatizuojamų žemės, miškų ir vandens telkinių plotus. Kauno rajono valdyba 1998 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr.304 „Dėl visuomenės poreikiams naudojamų paplūdimių teritorijų ir valstybės išperkamų ir neprivatizuojamų plotų patvirtinimo bei Kauno rajono valdybos 1998 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr.193 pripažinimo netekusiu galios" nustatė, kad Lapių pagrindinės mokyklos teritorijos žemės sklypas yra 1,3 ha. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m.gruodžio 31 d. įsakymu Nr.05-8064 „Dėl valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planų patvirtinimo (Kauno r.)" patvirtino Lapių pagrindinės mokyklos valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plotą - 1,3 ha. Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, kurį Kauno apskrities viršininkas patvirtino 2000 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr.02-05-4225 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo (Kauno r.)", pažymėtas Lapių pagrindinės mokyklos žemės sklypo plotas (1,3 ha) ir ribos, taip pat pažymėtas Lapių bažnyčios naudojamas žemės (0,5 ha) sklypas.

Perkėlus Lapių pagrindinę mokyklą į kitas patalpas, Kauno rajono savivaldybė dar nėra išsprendusi pastato paskirties klausimo, tačiau Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr.508 sudaryta komisija, kartu su Kauno apskrities viršininko administracija bei Lapių miestelio bendruomene ir dalyvaujant klebonui R.G.Skrinskui, nagrinėjo klausimą dėl buvusios mokyklos pastatui eksploatuoti reikalingo žemės sklypo ribų ir Kauno rajono tarybai pasiūlė pripažinti netekusia galios tą Kauno rajono valdybos 1998 m.rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr.304 „Dėl visuomenės poreikiams naudojamų paplūdimių teritorijų ir valstybės išperkamų ir neprivatizuojamų plotų patvirtinimo bei Kauno r. valdybos 1998 m.gegužės 13 d. sprendimo Nr.193 pripažinimo netekusiu galios" dalį, kuria nustatyta, kad Lapių pagrindinės mokyklos plotas yra 1,3 ha, siekiant kad Kauno apskrities viršininkas galėtų patikslinti valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plotus.

Pažymėtina tai, jog pagal Kauno apskrities Lapių valsčiaus Lapių dvaro su I ir II sklypais parceliacijos planą, padarytą 1926/7 metais matininko Albino Stančiausko, Lapių bažnyčios sodybos žemės buvo 3,4830 ha, kurios ribose apie 0,3 ha užimta buvusios mokyklos stadionu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.925 (Žin., 2003, Nr.71-3239) patvirtintų Valstybinės žemės sklypų suteikimo nuosavybėn neatlygintinai religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams taisyklių 2 punktu nustatyta, jog religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams žemės sklypai nuosavybėn neatlygintinai suteikiami tik prie nuosavybės teise turimų pastatų ir kitų statinių ir tik tokio dydžio, kuris būtinas esamiems pastatams ir kitiems statiniams eksploatuoti pagal jų tiesioginę paskirtį, kaip pažymėta patvirtintame teritorijų planavimo dokumente, šiuo atveju - Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte.

Siūlome Jums, vadovaujantis Valstybinės žemės suteikimo nuosavybėn neatlygintinai kreiptis į Kauno apskrities viršininko administracijos Kauno rajono žemėtvarkos skyrių dėl faktiškai naudojamo bažnyčios žemės sklypo įteisinimo. Viršininko pavaduotojas Jonas Kurlavičius“.

   2004 06 26  Lietuvos Respublikos Seimo Kontrolieriui Kęstučiui Virbickui buvo išsiųstas tokio turinio Prašymas: „Dėkojame Jums už 2004-06-07 d. laišką Nr. 4D-2003/04-944/3D-2364.

Jūsų išvardintą dokumentaciją surinkau ir pagal Jūsų nutarimo 2 punktą per Lapių seniūną Rimantą Stankų pasiunčiau nurodytiems adresatams. Lapių seniūnas informavo, kad Lapių senosios mokyklos nuosavybė perduota Turto fondui.

Prašau padėti, kad Turto fondas neparduotų Lapių klebonijos sklypo. Tuomet neliktų vietos statyti Lapių klebonijai, nes senoji avarinės būklės ir stovi ant stataus šlaito. Mes tikime, kad imsitės reikiamų priemonių ir nereikės kreiptis į tarptautines organizacijas, tuo pagrindu, kad vietos valdžia palieka bažnyčią perspektyvoje be klebonijos. Su pagarba - Lapių Šv. Jono Krikštytojo katalikų parapijos bendruomenė vardu - Lapių klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas“

Kad valdininkai sąmoningai vilkino ir neketino grąžinti reikiamo dydžio sklypo Lapių katalikų bendruomenei liudija panaši parapijiečių kovos kita istorija. Lapių šviesiausi žmonės 20 metų kovojo, kad būtų atstatytas Laisvės paminklas. Žmonės buvo maitinami biurokratiniais pažadais. Žemiau pateikiamas tokio apgaulingo rašto pavyzdys. Atsakoma, kad bus „viešas svarstymas“, „skelbiama laikraštyje“, o tuo pat metu aikštė prieš bažnyčią ir kapines, skirta automobiliams pastatyti, buvo jau privatizuota. Tai atsiskleidė po „komandos iš viršaus“, kai buvo įsakyta valdininkams nedaryti trukdžių Laisvės paminklo atstatymui ir pašalinti garažą. Pasirodė, kad paminklo vis dar negalima atstatyti, nes  aikštės žemė buvo jau privatizuota. O žmonės buvo mulkinami taip:

„Stepui Linkevičiui 2008-04-14 Nr. S6- /1064 DĖL BAŽNYČIOS ŽEMĖS

Informuojame, kad Kauno apskrities viršininko administracijos pavedimu išnagrinėjome Lapių parapijos tikinčiųjų bendrą prašymą dėl sklypų formavimo. Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus specialistai, dalyvaujant Lapių seniūnijos seniūnui ir Kauno rajono savivaldybės administracijos ekologui, vietoje apžiūrėjo numatomo formuoti žemes sklypo prie Masteikių žemės ūkio bendrovės valgyklos ribas. Apžiūros metu prieita vieningos nuomonės, kad prie pastatų formuojamas sklypo ribas reikalinga patikslinti, kartu užtikrinant galimybę parapijos tikintiesiems netrukdomai prieiti ir privažiuoti iki maldos namų. Kadangi žemės sklypo ribos prie Masteikių žemės ūkio bendrovės valgyklos pastato dar nėra patvirtintos teritorijų planavimo dokumentuose, t. y. Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, šios kadastro vietovės projekto autorė Skina Mauručienė yra informuota apie Jūsų prašymą, kad rengiant Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą ir formuojant ribas užtikrintų galimybę Lapių parapijos tikintiesiems netrukdomai prieiti ir privažiuoti iki maldos namų. Taip pat norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo metu suformuotų sklypų ribų bei ploto viešas svarstymas yra organizuojamas Domeikavos seniūnijos patalpose, adresu: Taikos g. 1, Domeikavos k., Kauno r., todėl siūlome dalyvauti šio projekto viešame aptarime kartu su atsakingais už projekto rengimą darbuotojais. Projekto viešo svarstymo data skelbiama laikraštyje „Naujos Tėviškės žinios", Kauno apskrities viršininko administracijos internetiniame puslapyje www.kaunas.aps.lt bei seniūnijos skelbimų lentoje. Vedėjas (parašas) Tautvydas Tamošiūnas.“

Lapių tikintieji, ypač senyvi, yra diskriminuojami, nes jie užprogramuojami likti be vietos kunigo. Be to, našlių skriaudimas yra Dangaus keršto šaukianti nuodėmė.

Lapių katalikų bendruomenė yra diskriminuojama, nes užprogramuojama likti be parapijos namų, jiems atimama teisė statytis parapijos namus ant nuosavos žemės.

Lapių katalikų Bažnyčia yra diskriminuojama, nes nusavinamas jos gyvavimui ir veikimui reikalingas žemės sklypas.

 Lapių katalikų bendruomenė yra diskriminuojama, nes kažkokio svetimo ateivio gobšumas statomas aukščiau visos vietinės bendruomenės intereso.

Lapių žmonės yra diskriminuojami, nes jiems teisėtai, pagal veikiančius įstatymus valdininkai nesiūlo tą sklypelį išsinuomoti, ar kitaip gauti, o atėjūnui žemę grąžina neprivatizuojamoje sanitarinėje kapinių zonoje.

Prašome užtikrinti galimybę Lapių katalikų bendruomenei normaliai funkcionuoti: sugrąžinti šventvagiškai „prichvatizuotą“ sklypą, kad parapija turėtų galimybę pasistatyti parapijos namus.

Prašome užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos, Tarptautiniai ir ES teisės aktai galiotų Lapių bendruomenei. Kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnis būtų gerbiamas. 

Prašome nutraukti Lapių katalikų bendruomenės diskriminaciją.

Prašome imtis priemonių, kad šventvagiai nediskredituotų Lietuvos Respublikos pareigūnų vardo.

Turime viltį, kad su Jūsų pagalba teisingumas triumfuos.

