KOVA DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS PAMINKLO ATSTATYMO

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Kauno r. Savivaldybės  Gerb. Merui Leonardui Gineikai   2005-03-11    

Sveikiname Jus su Nepriklausomybės Diena. Linkime sėkmės ir Dievo palaimos stiprinant Lietuvos nepriklausomybę!

Ir kartu norime pateikti daugumos Lapių gyventojų prašymą. Lapių miestelis yra, bene, vienintelis Lietuvoje dar neatstatęs savo buvusio, garbingo Nepriklausomybės paminklo.

Manome, kad Jums, Lapių miestelio gyventojui, kurio rankose šiuo metu yra aukščiausia Kauno rajono valdžia, būtų garbės reikalas atstatyti šį paminklą.

Sakoma, kad paminklo vietoje esantis barakas, kuris darko centrinę Lapių aikštę, priklauso kooperatyvui.

Norime pareikšti, kad pradžioje buvo paminklas ir paminklo teritorija, ir jei tapo kažkieno nuosavybe, tai tapo neteisėtai. Paminklas priklausė visam miesteliui ir turėtų būti atstatytas jam priklausiusioje vietoje.

Viliamės, kad Jūs įvykdysite istorinį teisingumą.

Su pagarba Lapių klebonas kun. Robertas Skrinskas ir lapiečiai: (parašai)

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Lapių miestelio atstovui LR Seime, Seimo pirmininko pavaduotojui Gerb. Viktorui  Muntianui  2005-04-04    

Lapių miestelio centre, aikštėje prieš bažnyčią ilgą laiką buvo Laisvės paminklas.  Po karo paminklą nugriovė ir jo vietoje pastatė visą aplinką darkantį baltų plytų garažą.

Prašome padėti įveikti įstatymų kolizijas, kad būtų galima atstatyti Laisvės paminklą ant jam priklausiusios žemės, jam priklausiusioje vietoje.

NR VARDAS  PAVARDĖ  ADRESAS PARAŠAS

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Lapių klebonui kun. Robertui Skrinskui                 2005-04-15Nr.(219)-SD-716 Į 2005-03-16 gautą prašymą

DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS PAMINKLO

Kauno rajono savivaldybės administracija pritaria Jūsų siūlymui Lapių miestelyje atstatyti Nepriklausomybės paminklą.

Lapių seniūnija 2005-03-24 raštu Nr. L7-48 „Dėl Laisvės gynėjų paminklo atstatymo" (kopija pridedama) informavo, kad Jūsų nurodytoje vietoje atstatyti paminklą Laisvės gynėjams nėra galimybių, nes Lapių miestelio centrinėje aikštėje esantis mūrinis pastatas priklauso Kauno rajono Centriniam vartotojų kooperatyvui.

Lapių seniūnija planuoja 2005 m. atstatyti paminklą Laisvės gynėjams. Vieta statyti paminklą dar nenumatyta. Siūloma keletas variantų. Savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojos Nijolės Lukošienės, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistės Vidimantos Kazimieros Poškaitienės, Savivaldybės vyr. specialistės Romaldos Bagdanavičienės, Lapių seniūno Rimanto Stankaus, Lapių bažnyčios bendruomenės atstovo Stepono Linkevičiaus siūlymu (2005-04-13 akto Nr. L7-65 „Dėl Laisvės gynėjų paminklo atstatymo vietos parinkimo" kopija pridedama) tinkamiausia vieta statyti paminklą Laisvės gynėjams yra prie Lapių miestelio kapinių, vartų dešinėje pusėje, tarp dviejų eglių.

2005-04-28   vyks seniūnijos tarybos posėdis, kuriame vienas iš darbotvarkės klausimų - Nepriklausomybės paminklo atstatymas.  Prašome Jus pateikti  savo siūlymus ir kartu priimti tinkamą sprendimą dėl Nepriklausomybės paminklo atstatymo vietos. PRIDEDAMA. 3 lapai.

Administracijos direktorės pavaduotoja                 / 1. e. administracijos direktorės pareigas (parašas) Angelė Ščiukauskienė

 

 

Robertas Skrinskas, Vertybės ir Laisvės paminklas Lapėse, 2005 m. gegužė. Laiškas žiniasklaidai:

 

Sausio 13, kovo 11, gegužės 8-9 dienų minėjimai, besiartinanti birželio 14, KGB rezervistų, informatorių ir kolaborantų aukšti valstybiniai postai, prezidento metinis pranešimas, politikų įvairūs skandalai, prorusiški istorijos vadovėliai, aukštosios mokyklos su Maskvos programomis, demografinė žiema (,,Išsivaikščiojanti Lietuva“) bei kiti įvykiai atskleidė  Lietuvos ir lietuvio identiteto, tapatybės krizę (,,lietuviškai kalbantis rusas“), savigarbos, savivertės, pilnavertiškumo, autentiškumo stoką, valstybingumo eroziją ir irimą. Patiriame didžiulį spaudimą: Rusijos propagandą ir ardomąjį darbą, ES ir JT feminisčių ,,pabarimus“, direktyvas ir lobistinę veiklą platinant priešprigimtines ,,teises“ (gėjų/lesbiečių ,,vedybas“, negimusių vaikų ir senelių žudymą (eutanazija), pedofiliją su vaikais nuo 14m.) Korupciniai įstatymai, nesąžiningi pareigūnai, neužkertantys girtavimo, pornografijos ir paleistuvystės plitimo,- dar daugiau, nei sovietmečiu veda mūsų jaunimą, ir ne tik, į degradaciją.

Josephas Ratzingeris straipsnyje ,,Europos siela“ (Bažnyčios žinios 05.05.11) rašė: „ Komunistinės sistemos žlugo, pirmiausia dėl savo klaidingo ekonominio dogmatizmo. Tačiau labai noriai išleidžiama iš akių, kad jas pražudė gilesnės priežastys: panieka žmogui, moralės pajungimas sistemos poreikiams ir jos ateities pažadai.“ „Tikroji katastrofa – ne ekonominė; tikroji katastrofa – tai sielų nuniokojimas, moralinės sąmonės sugriovimas“. „...prievartos plitimas, bėgimas į narkotikų prieglobstį, korupcijos didėjimas leidžia mums gyvai pajusti, kad vertybių nuosmukis turi materialinių padarinių ir kad būtina pasukti priešinga kryptimi“.

Moralė ir vertybės – tai tautos širdis, valstybės išlikimo sąlyga. Kokios jos dabar? Jaunimo, valstybės ateities, pirmutinė moralė yra seksas, o aukščiausia vertybė – pinigai. Mažai liko tikinčių Tiesa, Sąžine (mokiniai klausia, o kas yra sąžinė?), Dora, Laisve. Ko gero, viena iš priežasčių tokios jaunimo būklės netramdoma amorali komercinė TV, kita - dar neišsibolševikinusi, patriotiniam – doroviniam auklėjimui alergiška mokykla.

Prezidentas pažymėjo, kad viena iš pagrindinių grėsmių valstybei – demografinė krizė. Moterys sako: „duokit pinigų, tada gimdysim“. Bet, žinia, žmogui pinigų niekada nebūna gana. Tai parodė milijonierių veržimasis į Seimą. O kuo moterys geriau gyvens, tuo dar mažiau gimdys – tai įrodo turtingiausių vakarų šalių, ypač Vokietijos ir Japonijos pavyzdžiai. Arba Lietuvos turtuolių bevaikės šeimos. Demografinė krizė - tai tiesioginė pasekmė moralinio žlugimo. Pranas Vaičaitis rašė: ,,Ir grakščios tos šalies merginos/Ten žydi vis kanopuikiau.(...) Kaip tąsyk mergos veidą skaistų/Prie rūtų lenkia kvepiančių/Dainuodamos jas meiliai laisto,/Lelijų skinas žydinčių.“ Arba Sonetuose: ,,Kada iš daugelio vaikinų,/Skaisčių, gražių kaip obuoliai“. Dabar Lietuvos mokykloje tik su žiburiu rasi vieną kitą merginą ar vaikiną, kurie norėtų iki santuokos išlikti skaistūs. Tai tikrai neprisideda prie asmens-šeimos-tautos-valstybės pamatų tvirtumo. (LPL, ŽIV/AIDS, vaikų nėštumai, vieniša motinystė, abortai, nevaisingumas, prekyba moterimis). Stipriausia pasaulio galybė – JAV tai jau seniai suprato ir kasmet skiria daugiau, nei po 50 000 000 dolerių skaistumo, abstinencijos ugdymo programoms.

Ne šiaip sau įvairūs okupantai ir kolaborantai pirmiausia naikino moralę ir valstybingumą palaikančias vertybes. Pvz. Hitleris užkariautose šalyse platino pornografiją, o Vokietijoje griežtai draudė. CCCP po II p.k. okupavusi Lietuvą, pakaunės Lapėse pirmiausia sugriovė Laisvės paminklą (kaip ir kituose miestuose) ir kažkur paslėpė. Be to, pagal sovietiškai-rusišką tradiciją toje vietoje, kad žmonės neneštų gėlių, nedegintų žvakučių, užstatė visą miestelį darkantį garažą.

Laisvės paminklas buvo pastatytas aikštelėje prieš bažnyčią, ant bažnyčios žemės. Tai nebuvo atsitiktinumas. Katalikų Bažnyčia Lietuvoje  ėjo drauge su tauta. Pirmosios ligoninės, pirmosios mokyklos, pirmasis universitetas buvo prie bažnyčių, išlaikomas bažnyčių. DLK kvietėsi į Lietuvą ne tik pirklius, bet ir vienuolius, kunigus, kad ugdytų vertybes, stiprintų moralę. Bažnyčia buvo valstybingumo, sąmoningumo vienas iš stipriausių veiksnių. Todėl visi okupantai (o dabar kolaborantai) niekino ir naikino Bažnyčią. Napoleonas laikė bažnyčiose arklius, švedai plėšė, maskoliai degino, uždarinėjo bažnyčias ir vienuolynus (Kražių ir Kestaičių bažnyčių gynyba). Bolševikai bažnyčias vertė sandėliais, uždraudė vienuolynus, ištrėmė į Sibirą daug kunigų ir vienuolių. Po II p.k. komunistinės Rusijos okupuotoje Lietuvoje tautos laisvės kovos priešakyje stojo Bažnyčia. Daugeliui kunigų teko net palikti kaulus Rusijos platybėse.

Prieš 15 metų Lietuva atgavo nepriklausomybę. Kaip nepriklausoma, sava valstybė atsidėkojo Bažnyčiai? Ogi konfiskuodama Bažnyčios žemę. Jei po karo okupantai dar paliko Bažnyčiai 3 ha, tai prieš 2 metus nepriklausomos valstybės vyriausybė išleido ,,ukazą“, pagal kurį Bažnyčiai žemės paliekama tik tiek, kiek reikia pastato eksploatacijai ir taškas (.) (LR vyriausybės 2003-07-15 nutarimas Nr. 925 (Žin. 2003 Nr. 71-3239) Nei vieni Lietuvos okupantai taip nesielgė su Bažnyčios žeme.

Šiais metais Lapių miestelio (Kauno r.) žmonės, surinkę daugybę parašų, kreipėsi į įvairias valdžios instancijas, kad būtų atstatytas Laisvės paminklas. Kooperatyvo parduotuvė, kuriai tas garažas dabar priklauso, pasiūlė už 20 000 litų leisti nugriauti jiems nereikalingą griozdą. Matom, iki kokio absurdo atvedė dabartiniai įstatymai. Tai tas pats, jei jūsų kieme kas pastatytų sandėliuką ir po to sakytų: ,,sumokėk 20 000 lt., tai išeisiu iš tavo kiemo“. Bet gal turėtų būti priešingai. Jei 50 metų naudojosi Bažnyčios žeme, gal turėtų išmokėti 20 000 litų nuomą?

