MOKYKLOS

 

Prieš I p.k. ir jo metu Lapių vaikus mokęs ,,vaikščiojantis daraktorius“. Pasakojo pas tą daraktorių mokiusis rašto Adelė Mickevičienė, g.1899 m.

Be keturių komplektų pradinės mokyklos Lapėse buvo dar mokyklų Domeikavoje, Lantainiuose, Eigirgaloje, D. Lapėse ir Drąseikiuose. [1]  Trimite paminėta mokykla ir  Linkavoje.[2] Buvusi kurį laiką ir lenkų pradinė mokykla. Lapių dvaro ponas davęs 2 litus, kad Elena Bužinskaitė nelankytų lietuvių mokyklos, bet ji nepaklausiusi. Tą ji pati papasakojo.[3]

LAPIŲ mokykla. 1925 m. vietoje bažnyčios tarnų labai seno namo kun. J. Jasas pastatė naują namą - bažnyčios tarnams drauge su didele parapijine mokykla – sale. Kai statyba buvo pilnai užbaigta, jame 1927 m. buvo atidaryta 4 skyrių pradinė mokykla. Ji priklausė parapijai.

Irstant minėtiems pastatams, mokykla perkeliama į kitus, naujus medinius namus, dabar dar tebestovinčius (prieš parduotuvę).

Iš LR Kauno Apskrities Lapių Valsčiaus viršaičio 1934 09 07 Rašto nr. 2908 Lapių klebonui: „Švietimo ministerijos nustatyta, kad Mažųjų Lapių pradžios mokykla, kuri jau veikia nuo 1927 m. ir ligi šiam laikui buvo ir yra p. Klebono name, turi būti Lapių bažnytkaimy. (...) 1934/35 mokslo metams mokyklai namas išnuomotas pas p. Merkienę, bet tas namas dar neužbaigtas statyti ir į tą namą mokykla bus perkelta š.m. spalių mėn. 1-15 d., o gal ir anksčiau...“  „Mokyklos vedėjas mok. Tumasonis, kaip jis man pareiškė, sužinojęs iš vargonininko Mickevičiaus, kad mokyklos krosnis netvarkoj, jo daugiau nekūrens, todėl namo sudeginimo pavojus atpuola.“[4]

1935 m. pradžioje kuratas Jonas Juodeika, vysk. Valančiaus jubiliejaus proga įsteigė parapijinę (prie pradžios mokyklos vysk. Valančiaus vardo skaityklą – biblioteką, turinčią 207 knygas ir 7 katalikiškus laikraščius.[5] „Šių metų pradžioje įsteigiau parapijos namuose vysk. Valančiaus vardo liaudies skaityklą biblioteką, kurion pareina keliolika laikraščių ir randasi iki 150 knygų. Prieš karą veikė čia parapijinė biblioteka, iš kurios teliko tik 53 knygos ir tos visos lenkiškos.“[6]

1936 m. pradžios mokyklų esą 5, kuriose vaikai mokomi ir auklėjami krikščioniškai. Yra pasiturinčiai gyvenančių, bet savo vaikų į aukštesnį mokslą šioje parapijoje leisti vengiama.[7]

1938 m. pastatytas naujas mokyklos pastatas, medinis, dviaukštis. Br. Šukys rašo, kad apie 1934 m. A. Merkio iniciatyva pastatyta tipinė dviaukštė pradinė mokykla.[8] Mokiniai mokėsi 6 skyriuose. Klasės buvo pirmame aukšte, mokytojai gyveno antrame. Mokyklos aplinka greitai sutvarkyta: apsodinta įvairiais medžiais bei dekoratyviniais krūmais.

6 skyrių pradinės mokyklos vedėjas buvo Tumasionis, kurį su žmona ir vaikais komunistai 1941 m. išvežė į Sibirą.[9]

1945 m. mokykla išplėsta ir pavadinta progimnazija, 1950 m. jau septynmetė, 1961 m. reorganizuota į aštuonmetę, 1988 m. - devynmetė, nuo 1993 m. - pagrindinė mokykla.[10]

Pagal mokyklos metraštį: 1946 m. mokykla pavadinta progimnazija, 1948 m. pavadinta nepilnąja vidurine. Dirbo 10 mokytojų, 9 klasės (buvo 2 pirmosios) su 147 mokiniais. 1949 m. pavadinta septynmete. Mokėsi 155 mokiniai. Antrame aukšte gyveno mokytojai, o mokykla dirbo 2 pamainomis. 1959/1960 m. mokykloje suorganizuotas internatas. 1961 09 01 septynmetė Lapių mokykla išaugo į aštuonmetę. Tais metais 8 klasėje mokėsi 17 mokinių.[11]

2004 m. rugsėjo 1 d. atidaryta nauja ir viena moderniausių Kauno apskrities mokyklų, kurioje vienu metu galės mokytis 320 vaikų. Projekto autorė -  architektė Asta Kiaunienė. Mokyklos pastatymo kaina - 15 milijonų.