Su pagarba Lapių klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

Iš STT buvo gautas toks atsakymas:

2008-12- 04  LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS KAUNO VALDYBOS IKITEISMINIO TYRIMO SKYRIUS p. Robertui Skrinskui  Nr. 4-07-1111     Į Jūsų 2008-11-10 pranešimą
DĖL PRANEŠIME NURODYTŲ APLINKYBIŲ TYRIMO
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdyboje 2008-11-10 gautas Jūsų pranešimas, jog Kauno r. Lapių parapijai buvo paskirtas žemės sklypas naujai klebonijai statyti, tačiau 2008-10-08 šis žemės sklypas buvo slaptai privatizuotas.
Siekiant detaliau išsiaiškinti Jūsų pranešime nurodytas aplinkybes, 2008-11-13 vietoje, dalyvaujant Jums, apžiūrėjome esamo Lapių bažnyčios naudojamo žemės sklypo ribas ir žemės sklypo, kuris Jūsų tvirtinimu buvo skirtas naujos klebonijos statybai, vietą ir ribas. Patikslinus aplinkybes nustatyta, kad žemės sklypas Jūsų pageidaujamoje vietoje naujos klebonijos statybai nebuvo skirtas, nes tokių dokumentų Kauno rajono žemėtvarkos skyrius ir Jūs nepateikėte.
Kauno apskrities Lapių valsčiaus Lapių dvaro su I ir II sklypais parceliacijos 1926-1927 m. plane nurodyta, kad „Lapių bažnyčios sodybos" žemės buvo 3,483 ha. Pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 69-1735) 7 straipsnio 2 dalį religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams, kurie veikė iki 1940 m. liepos 21 d., o jų turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip nusavintas, ir kurie nuosavybės teise turi pastatų ir kitų statinių, Vyriausybės nustatyta tvarka suteikiami nuosavybėn neatlygintinai jų naudojami šiems pastatams ir kitiems statiniams eksploatuoti teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų žemės sklypai. Likęs plotas yra apskaitomas laisva valstybine žeme, kurioje rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektą yra projektuojami žemės sklypai kitiems piliečiams pagal Žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytą eiliškumą. Žemės reformos žemėtvarkos projektai rengiami Vyriausybės nustatyta projektų rengimo tvarka, parengti projektai turi būti viešai svarstomi. Apie viešo svarstymo datą, vietą Kauno rajono žemėtvarkos skyrius 2008-04-14 raštu Nr. S6-/1064 Jus informavo, todėl Jūsų tvirtinimas, kad žemės sklypas buvo slaptai privatizuotas, nepasitvirtino.
Taip pat nustatyta, kad ginčijamame sklype rengiant Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, suprojektuotas žemės sklypas Jadvygai Bertašienei. Nuosavybės teisės jai atkurtos į žemę turėtą Telšių apskrityje, perduodant neatlygintinai lygiavertį turėtajam žemės plotą Lapių kadastro vietovėje. Nuosavybės teisių atkūrimo teisėtumą šiuo metu tiriame. Jeigu bus nustatyti teisės aktų, reglamentuojančių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą, pažeidimai, medžiaga bus perduota prokuratūrai.
Paaiškiname, kad Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba pagal kompetenciją tiria valstybės tarnautojų ir jiems prilygintų asmenų korupcinio pobūdžio veikas. Jūsų pranešime nurodytų aplinkybių nagrinėjimo metu faktinių duomenų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas nenustatyta, tokių duomenų Jūs taip pat nenurodėte.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo {Žin., 2006, Nr. 77-2975) 36 straipsniu, šį STT Kauno valdybos atsakymą savo pasirinkimu turite teisę apskųsti administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.
Viršininkas Vytautas Stankevičius
Irutė Vasiliauskienė 201 779

 

Lapės, Kauno r., 2008 m. gruodžio 13 d.

Lietuvos ministro pirmininko Antano Merkio gt. Lapėse, Kauno r., gyventojų  PRAŠYMAS

Lietuvos ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui

Lapių katalikai, sugriuvus senai klebonijai, gali likti be klebonijos ir be kunigo. Žmonės nori statyti parapijos namus ant bažnyčios žemės, bet Apskrities-Savivaldybės valdininkai po 18 m. kovos už žemę, žemę prieš mėnesį atėmė. Jie motyvuoja, kad bažnyčiai žemė negrąžinama pagal LR įstatymus. Žemės plotas, skirtas parapijos namams statyti išliko per visas okupacijas. Net Stalinas paliko 3 ha. Tačiau dabar, esant Nepriklausomai Lietuvai, parapija neteko galimybės pasistatyti net parapijos namus. Visa kovos už žemę istorija surašyta Lapių bažnyčios svetainėje: http://www.ltpv.narod.ru/2/  Prašome mums padėti.

Nr.

          Vardas         pavardė

         adresas   

Parašas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius Tel. (8 5)239 6815 Faksas (8 5) 239 6509
Lapių parapijai 2008-12-18 Nr. S-2008-10446  Į 2008-11-10 prašymą
DĖL JŪSŲ KREIPIMOSI
Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijoje (toliau - Komisija) yra gautas Jūsų prašymas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę Lapių parapijos bažnyčiai.
Prašyme Jūs nurodėte, kad Lapių naujos klebonijos statybai buvo paskirtas žemės sklypas, kurį iki sovietinės okupacijos nuosavybės teise valdė Lapių bažnyčia. Lietuvos Respublikos Seimo narys Donatas Jankauskas nurodė, kad Jūs žodžiu informavote apie tai, jog žemės grąžinimu pradėta rūpintis 1996 m., tačiau Lapių bažnyčiai nuosavybės teisės į minėtą žemės sklypą nėra atkurtos. 2008-11-10 Jūs iš Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus sužinojote, kad šį žemės sklypą 0,52 ha (kadastrinis Nr. 5240/9:529) privatizavo Andrius Klementavičius.
Siekiant kuo išsamiau išnagrinėti Jūsų atvejį ir pradėti tyrimą pagal Jūsų Komisijai pateiktą skundą prašome papildomai pateikti Dokumentų kopijas, dokumentus, kurie yra susiję su Lapių bažnyčiai nuosavybės teise priklausiusiu žemės sklypu.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos įstatymo nuostatomis, kreipėmės [ Kauno apskrities viršininką dėl papildomos informacijos suteikimo. Apie gautus atsakymus ir tolimesnius veiksmus Jus informuosime papildomai.
Komisijos pirmininkas Kęstas Komskis
R. Šapalas, tel. (8 5) 239 6815
 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBA   2008-12-23 Nr. 4- 116
Lapių Šv. Jono krikštytojo parapijos klebonui Robertui Gedvydui Skrinskui
DĖL PRAŠYMO
Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnyba išnagrinėjo jūsų prašymą ir informuoja, kad:
1. 1982 m. Valstybinės žemės naudojimo teisės aktu Nr. 003542 Lapių aštuonmetei mokyklai buvo suteiktas neterminuotai ir neatlygintinai 1,3 ha valstybinės žemės sklypas Lapių mstl. Mokyklos g. 6.
2. Kauno rajono savivaldybės taryba 2003-12-23 nusprendė (sprendimo Nr. 1220) į privatizuojamų objektų sąrašą įtraukti Lapių pagrindinės mokyklos pastatą su priklausiniais, kadangi Lapių mstl. buvo pastatyta nauja mokykla.
3. 2005-01-20 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-86 žemės sklypo plotas buvo sumažintas iki 1,0772 ha. Sklypo sumažinimas buvo atliktas atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus 2004-06-07 raštą Nr. 4D-2003/04-944/3D-2364. Parengtas geodezinis planas buvo suderintas su Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos kunigu Robertu Gedvydu Skrinsku (savo pritarimą patvirtinote parašu ir antspaudu žemės sklypo paženklinimo parodymo akte).
4. 2005-12-09 sutartimi Nr. 160-05 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo" VĮ Turto fondas pardavė Kauno rajono savivaldybės tarybai nuosavybės teise priklausantį mokyklos pastatas su priklausiniais, kartu su Šiems pastatams priskirtu 1,0772 ha žemės sklypu.
5. Kauno apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Kauno rajono žemėtvarkos skyrius 2008-12-03 raštu Nr. S6-3216 informavo Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybą kad:
* 2000 m. sausio 24 d. buvo gauta Jadvygos Bertašienės Telšių apskrities išvada 2000 m. sausio 14 d. Nr. 3818 dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn į buvusio
savininko Monikos Sprindžiukienės 2,00 ha valdytą žemę Telšių rajone, Keižarų kaime.
* Kauno apskrities viršininko 2007 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu „Dėl piliečių eilių tvirtinimo" Jadvyga Bertašienė, pagal Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio eiliškumą, buvo įtraukta į 9 eilės piliečių sąrašą.
* Kauno apskrities viršininko 2008 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 02-05-1750 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo ir Kauno apskrities viršininko 2007-08-20 įsakymo Nr. 02-05-9214 pakeitimo" Jadvygai Bertašienei suprojektuoti ir patvirtinti Lapių mstl. skl. Nr. 6369-1-0,30 ha, Nr. 639-2-0,19 ha, Nr. 639-3-0,52 ha, Nr. 639-4-0,12 ha ir Šatijų k. skl. Nr. 639-5- 0,35 ha.
* Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 320 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 925 „Dėl valstybinės žemės sklypų suteikimo nuosavybėn neatlygintinai religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams taisyklių patvirtinimo" pakeitimo punktai reglamentuoja:
** Valstybinės žemės sklypų suteikimo nuosavybėn neatlygintinai religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams taisyklės (toliau vadinama - Taisyklės) reglamentuoja žemės sklypų suteikimą nuosavybėn neatlygintinai religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams, kurie veikė iki 1940 m. liepos 21 d., o jų nekilnojamasis turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas, ir kurie nuosavybės teise turi pastatų ir kitų statinių, naudojamų šiems pastatams ir kitiems statiniams eksploatuoti. ( Punkto pakeitimai: Nr. 320, 2005-03-24, Žin., 2005, Nr. 40-1295 (2005-03-29)).
** Religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams žemės sklypai nuosavybėn neatlygintinai suteikiami tik prie jų nuosavybės teise turimų pastatų ir kitų statinių ir tik tokio dydžio, kuris būtinas esamiems pastatams ir kitiems statiniams eksploatuoti pagal jų tiesioginę paskirtį, kaip pažymėta patvirtintame teritorijos planavimo dokumente.
** Lapių kadastro vietovės projekto autorė bažnyčios ir klebonijos žemės sklypo ribas nustatė pagal ilgalaikį, susiformavusį natūroje žemės naudojimą.
6. Kauno rajono savivaldybė neturi informacijos apie vėlesnius privačių asmenų sandorius perleidžiant žemės sklypą.
Pagal Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos kompetenciją surinkus informaciją ir atlikus analizę darytina išvada, kad Kauno rajono savivaldybės taryba ir administracija teisės aktų reglamentuojančių žemės sklypų suteikimą nepažeidė.
Jeigu Jūs manote, kad Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos teisės ar teisėti interesai yra pažeisti, rekomenduojame kreiptis į teismą dėl jų gynimo.
Pagarbiai, Savivaldybės kontrolierė Vida Marta Kruopienė

 

 

 Lapės, 2008 m.  gruodžio 29 d. Į 2008-12-04 Nr.4-07-1111

Lietuvos  Respublikos STT Kauno valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus Viršininkui Vytautui Stankevičiui

Dėl Lapių parapijos žemės

Siunčiu kelis pastebėjimus.