Kauno rajono ir Seniūnijos pajėgomis (ačiū jiems) ketinama paminklą atstatyti prie pat kapinių tvoros, lygiagrečiai kiek toliau stovinčiam kapinių šiukšlių konteineriui. Kažin ar sovietų valdžia taip elgtųsi, jei ten būtų buvęs pvz. Lenino paminklas ir jį būtų nugriovę vokiečiai ir užstatę garažą? Ar jis nebūtų atstatytas senoje, garbingoje vietoje?

Matome didžiulę vertybių krizę. Laisvės paminklas yra Laisvės simbolis. Kad jis puoštų visą miestelį, kad jis būtų visų matomas, o ne nugrūstas prie tvoros, kad pašalinti vaizdą darkantį garažą,- nėra pinigų. O pvz. po Kauno r. savivaldybės rinkimų 2000 m. meru tapus Petrui Mikelioniui, buvo atleista virš 40 žmonių ir jiems išmokėta pusė milijonų litų kompensacijų. Pinigų tam reikalui buvo sočiai. Panaši padėtis, manau, yra ir kitur. Tokie įstatymai: valstybės lėšų kompensacijoms yra, Laisvės paminklui atstatyti senoje vietoje nėra.

Ir tame sujudimo dėl Lapių Laisvės paminklo įvykių epicentre, per Sekmines įvyksta mažas stebuklas. Keliose parapijose tą dieną buvo renkami parašai Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui, kad įstatymų leidėjai, sumakalavę teisę, sudarytų galimybę atstatyti Laisvės paminklą ant jam teisėtai priklausiusios vietos Lapių gyventojų pageidavimu. Po pietų įvykiai taip susiklosto, kad laiškas su parašais vežamas į paštą drauge su ponia Veronika Sandonavičiene, gyvenančia Daugėliškio km, Vilkijos seniūnijoje. Praėjus 10 min. nuo laiško išsiuntimo, ponia Veronika parodo vietą, kur yra užkastas bolševikų nugriautas Laisvės paminklas. Ponia Veronika pateikia keturis faktus. Kad šalimais esančiame name gyveno tokia tai moteris. Tos moters anūkas tai patvirtina. Kad tame name buvo paštas – tai tikras faktas. Kad Lapių bažnyčios kalno pakriūtėje buvo užkasti nužudyti partizanai. Vietiniai tai patvirtina. (Tuomet bus reikalinga ekshumacija). Jei trys iš keturių faktų teisingi, reiškia ir jos tvirtinimas, kad ten yra užkastas ir 60 metų išgulėjęs po žeme  paminklas – tikras faktas. O iki tol niekas iš Lapių gyventojų nežinojo kur buvo paslėptas paminklas. Reikia dar pridurti, kad ponia Veronika labai sunkiai vaikšto. 

Ar paminklas bus atstatytas senoje savo vietoje, ar ne? Ką nuspręs valdininkai ir atsakys Seimo pirmininkas? Kas ims viršų: ar medžiaginiai -piniginiai išskaičiavimai, ar teisingumo, pagarbos Laisvei vertybės? Ateitis parodys, palaukime.

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Seimo kanceliarijos Priimamajam

Kopija: Lapių Šv.Jono Krikštytojo parapijos Klebonui kunigui Robertui Skrinskui

2005-06-03   Nr. (211)-SD-115C  Į 2005-05-20 Nr. 450-S-2446

DĖL LAISVĖS PAMINKLO ATSTATYMO

Kauno rajono savivaldybės administracija pritaria Kauno rajono Lapių Šv.Jono Krikštytojo parapijos klebono kunigo ir Lapių seniūnijos bendruomenės siūlymui Lapių miestelyje atstatyti Laisvės paminklą (toliau Paminklą).

Lapių Šv.Jono Krikštytojo parapijos klebonas kunigas Robertas Skrinskas 2005-04-15 raštu Nr. (2.19)-SD-716 buvo informuotas, kad jo nurodytoje vietoje atstatyti Paminklo negalima, nes tam trukdo statinys Lapių miestelio centrinėje aikštėje, priklausantis Kauno rajono centriniam vartotojų kooperatyvui (toliau Kooperatyvui). Žemė prie Kooperatyvui nuosavybės teise priklausančių pastatų suformuota pagal Kauno rajono valdybos 1999-01-20 sprendimu Nr. 22 patvirtintą detalųjį planą. Parengus 909 m² žemės sklypo ribų planą, Kooperatyvas su Kauno rajono apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kauno rajono žemėtvarkos skyriumi sudarė valstybinę žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį (Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2005-06-02 rašto Nr. S6-1097 „Dėl žemės ir statinių" kopija pridedama).

Lapių seniūnija planuoja šiais metais atstatyti Paminklą. Seniūnijos bendruomenės nuomone, tinkama vieta statyti - Lapių miestelio centrinėje aikštėje, dešinėje kapinių vartų pusėje (Lapių seniūnijos tarybos 2005-04-28 posėdžio protokolo Nr. 4 išrašas pridedamas).

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos tikintieji, pageidaujantys atstatyti Paminklą Kooperatyvui priklausančio statinio vietoje, klausimą dėl pastato nugriovimo turėtų spręsti abiejų šalių susitarimu.

PRIDEDAMA:

1.            Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2005-06-02 rašto Nr. S6-1097 „Dėl žemės ir statinių" kopija, 5 lapai.

 

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KAUNO TERITORINIS PADALINYS  2005-06-08     Nr. 2K- 325  Į 2005-05-16  

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui Robertui Skrinskui 

DĖL LAPIŲ LAISVĖS PAMINKLO

Atsakydami į Jūsų 2005-05-16 raštą informuojame, kad tokio pobūdžio prašymą turėtumėte adresuoti vietinės valdžios atstovams t.y. Lapių seniūnui.

Siekiant išvengti galimų klaidų, prieš pradedant darbus, rekomenduojame surinkti papildomą informaciją apie galimą paminklo buvimo vietą.

L.e. viršininko pareigas (parašas) R. Gudienė

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJAS

R. Skrinskui 2005-06- 17 Nr.013-S-75

DĖL LAISVĖS PAMINKLO ATSTATYMO

Dėkoju Lapių miestelio gyventojams už laišką, kuriame prašoma padėti atstatyti Laisvės paminklą. Ieškau įvairių galimybių Jums padėti, tačiau tam, kad šis paminklas būtų atstatytas, reikalingos mūsų bendros pastangos. Pirmiausiai reikia parengti Laisvės paminklo atstatymo projektą. Kreipiausi į Kauno rajono savivaldybės merą L. Gineiką prašydamas padėti Lapių miestelio bendruomenei šį projektą parengti.

Kai projektas bus parengtas, prašau informuoti mane. Tada galėsime planuoti ir atlikti tolimesnius veiksmus

LR Seimo pirmininko pavaduotojas  Viktoras Muntianas

 

Seniūnas Rimas Stankus projektą parengė, bet pagalbos iš V. Muntiano nesulaukėme.

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Lapių miestelio atstovui LR Seime, Seimo pirmininko pavaduotojui Gerb. Viktorui  Muntianui  2005-07-10    Dėkojame Jums už 2005-06-17 d. atsakymą. Jūs rašėte, kad kai bus parengtas Laisvės paminklo projektas, apie tai pranešti. Iš Lapių seniūno p. Stankaus gavome projektą, kurį čia ir siunčiame.

Buvo patvirtintas Lapių miesteliui herbas, jau pasiūta vėliava, kurią tikimasi pašventinti prie atstatyto Laisvės paminko.

Kaip buvo rašyta 2005-04-04 d. laiške su gyventojų parašais, to paties prašome dar kartą:

Lapių miestelio centre, aikštėje prieš bažnyčią ilgą laiką buvo Laisvės paminklas.  Po karo paminklą nugriovė ir jo vietoje pastatė visą aplinką darkantį baltų plytų garažą.

Prašome padėti įveikti įstatymų kolizijas, kad būtų galima atstatyti Laisvės paminklą ant jam priklausiusios žemės, jam priklausiusioje vietoje.

Priedas: Laisvės paminklo projektas: aprašymas ir piešinys.

Su pagarba: Lapių klebonas kun. Robertas Skrinskas

 

 

GYVENTOJŲ PAREIŠKIMAS DĖL LAPIŲ LAISVĖS PAMINKLO ATSTATYMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI    2006-01-21

Lietuvai minint Laivės gynėjų dieną, prezidentas paragino nebūti abejingiems šventiems dalykams -žuvusiųjų atminimui, tautos vertybėms ir mūsų istorijai.

Jau 15 metų, kaip nepavyksta Nepriklausomoje Lietuvoje atstatyti Lapių (Kauno r.) Laisvės paminklo jam teisėtai priklausančioje vietoje. http://users.churchserve.com/europe/domeikava/2/Laisve.htm

Prašome Lietuvos Respublikos Vyriausybės padėti atstatyti istorinį teisingumą Lapėse.

NR VARDAS PAVARDĖ   ADRESAS                 PARAŠAS

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA  2006-03-17

Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui

Dėl Laisvės paminklo

Jūsų Ekscelencija,

Kauno r. Lapių miestelio gyventojai jau 15 metų negali atstatyti aikštėje prieš bažnyčią stovėjusio Laisvės paminklo. Jau ne vieną kartą buvo kreiptasi į įvairias instancijas, mūsų apygardos seimo narį V. Muntianą, rinkti parašai valdžios vyrams. Vieno parašų lapo pavyzdys pateikiamas drauge su šiuo pareiškimu. Buvo surinkta apie 700 parašų. Iš vyriausybės buvo gautas atsakymas, kad parašai gauti ir viskas tuo pasibaigė.

Visos kovós dėl paminklo peripetijos aprašytos šiame tinklapyje: http://users.churchserve.com/europe/domeikava/2/Laisve.htm

Problemos esmė yra, trumpai kalbant, kad paminklas buvo pastatytas prie bažnyčios ant bažnyčios žemės. Sovietai žemę nacionalizavo. Paminklo vietoje parduotuvė užstatė garažą, kuris dabar, praktiškai, nenaudojamas ir darko visą aplinkos vaizdą. Parduotuvės savininkas už garažo nugriovimą, kaip kompensaciją nori gauti (po indeksacijos) 60 000 litų.

Popiežius Benediktas XVI pirmojoje savo enciklikoje ,,Deus caritas est” rašė: ,,Teisinga visuomenės ir valstybės tvarka yra pagrindinė politikos užduotis. Valstybė, kuri nėra valdoma teisingumo, tėra didelė plėšikų gauja, kaip kartą yra pasakęs Augustinas: ,,remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?” (...)

Teisingumas yra visos politikos tikslas ir todėl vidinis matas. Politika yra daugiau negu paprastas techninis viešųjų taisyklių apibrėžimo menas; jos versmė ir tikslas – teisingumas, o šis etinio pobūdžio. Tad valstybė niekada negali išvengti klausimo: kaip čia ir dabar įgyvendinti teisingumą?” (28)

Per visokias okupacijas Lapių bažnyčia išsaugojo savo žemes. Net Stalino laikų okupacinė valdžia paliko bažnyčiai 3 ha žemės. Dabartinė Lietuvos valdžia ne tik negrąžino žemės, bet įteisino ir tų 3 ha atėmimą. Pagal Seimo įstatymus viskas, tarsi, teisėta, bet plika akimi matomas didžiulis neteisingumas. Teisėtumas nereiškia teisingumo!