Hitlerio Stalino laikais specialios tarnybos žudė nekaltus žmones. Ir tai darė teisėtai. Pagal tų šalių įstatymus. Lygiai tas pats su Lapių bažnyčios žeme.

Civilizuotoje, teisinėje valstybėje neįsivaizduojama, kad valdžios įstaigos taip būtų nusistačiusios prieš Lapių katalikų bažnyčią ir darytų viską įmanomą ir neįmanomą, kad tik žmonės neturėtų parapijos namų. Tai žiauri diskriminacija ypač prieš vyresnio amžiaus moteris, neįgaliuosius ir našles, nes jiems sunkiausia bus pasiekti kunigą, kuriam nelikus vietos Lapėse, teks kraustytis gyventi į Kauną.

Neįsivaizduojama, kodėl viso miestelio 3000 žmonių intereso nepaisoma, o kažkokio svetimo, čia negyvenančio žmogaus interesas iškeliamas aukščiau bendrojo gėrio.

1940 metais Lietuva buvo okupuota ir okupantų seimas negalėjo NACIONALIZUOTI de jure Lietuvos piliečių turto. Iš neteisės niekuomet negimsta teisė, tai išaiškino Konstitucinis teismas. Taip kad juridiškai ta žemė visą tą laiką ir dabar yra bažnyčios nuosavybė.

Jei Stalinas paliko Lapių bažnyčiai 3 ha, ir jie išbuvo per sovietų okupaciją, tai kokia teise vadovaudamosi Nepriklausomos Lietuvos STT pripažįsta šios žemės pagrobimą iš Lapių parapijos 2008 m. teisėtu?

Kauno Apskrities žemėtvarkininkai meluoja, teigdami, kad savo raštu 2008-04-14 Nr. S6- /106, adresuotu S. Linkevičiui, mane informavo apie sklypo projekto svarstymo datą. Tiesa yra ta, kad jie tik  informavo apie kažkada būsiantį svarstymą. Bet kada tas svarstymas bus, konkrečiai nieko nepranešė. Štai citata iš jų laiško: „Projekto viešo svarstymo data skelbiama laikraštyje „Naujos Tėviškės žinios", Kauno apskrities viršininko administracijos internetiniame puslapyje www.kaunas.aps.lt bei seniūnijos skelbimų lentoje.“ Be to, Savivaldybės-Apskrities atstovas Lapių seniūnas R. Stankus pažadėjo informuoti St. Linkevičių apie svarstymo datą, bet nei jo, nei klebono neinformavo. O gal jie ir nurodytuose šaltiniuose neinformavo apie svarstymo datą. Todėl Jūsų teigimas, kad man apie tai pranešė, neatitinka tiesos. Ir tai keičia visą esmę. Mano teiginys, kad žemės sklypas buvo slapta privatizuotas, galioja. Žmonės surinko 7 lapus su 145 parašais dėl tokios slaptos machinacijos neteisingumo.  

Viliuosi, kad STT prisidės prie valstybės pagrindo – teisingumo įgyvendinimo.

Viliuosi, kad po teisėtumo priedanga, nebus paminamas teisingumas.                                         

Daugiau informacijos: http://www.ltpv.narod.ru/2/  

Kad matyti lietuviškas raides, reikia naršyklėje > VIEW > ENCODING > pasirinkti UNICODE.

Su pagarba: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Robertas Skrinskas

Įdedamas vieno lapo kopija su parašais.

 

Lapės, 2008 m.  gruodžio 29 d.  Į 2008-11-10 Nr.S-2008-10446 Lietuvos  Respublikos Seimo  Antikorupcijos Komisijai

Gerb. Komisija,

Siunčiu papildomai Dokumentų kopijas, susijusias su Lapių parapijiečių kova už teisę pasistatyti parapijos namus ant savos, bažnytinės žemės, kurią Nepriklausomos Lietuvos valdžia šventvagiškai pagrobė.

Apibendrintai kalbant, padėtis yra tokia:

1 Faktas. Lapių klebonija yra sena, begriūvanti, be komunikacijų, ant stataus šlaito pakriūtės. Toje pačioje vietoje ją statyti ekonomišku, ekologišku, racionaliu požiūriu nepriimtina, nes reikėtų tiesti virš 100 m kanalizacijos, vandentiekio, dujų vamzdžius, kelią. Pastatytas pastatas ant nuolaidaus šlaito krašto ilgai nestovės, nes žemė yra sluoksniuota, netvirta. Išvada: kleboniją reikia statyti aukščiau šlaito, lygioje vietoje.

2 Faktas. Einant tiesia linija į viršų nuo klebonijos yra sanitarinė kapinių zona. Išvada: naują kleboniją reikėtų statyti kiek į šoną nuo sanitarinės zonos. Ši vieta nuo senovės priklausė bažnyčiai ir turi būti jai grąžinta. Dėl jos grąžinimo buvo prirašyta dešimtys pareiškimų ir surinkta šimtai parašų. Visos komisijos tokio prašymo teisingumą patvirtino. Buvo pažadėta šį sklypelį grąžinti.

3 Faktas. Kauno Apskrities žemėtvarkininkai kaltina kleboną, kad netvarkė žemės, bet veidmainiškai nutyli, jog patys žadėjo jam grąžinti žemę ,,tik po pastatais“. Tai yra palikti Lapių parapiją be perspektyvos pasistatyti parapijos namus.

Kauno Apskrities žemėtvarkininkai meluoja, teigdami, kad savo raštu 2008-04-14 Nr. S6- /106, adresuotu S. Linkevičiui, mane informavo apie sklypo projekto svarstymo datą. Tiesa yra ta, kad jie tik  informavo apie būsiantį svarstymą. Bet kada tas svarstymas bus, konkrečiai nieko nepranešė. Štai citata iš jų laiško: „Projekto viešo svarstymo data skelbiama laikraštyje „Naujos Tėviškės žinios", Kauno apskrities viršininko administracijos internetiniame puslapyje www.kaunas.aps.lt bei seniūnijos skelbimų lentoje.“ Be to, Savivaldybės-Apskrities atstovas Lapių seniūnas R. Stankus pažadėjo informuoti St. Linkevičių apie svarstymo datą, bet nei jo, nei klebono neinformavo.

4 Faktas. 2003 07 02 rajono laikraštyje „Naujosios tėviškės žinios“ žurnalistas Viktoras Trofimišinas rašė: „Žemės sklypo prie Lapių klebonijos formavimas truks ilgiau, nei manyta, nes iškilo teisinių nesklandumų. Savivaldybės administracija (...) pateikė parapijai palankaus sprendimo projektą rajono Tarybai. Pirmadienio Tarybos posėdyje išaiškėjo aplinkybės, dėl kurių sprendimas nebuvo priimtas. (...) išaiškėjo, kad tai padaryti trukdo teisiniai kliuviniai.(...) Ieškoti šios problemos sprendimo būdų dabar įpareigoti Ekonomikos skyriaus specialistai.“  Lapių klebonas negavo jokių sprendimo būdų.

Seimo kontrolierius Kęstutis Virbickas man 2005-01-18 Nr. 4D-2004/04-39K/3D-223 rašė: „LR Seimo kontrolierius buvo informuotas, kad 2004-11-03 buvo suderintos žemės sklypo Mokyklos gt. sklypo ribos. Žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktas su Jumis buvo suderintas.“

Taip, buvo suderintas, visi apsidžiaugėme, bet sprendimo, protokolo, nutarimo, akto, kuriuo remdamasis galėčiau tvarkyti žemę, taip ir nepadarė. Negavau ir ribų paženklinimo akto.

Lauksime palankaus sprendimo iš LR Seimo, nes už esamą padėtį, kai Lapių parapija lieka perspektyvoje be galimybės pasistatyti parapijos namus, lieka be kunigo, atsakingas Seimas, priėmęs tokius „korupcinius“ įstatymus. Civilizuotoje, teisinėje valstybėje neįsivaizduojama, kad valdžios įstaigos taip būtų nusistačiusios prieš Katalikų Bažnyčią ir darytų viską įmanomą ir neįmanomą, kad tik žmonės neturėtų parapijos namų. Tai žiauri diskriminacija prieš vyresnio amžiaus moteris, neįgaliuosius ir našles, nes jiems sunkiausia bus pasiekti kunigą, kuriam nelikus vietos Lapėse, teks kraustytis gyventi į Kauną.

Neįsivaizduojama, kodėl viso miestelio 3000 žmonių intereso nepaisoma, o kažkokio svetimo, čia negyvenančio žmogaus interesas iškeliamas aukščiau bendrojo gėrio.                              

Daugiau informacijos: http://www.ltpv.narod.ru/2/   Dėmesio! Kad matyti lietuviškas raides, reikia naršyklėje > VIEW > ENCODING > pasirinkti UNICODE.

Su pagarba: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Robertas Skrinskas


Lietuvos  Respublikos STT Kauno valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus Viršininkui Vytautui Stankevičiui
 Į 2008-12-04 Nr.4-07-1111 Dėl Lapių parapijos žemės  Lapės, 2008 m.  gruodžio 30 d.
 Papildoma informacija

Jūs savo 2008-12- 04 rašte Nr. 4-07-1111 rašote: „Apie viešo svarstymo datą, vietą Kauno rajono žemėtvarkos skyrius 2008-04-14 raštu Nr. S6-/1064 Jus informavo, todėl Jūsų tvirtinimas, kad žemės sklypas buvo slaptai privatizuotas, nepasitvirtino.“

Kauno apskrities viršininko 2008 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 02-05-1750 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo ir Kauno apskrities viršininko 2007-08-20 įsakymo Nr. 02-05-9214 pakeitimo" Jadvygai Bertašienei suprojektuoti ir patvirtinti Lapių mstl. skl. Nr. 6369-1-0,30 ha, Nr. 639-2-0,19 ha, Nr. 639-3-0,52 ha, Nr. 639-4-0,12 ha ir Šatijų k. skl. Nr. 639-5- 0,35 ha. 

Tad klausimas būtų toks: apie kokį viešą svarstymą žemėtvarkos skyrius kalba, jei jau prieš kelis mėnesius buvo p. Jadvygai patvirtintas minėtas sklypas?

Su pagarba: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Robertas Skrinskas

 

2009 02 05 el. paštu išsiųstas prašymas advokatui Kęstučiui Čilinskui per Ex jure tinklapį padėti dėl Lapių parapijos žemės.

 

Lapės, 2009 m. Šv. Agotos diena

 Gerb. Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdybos pirmininkui,  advokatui Kęstučiui Čilinskui.

Lapių miestelio klebonija yra labai sutrešusi, pastatyta ant stataus šlaito skardžio. Be jokių komunikacijų, vandentiekio, san. mazgų ir pan. Atitinka XVII- XVIII amžiaus gyvenimo standartą.

Kadangi kleboniją remontuoti jau neracionalu (dėl medžiagų išpuvimo ir susidėvėjimo) žmonės nori atstatyti kiek aukščiau, toliau nuo pavojingo skardžio. Ir nori atstatyti ne kur kitur, bet ant savo bažnytinės žemės, esančios prie bažnyčios. Jos iš bažnyčios neatėmė visi žinomi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės okupantai, nei carinė Rusija. Išbuvo ta žemė prezidentaujant Antanui Smetonai ir net Stalinas paliko prie bažnyčios 3 ha.

Iškėlus senąją Lapių mokyklą, žemė tapo laisva ir žmonės pradėjo rašyti prašymus, kad dalis buvusios stadiono žemės būtų sugrąžinta bažnyčiai, parapijos namų statybai.

Tačiau Kauno r. savivaldybės ir žemėtvarkos vadovai siūlė žemę grąžinti „tik po pastatais“, motyvuodami negrąžinimą egzistuojančiais įstatymais. Be to žmones „juodai“ apgaudinėjo. Štai mums Kauno rajono žemėtvarkos skyrius 2008-04-14 raštu Nr. S6-/1064 rašė, kad sklypų ribų aptarimas dar tik bus organizuojamas. Kai Kauno apskrities viršininkas 2008 m. vasario 25 d.savo įsakymu Nr. 02-05-1750 tą žemę jau buvo atkėlęs iš Telšių tūlai Jadvygai Bertašienei. O ši žemę akimirksniu pardavė, kaip jai visai nereikalingą.

Lapių parapija lieka perspektyvoje be galimybės pasistatyti parapijos namus, lieka be kunigo. Civilizuotoje, teisinėje valstybėje neįsivaizduojama, kad valdžios įstaigos taip būtų nusistačiusios prieš Katalikų Bažnyčią ir tikinčiuosius, ir darytų viską įmanomą ir neįmanomą, kad tik žmonės neturėtų parapijos namų. Tai žiauri diskriminacija prieš vyresnio amžiaus moteris, neįgaliuosius ir našles, nes jiems sunkiausia bus pasiekti kunigą, kuriam nelikus vietos Lapėse, teks kraustytis gyventi į Kauną.

Neįsivaizduojama, kodėl viso miestelio 3000 žmonių intereso nepaisoma, o kažkokio svetimo, čia negyvenančio žmogaus interesas iškeliamas aukščiau bendrojo gėrio.

Prašome Jūsų padėti, kad nebūtų diskriminuojami Lapių žmonės.

Su pagarba – Lapių parapijos klebonas kun. Robertas Skrinskas

 

Bet jokio atsakymo negauta.

 

KAUNO APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA 2009-01-19 Nr.11-kol-999-56 Į 2008-10-20 Prašymas
Stepui Linkevičiui Barsūniškio g. 20 Lapių mstl. Kauno r.
Giedriui Kuizinui A.Meikio g.8 Lapių mstl.
kopija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijai
Gedimino pr. 11
01103 Vilnius
DĖL ŽEMĖS SUTEIKIMO
Kauno apskrities viršininko administracija Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pavedimu išnagrinėjo Jūsų prašymą dėl žemės sklypų, esančių Lapių mstl., Kauno r., suteikimo neatlygintinai nuosavybėn prie Lapių šv. Jono krikštytojo bažnyčios ir klebonijos pastatų.
Paaiškiname, kad Kauno apskrities viršininko administracija, spręsdama nuosavybės teisių atkūrimo klausimus, vadovaujasi šiuo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu (Žin.,1997, Nr.65-1558), Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu Nr.1057 (Žin.,1997, Nr.90-2256, 2002, Nr.93-3989, 2004, Nr.53-1803) Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu bei kitais teisės aktais.
Pranešame, kad Kauno apskrities viršininko 2006-07-05 įsakymu Nr.02-05-8363 buvo patvirtintas Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymas bei jame Lapių miestelyje suprojektuoti Lapių šv. Jono krikštytojo parapijos bažnyčiai 0,0864 ha (Nr.14) ir Lapių šv. Jono krikštytojo parapijos pastatams 0,40 ha (Nr. 15) žemės sklypai. Šiuo metu rengiami žemės sklypų planai, kuriuos parengus bus sprendžiamas klausimas dėl minėtų sklypų suteikimo religinei bendrijai nuosavybėn neatlygintinai.
Informuojame, kad jei Jūsų netenkina šis atsakymas ar anksčiau priimti Kauno apskrities viršininko sprendimai juos galite skųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.
Viršininkė Ona Balžekienė

 

KAUNO APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA 2009-01-19 Nr. 4-103    Į    2008-12-18 Nr. S-2008-10445
Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijai Gedimino pr. 53 01109 Vilnius
DĖL INFORMACIJOS SUTEIKIMO
Kauno apskrities viršininko administracija paaiškina, kad spręsdama nuosavybės teisių atkūrimo klausimus, vadovaujasi šiuo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu (Žin.,1997, Nr.65-1558), Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka, patvirtinta Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu Nr.1057 (Žin.,1997, Nr.90-2256, 2002, Nr.93-3989, 2004, Nr.53-1803) Lietuvos Respublikos žemės reformos bei kitais teisės aktais.
Kauno apskrities viršininko administracija informuoja, kad Kauno apskrities viršininko 2006-07-05 įsakymu Nr.02-05-8363 buvo patvirtintas Lapių kadastro vietovės žemės reformos
žemėtvarkos projekto pildymas bei jame Lapių mstl. suprojektuoti Lapių šv Jono krikštytojo
parapijos Bažnyčiai 0,0864 ha (Nr.14) ir Lapių šy. Jono krikštytojo, parapijos pastatams 0,40 ha
(Nr.15) žemės sklypai. Šiuo metu rengiami žemės sklypų planai, kuriuos parengus bus
sprendžiamas klausimas dėl minėtų sklypų suteikimo religinei bendrijai nuosavybėn neatlygintinai.
Taip pat pranešame, kad Kauno rajono žemėtvarkos skyriuje 2000-01-24 buvo gauta Jadvygos Bertašienės Telšių apskrities išvada 2000-01-14 Nr. 3818 dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn į buvusios savininkės Monikos Sprindžiukienės 2,00 ha valdytą žemę Telšių rajone, Keižarų kaime.
Kauno apskrities viršininko 2008-02-25 įsakymu Nr. 02-05-1750 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo ir Kauno apskrities viršininko 2007-08-20 įsakymo Nr. 02-05-9214 pakeitimo" Jadvygai Bertašienei patvirtinti Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildyme suprojektuoti penki žemės ūkio paskirties žemės sklypai: Lapių mstl. Nr. 639-1-0,30 ha, Nr. 639-2-0,19 ha, Nr. 639-3-0,52 ha, Nr. 639-4-0,12 ha ir Šatijų k. skl. Nr. 639-5- 0,35 ha, tame tarpe ir Jūsų rašte minimas sklypas, kurio kadastrinis Nr.5240/0009:529 (Nr.639-3).
Į šiuos sklypus Jadvygai Bertašienei nuosavybės teisės teisėtai yra atkurtos Kauno apskrities viršininko 2008-08-07 įsakymu Nr.02-05-9599. Duomenų apie privačios žemės perleidimą Kauno apskrities viršininko administracija neturi. PRIDEDAMA. 15 lapų.
Viršininkė Ona Balžekienė

 

2009 01 26 Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio vedėjai Irenai Vaškelienei dėl kultūros paminklo - Lapių bažnyčios - apsaugos zonos

,,Aplink Lapių bažnyčią greitais tempais privatizuojama žemė. Prašome informuoti kokia yra kultūros paminklo apsaugos zona ir jai taikytinos taisyklės. Ši informacija reikalinga ginant teisėtus kultūros paminklo - Lapių bažnyčios interesus. Lapių klebonas kun. Robertas Skrinskas.

 

Gautas toks atsakymas:

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KAUNO TERITORINIS PADALINYS
Lapių parapijos Kun. R.Skrinskui  2009-02- 06 Nr. 2K-170 Į 2009-01-26 Nr. PRAŠYMAS
DĖL ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPINĖS BAŽNYČIOS, ESANČIOS LAPIŲ MSTL., APSAUGOS ZONŲ
Atsakydami į Jūsų 2009-01-26 prašymą, siunčiame Šv. Jono Krikštytojo parapinės bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 15871), esančios Lapių mstl., Lapių sen., Kauno rąj., apsaugos zonų planą.
Taip pat informuojame, kad apsaugos nuo fizinio poveikio pozonyje (buv. reguliuojamo užstatymo zonoje) esantiems žemės sklypams nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (XIX skyrius), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 25-763; 1996, Nr. 2-43; 1997, Nr. 38-940).
Be to, pastatų naudojimas ir tvarkymas šioje teritorijoje reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 2004, Nr. 153-5571).
PRIDEDAMA: Sv. Jono Krikštytojo parapinės bažnyčios apsaugos zonų plano kopija, 1 lapas.
Vedėja Irena Vaškelienė
Viktorija Vaičiulytė, 205883