Pone Prezidente, padėkite atstatyti (morališkai, ne finansiškai) Lapių Laisvės paminklą.

Su pagarba – Lapių klebonas kun. Robertas Skrinskas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS

Kauno rajono savivaldybės merui  2006-04-06 Nr. 187/47

Kopija: Lapių klebonui kun. Robertui Skrinskui Lapių seniūnijos bendruomenės tarybos Pirmininkui A.Šimkui

DĖL LAISVĖS PAMINKLO LAPĖSE

2006-04-03 Seimo nario susitikimo su Lapių gyventojais metu, gyventojai akcentavo, kad iki šiol neišspręsta seniai besitęsianti Laisvės paminklo atstatymo problema. Lapių gyventojai ne kartą kreipėsi į įvairias savivaldos institucijas dėl paminklo atstatymo Lapių miestelyje, bei kolektyviniu laišku kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Seimo vadovybę. Gyventojai prašo, kad Laisvės paminklas būtų atstatytas aikštėje priešais bažnyčią, vietoj dabartinio sandėlio, kaip ir buvo pastatytas 1928-1930 m. ir Lietuvos okupacijos metu buvo nugriautas. Jie teigia, kad bažnyčia yra miestelio centre ir paminklas suteiktų estetinį vaizdą.

Nepriklausomybės metais Lapės buvo valsčiaus centras, turėjęs valsčiaus savivaldybę. Broniaus Kviklio knygoje „Mūsų Lietuva" (krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai) akcentuojama, kad 1930 m. vietos šaulių būrys pastate paminklą nepriklausomybės sukakčiai paminėti.

Vietos gyventojai prisimena šiuos istorinius faktus, ir šis nepriklausomybės ir laisvės supratimas yra sveikintinas. Bendruomenės iniciatyvos palaikymas prisidėtų prie jaunuomenės švietimo bei dorovinio ugdymo, todėl prašome atsižvelgti į vietos gyventojų pageidavimus bei ieškoti galimybių, nebūtinai Savivaldybės biudžeto lėšomis, spręsti klausimą dėl paminklo atstatymo.

Lietuvos Respublikos Seimo narys Donatas Jankauskas

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Lapių klebonui Kun. Robertui Gedvydui Skrinskui                    2007-02 - 06 Nr.(2,16)-9D-356 Į 2007-01-13                     

Lapių seniūnui Rimantui Stankui

Lapių bendruomenės tarybos pirmininkui Algiui Šimkui

DĖL LAPIŲ LAISVĖS PAMINKLO ATSTATYMO

Siekdami objektyviai išspręsti Laisvės paminklo atstatymo Lapėse klausimą, inicijavome Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus, Kauno rajono mero Leonardo Gineikos, Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio inspektorės Astos Naureckaitės, Lapių seniūno Rimanto Stankaus, Lapių bendruomenės tarybos pirmininko Algio Šimkaus ir klebono susitikimą Lapėse, toje vietoje, kur šaulių būrio iniciatyva 1928 m. buvo pastatytas paminklas žuvusiesiems už Lietuvos laisvę.

Visų dalyvavusiųjų susitikime nuomonės sutapo vienu klausimu: paminklą reikia atstatyti. Tačiau dėl šio paminklo vietos nuomonės išsiskyrė, nes paminklo vietoje stovi Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo sandėliai. Ši vieta Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui, kitiems išvardytiems asmenims paliko slogų įspūdį, todėl siūlome paminklą statyti kitoje, kraštovaizdžio specialistų, architektų parinktoje vietoje (tam neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktai), kurioje paminklas gražiai įsilietų į kraštovaizdį, turėtų savą erdvę, teritoriją, apsaugos zonas, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir poįstatyminiai aktai.

Kauno rajono savivaldybė, ieškodama palankaus sprendimo paminklą atstatyti toje pačioje vietoje, kurioje buvo pastatytas 1928 m., nuosekliai išnagrinėjo susitikime pateiktą siūlymą Savivaldybei įsigyti Kauno rajono centriniam vartotojų kooperatyvui priklausantį sandėlį ir nustatė, kad jei Savivaldybė įgyvendintų pateiktą pasiūlymą, tai negautų 51912 Lt pajamų iš kooperatyvo sumokėto sumažinto nekilnojamojo turto mokesčio dalies ir patirtų papildomas išlaidas   18 300 Lt, nes tektų apmokėti už darbus:  geodezinius matavimus, topografinę nuotrauką, detaliųjų planų ir projektų parengimą.

Taigi vien vietos parengimas paminklui atstatyti Savivaldybei kainuotų 70 212 Lt. Be to, šie darbai užtruktų apie pusantrų metų. Atsižvelgdami į tai primename kad Kauno rajono savivaldybė įsigyti šio sandėlio finansinių galimybių neturi, tačiau, kaip ir Lapių bendruomenė, neprieštarauja, kad paminklas būtų atstatytas.

 Valerijus Makūnas (parašas) Administracijos direktorius

 

 

KAUNO RAJONO CENTRINIS VARTOTOJŲ KOOPERATYVAS

Klebonui Robertui Skrinskui 2007-01-08 Nr. 13

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija

DĖL SPRENDIMO PARDUOTI SANDĖLIUS

Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo valdyba apsvarsčiusi 2007 metų kooperatyvo veiklos planus nutarė atlikti M. Lapių parduotuvės, adresu Mokyklos g. 2c, Lapių miestelio, Kauno rajonas rekonstrukciją.

Tik pardavus parduotuvės sandėlius, kurių kaina su priskaičiuotais mokesčiais sudaro 35 tūkst. Lt galėsime pradėti vykdyti rekonstrukcijos darbus. Todėl kooperatyvo valdyba priėmė sprendimą parduoti sandėlius už 35 tūkst.Lt.

Siūlome Jums neatidėliojant pasinaudoti šia galimybe.

Direktorius  Algirdas Ruzgys     

 

           

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA 2007 01 09

KPD prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniam padaliniui

PRAŠYMAS Dėl Lapių Laisvės paminklo atstatymo.

Kauno r. Lapių miestelio gyventojai jau 16 metų negali atstatyti aikštėje prieš bažnyčią stovėjusio Laisvės paminklo. Ne vieną kartą buvo kreiptasi į įvairias instancijas: Lietuvos Respublikos prezidentą, Lietuvos Respublikos ministrą pirmininką, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininką, Kauno apskrities viršininką, Kauno r. Savivaldybę, Kauno r. Savivaldybės Tarybą, Kauno r. Savivaldybės merą, Kauno r. Savivaldybės administracijos viršininką, mūsų apygardos seimo narį ir Seimo pirmininką V. Muntianą, Lapių seniūną. Įvairiais metais buvo surinkta šimtai parašų valdžios vyrams. Reikalai iš vietos nepajudėjo iki šiol.

Laisvės paminklas buvo pastatytas prie bažnyčios ant bažnyčios žemės 1930 m. Prie paminklo pokaryje buvo palaidoti 7 Eigirgalos miške žuvę rusų karo lakūnai. Stalino laikais Laisvės paminklo viršuje esantį kryžių nupjovė (...)* Vietoj kryžiaus tarybinė valdžia ant laisvės paminklo viršaus uždėjo Stalino biustą. Po J. Stalino mirties paminklą užkasė gretimame kieme. Veronika Sandonavičiene, gyvenanti Daugėliškio km, Vilkijos seniūnijoje parodė vietą, kur yra užkastas nugriautas Laisvės paminklas. (Tarp Chšanavičių ir Tervydžių namų mokyklos gt.). Lapių mokyklos muziejuje yra eksponuojama plokštė nuo Laisvės paminklo, kurią rizikuodamas dideliais nemalonumais išsaugojo nusipelnęs mokytojas - kraštotyrininkas Bronius Šukys.

Paminklo vietoje buvo  užstatytas garažas, kuris dabar, praktiškai, yra nenaudojamas ir darko visą aplinką. Kauno r. Centrinio vartotojų kooperatyvo pirmininkas Algirdas Ruzgys, kuriam priklauso kooperatyvo parduotuvė ir tas garažas, pasiūlė už 30 tūkst. litų kompensaciją leisti nugriauti jiems nereikalingą griozdą. (Garažas, iš tiesų, yra naudojamas. Jo priedangą pamėgo Lapių gyventojai ir aplinkinių sodų bendruomenių nariai, sergantys lėtiniu alkoholizmu. Aplink pilna butelių, stiklo šukių ir gamtinių homo sapiens atliekų. Nuo šios vietos eina bjauriausi kvapai. Ir visa tai prie unikalaus kultūros XVI a. pr. paminklo, vos pora žingsnių nuo kapinių, pačiame miestelio centre!).

Prašome KPD prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinį padalinį tarpininkauti arba pritarti, kad Lietuvos Respublikos vyriausybė, Kauno r. Savivaldybė atstatytų Lapių Laisvės paminklą.

Su pagarba Lapių katalikų bendruomenės vardu kun. Robertas Skrinskas

 

*Ši pareiškimo vieta praleidžiama, nes žmonės tuo metu klaidingai informavo autorių.

 

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KAUNO TERITORINIS PADALINYS

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijai  2007-01-09    Nr. 2K- 08  Į 2007-01-09

DĖL LAPIŲ LAISVĖS PAMINKLO ATSTATYMO

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys pritaria Lapių laisvės paminklo atstatymui jo ankstesnėje vietoje priešais bažnyčią.

Alytaus teritorinio padalinio vedėjas, 1. e. Kauno teritorinio padalinio vedėjo pareigas (parašas) Vytautas Kolesnikovas.

 

 

PRAŠYMAS DĖL LAPIŲ LAISVĖS PAMINKLO ATSTATYMO  2007-01-13

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKUI VIKTORUI MUNTIANUI    

Šiuo metu Lietuvoje liko neatstatytas vienintelis Laisvės paminklas Lapėse jam teisėtai priklausančioje vietoje. Mes - už vertybinio paveldo, atminties palikimo išsaugojimą ateinančioms kartoms, jaunimo dorovinį ugdymą.

 Prašome Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko padėti atstatyti istorinį paminklą Lapėse.

NR VARDAS PAVARDĖ ADRESAS PARAŠAS

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA  2007 01 13

Kauno r. Administracijos direktoriui Valerijui Makūnui                                  

PRAŠYMAS Dėl Lapių Laisvės paminklo atstatymo.

Kauno r. Lapių miestelio gyventojai jau 16 metų negali atstatyti aikštėje prieš bažnyčią stovėjusio Laisvės paminklo. Ne vieną kartą buvo kreiptasi į įvairias instancijas, mūsų apygardos seimo narį V. Muntianą, rinkti parašai valdžios vyrams. Visos kovós dėl paminklo peripetijos aprašytos šiame tinklapyje: http://users.churchserve.com/europe/domeikava/2/Laisve.htm

  Paminklas buvo pastatytas prie bažnyčios ant bažnyčios žemės. Jį galutinai nugriovė po J. Stalino mirties. Paminklo vietoje parduotuvė užstatė garažą, kuris dabar, praktiškai, nenaudojamas ir darko visą aplinką.

Šiuo metu Lietuvoje liko neatstatytas vienintelis Laisvės paminklas Lapėse jam teisėtai priklausančioje vietoje. Lapių mokytojas - kraštotyrininkas Bronius Šukys, rizikuodamas dideliais nemalonumais, išsaugojo plokštę nuo Laisvės paminklo. Dabar ji yra eksponuojama Lapių mokyklos muziejuje.