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius Tel. (8 5) 239 6815 Faksas (8 5) 239 6509
Robertui Skrinskui 2009-01 -29 Nr. S-2009-990  į 2008-11 -10 prašymą
DĖL JŪSŲ KREIPIMOSI
Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijoje (toliau - Komisija) nagrinėjamas Jūsų prašymas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę Lapių parapijos bažnyčiai.
Kauno apskrities viršininko administracija 2009-01-19 raštu Nr. 4-103 informavo Komisiją, kad Kauno apskrities viršininko 2006-07-05 įsakymu Nr. 02-05-8363 buvo patvirtintas Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymas bei Lapių mstl. suprojektuoti Lapių Sv. Jono krikštytojo parapijos bažnyčiai 0,0864 ha ir Lapių Sv. Jono krikštytojo parapijos pastatams 0,40 ha žemės sklypai. Kauno apskrities viršininko administracija nurodo, kad šiuo metu rengiami žemės sklypų planai, kuriuos parengus bus sprendžiamas klausimas dėl minėtų sklypų perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Lapių Sv. Jono krikštytojo parapijos bažnyčiai.
Persiunčiame Jums susipažinti su Kauno apskrities viršininko administracijos 2009-01-19 raštu Nr. 4-103.
Informuojame, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos įstatymo (Žin., 2001, Nr.92-3209) 2 straipsniu, Komisija, savo kompetencijos ribose, nagrinėja korupcijos ir su ja susijusius reiškinius bei atvejus, analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių sprendimus, sudarančius sąlygas korupcijai, teikia pasiūlymus įvairioms institucijoms dėl teisės aktų priėmimo ir tobulinimo, korupcijos, ekonominių ir finansinių nusikaltimų bei kitų teisės pažeidimų prevencijos ir užkardymo. Atsižvelgiant į tai, kad savo kreipimesi nepateikėte konkrečių duomenų, pagrindžiančių galimas korupcinio pobūdžio veikas, Komisija neturi tyrimo objekto.
Įvertinę Jūsų pateiktą informaciją bei vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, perdavėme Jūsų raštą išnagrinėti Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, kuri įgyvendina valstybės politiką žemės tvarkymo, administravimo, žemės reformos bei kt. srityse. Komisija taip pat paprašė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kad informuotų Jus apie gautus rezultatus ir priimtus sprendimus.
PRIDEDAMA. Kauno apskrities viršininko administracijos 2009-01-19 rašto Nr. 4-103 kopija, iš viso 1 lapas.
Pagarbiai Komisijos pirmininkas  /parašas/ Kęstas Komskis

 

Stepas Linkevičius į savo laišką gavo tokį atsakymą:

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES MERAS
Pastoracinės tarybos pirmininkui 2009-02- 05 Nr. MSD-39
Stepui Linkevičiui, Barsūniškio g. 20, Lapės,  Į 2008-12-17 prašymą
DĖL BAŽNYTINES ŽEMĖS
Išnagrinėję Jūsų prašymą informuojame, kad Lapių seniūnija nėra pateikusi dokumentų dėl žemės sklypo, esančio tarp Lapių mstl. klebonijos ir buvusios mokyklos, pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų žemės sąrašą.
Paaiškiname, kad nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatomos vadovaujantis šiuo metu galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų: Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymu (Žin., 1997, Nr. 65-1558), Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo įgyvendinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu Nr. 1057 (Žin., 1997, Nr. 90-2256, 2004, Nr. 53-1803) Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu bei kitais teisės aktais.
Kauno rajono savivaldybė neadministruoja klausimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, todėl dėl žemės sklypo suteikimo Jadvygai Bertašienei ekvivalentine natūra, Jūs galite kreiptis į Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kauno rajono žemėtvarkos skyrių, esantį Savanorių pr. 371, Kaune.
Meras  /parašas/ Valerijus Makūnas

 

NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  2009-03-03 Nr. 3B-(9.5)-S-55-174
Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijai,
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui kunigui Robertui Skrinskui Mokyklos g. 2b, Lapės, Kauno rajonas
Kopija
Kauno apskrities viršininkei Onai Balžekienei
DĖL PRAŠYMO NAGRINĖJIMO
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) išnagrinėjo kunigo Roberto Skrinsko prašymą, persiųstą Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos 2009 m. sausio 29 d. raštu Nr. S-2009-988, dėl Lapių šv. Jono krikštytojo parapijos bažnyčios nuosavybės teise turėtos žemės grąžinimo Kauno rajono Lapių miestelyje.
Prašyme nurodoma, kad visa iki 1940 m. nacionalizacijos Lapių šv. Jono krikštytojo parapijos bažnyčios nuosavybės teise turėta žemė turi būti grąžinta natūra. Taip pat teigiama, kad 0,52 ha žemės sklypą (kadastrinis Nr. 5240/0009:529), kurį turėjo grąžinti Lapių šv. Jono bažnyčiai, privatizavo Andrius Klementavičius.
Išnagrinėjus pateiktus dokumentus nustatyta, kad dalį pageidaujamo grąžinti 0,52 ha žemės sklypo naudojo Lapių pagrindinė mokykla.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje" (Žin., 1998, Nr. 33-882) 6 punktu apskričių viršininkai buvo įpareigoti pagal ministerijų, kitų valstybės institucijų, miestų ir rajonų savivaldybių pateiktus duomenis patvirtinti valstybės išperkamų ir neprivatizuojamų žemės, miškų ir vandens telkinių plotus. Kauno rajono valdyba 1998 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. 304 „Dėl visuomenės poreikiams naudojamų paplūdimių teritorijų ir valstybės išperkamų ir neprivatizuojamų plotų patvirtinimo bei Kauno rajono valdybos 1998 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. 193 pripažinimo netekusiu galios" nustatė, kad Lapių pagrindinės mokyklos teritorijos žemės sklypas yra 1,3 ha. Kauno apskrities viršininko administracija 1998 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. 05-8064 „Dėl valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planų patvirtinimo (Kauno raj.)" patvirtino Lapių pagrindinės mokyklos valstybės išperkamos žemės plotą- 1,3 ha.
Atsižvelgiant į tai, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. įS-86 patikslintos Lapių pagrindinės mokyklos žemės sklypo ribos ir plotas.
Kauno apskrities viršininkas 2007 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 02-05-7247 patvirtino patikslintą Kauno rajono Lapių kadastro vietovės laisvos valstybinės žemės fondą ir laisvos valstybinės žemės sklypų sąrašą, kuriame buvo įrašytas ir Lapių šv. Jono krikštytojo parapijos bažnyčios pageidaujamas susigrąžinti natūra 0,52 ha ploto sklypas Nr. 179, į kurį patenka dalis buvusio Lapių pagrindinės mokyklos sklypo.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 925 (Žin., 2003. Nr. 71-3239) patvirtintos Valstybinės žemės sklypų suteikimo nuosavybėn neatlygintinai religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja žemės sklypų suteikimą nuosavybėn neatlygintinai religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams, kurie veikė iki 1940 m. liepos 21 d., o jų nekilnojamasis turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas, ir kurie nuosavybės teise turi pastatų ir kitų statinių, naudojamų šiems pastatams ir kitiems statiniams eksploatuoti.
Taisyklių 2 punkte nurodoma, kad religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams žemės sklypai nuosavybėn neatlygintinai suteikiami tik prie jų nuosavybės teise turimų pastatų ir kitų statinių ir tik tokio dydžio, kuris būtinas esamiems pastatams ir kitiems statiniams eksploatuoti pagal jų tiesioginę paskirtį, kaip pažymėta patvirtintame teritorijos planavimo dokumente.
Atsižvelgiant į tai, kad minėtame laisvos valstybinės žemės sklype nėra Lapių šv. Jono krikštytojo parapijos bažnyčiai nuosavybės teise priklausančių pastatų ar kitų statinių, jis negali būti suteikiamas nuosavybėn neatlygintinai šiai bažnyčiai.
Apgailestaujame, tačiau šiuo metu galiojantys teisės aktai nenumato galimybės religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams atkurti nuosavybės teises į iki 1940 m. nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą žemę, kurioje nėra jų nuosavybės teise turimų pastatų ir kitų statinių.
Kauno apskrities viršininko 2008 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu į minėtą 0,52 ha ploto žemės sklypą teisės aktų nustatyta tvarka atkurtos nuosavybės teisės J. Bertašienei perduodant jai nuosavybėn neatlygintinai lygiavertį turėtam žemės sklypą, užjos Telšių apskrities Telšių rajono Keižarų kaime iki nacionalizacijos buvusios žemės savininkės M. Sprindžiukienės valdytą žemės plotą, priskirtą valstybės išperkamai žemei (užimta asmeninio ūkio žeme). Pažymėtina, jog 2008 m. spalio 8 d. sutartimi A. Klementavičius iš J. Bertašienės nupirko šį žemės sklypą.
Dėl lygiaverčio turėtajam žemės sklypo perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, paaiškiname, kad pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 65-1558) 4 straipsnio 4 dalį bei Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 (Žin., 1997, Nr. 90-2256), 28 ir 30 punktų nuostatas, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam žemės sklypą, žemės sklypas projektuojamas laisvos žemės fondo žemėje, laikantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) 10 straipsnyje nustatytos asmenų, įsigyjančių žemę, mišką ar vandens telkinį, eilės ir perduodamas pagal sudarytus žemės reformos žemėtvarkos projektus. Šie projektai rengiami vadovaujantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodika (toliau - Metodika;, patvirtinta žiemes ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (Žin., 1998, Nr. 43-1189).
Minėtų teisės aktų nustatyta tvarka 0,52 ha ploto žemės sklypas buvo suprojektuotas Kaune apskrities viršininko 2008 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 02-05-1750 patvirtintame Lapių kadastro vietovės žemėtvarkos projekte.
Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kauno rajono žemėtvarkos skyrius informavo Nacionalinę žemės tarnybą, kad Kauno apskrities viršininko 2006 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 02-05-8363 patvirtintame Lapių kadastro vietovės žemėtvarkos projekte suprojektuoti Lapių šv. Jono krikštytojo parapijos bažnyčios 0,0865 ha žemės sklypas ir Lapių šv. Jono krikštytojo parapijos 0,4 ha žemės sklypas.
Pažymime, kad pagal Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo (Žin., 1994, Nr. 101-2015, 2003, Nr. 42-1915) 10 straipsnio 1 dalį laisvos valstybinės žemės fondą tvarko apskrities viršininkas. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) 16 straipsnio 1 dalimi bei Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 2004, Nr. 28-868) 32 straipsniu reglamentuojama, jog žemės reformą įgyvendina ir sprendimus grąžinti, perduoti, suteikti neatlygintinai nuosavybėn ir parduoti valstybinę žemę priima apskričių viršininkai.
Pareiškėją informuojame, kad jeigu Jūs manote, kad Kauno apskrities viršininko administracija savo priimtais sprendimais, veiksmais ar jos kompetencijai priskirtų veiksmų vilkinimu pažeidė Jūsų teises, arba nesutinkate su Nacionalinės žemės tarnybos parengtu atsakymu, turite teisę Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimus, veiksmus ar neveikimą arba Nacionalinės žemės tarnybos parengtą atsakymą skųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) 15 ir 28 straipsnių nustatyta tvarka.
Žemės tvarkymo departamento direktorius Silvestras Staliūnas
Jurgita Gricė, 39 1318

 

Kartu su registro centro žemės nuosavybės byla buvo gauti 2012 08 17  tokie raštai:

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KAUNO RAJONO ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS
VEDĖJAS ĮSAKYMAS
DĖL KAUNO APSKRITIES VIRŠININKO 2006-07-05 ĮSAKYMO NR. 02-05-8363
PAKEITIMO
2011 m. gruodžio 15d. Nr. 7VĮ-(14.7.2.)- 8008  Kaunas
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735, 2000, Nr. 56-1649; 2001, Nr. 71-2524; 2002, Nr. 112-4974; 2010, Nr. 72-3618), Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 43- 1189; 2006, Nr. 45-1638, 2008, Nr. 93-3690) patvirtinta Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodika, atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 7 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-1833 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir tvirtinimo“ ir UAB Korporacijos „MATININKAI“ Kauno skyriaus 2011 m. lapkričio 30 d. raštą:
pakeičiu Lapių kadastro vietovėje žemės sklypų, esančių po fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais pastatais ir statiniais, sąrašo, patvirtinto Kauno apskrities viršininko 2006 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 02-05-8363 „Dėl Kauno apskrities viršininko 2003-01-30 įsakymo Nr. 02-05-627 pripažinimo netekusiu galios ir dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“ 17 ir 18 punktus pagal priedą.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) nustatyta tvarka.
Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas /antspaudas/ Vytas Daubaras

Po to eina kitas lapas (priedas) su lentelės pavadinimu: LAPIŲ KADASTRO VIETOVĖJE ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PO FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIAIS PASTATAIS IR STATINIAIS, SĄRAŠO, PATVIRTINTO KAUNO APSKRITIES VIRŠININKO 2006 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMU NR. 02-05-8363 „DĖL KAUNO APSKRITIES VIRŠININKO 2003-01-30 ĮSAKYMO NR. 02-05-627 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO PAPILDYMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMAS

Pačiame lapo viršuje yra toks užrašas:

PATVIRTINTA
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gruodžio 15d. įsakymo Nr. 7VĮ-( 14.7.2.)- 8008 priedas

Šioje lentelėje 5 lentelės skiltyje ,,Suprojektuoto sklypo plotas (ha) prie Lapių parapijos sklypo, esančio adresu Mokyklos 2B atspausdinta 0,20920. Prie Lapių parapijos sklypo, esančio adresu Mokyklos 2D- 0,5112.
 


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KAUNO RAJONO ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS VEDĖJAS
PAŽYMA
DĖL NUOSAVYBĖS TEISES PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ
2012-01-31 Nr.7PAŽ-(14-733)-16
Pagal Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos pateiktus nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus nustatyta, kad į buvusio savininko Lapių R. K. bažnyčia  nuosavybės teisėmis valdytą Kauno apskrities Kauno rajono (buv.Ginėnu k.) Lapių mstl.
24,76 ha žemės, - ha miško, - ha vandens telkinio ir pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo įstatymą Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija turi nuosavybės teises į 24,76 ha žemės, - ha miško, - ha vandens telkinio.
Pažyma parengta pagal dokumentus:
1. Kauno apskrities Lapių valsčiaus žemės rūšiavimo komisijos mokesniais apdėjimo reikalu rūšimis paskirstytu žemių sąrašo Nr. 363 jrašo Nr. 3674 1939-06-24.
Pagal rūšis žemė skirstoma taip:
1............ha
II...3,00 ha
III 17,00 ha
IV 4,76 ha
Neap. ha
Viso: 24.76 ha
Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas /parašas/ Vytas Daubaras
Parengė: Gražina Jonikaitė, 40 90 52

 

Kai pagaliau jau buvo suderintos sklypų ribos ir pas Sandanavičiaus įmonę buvo užsakyti ir padaryti žemės sklypų planai, kuriuos tereikėjo tik patvirtinti, netikėtai gautas toks atsakymas:
NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KAUNO RAJONO ŽEMĖTVARKOS SKYRIUS 2012-03-21 Nr750-844 (Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius Duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kodas 188704927. Skyriaus duomenys: L. Sapiegos g. 10,44001 Kaunas, tel. (8 37) 305572, ei. p. kauno.rajonas@nzt.lt)

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui kunigui Robertui Gedvydui Skrinskui Mokyklos g. 2B, Lapės LT-54434, Kauno r.
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ NEATLYGINTINAI NUOSAVYBĖN SUTEIKIMO
    Informuojame, kad Kauno rajono žemėtvarkos skyriuje buvo gautos UAB korporacijos „Matininkai parengtos Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos žemės sklypų, patvirtintų Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, kadastro duomenų bylos. Šių žemės sklypų, esančių adresu Mokyklos g. 2B ir Mokyklos g. 2D Lapių mstl. kadastro duomenų bylos yra patikrintos ir suderintos.
    Valstybinės žemės sklypų suteikimo nuosavybėn neatlygintinai religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams taisyklės (toliau - Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 925 (Žin., 2003, Nr. 71-3239; 2005, Nr. 40-1295; 2010, Nr. 158- 8052) reglamentuoja žemės sklypų suteikimą nuosavybėn neatlygintinai religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams, kurie veikė iki 1940 m. liepos 21 d., o jų nekilnojamasis turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas, ir kurie nuosavybės teise turi pastatų ir kitų statinių, naudojamų šiems pastatams ir kitiems statiniams eksploatuoti.
    Šių Taisyklių 2 punkte nurodoma, kad religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams žemės sklypai nuosavybėn neatlygintinai suteikiami tik prie jų nuosavybės teise turimų pastatų ir kitų statinių ir tik tokio dydžio, kuris būtinas esamiems pastatams ir kitiems statiniams eksploatuoti pagal jų tiesioginę paskirtį, kaip pažymėta patvirtintame teritorijos planavimo dokumente.
    Atsižvelgiant į tai, kad rengiant dokumentus nustatyta, kad Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčiai nuosavybės teise priklausantys pastatai ir jų eksploatacijai reikalingi suformuoti žemės sklypai nėra jų iki 1940 m. nacionalizacijos nuosavybės teise valdytoje žemėje, šie sklypai negali būti suteikiami nuosavybėn neatlygintinai Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai.
    Pagal 1991-12-31 prašymą, prie prašymo pateiktus ir kitus žemėtvarkos skyriuje esančius nuosavybės teise patvirtinančius dokumentus Lapių R. K. bažnyčia iki 1940 m. valdė 24,76 ha žemės sklype Nr. 8 Ginėnų k. Pagal pateiktą nepatvirtintą žemės sklypų, kuriuos valdė Lapių bažnyčia, planą, kuriame yra ir minėtas sklypas Nr. 8 (24,7589 ha) yra nurodyti dar du žemės sklypai-sklypas B, pažymėtas kaip Lapių bažnyčios sodybos žemė, plotas 3,4830 ha ir sklypas JJ-kunigo J. Jaso įsigytas žemės sklypas 0,8508 ha ploto. Šis planas negali būti apskaitomas kaip nuosavybės teises patvirtinantis dokumentas, nes jis nėra tvirtintas, nėra įrašų apie jo išdavimą.
    Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčiai nuosavybės teise priklausantys pastatai ir jų eksploatacijai reikalingi suformuoti sklypai pagal šį planą patenka į sklypą B, kuriam apart šio plano nėra gauta kito nuosavybės teises patvirtinančio dokumento, todėl teritorijų planavimo dokumente suformuoti žemės sklypai negali būti suteikiami nuosavybėn neatlygintinai, jie galėtų būti perduoti naudoti tik panaudos teise.
    Taip pat informuojame, kad jeigu Jūsų netenkina parengtas Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus atsakymas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsniu skundas dėl žemėtvarkos skyriaus atsakymo per 20 d. gali būti paduodamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui. Paduodamo skundo forma ir turinys turi atitikti Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje ne teismo tvarka taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1P-90 (Žin., 2010, Nr. 109-5624), nustatytus reikalavimus. Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas Vytas Daubaras
Gražina Jonikaitė, 40 90 52

Tada buvo parašytas pareiškimas į Žemės Ūkio ministeriją:
LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
2012m. balandžio mėn. 9d
D.G. Žemės Ūkio ministrui Kaziui Starkevičiui
Kauno r. Lapių parapijos žemės nesiseka sutvarkyti per visą Nepriklausomybės laikotarpį.
Apie tai galima paskaityti čia: http://provita.vdu.lt/2/BZ.htm
Kai pagaliau jau buvo suderintos sklypų ribos ir pas Sandanavičiaus įmonę buvo užsakyti ir padaryti žemės sklypų planai, kuriuos tereikėjo tik patvirtinti, netikėtai gautas toks atsakymas:
NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KAUNO RAJONO ŽEMĖTVARKOS SKYRIUS 2012-03-21 Nr750-844
Citata: „Atsižvelgiant į tai, kad rengiant dokumentus nustatyta, kad Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčiai nuosavybės teise priklausantys pastatai ir jų eksploatacijai reikalingi suformuoti žemės sklypai nėra jų iki 1940 m. nacionalizacijos nuosavybės teise valdytoje žemėje, šie sklypai negali būti suteikiami nuosavybėn neatlygintinai Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai. (...)todėl teritorijų planavimo dokumente suformuoti žemės sklypai negali būti suteikiami nuosavybėn neatlygintinai, jie galėtų būti perduoti naudoti tik panaudos teise.“
Kitaip sakant, niekas neginčija, kad žemė Lapių bažnyčiai priklausė 400 metų. Bet kadangi dokumentai neišliko, siūloma savo pačių žemę nuomotis. Bet tuo veiksmu siūloma ir išsižadėti savos žemės nuosavybės. Žemės planai iš Smetonos laikų išliko.
Daromos didelės biurokratinės kliūtys, pasigendame geranoriškumo. Pvz. galima būtų sudaryti komisiją ir be jokių teismų įforminti žemę.
Prašome šiuo klausimu pagalbos, nes yra didžiausias absurdas, kad Stalinas paliko klebonijai 3 ha, o Nepriklausomos Lietuvos valdžia atima ir Sovietų paliktą žemės lopinėlį; Sovietų, kurie kovojo prieš bažnyčią. O Bažnyčia padėjo iškovoti laisvę. Ir už tai atsidėkodama Lietuvos valdžia nori Bažnyčią apiplėšti.
Lapių klebonas /elektroninis parašas/ Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