Prašau Kauno r. Administracijos direktorių Valerijų Makūną bei Savivaldybės bendruomenę nelikti nuošalyje ir prisidėti priimant sprendimą atstatant Laisvės paminklą. Nes savivaldybė priėmė neteisėtą sprendimą, perduodama Laisvės paminklo teritoriją  kooperatyvo parduotuvei. Visų istorikų, paveldo specialistų, kraštotyrininkų nuomone, paminklas turi būti atstatomas ne prie tvoros, ne prie seniūnijos ar dar kažkur, bet ten, kur jis stovėjo ir turi stovėti, - senoje garbingoje vietoje.

Su pagarba, Lapių klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 

 

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA  2007 01 13 Žiniasklaidai

PAGALBOS PRAŠYMAS Dėl Lapių Laisvės paminklo atstatymo.

Kauno r. Lapių miestelio gyventojai jau 16 metų negali atstatyti aikštėje prieš bažnyčią stovėjusio Laisvės paminklo. Ne vieną kartą buvo kreiptasi į įvairias instancijas: Lietuvos Respublikos prezidentą, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininką, Respublikos ministrą pirmininką, Kauno apskrities viršininką, Kauno r. Savivaldybę, Kauno r. Savivaldybės Tarybą, Kauno r. merą, Lapių seniūną. Įvairiais metais buvo surinkta šimtai parašų valdžios vyrams. Reikalai iš vietos nepajudėjo iki šiol. Kauno r. meras Leonardas Gineika sako, kad pagal įstatymus Savivaldybė negali pirkti garažo. Lapių seniūnas Rimas Stankus padarė paminklo projektą. Bet tiek Kauno r. meras, tiek seniūnas sutinka perstatyti paminklą tik prie tvoros, netoli kapinių šiukšliadėžės arba prie seniūnijos. Visų istorikų, paveldo specialistų, kraštotyrininkų nuomone, paminklas turi būti atstatomas ne prie tvoros, ne prie seniūnijos ar dar kažkur, bet ten, kur jis stovėjo ir turi stovėti, - senoje garbingoje vietoje. ,,Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys pritaria Lapių laisvės paminklo atstatymui jo ankstesnėje vietoje priešais bažnyčią.“ Pasirašo Alytaus teritorinio padalinio vedėjas, l.e. Kauno teritorinio padalinio vedėjo pareigas – Vytautas Kolesnikovas. 2007-01-09 Nr. 2K-08.

Laisvės paminklas buvo pastatytas prie bažnyčios ant bažnyčios žemės 1930 m. Prie paminklo pokaryje buvo palaidoti Eigirgalos miške po lėktuvo katastrofos žuvę 7 rusų karo lakūnai. Stalino laikais Laisvės paminklo viršuje esantį kryžių nupjovė (...)*. Vietoj kryžiaus tarybinė valdžia ant laisvės paminklo viršaus uždėjo Stalino biustą. Po J. Stalino mirties paminklą užkasė gretimame kieme. Veronika Sandonavičiene parodė vietą, kur yra užkastas bolševikų nugriautas Laisvės paminklas. (Tarp Chšanavičių ir Tervydžių namų Mokyklos gt.). Šį liudijimą gali patvirtinti korporacijos ,,Matininkai“ skyriaus viršininkas Algirdas Sandonavičius. Lapių mokyklos muziejuje yra eksponuojama plokštė su užrašu nuo Laisvės paminklo, kurią rizikuodamas dideliais nemalonumais išsaugojo nusipelnęs mokytojas - kraštotyrininkas Bronius Šukys.

Paminklo vietoje buvo  užstatytas garažas, kuris dabar yra beveik nenaudojamas ir darko visą aplinką. Prieš kelis metus kooperatyvas garažą privatizavosi. Kauno r. Centrinio vartotojų kooperatyvo pirmininkas Algirdas Ruzgys, kuriam priklauso kooperatyvo parduotuvė, o dabar ir tas garažas, pasiūlė už 30 000 litų kompensaciją leisti nugriauti jiems nereikalingą griozdą. Garažas, iš tiesų, yra naudojamas. Jo priedangą pamėgo Lapių gyventojai ir aplinkinių sodų bendruomenių nariai, sergantys lėtiniu alkoholizmu. Aplink pilna butelių, stiklo šukių ir gamtinių homo sapiens atliekų. Nuo šios vietos eina bjauriausi kvapai ir dvokas. Ir visa tai prie unikalaus kultūros XVI a. pr. paminklo, kurį lanko turistai, vos pora žingsnių nuo kapinių, pačiame miestelio centre!

 

Lapių miestelio gyventojai yra nepelnytai skriaudžiami, nes:

1. Kenčia nuo šalimais esančio šiukšlyno, į kurį vežamos visos Kauno rajono ir Kauno miesto gyventojų šiukšlės. Nuo šiukšlyno eina bjaurus kvapas; varnos, suskridusios iš visos Kauno apskrities, šiukšlių atliekas išmėto gyventojams į kiemus. Valdžia neatsižvelgė į gyventojų prašymus laikytis šiukšlyno projektavimo metu suprojektuoto aplinkkelio ir daugiatonės šiukšliavežės net šventomis dienomis veža savo krovinį per miestelį. Dėl to eismas labai intensyvus, daug triukšmo ir nuodingų išmetamųjų dujų. Nuo vibracijos trūkinėja namų sienos. Kaip kompensacija gyventojams įdėti plastikiniai langai, nemokamai išvežamos šiukšlės. Bet Lapių gyventojai mielai perleistų savo šiukšlyną bet kuriai seniūnijai su visomis lengvatomis. T.y. smulkios lengvatos neatstoja daromos žalos.

2. Jau daugiau nei 10 metų  kviečiamos komisijos, rašomi raštai į įvairias instancijas dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios atraminės sienelės ir bokšto smailės kritinės avarinės būklės likvidavimo. 2003 09 01 aplinkos ministro įsakymu Nr. 441 buvo sudaryta komisija Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios pastato techninės būklės įvertinimui. Komisiją sudarė: Vaclas Leonavičius, Ramutis Pranas Balsevičius, Gintautas Grušauskas, Vidmanta Kazimiera Poškaitienė, Robertas Skrinskas, Regimantas Šimkus, Irena Vaškelienė. Komisija savo išvadose siūlė: 1. Parengti projektą ir atlikti darbus avarijos grėsmei pašalinti. 2. Užbaigti atraminės sienutės ir šlaitų tvarkymo darbus. Kauno Paminklų Restauravimo Projektavimo institutas pagal Kultūros Paveldo Departamento užsakymą yra parengęs bokšto smailės  restauravimo projektą. Projekto autorius Kęstutis Bubnaitis. Tačiau lėšų nei Savivaldybė, nei Vyriausybė neskyrė. Motyvuoja sutartimi su Vatikanu. Atseit, spręs dvišalė komisija kam skirti, kam neskirti lėšas. Pati parapija seniai būtų pastačiusi naują bokšto smailę ūkio būdu, bet jai taip daryti neleidžiama. O Lapių bažnyčia yra statyta 1620 m. ir yra 12 bažnyčia Lietuvoje pagal amžių.

3. Į bažnyčią daugiausia ateina močiutės. Tai nusipelniusios Lietuvai motinos, savo darbais ir naujos kartos auginimu, auklėjimu, nutiesusios kelią mums į šiandieną ir ateitį. Jos sukūrė materialinį ir dvasinį produktą, kuriuo visi dabar naudojasi. Deja, žiemos laiku, kai anksti temsta, bažnyčia, takas per kapus į bažnyčią, net automobilių stovėjimo aikštelė prie bažnyčios skendi tamsoje. Nemažai Kauno r. bažnyčių, keliai ir aikštės prie bažnyčių yra apšviesti. Deja, apie Lapių bažnyčią to nepasakysi. Kodėl pats žymiausias Lapių objektas skendi tamsoje, kai tiek daug net šunkelių yra apšviesti? Kodėl taip paniekintas senas, pagyvenęs žmogus, turintis tamsoje grabaliotis, kad patektų į Dievo namus?

4. Visose žydų šaudymo, kankinimo vietose yra memorialinės lentelės, kurias pastatė ir seniūnijos, savivaldybės. Prie Laisvės paminklo buvo sumesti ir Lapių bažnyčios pakalnėje užkasti Laisvės kovotojai. Nepriklausomos valstybės valdžia nepriklausomybės kovotojams jokio žymenio 16 metų nestato.

Lapių miestelis yra garsus savo praeitimi. Savo paveldu. Savo istorija. Čia yra pilies griuvėsiai, buvo Lietuvos ministro pirmininko A. Merkio dvaras, Yra unikalus gamtos paminklas – apie 100 metrų ilgumo šimtamečių liepų alėja. Buvo Laisvės paminklas....

 

Lapių miestelio gyventojai yra nepelnytai skriaudžiami, kai per 16 metų valdžia negali surasti lėšų Laisvės paminklo atstatymui.

Ar lėšų nėra todėl, kad dėl šiltos žiemos nereikia valyti ir to kelio, kuriuo kasdien vežamos visos Apskrities šiukšlės ir kuris žiemos metu kasdien buvo valomas ir barstomas kelis kartus per dieną?

Ar lėšų nėra todėl, kad Lapės neša viso rajono ir miesto šiukšlių naštą?

Ar lėšų nėra todėl, kad Lapės yra provincijos miestelis, toli nuo Vilniaus.

Ar lėšų nėra todėl, kad Laisvė, Nepriklausomybė, paaukotos gyvybės už laisvę - jau nebe vertybės dabartinėje valstybėje?

Prašau Jūsų nelikti nuošalyje ir paremti ilgametes visų užmirštų lapiečių pastangas atstatant Laisvės paminklą.

Prašau visų miestelių, kaimų ir miestų, kuriuose jau atstatyti laisvės paminklai, kryžiai ir koplytstulpiai žmones solidarizuotis su visų užmirštais lapiečiais ir savo balsu, laišku, skambučiu į atitinkamą instituciją paremti Lapių Laisvės paminklo atstatymą.

Su pagarba,    Lapių klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

* Dabar teigiama, kad kryžių nupjovė stribas Filipavičius.

 

LR Kultūros ministerija 2007 06 07 Nr. S1-257 atsakė LR Seimo nariui Donatui Jankauskui į 2007 05 22 raštą:

“Kultūros ministerija, išnagrinėjusi Jūsų 2007-05-22 raštą Nr. (1.31)-MSD-133, informuoja, kad pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą valstybė gali dalinai finansuoti tik kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus. Biudžeto lėšos skiriamos pagal Kultūros ministro patvirtintas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo paveldosaugos programas.

               Kultūros ministerija palaiko Lapių miestelio gyventojų iniciatyvą bei pritaria Laisvės kovotojų paminklo atstatymo idėjai, tačiau lėšų skirti šiam atstatymui negali, nes neišlikęs Laisvės kovotojų paminklas nėra kultūros paveldo objektas, o jo atstatymui reikalingas teritorijos sutvarkymas, mūrinio KOOP parduotuvės sandėlio nugriovimas ir miestelio  aikštės erdvės suformavimas yra traktuojamas kaip nauja statyba, kurios finansuoti Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos jokiais teisės aktais nėra įgaliotas.