Buvo gautas toks atsakymas:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos 2012-04-16 Nr 3 -JA-95- 91 į 2012-04-09 Nr. prašymą
Kopija
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui kunigui Robertui Gedvydui Skrinskui Mokyklos g. 2B Lapės, Kauno rajonas
DĖL PRAŠYMO NAGRINĖJIMO
Žemės ūkio ministerija gavo Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono kunigo Roberto Gedvydo Skrinsko prašymą dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios iki 1940 m. nacionalizacijos nuosavybės teise turėtos žemės grąžinimo.
Pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) 16 straipsnio 1 dalies nuostatas sprendimus grąžinti, perduoti, suteikti nuosavybėn neatlygintinai ir parduoti valstybinę žemę priima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta, kad skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo, žemės privatizavimui, nuomai ir perdavimui neatlygintinai naudotis parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų neatitikties iki sprendimo dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis priėmimo nagrinėja Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai.
Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių sprendimai ir veiksmai (neveikimas), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą, skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.
Vadovaudamiesi minėtomis nuostatomis ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 23 straipsnio 4 dalimi, siunčiame pagal kompetenciją nagrinėti Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono kunigo Roberto Gedvydo Skrinsko prašymą.
Apie prašymo nagrinėjimo rezultatus prašome informuoti pareiškėją (kopija - Žemės ūkio ministerijai).
Papildomai atkreipiame dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 2 dalį religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams, kurie veikė iki 1940 m. liepos 21 d., o jų nekilnojamasis turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas, ir kurie nuosavybės teise turi pastatų ir kitų statinių, Vyriausybės nustatyta tvarka suteikiami nuosavybėn neatlygintinai jų naudojami šiems pastatams ir kitiems statiniams eksploatuoti teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų žemės sklypai. Tai reiškia, kad tais atvejais, kai minėtos religinės bendrijos, bendruomenės ir centrai iki 1940 m. nacionalizacijos turėjo nuosavybės teise žemės sklypus, jiems suteikiami nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypai ne tik prie tų statinių ir įrenginių, kuriuos religinė bendrija, bendruomenė ar centras turėjo iki 1940 m. nacionalizacijos ir kurie buvo sugrąžinti atkuriant nuosavybės teises, bet ir prie kitų nuosavybės teise turimų statinių ir įrenginių, kurie pastatyti ne iki 1940 m. nacionalizacijos turėtoje žemėje.
PRIDEDAMA. 1 lapas (pirmajam adresatui).
Žemės politikos departamento direktoriaus pavaduotoja Aušra Kalantaitė
Jurgita Baliasinovienė, tel. 239 1347
 

Po kelių mėnesių atėjo toks laiškas:

NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui kunigui Robertui Gedvydui Skrinskui 2012-07-03 Nr. lSS-(7.5)-1192 Į 2012-04-09 NR. prašymą
Kopija  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai Į  2012-04-16 Nr. 3JA-95-91
DĖL PRAŠYMO NAGRINĖJIMO
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) išnagrinėjo Jūsų prašymą.
Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 65-1558) nustato asmenis, kuriems gali būti atkuriamos nuosavybės teisės į iki nacionalizacijos turėtą žemę, mišką, vandens telkinius. Minėto įstatymo 2 straipsnyje nurodyta, kad nuosavybės teisės į šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytą nekilnojamąjį turtą atkuriamos Lietuvos Respublikos piliečiams. Darytina išvada, kad pagal galiojančius teisės aktus, nuosavybės teisės gali būti atkuriamos tik Lietuvos Respublikos piliečiams, t. y. fiziniams asmenims. Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija yra juridinis asmuo, todėl nuosavybės teisės parapijai negali būti atkuriamos.
Remiantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; Žin., 1997, Nr.69-1735) 7 straipsnio 2 dalimi religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams, kurie veikė iki 1940 m. liepos 21 d., o jų nekilnojamasis turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas, ir kurie nuosavybės teise turi pastatų ir kitų statinių, Vyriausybės nustatyta tvarka suteikiami nuosavybėn neatlygintinai jų naudojami šiems pastatams ir kitiems statiniams eksploatuoti teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų žemės sklypai. Pagal Valstybinės žemės sklypų suteikimo nuosavybėn neatlygintinai religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-07-15 nutarimu Nr. 925 (Žin., 2003, Nr. 71-3239; 2010, Nr. 158-8052), 2 punktu religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams žemės sklypai nuosavybėn neatlygintinai suteikiami tik prie jų nuosavybės teise turimų pastatų ir kitų statinių ir tik tokio dydžio, kuris būtinas esamiems pastatams ir kitiems statiniams eksploatuoti pagal jų tiesioginę paskirtį, kaip pažymėta patvirtintame teritorijos planavimo dokumente. Darytina išvada, kad tais atvejais, kai iki 1940 m. liepos 21 d. veikusios religinės bendrijos, bendruomenės ir centrai nuosavybės teise iki nacionalizacijos valdė žemę, jiems gali būti suteikiami nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypai prie jų nuosavybės teise turimų pastatų ir kitų statinių nepaisant to, ar šie statiniai yra iki 1940 m. nacionalizacijos turėtoje žemėje.
Todėl Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2012 m. kovo 21d. rašte Nr. 750-844 nurodytas teiginys, kad tokie žemės sklypai negali būti suteikiami nuosavybėn neatlygintinai, o gali būti perduoti naudotis tik panaudos teise, yra nepagrįstas.
Atsižvelgdamas į nustatytus pažeidimus, Nacionalinės žemės tarnybos direktorius pavedė Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono skyriaus vedėjui parengti dokumentus, reikalingus žemės sklypų prie Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai nuosavybės teise priklausančių statinių suteikimo neatlygintinai nuosavybėn neatlygintinai, procedūrai atlikti. Šis Nacionalinės žemės tarnybos atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.
Pagarbiai Algis Bagdonas, Žemės tvarkymo departamento direktorius, atliekantis Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavaduotojo funkcijas
(Jaroslav Žibort, tel. (8 5) 239 1337, ei. p.jaroslav.zibort@nzt.lt)
 

Kartu su registro centro žemės nuosavybės byla buvo gautas 2012 08 17  toks raštas (viršuje užrašyta ,,S. Jonikaitei vykdyti 2012-07-12“ ir V. Daubaro parašu:

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
PAVEDIMAS
KAUNO RAJONO SKYRIAUS VEDĖJUI
DĖL NUSTATYTŲ PAŽEIDIMŲ PAŠALINIMO
2012 m. liepos 10 d.. Nr. 1PAV-(1.8)-300
Vilnius
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) išnagrinėjo Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2012-03-21 rašto Nr. 7SD-844.
Išnagrinėjus skundą, Nacionalinės žemės tarnybos 2012-07-03 rašte Nr. lSS-(7.5)-1192 konstatuota, kad tais atvejais, kai iki 1940 m. liepos 21 d. veikusios religinės bendrijos, bendruomenės ir centrai nuosavybės teise iki nacionalizacijos valdė žemę, jiems gali būti suteikiami nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypai prie jų nuosavybės teise turimų pastatų ir kitų statinių nepaisant to, ar šie statiniai yra iki 1940 m. nacionalizacijos turėtoje žemėje. Todėl Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2012 m. kovo 21 d. rašte Nr. 750-844 nurodytas teiginys, kad tokie žemės sklypai negali būti suteikiami nuosavybėn neatlygintinai, o gali būti perduoti naudotis tik panaudos teise, yra nepagrįstas.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei į tai, kad nuo 2010 m. liepos 1 d. panaikintos apskričių viršininkų pareigybės ir likviduotos apskričių viršininkų administracijos, ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono skyriaus vedėjas (toliau - Kauno rajono skyriaus vedėjas) įgaliotas parduoti, išnuomoti, grąžinti natūra, perduoti neatlygintinai nuosavybėn valstybinės žemės sklypus, esančius Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, pavedu Kauno rajono skyriaus vedėjui:
1. Per 10 darbo dienų nuo šio pavedimo gavimo dienos panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2012-03-21 raštą Nr. 750-844 ta dalimi, kurioje nurodyta, kad žemės sklypai prie Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos nuosavybės teise turimų pastatų ir kitų statinių negali būti suteikiami nuosavybėn neatlygintinai, o gali būti perduoti naudotis tik panaudos teise.
2. Teisės aktų nustatyta tvarka parengti dokumentus, reikalingus žemės sklypų prie Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai nuosavybės teise priklausančių statinių suteikimo nuosavybėn neatlygintinai, procedūrai atlikti.

Algis Bagdonas /parašas/
Originalas nebus siunčiamas
Žemės tvarkymo departamento direktorius, atliekantis Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavaduotojo funkcijas
Jaroslav Žibort, tel. (8 5) 239 1337, el. p.jarosIav.zibort@nzt.lt


 

Gautas toks laiškas:

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KAUNO RAJONO SKYRIUS

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui kunigui Robertui Gedvydui Skrinskui Mokyklos g. 2B, Lapės LT-54434, Kauno r. 2012-07-25 Nr.7SD-1505
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ NEATLYGINTINAI NUOSAVYBĖN SUTEIKIMO
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012-07-10 pavedimu Nr. lPAV-(1.8)-300 informuojame, kad Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2012-03-21 rašte Nr. 7SD-844 išdėstytas teiginys, kad Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčiai nuosavybės teise priklausantys pastatai ir jų eksploatacijai reikalingi suformuoti žemės sklypai nėra jų iki 1940 m. nacionalizacijos nuosavybės teise valdytoje žemėje ir šie sklypai negali būti suteikiami nuosavybėn neatlygintinai Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai yra nepagrįstas ir raštas panaikinamas ta dalimi, kurioje nurodyta, kad žemės sklypai prie Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos nuosavybės teise turimų pastatų ir statinių negali būti suteikiami nuosavybėn neatlygintinai, o gali būti perduoti naudotas tik panaudos teise.
Taip pat informuojame, kad šiuo metu yra rengiami dokumentai, reikalingi žemės sklypų prie Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai nuosavybės teise priklausančių statinių suteikimo nuosavybėn neatlygintinai procedūrai atlikti. Apie priimtus sprendimus Skyrius Jus informuos.
Kauno rajono skyriaus vedėjas /parašas/ Vytas Daubaras
Gražina Jonikaitė, 40 90 52
Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius Duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kodas 188704927.
Skyriaus duomenys: L. Sapiegos g. 10,44001 Kaunas, tel. (8 37) 305572, ei. p. kauno.rajonas@nzt.lt
 

Kartu su registro centro žemės nuosavybės byla buvo gauti 2012 08 17  tokie raštai:

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KAUNO RAJONO SKYRIAUS VEDĖJAS
SPRENDIMAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO MOKYKLOS G. 2B, LAPIŲ MSTL., LAPIŲ ŠEN., KAUNO R., NUSTATYTŲ KADASTRO DUOMENŲ PATVIRTINIMO (ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO) IR SERVITUTO NUSTATYMO
2012 m. liepos 25 d.Nr. 7SK-(14.7.110)-1063
Kaunas
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2010, Nr. 72-3616) 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 23 straipsnio 2 dalimi ir 32 straipsnio 3 dalies 11 ir 12 punktais, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899; 2008, Nr. 140-5552; 2011, Nr. 125-5950), 12 ir 84l.1.1.1 punktais, Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 (Žin., 2004, Nr. 153-5579; 2010, Nr. 107-5518), 16 punktu ir atsižvelgdamas į Kauno rajono Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, patvirtintą Kauno apskrities viršininko 2006 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 02-05-8363 „Dėl Kauno apskrities viršininko 2003-01-30 įsakymo Nr. 02-05-627 pripažinimo netekusiu galios ir dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymą Nr.7VĮ-(14.7.2.)-3008 „Dėl Kauno apskrities viršininko 2006-07-05 įsakymo Nr. 02-05-8363 pakeitimo“ ir veikdamas pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 30 d. įgaliojimą Nr.lĮ-(1.9.)-256 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir tvirtinimo, planavimo sąlygų išdavimo, sprendimų priėmimo ir duomenų teikimo“:
1.S u f o r m u o j u  žemės sklypą ir p a t v i r t i n u šio žemės sklypo kadastro duomenis, nustatytus pagal UAB „Geodezininkai“ matininko Dainiaus Siliūno 2012 m. sausio 16 d. parengtą žemės sklypo kadastro duomenų bylą, kuri yra neatskiriamoji šio sprendimo dalis.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1P-98 (Žin., 2009, Nr. 107-4512; 2012, Nr. 4-134), 25 punkte nustatyta tvarka.
2. N u r o d a u, kad viešpataujantis daiktas yra žemės sklypas, kurio adresas Mokyklos g. 2B, Lapių mstl., Lapių šen., Kauno r.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) 18 straipsnyje nustatyta tvarka.
Kauno rajono skyriaus vedėjas /antspaudas/ Vytas Daubaras

 


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KAUNO RAJONO SKYRIAUS VEDĖJAS
SPRENDIMAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO MOKYKLOS G. 2D, LAPIŲ MSTL., LAPIŲ SEN., KAUNO R., NUSTATYTŲ KADASTRO DUOMENŲ PATVIRTINIMO (ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO)

2012 m. liepos 25 d. Nr. 7SK-(14.7.110)-1064 Kaunas
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2010, Nr. 72-3616) 32 straipsnio 3 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899; 2008, Nr. 140-5552; 2011, Nr. 125-5950), 12 ir 841.1.1.1 punktais ir atsižvelgdamas į Kauno rajono Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, patvirtintą Kauno apskrities viršininko 2006 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 02-05-8363 „Dėl Kauno apskrities viršininko 2003-01-30 įsakymo Nr. 02-05-627 pripažinimo netekusiu galios ir dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo44, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymą Nr.7VĮ- (14.7.2.)-3008 „Dėl Kauno apskrities viršininko 2006-07-05 įsakymo Nr. 02-05-8363 pakeitimo44 ir veikdamas pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 30 d. įgaliojimą Nr. lĮ-(1.9.)-256 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir tvirtinimo, planavimo sąlygų išdavimo, sprendimų priėmimo ir duomenų teikimo“,
s u f o r m u o j u  žemės sklypą ir p a t v i r t i n u šio žemės sklypo kadastro duomenis, nustatytus pagal UAB „Geodezininkai“ matininko Dainiaus Siliūno 2012 m. sausio 16 d. parengtą žemės sklypo kadastro duomenų bylą, kuri yra neatskiriamoji šio sprendimo dalis.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1P-98 (Žin., 2009, Nr. 107-4512; 2012, Nr. 4-134), 24 punkte nustatyta tvarka.
Kauno rajono skyriaus vedėjas /antspaudas/ Vytas DaubarasNACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KAUNO RAJONO SKYRIAUS VEDĖJAS
SPRENDIMAS
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SUTEIKIMO NUOSAVYBĖN NEATLYGINTINAI
2012 m. liepos 27 d. Nr. 7SK-(14.7.110.)- 1083 Kaunas
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 925 „Dėl valstybinės žemės sklypų suteikimo nuosavybėn neatlygintinai religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams taisyklių patvirtinimo44 (Žin., 2003, Nr. 71-3239; 2005, Nr. 40-1295; 2010, Nr. 158-8052), Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 (Žin., 2004, Nr. 153-5579; 2010, Nr. 107-5518), atsižvelgdamas į Kauno apskrities viršininko 2006 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. 02-05-8363 „Dėl Kauno apskrities viršininko 2003-01-30 įsakymo Nr. 02-05-627 pripažinimo netekusiu galios ir dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo44, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymą Nr.7VĮ-(14.7.2.)-3008 „Dėl Kauno apskrities viršininko 2006-07-05 įsakymo Nr. 02-05-8363 pakeitimo44, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2009 m. birželio 3 d. raštą Nr.4B-( 10.1 )-674 „Dėl valstybinės žemės vertės“, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2012 m. liepos 25 d. sprendimus Nr. 7SK- (14.7.110)-l 063 „Dėl žemės sklypo, esančio Mokyklos g. 2B, Lapių mstl., Lapių šen., Kauno r., nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo) ir servituto nustatymo44 ir Nr. 7SK-(14.7.110)-1064 „Dėl žemės sklypo, esančio Mokyklos g. 2D, Lapių mstl., Lapių šen., Kauno r., nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo)44, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 30 d. įgaliojimą Nr. lĮ-(1.9)-258 „Dėl sprendimų disponuotijant valstybine žeme priėmimo, bendraturčių teisių įgyvendinimo ir kitų funkcijų vykdymo44 ir į Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono Jono Gedvydo Skrinsko prašymą:
1. S u t e i k i u Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai nuosavybėn neatlygintinai:
1.1. 0,2092 ha žemės sklypą, suformuotą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2012 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. 7SK-(14.7.110)-1063 „Dėl žemės sklypo, esančio Mokyklos g. 2B, Lapių mstl., Lapių sen., Kauno r., nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo) ir servituto nustatymo“, esantį Mokyklos g. 2B., Lapių mstl., Lapių šen., Kauno r. (žemės sklypo paskirtis-kita, naudojimo būdas-visuomeninės paskirties teritorijos, pobūdis-religinės paskirties pastatų statybos, žemės sklypo rinkos vertė - 67400 Lt (šešiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai litų));
1.2. 0,5112 ha žemės sklypą, suformuotą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2012 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. 7SK-(14.7.110)-1064 „Dėl žemės sklypo, esančio Mokyklos g. 2D, Lapių mstl., Lapių šen., Kauno r., nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo)“, esantį Mokyklos g. 2D., Lapių mstl., Lapių šen., Kauno r. (žemės sklypo paskirtis-kita, naudojimo būdas-visuomeninės paskirties teritorijos, pobūdis-religinės paskirties pastatų statybos, žemės sklypo rinkos vertė - 160000 Lt (vienas šimtas šešiasdešimt tūkstančių litų)).
2. Į p a r e i g o j u  žemės sklypo savininką naudojantis žeme laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo44 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43) patvirtintų Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, nurodytų žemės sklypų kadastro duomenų bylose:
2.1. skl. Nr. 14 - VI, XIX, XXIX, XLIX;
2.2. skl. Nr. 15 - VI, XIX, XXVII, XXIX.
3. Nurodau, kad viešpataujantis daiktas yra žemės sklypas, kurio adresas Mokyklos g. 2B, Lapių mstl., Lapių šen., Kauno r.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) 18 straipsnyje nustatyta tvarka.
Kauno rajono skyriaus vedėjas /antspaudas/ Vytas Daubaras 

Apie Lapių parapijos žemę rašė:  Naujosios tėviškės žinios 2003 06 21; 2003 06 27; 2003 07 02; 2008 11 14. XXI amžius 2003 07 04; 2003 08 29; 2008 11 21. Laikinoji Sostinė 2003 06 21. Tėviškės Žiburiai 2003 07 15 (Kanada). Akiračiai 2003`8 (netiesiogiai). lrytas.lt 2008-11-15 http://www.lrytas.lt/-12267563151226421592-p1-religija-lapių-miestelis-neteks-bažnyčios-o-valdžiai-tai-nė-motais.htm  ELTA 2008-11-15
http://www.elta.lt/zinute_pr.php?inf_id=934539
Kauno diena 2008-11-17 http://kauno.diena.lt/naujienos/miesto-naujienos/klebonas-praso-gelbeti-lapiu-baznycia-180417?utm_source=feed_reader&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_feed 2008 11 20 Delfi.lt: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=19357780 Ir kita spauda, reportažus parengė kelios televizijos. Vatikano radijas pranešė apie perspektyvoje be klebonijos paliekamą parapiją.

2008 11 21 TV3 per žinias parodė reportažą ,,Lapių klebonas skambina pavojaus varpais.“
2008 11 21 ,,Panorama“ parodė reportažą apie griūvančią Lapių bažnyčią.
2008 11 21, 21 val. ,,Lietuvos ryto“ TV parodė reportažą apie atimtą Lapių parapijos žemę.

2008 11 mėn. kalbėjo Vatikano radijas.
2009 02 05 parodytas reportažas per ,,Pūko“ žinias.