               Ministerijos sekretorius /parašas/ Juozas Širvinskas

 

 

2007  06 14 prie aikštės buvo atidengta memorialinė lenta Laisvės paminklo atminimui, o žiniasklaidai buvo išplatintas toks pranešimas/pakvietimas:

Lapės, 2007 06 13 PRANEŠIMAS – KVIETIMAS

Per sovietų okupaciją komunistinis režimas Lietuvoje įvykdė daug nusikaltimų prieš žmogų, visuomenę, valstybę.

Vieno iš nedaugelio komunistų įvykdytų barbariškų  nusikaltimų Lapėse paminėjimas įvyks

2007 m. birželio 14  – masinių trėmimų pradžios dieną.

 Žiniasklaida informavo, kad Vašingtone buvo atidengtas paminklas komunizmo aukoms. Į atidengimo iškilmes atvyko Amerikos prezidentas George`as W. Bushas, kongreso nariai, diplomatai, tautinių bendruomenių atstovai.

 Lapės – ne Vašingtonas, bet tikimės, kad į GEDULO ir VILTIES dieną Lapėse organizuojamas paminklinės lentos atidengimo iškilmes atvyks Kauno r., Kauno apskrities ir Valstybės valdžios atstovai. Viliamės, kad žiniasklaida apie renginį painformuos.

 Komunistų vandališko nusikaltimo Lapėse paminėjimo 2007 06 14 programa:

17 val. Paminklinės lentos LAISVĖS aikštėje, prie Lapių bažnyčios, atidengimo iškilmės.

Svečių pasisakymai.

18 val. Šv. Mišios Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje už komunistinio režimo aukas.

Su pagarba - Lapių parapijos klebonas kun. Robertas Skrinskas.

 

 

 

2007 07 06 Kauno r. Savivaldybei, Kauno Apskričiai ir kitoms savivaldybėms buvo išplatintas tokio turinio pranešimas:

LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA, Lapės, 2007 m. Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena

PRANEŠIMAS

2007 07 05 į Lapes buvo atvykę  Kauno II dekanato (Kauno r.) klebonai.

Lapių klebonas kun. R.Skrinskas jiems  pristatė totalitarinio režimo „Komunistinio vandalizmo” muziejaus Lapėse įkūrimo projektą.

Muziejaus tikslas:

1.            Parodyti Tarybų Lietuvos valdžios barbarišką elgesį su istoriniu – kultūriniu liaudies paveldu.

2.            Įsijungiant į Europos kultūros programą, šviesti, auklėti jaunąją kartą.

3.            Aktualizuoti per 50 okupacijos metų Lietuvoje išryškėjusį, susiformavusį ir išlikusį iki mūsų dienų svarbiausią vandalizmo centrą, pritraukiant turizmo infrastruktūras. Sukurti užsienio turistų lankomą unikalų objektą.

4.            Kaip  ypatingos reikšmės objektui, reprezentuojančiam okupacinio laikotarpio svarbius visuomenei ir valstybei istorinius įvykius, liudijančius  šios vietos savitumą ir vertę, bei leidžiančiais giliau, pilniau, ir įvairiapusiškiau suvokti  mūsų  kultūros ženklų istorinę prasmę, tautinę reikšmę, ir šiandieninę svarbą, siūlyti šiam  muziejui suteikti respublikinį statusą.

Muziejaus eksponatas: Išniekintas Lapių Laisvės paminklas. Tai būtų pirmasis „realiai funkcionuojantis“  sovietinio laikotarpio komunistinio barbarizmo muziejus Lietuvoje.

Muziejaus koncepcija: Praktiškai visi miestai ir miesteliai su savo seniūnijų, savivaldybių ir gyventojų  pagalba jau seniai atstatė sunaikintus ir sugriautus tautos, valstybės atmintį įamžinančius paminklus. Lietuvoje liko vienintelis dar neatstatytas  Lapių Laisvės paminklas. Lapės tapo tarsi Stalinizmo bastionas. Neveltui Lapėse buvo įkurtas pirmasis Kauno r. Stalino kolūkis.

„Tebūna mėšlynu paversti jo namai“. Ezd.6,11. Tai ištrauka iš Biblijos Ezdro knygos. Šv. Rašto vertėjas kun. Antanas Rubšys komentuodamas šią eilutę rašė, kad paversti namus mėšlynu buvo didžiausias išniekinimas. (Šv. Raštas, Senas Testamentas, Putnam 1994, p.550.) Tai tinka ir Laisvės paminklui.

Čia prisimintina ir neseni Rusijos prezidento V. Putino pasisakymai per spaudos konferenciją apie čečėnų laisvės kovotojų murkdymą mėšlyne. Gal būt, tai azijietiškos kultūros įtaka.

Lapių gyventojai dar prieš keletą metų kolektyviniu pareiškimu kreipėsi į Lapių seniūną dėl visuomeninio WC įrengimo aikštėje prie kapinių šiukšlių konteinerio, nes pijokai ir jaunimas atlieka gamtos reikalus ant buvusios Laisvės paminklo vietos. Bet seniūnijai „per brangu“ tokį dalyką įrengti.

Taigi, Lapių Laisvės paminklo išniekinimas tęsiamas toliau.

Lapių gyventojai jau daug metų kreipėsi į savivaldybę dėl Laisvės paminklo atstatymo. Pagrindinis motyvas, - kad prieš unikalų XVII a. kultūros paminklą, Lapių bažnyčią, nebūtų „mėšlyno“. Bet „savivaldybei“ (kieno interesus ji atstovauja?) t.p. „per brangu“ sutvarkyti tą mėšlyną.

Kitaip sakant, „Komunistinio vandalizmo“ muziejaus eksponatas dėl biurokratų abejingumo gyvai funkcionuoja ir nepriklausomoje Lietuvoje.

Lapių klebonas atvyks į Kauno r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrių aptarti tokio muziejaus steigimo perspektyvų. Klebonas tikisi, kad Savivaldybė neprieštaraus, nes visai nereikės skirti lėšų, nebent muziejaus reklamai. Būtų galima bandyti įkurti muziejų kaip Grūto parko filialą.

Tikimasi, kad Kauno r. dvasininkai, aptarę „Komunistinio vandalizmo” muziejaus projektą, jau dabar galės kviesti savo parapijiečius, gyventojus ir moksleivius aplankyti šį nepakartojamą stalinistiško stiliaus objektą. Pasiūlys mokytojams įtraukti išniekintą Lapių Laisvės paminklą į savo mokyklų lankomų turistinių objektų sąrašą. Istorijos mokytojai turės unikalią galimybę pravesti Lapėse okupacinio laikotarpio pamoką.

Muziejaus projekto įgyvendinimas turėtų padėti vietos gyventojams vystyti verslus ir namudinę prekybą dėl padidėjusio turistų skaičiaus.

Ateityje kreiptis į LR Vyriausybę dėl saugotino kultūros draustinio: pilis-bažnyčia-vandalizmo muziejus, įsteigimo.

Su pagarba- Lapių klebonas kun. Robertas Skrinskas

 

 

DĖL KAUNO R. LAPIŲ  MIESTELYJE IŠNIEKINTO PAMINKLO

„ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ“ ATSTATYMO VILKINIMO

 

Paminklo atstatymo senoje garbingoje vietoje priešininkai teigia, kad „tik grupelė“ žmonių to nori.

 

- 2007 m. kovo mėnesį Lapių pagrindinėse gatvėse buvo atlikta pilnamečių gyventojų apklausa dėl Laisvės paminklo (toliau LP) atstatymo vietos. Buvo pateiktas toks klausimas: Ar Jūs norėtumėte, kad paminklas būtų atstatytas ankstesnėje vietoje, kur stovėjo - prieš bažnyčią, ar naujoje - prie seniūnijos?

Apklausos rezultatai gauti sekantys: 100% visų apklaustųjų pasisakė už LP atstatymą senoje vietoje  prie bažnyčios.  Žemdirbių g. – 22 gyventojai; Barsūniškio g. – 63; Vilties g. – 29; Merkio g. – 93; Mokyklos – 83; Šaltinio g. – 62.  Nei vienas gyventojas nepasisakė, kad norėtų atstatyti prie  seniūnijos. Todėl teigti, kad „tik grupelė“ pageidauja atstatyti LP prie bažnyčios yra nedora. Apklausos metu dalies gyventojų nerasta namuose arba kieme lakstė šunys ir jų nepavyko apklausti.

 

Paminklo atstatymo senoje garbingoje vietoje priešininkai teigia, kad čia „per brangu“.

 

-          Kodėl kooperatyvo parduotuvės direktoriui niekas nesako, kad užsiprašė „per didelės išpirkos“?

-          Kodėl niekas nesako ar nesakė, kad aikščių prieš bažnyčias ar vienuolynus sutvarkymas Šiluvoje, Kražiuose, Varniuose, Liškiavoje, Paparčiuose, Vilniuje ir daugelyje kitų vietų yra  „per brangu?“

-          Kauno Prisikėlimo parapijos klebonas paprašė kelių milijonų aikštės sutvarkymui. Kodėl niekas iš savivaldybės ar seniūnijos, ar vyriausybės nesako, kad „per brangu“?

 

Kyla ir daugiau klausimų, į kuriuos LP atstatymo buvusioje vietoje priešininkai nepateikia atsakymų.

 

-          Kodėl nenorima atkurti istorinį teisingumą ir atmintį?

-          Į Žuvusiųjų už valstybės Nepriklausomybę paminklo vietą ateina vietos alkoholikai ir atlieka savo gamtos reikalus.
„Tebūna mėšlynu paversti jo namai“. Ezd.6,11. Tai ištrauka iš Biblijos Ezdro knygos. Šv. Rašto vertėjas kun. Antanas Rubšys komentuodamas šią eilutę rašė, kad paversti namus mėšlynu buvo didžiausias išniekinimas. (Šv. Raštas, Senas Testamentas, Putnam 1994, p.550.) Čia prisimintina ir Rusijos prezidento V. Putino pasisakymai per spaudos konferenciją apie čečėnų laisvės kovotojų murkdymą mėšlyne.
Kodėl toje vietoje, kur buvo palaidoti žuvę kariai; kodėl prieš unikalų XVII a. kultūros paminklą – bažnyčią; kodėl prieš pat amžino poilsio vietą, - kapines,  tęsiasi toks pasityčiojimas?

-          Jei LP bus pastatytas prie Seniūnijos, Lapėse nuo to gražesnė aplinka nepasidarys. Valerijus Makūnas 2007-02-06 Nr.(2,16)-9D-356 rašė: „Ši vieta Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui, kitiems išvardytiems asmenims paliko slogų įspūdį, todėl siūlome paminklą statyti kitoje.“ Kodėl turi ir kaip ilgai turės „slogų įspūdį“ Lapių gyventojai kęsti?

-          Kodėl gyventojams, nešantiems viso regiono ir antrojo pagal dydį Lietuvos miesto šiukšlių naštą, gailima suteikti nors kiek estetinio grožio?

-          Kodėl Kauno r. savivaldybės tarnautojai, valdininkai ir viršininkai už vietos gyventojus nustatinėja, kur privalo būti LP?

-          Kodėl valstybė pavogė tą žemę, ant kurios stovi LP iš teisėto, turinčio visus nuosavybės dokumentus savininko?

-          Kodėl valstybė vogtą žemę perdavė kažkam kitam, o ne teisėtam savininkui?

-          Kodėl valstybė nusiteikusi taip priešiškai (jau 17 metų) žemės savininko ir viso Lapių miestelio gyventojų norui atstatyti išniekintą LP?

-          Kodėl atsakingi valdininkai, kuriantys asmeninį savo gerbūvį iš valstybės kišenės, nenori deramai pagerbti tuos, kurie praliejo savo kraują už šios Nepriklausomos valstybės atsiradimą?

-          Kodėl atsakingi valstybės pareigūnai meluoja žiniasklaidai apie Lapių miestelio gyventojų pastangas atstatyti LP?

-          Kodėl žadama griauti Vilniuje brangius „kotedžus,“ pastatytus ant žydų kapinių, o Lapėse atvirkščiai daroma?

-          Kodėl vietos ir rajono valdžia nenori deramai pasiruošti 400 m. (1620) bažnyčios jubiliejui?

                                                                                      Kun. R. Skrinskas             

 

 

Kauno r. Lapių seniūnijos bendruomenės tarybos posėdžio

PROTOKOLAS Nr. 04

2007-08-30 d. 16 val.

Lapės

Dalyvauja: bendruomenės tarybos nariai, Lapių seniūnijos gyventojai, Lapių seniūnijos seniūnas - Rimantas Stankus ir kviestiniai svečiai: Kauno r. savivaldybės vicemerė - Nijolė Kliučienė; vicemeras - Petras Mikelionis; mero patarėjas - Zigmas Kalesinskas. Draugija „Pilis" nariai - Danutė Gruzdienė; Bronislovas Kučinskas; Rimvydas Žiliukas.

Posėdžio sekretorė - Regina Firaitienė, Darbotvarkėje:

Svarstomas klausimas:

Dėl Laisvės gynėjams paminklo atstatymo vietos (senoje vietoje, kur buvo prie bažnyčios).

Pasisakė Lapių seniūnijos seniūnas R. Stankus (gyventojai paprieštaravo seniūno nuomonei). Įvyksta karšta diskusija, kurios metu labai aktyviai dalyvauja Lapių seniūnijos gyventojai: Steponas Linkevičius; Jurgis Bielinis; Steponas Laimutis Krapas; Janina Linkevičienė; Jonas Juozapavičius; Stasys Vasiliauskas; Jadvyga Krapienė; Jūratė Silenkovienė ir kiti.

Gyventojai pasisakė už tai. kad paminklas būtu atstatytas toje pačioje vietoje kur stovėjo iki nugriovimo,   reikia nuversti nelegaliai pastatytus statinius koop. parduotuvės užnugaryje.

Pasisakė svečiai iš draugijos „Pilis"- D. Gruzdienė, B. Kučinskas. R. Žiliukas. Draugijos nariai išsakė savo nuomonę, kad paminklas geriausiai tiktų prie Lapių seniūnijos bažnyčios –aikštėje (buvusioje senoje vietoje).

Pasisakė svečiai iš Kauno r. savivaldybės: vicemeras P.Mikelionis, N.Kliučienė, Z. Kalesinskas. Svečių nuomonė: pritarti gyventojų nuomonei, kad būtų atstatytas Laisvės paminklas toje vietoje kur stovėjo anksčiau, tačiau gal reikėtų ieškoti lėšų naujo paminklo atstatymui, kadangi senasis paminklas gali būti jau bevertis. Apie šio paminklo atstatymą turi pasisakyti Kauno r. savivaldybės Urbanistikos skyriaus specialistai, architektai bei žemėtvarkos skyriaus atstovai. Dėl Laisvės paminklo atstatymo prie Lapių miestelio bažnyčios, pritaria ir  LR Kultūros ministerija.

Vicemeras – P. Mikelionis pritarė  dėl šio projekto, tačiau prašė gyventojų, kad duotų laiko dvi savaites aptarimams su kitais specialistais.

NUTARTA:

Bendromis gyventojų ir savivaldybės pareigūnų jėgomis sutvarkyti aikštę prie bažnyčios, neatstatyti seną, bet pastatyti naują Laisvės paminklą, kadangi senas iškastasis paminklas gali būti bevertis.

Gyventojai nutarė laukti dvi savaites Kauno r. savivaldybės pareigūnų sprendimo ir teigiamo atsakymo.

Pridedamas dalyvavusiųjų posėdyje, sąrašas:

Sekretorė:                           Regina Firaitienė

 

Kai buvo sužinota, kad kooperatyvo parduotuvė išnuomojo 90 m. didžiąją prieš bažnyčią esančios aikštės dalį; kad gali kilti problemos privažiuoti prie bažnyčios ir tai trukdo Laisvės paminklo atstatymui, buvo parašytas kolektyvinis laiškas.

Gautas toks atsakymas:

KAUNO APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS TVARKYMO DEPARTAMENTO
KAUNO RAJONO ŽEMĖTVARKOS SKYRIUS
Juridinio asmens registro kodas 188625173 Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas Tel.: (8-37) 30 55 72
Tel./ Faks. (8-37) 31-32-96 EI. p. zemetvarka@krs.lt.
Stepui Linkevičiui 2008-04-14 Nr. S6- /1064
Barsūniškio g. 20,
Lapių mstl., Į Nr-
Kauno r.  LT-54427
DĖL BAŽNYČIOS ŽEMĖS
Informuojame, kad Kauno apskrities viršininko administracijos pavedimu išnagrinėjome Lapių parapijos tikinčiųjų bendrą prašymą dėl sklypų formavimo.
Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus specialistai, dalyvaujant Lapių seniūnijos seniūnui ir Kauno rajono savivaldybės administracijos ekologui, vietoje apžiūrėjo numatomo formuoti žemes sklypo prie Masteikių žemės ūkio bendrovės valgyklos ribas. Apžiūros metu prieita vieningos nuomonės, kad prie pastatų formuojamas sklypo ribas reikalinga patikslinti, kartu užtikrinant galimybę parapijos tikintiesiems netrukdomai prieiti ir privažiuoti iki maldos namų. Kadangi žemės sklypo ribos prie Masteikių žemės ūkio bendrovės valgyklos pastato dar nėra patvirtintos teritorijų planavimo dokumentuose, t. y. Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, šios kadastro vietovės projekto autorė Skina Mauručienė yra informuota apie Jūsų prašymą, kad rengiant Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą ir formuojant ribas užtikrintų galimybę Lapių parapijos tikintiesiems netrukdomai prieiti ir privažiuoti iki maldos namų. Taip pat norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo metu suformuotų sklypų ribų bei ploto viešas svarstymas yra organizuojamas Domeikavos seniūnijos patalpose, adresu: Taikos g. 1, Domeikavos k., Kauno r., todėl siūlome dalyvauti šio projekto viešame aptarime kartu su atsakingais už projekto rengimą darbuotojais. Projekto viešo svarstymo data skelbiama laikraštyje „Naujos Tėviškės žinios", Kauno apskrities viršininko administracijos internetiniame puslapyje www.kaunas.aps.lt bei seniūnijos skelbimų lentoje.
Vedėjas (parašas) Tautvydas Tamošiūnas.

 

Seniai pasibaigus visiems terminams, St. Krapas parašė laišką Kauno r. savivaldybei. Klebonas kun. R. Skrinskas 2008 07 01  išplatino internetu ,,Trumpa informacija Dėl Lapių Laisvės paminklo“:


Lapių Laisvės paminklas buvo pastatytas prieš 80 m. ant bažnyčios žemės. Sovietų valdžia paminklą galutinai nugriovė 1956 m.
2007 m. Kauno r. Savivaldybė skyrė 70 000 lt. verslininkui Algirdui Ruzgiui, kad nugriautų Lapėse Laisvės paminklo vietoje pastatytą garažą. Tada būtų galima paminklą atstatyti.
Tačiau garažas iki šiol nenugriautas ir nėra ženklų, kad būtų griaunamas.
Lapių žmonės daug metų vargsta, kad būtų atstatytas Laisvės paminklas, bet be rezultatų. Plačiau: http://users.churchserve.com/europe/domeikava/2/LP1.htm
Kokioje valstybėje mes gyvename? Kaip ilgai atsakingi pareigūnai tyčiosis iš valstybei brangių simbolių atminimo? Kokia tai savivalda, jei vienas verslininkas šokdina visas Lapes ir visą Kauno r. Savivaldybę.
Ką daryti?
Robertas Skrinskas


2008 07 02 Lapių klebonas kun. R. Skrinskas užėjo pas LR Vyriausybės atstovą Kauno apskrityje Vasilijų Popovą. V. Popovas paskambino į Lapių seniūniją, į Kauno r. savivaldybę merui (jo nerado), Administracijos direktoriui ir dar mero pavaduotojui P. Mikelioniui. V. Popovas patikino, kad šią savaitę nugriaus. O jei ne, kreiptis į jį dar kartą.
Ir, pagaliau, 2008 07 03 paminklą pradėjo ardyti. Liepos 22 d. išvežė paskutines išardyto garažo dalis.

 

Lapės, 2009 01 13 LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui
Lapių miestelio žmonės nuo Atgimimo laikų siekia atstatyti Nepriklausomybės paminklą, kuris buvo pastatytas miestelio aikštėje 1928 m.
Daugiau nei 20 metų atsakingi pareigūnai atsirašinėja, dalina neišsipildančius pažadus ir įvairiomis dingstimis vilkina atstatymo reikalą.
Prašome Jūsų Ekscelenciją padėti Lapių žmonėms.
Su pagarba –
Lapių parapijos klebonas kun. Robertas Skrinskas

 

Po kurio laiko Lapių klebonui paskambino iš vyriausybės ir paprašė papildomo rašto. Buvo parašytas toks laiškas:

 

PAGALBOS PRAŠYMAS Lapės, 2009 02 02  Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui

Lapių žmonės 20 metų kovoja dėl Laisvės paminklo atstatymo aikštėje prieš bažnyčią.

Nepaisydami absoliučios daugumos žmonių valios pareigūnai spėjo visuomeniniams poreikiams naudojamą aikštę (automobilių stovėjimo aikštelė prieš bažnyčią ir kapines) privatizuoti, palikdami tik siaurą neprivatizuojamą ruoželį.

I. Šmidto ir  kai kurių kitų Kauno r. tarybos narių dėka pavyko pasiekti teigiamų rezultatų kovoje už Laisvės paminklo atstatymą. Žadama, kad vasario 26 d. Kauno r. Tarybos posėdis Laisvės paminklui skirtą žemės lopinėlį priskirs neprivatizuojamai valstybinei žemei ir mes turime viltį, kad Apskrities Viršininkas tokį sprendimą patvirtins. Žinoma, jei neatsiras kokių kliūčių, kurių per 20 m. kaskart atsirasdavo.

Su pagarba – Lapių parapijos klebonas kun. Robertas Skrinskas

 

LR Vyriausybės Kanceliarija persiuntė raštų kopijas:

 

LR Prezidento Kanceliarijos 2009 01 19 Nr. (8D-367)-2D-519 LR Vyriausybės kanceliarijai dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos rašto.

,,Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus gavo kreipimąsi dėl Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios restauravimo ir remonto.
Persiunčiame rašto kopiją ir prašytume pagal kompetenciją įvertinti Lapių parapijos klebono kun. Roberto Skrinsko keliamas problemas ir pateikti siūlymus problemų sprendimui.

Pridedama. Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos rašto kopija, 2 lapai.“

LR Prezidento patarėjas Vidaus politikos ir analizės grupės vadovas /parašas/ Lauras Bielinis.

 

Vyriausybės Kancleris

Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno rajono savivaldybei.

,,Ministro Pirmininko pavedimu prašau kartu išnagrinėti ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti LR Prezidento kanceliariją, Lapių Šv. Jono krikštytojo parapiją ir Vyriausybę.“

2009 m. vasario 6 d. Nr. 23-835 Deividas Matulionis.

 

KAUNO APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA 2009-02-27 Nr.4-369 Į 2009-01-13 raštą; 2009-01-29 Nr. (8D-367)-2D-519; 2009-02-06 Nr. 23-835
Lapių šv. Jono krikštytojo parapijai
kopija
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, S.Daukanto a. 3, 01021 Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai Gedimino pr. 11 01103 Vilnius
DĖL PAMINKLO ATSTATYMO
Kauno apskrities viršininko administracija Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pavedimu išnagrinėjo Jūsų raštą, siųstą Lietuvos Respublikos Prezidentui, dėl paminklo atstatymo Lapių mstl., Kauno r.
Pranešame, kad Jums rūpimi klausimai, susiję su parapijos naudojamais sklypais ir žemės perdavimas nuosavybėn neatlygintinai prie bažnyčios naudojamų pastatų, administracijos jau buvo nagrinėti pagal grupės piliečių prašymą bei Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos pavedimą (raštų kopijas pridedame).
Papildomai informuojame, kad paminklų atstatymas nėra Kauno apskrities viršininko administracijos funkcija. Dėl šio klausimo siūlome kreiptis į Kauno rajono savivaldybės administraciją. PRIDEDAMA. 3 lapai.
Apskrities viršininko pavaduotojas /parašas/ Mindaugas Petras Balašaitis
Rimas Balevičius, 32 19 81

 

Skambinau į Kauno r. Urbanistikos skyrių, kad išduotų technines sąlygas. Sako, tam reikia gauti Apskrities Viršininko leidimą, nes žemė valstybinė. Skambinau Rimui Balevičiui į Apskritį. Jis paaiškino, kad Kauno r. Savivaldybė turi parengti detalųjį planą ir pati kreiptis į Apskrities Viršininką dėl leidimo. Urbanistikos skyrius sakė, kad gal užtektų Savivaldybės architekto leidimo. Bet visų pirma Savivaldybė turi parengti detalųjį planą.

 

Reikalams sustojus, vėl buvo griebtasi vienintelio legalaus būdo pralaužti biurokratinei sienai,- parašyti pareiškimai su žmonių parašais:

 

LAPĖS, 2009 – 06 – 29
LR Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
DĖL ŽUVUSIŲ UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ PAMINKLO ATSTATYMO TRUKDŽIŲ
PAREIŠKIMAS
Lapių gyventojams daugelį metų dėl vietos valdžios pareigūnų neveiklumo neleidžiama atstatyti Nepriklausomybės paminklo.
Supaprastinta paminklo atstatymo schema yra tokia. Reikia gauti Kauno rajono Savivaldybės leidimą. Kad jį gauti, be kitų popierių, reikia pateikti projektą. Projektą sutiko labdarai padaryti žymus architektas Kęstutis Pempė. Bet kad jį padaryti, architektui reikia projektavimo sąlygų, kurias išduoda Kauno r. Urbanistikos skyrius ir skaitmeninės toponuotraukos. Kad gauti projektavimo sąlygas, reikia, be kitų popierių, gauti Lapių seniūno Rimo Stankaus sutikimą.
Sutikimo ir kitų vietos valdžios kompetencijoje esančių ir paminklui atstatyti reikalingų dokumentų žmonės negauna metų metus. Apie tai plačiau galima paskaityti internete http://www.ltpv.narod.ru/2/ skyriuose LAISVĖS PAMINKLAS ir KOVA UŽ LAISVĘ
Lietuvos Respublikos Seimas 2009-uosius yra paskelbęs Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio metais. Kaip ilgai pareigūnai gali tyčiotis iš krauju parašytos mūsų tautos istorijos? Negana to, kad patys nesirūpina žuvusių už Laisvę atminimo įamžinimu, bet trukdo ir norintiems tai padaryti.
Lietuvos tūkstantmečio jubiliejaus proga prašome pagalbos paspartinti Laisvės paminklo atstatymo eigą, išgauti dokumentus.
Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas, Lapės, Mokyklos gt. 2B, LT- 54434 (Žmonių parašai)

 

LAPĖS, 2009 m. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena.
LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
DĖL ŽUVUSIŲ UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ PAMINKLO ATSTATYMO TRUKDŽIŲ
PAREIŠKIMAS
Lapių gyventojams daugelį metų dėl vietos valdžios pareigūnų neveiklumo neleidžiama atstatyti Nepriklausomybės paminklo.
Supaprastinta paminklo atstatymo schema yra tokia. Reikia gauti Kauno rajono Savivaldybės leidimą. Kad jį gauti, be kitų popierių, reikia pateikti projektą. Projektą sutiko labdarai padaryti žymus architektas Kęstutis Pempė. Bet kad jį padaryti, architektui reikia projektavimo sąlygų, kurias išduoda Kauno r. Urbanistikos skyrius ir skaitmeninės toponuotraukos. Kad gauti projektavimo sąlygas, reikia, be kitų popierių, gauti Lapių seniūno Rimo Stankaus sutikimą.
Sutikimo ir kitų vietos valdžios kompetencijoje esančių ir paminklui atstatyti reikalingų dokumentų žmonės negauna metų metus. Apie tai plačiau galima paskaityti internete http://www.ltpv.narod.ru/2/ skyriuose LAISVĖS PAMINKLAS ir KOVA UŽ LAISVĘ
Lietuvos Respublikos Seimas 2009-uosius yra paskelbęs Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio metais. Kaip ilgai pareigūnai gali tyčiotis iš krauju parašytos mūsų tautos istorijos? Negana to, kad patys nesirūpina žuvusių už Laisvę atminimo įamžinimu, bet trukdo ir norintiems tai padaryti.
Lietuvos tūkstantmečio jubiliejaus proga prašome pagalbos paspartinti Laisvės paminklo atstatymo eigą, išgauti dokumentus.
Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas, Lapės, Mokyklos gt. 2B, LT- 54434

 

Iš LRV kanceliarijos buvo gautas toks raštas:


LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
Kauno rajono savivaldybei 2009-07-03 Nr. Kol-2282/33 - 679
Kopija
Gerb. kunigui R.G.Skrinskui
Mokyklos g. 2B, Lapės, Kauno r.
DĖL KOLEKTYVINIO PAREIŠKIMO
Siunčiame kolektyvinį pareiškimą, adresuotą Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui.
Prašytume dar kartą išnagrinėti pareiškime keliamus klausimus ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti pareiškėjus.
Priimamojo vedėjo pavaduotojas (parašas) Remigijus Mikalauskas
PRIDEDAMA. 1 lapas (pirmajam adresatui)
D. Treikauskienė, 2663713

 

Gautas laiškas ir iš KRS Mero:

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
Gerb. kunigui Robertui Gedvydui Skrinskui
2009-07-24 Nr. MSD-198
Į 2009-07-03 raštą Nr. Kol-2282/33-679

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Kauno rajono savivaldybė gavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos 2009-07-03 raštą Nr. Kol-2282/33-679, kuriuo persiųstas Lapų miestelio kunigo Roberto Gedvydo Skrinsko 2009-06-29 pareiškimas „Dėl žuvusių už Lietuvos nepriklausomybę paminklo atstatymo trukdžių pareiškimas" su gyventojų parašais.
Atsakydami informuojame, kad paminklas, kuris buvo pastatytas 1928 metais, neturėjo statuso, nebuvo įtrauktas į registrą, juridiškai nebuvo įteisinta jo teritorija ir apsaugos zona. 2005 m. gruodžio 10 d. įvyko Lapių seniūnijos bendruomenės, Kauno II dekanato dekano kunigo Augustino Paulausko, Kauno arkivyskupijos arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, Lapių klebono Roberto Gedvydo Skrinsko, Kauno rajono mero Leonardo Gineikos, Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus specialistų ir Kultūros paveldo departamento specialistų pasitarimas dėl Laisvės gynėjams dedikuoto paminklo atstatymo. Paminklui buvo siūloma vieta -aikštė prie seniūnijos administracinio pastato. Pasiūlymui pritarė susirinkimo dalyviai, išskyrus kunigą Robertą Gedvydą Skrinską ir Lapių bažnyčios komiteto narius. Jų nuomone, paminklas turi būti atstatytas buvusioje vietoje, kur stovi Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo sandėlys. Susirinkimo dalyviai bendro kompromiso nerado, todėl paminklo vietos parinkimo klausimas buvo atidėtas.
2007 m. rugpjūčio 30 d. vyko išplėstinis Lapių bendruomenės ir Lapių bažnyčios komiteto nariu susirinkimas, dalyvaujant Kauno rajono vicemerams Petrui Mikelioniui ir Nijolei Kliučienei, mero patarėjui Zigmui Kalesinskui, draugijos „Pilis" nariams (Danutei Gruzdienei, Bronislovui Kučinskui ir Rimvydui Žiliukui), kurio metu nutarta, gyventojų pageidavimu, paminklą atstatyti buvusioje vietoje, nugriaunant Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo mūrinį sandėlį. Lapių bažnyčios komiteto nariai tvirtino, kad nugriovus sandėlį, paminklą atstatys savo jėgomis. 2007 m. spalio 3 d. kreiptasi į Kauno rajono centrinį vartotojų kooperatyvą dėl sandėlio nugriovimo. 2007 m. gruodžio 22 d. gautas sutikimas, kad Kauno rajono centrinis vartotojų kooperatyvas, suderinęs pastatų išregistravimo klausimus, nugriaus esamą sandėlį ir atsisakys dalies žemės sklypo. 2008 m. birželio mėnesį, gavus leidimą, sandėlys nugriautas.
2008 m. spalio mėnesį atlikti būsimo sklypo geodeziniai matavimai. 2009 m. vasario mėnesį gauti Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo ir UAB „AGROMA" sutikimai dėl jiems išnuomotų sklypų Lapių seniūnijoje, Lapių miestelyje, Mokyklos gatvėje sumažinimo ir žemės nuomos sutarčių perrašymo.
2009 m. kovo 23 d. Lapių seniūnas kreipėsi į Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyrių dėl žemės įtraukimo į neprivatizuojamas teritorijas visuomenės poreikiams. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. TS-252 buvo nutarta žemės sklypą Mokyklos gatvėje, Lapių miestelyje, kurio plotas 0,2085 ha, siūlyti pripažinti būtinu visuomenės poreikiams ir įtraukti jį į neprivatizuotinų sklypų sąrašą.
2009 m. liepos 14 d. kreiptasi į Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kauno rajono žemėtvarkos skyrių dėl žemės sklypo Lapių miestelyje, Mokyklos gatvėje nuomos sutarties sudarymo. Sudarius sutartį, sklypas bus įregistruotas VĮ „Registrų centre". Atlikus šiuos veiksmus bus galima teikti prašymą statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti.

Mero pirmoji pavaduotoja, pavaduojanti merą (parašas) Nijolė Kliučienė
Kostas Arvydas Gricius, Mindaugas Kruopis, (8 37) 30 55 70

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJA
Gerb. kunigui Robertui Gedvydui Skrinskui 2009-08-13 Nr. (1D-1558)-2D- 4287             Į 2009-07-06 Raštą
DĖL ŽUVUSIŲ UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ PAMINKLO ATSTATYMO
Lietuvos Respublikos Prezidentė gavo Lapių gyventojų pasirašytą viešą laišką-pareiškimą „Dėl žuvusių už Lietuvos nepriklausomybę paminklo atstatymo trukdžių".
Reaguodami į Jūsų pareiškimą domėjomės susidariusia situacija ir kreipėmės į Kauno rajono savivaldybę bei paprašėme dar kartą išnagrinėti susidariusią situaciją ir pagal galimybes sudaryti reikiamas sąlygas Laisvės paminklo atstatymui. Taip pat prašėme apie priimtus tolimesnius sprendimus ir paminklo atstatymo eigą informuoti Jus ir Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliariją.
Dėkojame už pateiktą informaciją ir aktyvią Lapių gyventojų poziciją, siekiant atstatyti žuvusių už Lietuvos nepriklausomybę paminklą.
Pagarbiai
Lietuvos Respublikos Prezidentės
vyriausioji patarėja, Švietimo, mokslo, kultūros ir nevyriausybinių organizacijų grupės vadovė Virginija Būdienė

 

 

El. paštu išsiunčiau tokį raštą:

Lapės, Kauno r. 2009 09 06
Gerb. LRV Kanceliarijos Priimamo vedėjo pavaduotojui Remigijui Mikalauskui
Š.m. vasarą LR Vyriausybei buvo rašytas kolektyvinis Lapių gyventojų prašymas padėti įveikti Kauno r. biurokratų daromas kliūtis atstatyti Laisvės paminklą.
Iš Jūsų buvo 2009 07 03 gautas raštas Nr. Kol-2282/33-679 ir iš Kauno r. mero 2009 - 07-24. Jame buvo rašoma, kad ,,sudarius žemės nuomos sutartį, sklypas bus įregistruotas VĮ ,,Registrų centre“. Atlikus šiuos veiksmus bus galima teikti prašymą statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti.“
Šiomis dienomis buvo kalbėta su atsakingu žemėtvarkininku ir Lapių seniūnu. Minėti mero atsakyme veiksmai nėra iki šiol padaryti ir prašymo teikimas dėl sąvado kaskart atidedamas vis tolimesniam laikui.
Dar kartą prašome Jūsų pagalbos, nes atėjus šalčiams, paminklo statyba vėl nusikels.
Su pagarba - Lapių klebonas kun.R. Skrinskas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

2009-09-09 Nr. Kol-2282/33-878
Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno r. savivaldybei. Kopija Gerb. kunigui R.G. Skrinskui

DĖL R. SKRINSKO LAIŠKO
Siunčiame pakartotinį R. Skrinsko laišką, gautą Vyriausybės kanceliarijos Priimamajame. Prašytume dar kartą išnagrinėti laiške keliamus klausimus ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti pareiškėją.

PRIDEDAMA. 2 lapai (Dviems pirmiesiems adresatams).

Priimamojo vedėja /parašas/ Vida Nagurnaitė
D. Treikauskienė, 2663713

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS
Gerb. kunigui Robertui Gedvydui Skrinskui Mokyklos g. 2B, Lapių sen., Lapių mstl., Kauno r. sav.
Kopija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, Gedimino pr. 11, LT-01103, Vilnius
2009-09-29 Nr. MSD-262 Į 2009-09-06 raštą
DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Kauno rajono savivaldybė gavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos 2009-09-09 raštą Nr. Kol-2282/33-878, kuriuo persiųstas Lapų miestelio kunigo Roberto Gedvydo Skrinsko 2009-09-06 raštas dėl paminklo statybų Lapių miestelyje.
Atsakydami informuojame, kad dar nėra atliktos visos būtinos procedūros, nurodytos Kauno rajono savivaldybės 2009-07-24 rašte Nr. MSD-198. Kauno rajono savivaldybės žiniomis, šiuo metu VĮ Registrų centrui yra pateikti duomenys sklypo registracijai atlikti. Detalesnę informaciją turėtų pateikti Kauno apskrities viršininko administracija, kuriai Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija persiuntė Jūsų 2009-09-06 raštą.
Meras Valerijus Makūnas
K. A. Gricius, (8 37) 30 55 11 M. Kruopis, (8 37) 30 55 70

 

Architektas Kęstutis Pempė užbaigė projektą ir 2010 m. vasario 13 d. atvežė 3 egzempliorius kun. Robertui Skrinskui. (Vėliau dar du.)Kunigas sekančią dieną projektą perdavė Lapių seniūnui Rimui Stankui. Dar buvo išsiųstas laiškas Kauno r. Savivaldybės merui Valerijui Makūnui (per Seimą) su prašymu greičiau padėti gauti leidimą Laisvės paminklo atstatymui. Jį pasirašė apie 50 žmonių. Pagaliau buvo gautas toks atsakymas:

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Kun. Robertui Skrinskui, Mokyklos g. 9, Lapių mstl., LT- 54434, Kauno r.
2010-03-09 Nr.SD-517
DĖL PAMINKLO PROJEKTO DERINIMO
Informuojame, kad vadovaujantis LR aplinkos ministro 2002-04-16 įsakymu Nr. 184 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" (Žin., 2002, 43-1639) VI skyriaus 12.4.2 ir 12.4.3 punktais, buvo raštiškai 2010-03-01 pritarta Paminklo žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę Lapėse projektui. Minėtas statinys priskirtinas II grupės nesudėtingiems statiniams, kuriems statyti statybos leidimas nereikalingas, o raštiškas valstybės tarnautojo pritarimas, suteikiantis teisę statyti nesudėtingą statinį, galioja 3 metus. Pastačius nesudėtingą II grupės statinį privaloma atlikti jo kadastrinius matavimus, pripažinimo tinkamais naudoti procedūras ir statinį registruoti Nekilnojamojo turto registre.
Administracijos direktoriaus Vytas Bancevičius

 

Gavus leidimą, 2010 06 22 buvo kreiptasi prašant moralinės paramos į Lietuvos  Šaulių Sąjungos rinktinės vadą Minvydą Mikalauską ir Vyriausybę. Iš Šaulių Sąjungos eilinį kartą jokio atsakymo negauta. Buvo gauti atsakymai iš KAM, FM, TM ir KPD:

 


LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA
Lapių Šv. Jono krikštytojo parapijos klebonui 2010-07-13 Nr. 12-01-1258
Kun. Robertui Gedvydui Skrinskui Į 2010-06-14
DĖL LAISVES PAMINKLO
Krašto apsaugos ministerija išnagrinėjo Jūsų prašymą dėl finansinės paramos paminklui žuvusiems už Lietuvos laisvę atstatyti. Jūsų parapijos bendruomenės iniciatyva atstatyti paminklą kovotojams už laisvę yra labai graži ir sveikintina.
Apgailestaujame, tačiau, Krašto apsaugos ministerija, remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo", negali finansiškai paremti paminklo atstatymo darbų.
Kovos dėl nepriklausomybės vyko visoje Lietuvoje, beveik kiekvienas miestelis turi savo kovų ir netekčių istoriją ir ją įamžinusius paminklus. Prižiūrėti, atstatyti ir tvarkyti visus paminklus, karių kapus Lietuvoje be vietos bendruomenių geros valios ir pastangų būtų neįmanoma. Nuoširdžiai džiaugiamės Jūsų bendruomenės rūpesčiu išsaugoti Lietuvos laisvės kovas menančią vietą. Tikimės, kad Jums pavyks rasti trūkstamų lėšų šiam reikšmingam projektui užbaigti. Linkime Jums sėkmės įgyvendinant gražius darbus.
Krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas

                                                                                                                                                                                              

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui 2010-07-15 Nr. ((2.85-04)-5K-1014572):6K-1006693
R. G. Skrinskui Į 2010-06-20 prašymą
Mokyklos g. 2b. Lapės, Kauno raj.
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
Finansų ministerija išnagrinėjo Jūsų prašymą skirti 15 tūkst. litų paminklo, skirto žuvusiems už Lietuvos laisvę kovotojams, valstybingumui ir laisvei atstatyti.
Informuojame, kad 2010 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas yra 8,8 mln. litų, arba beveik 78 proc. mažesnis, palyginti su 2008 metų Vyriausybės rezervu (40 mln. litų).
Pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nuostatas Vyriausybės rezervo lėšos naudojamos ekstremalių situacijų padariniams likviduoti, įsipareigojimams, susijusiems su dalyvavimu tarptautinėse operacijose, bei kitoms reikmėms pagal Vyriausybės nustatytus prioritetus. Šiais metais Vyriausybė minėtas lėšas daugiausia skiria ekstremalių situacijų, tokių kaip gaisrai ir stichinės nelaimės, padariniams likviduoti, taip pat žymių visuomenės veikėjų laidotuvių išlaidoms padengti. Pagal 2010 metų birželio 28 d. būklę šiems tikslams jau paskirstyta 3,4 mln. litų Vyriausybės rezervo lėšų.
Kartu pažymime, kad Finansų ministerija yra gavusi valstybės institucijų ir savivaldybių prašymus atlyginti potvynių padarytą žalą. įvertinus pateiktus prašymus pareiškėjams taip pat turės būti skirtos Vyriausybės rezervo lėšos.
Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, informuojame, kad atsižvelgti į Jūsų prašymą ir skirti lėšų iš Vyriausybės rezervo paminklui, skirtam žuvusiems už Lietuvos laisvę kovotojams, valstybingumui ir laisvei atstatyti nėra galimybių.
Todėl siūlytume kreiptis į Lietuvos Vyskupų Konferenciją bei Kauno rajono savivaldybę ir kartu ieškoti galimybių spręsti klausimą dėl šio paminklo atstatymo.
Pagarbiai  Finansų viceministras Edmundas Žilevičius

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA
Gerb. kun. Robertui Gedvydui Skrinskui Lapių šv. Jono Krikštytojo parapija Mokyklos g. 2b, Lapės, Kauno raj., LT-54434
2010-07-19Nr.(2.41)7R-6302
DĖL PARAMOS LAISVĖS PAMINKLUI SKYRIMO
Gerb. kun. Robertai Gedvydai Skrinskai,
pirmiausia, noriu nuoširdžiai padėkoti už Jūsų dėmesj ir rūpestį, skirtą Lapių parapijoje stovėjusiam paminklui žuvusiems už Lietuvos laisvę atstatyti. Lietuvos valstybingumą, istoriją ir laisvę įprasminantys simboliai yra svarbūs kiekvienam iš mūsų, tad turime juos saugoti ir gerbti.
Teisingumo ministerija, vykdydama jai priskirtas funkcijas ir uždavinius, pagal galimybes stengiasi prisidėti prie istorinių paminklų išsaugojimo bei pagarbos jiems išreiškimo. Tačiau pagal Labdaros ir paramos įstatymo 4 str. 2 d., labdaros ir paramos dalyku negali būti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų piniginės lėšos. Todėl apgailestaudami turime pranešti, jog Teisingumo ministerija negalės prisidėti prie paramos, skirtos Laisvės paminklo atstatymui.
Jėgų, entuziazmo bei tikėjimo Jums rūpinantis šia bei kitomis gražiomis iniciatyvomis.
Teisingumo ministras  Remigijus Šimašius

 

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
Lapių šv. Jono krikštytojo parapijos klebonui 2010-06-19 Nr. (9.5)2-1817  Į 2010-06-14 Nr. prašymą
DĖL PAMINKLO ATSTATYMO FINANSAVIMO
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) išnagrinėjo Jūsų prašymą dėl finansinės paramos Nepriklausomybės paminklui Lapėse, Kauno r. atstatyti. Apgailestaujame dėl Jūsų parapijos sunkios materialinės padėties, deja, turime pranešti, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 27 straipsniu gali būti iš dalies finansuojami tik valstybės saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai. Jūsų minimas paminklas nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą ir saugomas valstybės, todėl finansuoti jo atstatymo darbų neturime galimybės.
Planavimo ir programų skyriaus vedėja, pavaduojanti direktorių Bronislava Raupėnienė.