DIDŽIŲJŲ LAPIŲ mokykla. Bažnyčios archyve yra 1929 m. raštas dėl tikybos mokytojų reikalų. Jame minima D. Lapių pradinė ir M. Lapių dviejų komplektų pradinė mokyklos.[12] 1929 11 20 raštu nr. 119 Lapių klebonui D. Lapių 2-jų komplektų pradžios mokyklos mokytojas – vedėjas J. Lapinskas prašo išrūpinti tikybai dėstyti leidimą jam pavestos mokyklos pirmame komplekte su atlyginimu. O Jadvyga Prižgintaitė prašo leidimo tikybai dėstyti D. Lapių  pradžios mokyklos antrame komplekte.[13]  Sovietiniu periodu aktyvią ateistinę kovą vykdė D. Lapių mokytoja Jankūnienė. Ji liepdavo vaikams atnešti rožančius, maldaknyges ir atiminėjo. Važinėjo po apylinkes ir pjaustė prie kelių, sodybų esančius kryžius. Nupjovė Šatijų kalne. Norėjo nupjauti prie Klemenso Sūdiko sodybos esantį kryžių, bet šis nuvarė ją su kirviu.[14] Įskundė mokytoją Eleną Kurutienę, kad jos brolis yra kunigas. O jis buvo tik panašus į kunigą. Kurutienė pateikė dokumentus, įrodymus, kad jos brolis ne kunigas. Už tokį šmeižtą Jankūnienė gavo pylos.[15] Jankūnienė nuėjo į bažnyčią ir ėmė kažką rašinėti. Moterys su rankinukais ją apdaužė ir išvijo iš bažnyčios. Po Stalino mirties D. Lapių mokyklos mokytojas Misiūnas priteršė ant Stalino portreto. Už tai gavo 3 metus kalėjimo. D. Lapių mokyklą uždarė apie 1972 m.[16] Mokyklos namas yra Šaltinio gt. 22.

BARSŪNIŠKIŲ mokykla buvo atidaryta 1940 m., uždaryta 1967 m.

DRĄSEIKIŲ mokykla. Apie 1931 m. mokykla veikė Prano Nomeikos namuose. Apie 1932 m. persikėlė pas Mykolą Leonavičių. Apie 1935 m. persikėlė į Stavidvarį.[17] 1939 m. Drąseikiuose veikė mokykla turtingesnio ūkininko – malūnininko Leonavičiaus sodyboje. Mokykla buvo vienkomplektė (dirbo viena mokytoja Krikščiūnaitė su 4 skyriais). Rytą rinkdavosi dviejų skyrių (klasių) mokiniai, su jais mokytoja dirba dvi pamokas. Į trečią pamoką ateina dar dviejų klasių mokiniai. Trečią ir ketvirtą pamoką mokytoja dirba su keturiom klasėm. Po keturių pamokų išeina namo nuo pat ryto atėję mokiniai, lieka tie, kurie atėjo į trečią pamoką. Su jais mokytoja dirba dar 2-3 pamokas.

1940 m. mokykla persikėlė į Stavidvarį, į Juchnevičiaus namus. Dirbo mokytojas, kuris su šeima gyveno tame pačiame name.

Nuo 1944 m. mokykla persikėlė į vokiečių dvarininko Lengo rūmus Stavidvaryje. Pradžioje mokykla buvo vienkomplektė. Dirbo mokytoja Olga Žakevičiūtė, pirmadieniais dviračiu atvažiuodavusi iš Kauno. Įpusėjus 1944-45 m. paskirtas dar vienas mokytojas – vyras, mokinių pravardžiuojamas „ponuliu“. Mokykloje mokėsi  apie 30-40 mokinių. Tai Drąseikių, Šančių ir Andruškonių kaimų vaikai. Paskyrus dar vieną mokytoją, kiekvienas dirbo su dviem klasėm. Vienas dirbo su I ir III kl., kitas – II ir IV kl.

1945 m. ėmė dirbti mokytojai Jonas Valuckas su žmona. Jie gyveno mokyklos patalpose. Buvo gerbiami žmonės, organizavę jaunimo saviveiklą. Šie mokytojai dirbo iki 1956 m.

1956 m. į Drąseikius, į to paties ūkininko (jau ištremto į Sibirą) Leonavičiaus sodybos kiemą atkeltas iš Tauragės kaimo advokato Rešiotkino vasarnamis ir jame įkurta Drąseikių septynmetė mokykla. Šios mokyklos direktorė buvo Nijolė Stočkutė, mokytojai Celestinas Skrinskas, T. Skaisgirytė, A. Skučaitė, D. Jankauskienė, Šukaičiai.

1958 m. I laidoje buvo 13 mokinių.  Sumažėjus mokinių skaičiui, 1959 m. mokykla paversta pradine, kurioje dirbo mokytojai Leonas Šukaitis su žmona. Ji veikė iki 1970 m. Uždarius mokyklą, patalpose apgyvendintos šeimos. Netrukus pastatas sudegintas. Kiti buvusių mokyklų pastatai išlikę, vieni apgriuvę, kiti suremontuoti.[18]

1929 10 30 Prašymas Kauno arkivyskupui leisti Lepšiškių km. mokytojai Lapinskienei Felicijai dėstyti tikybą, nes jie jau kelinti metai gerai dėsto savo mokykloje tikybą. Kun. Jasas.[19]

Eigirgalos pradinės mokyklos vedėjas 1935 m. birželio mėnesio raštu Nr. 32 kviečia Lapių kleboną dalyvauti Eigirgalos mokyklos IV skyriaus išleidžiamuose egzaminuose birželio 18 dieną.[20]

LONTAINIŲ pradžios mokykla buvo įsteigta 1920 m. Lapių valsčiaus pastate, vienkiemyje, buvusiose rusų valdiškuose namuose. 1922 – 1923 m. šioje mokykloje mokėsi 56 įvairaus amžiaus /nuo 8 iki 15 m./ mokiniai, susirinkę iš aplinkinių kaimų: Lontainių, Radikių, Agnopolio, Romaškių, Salių, Lanciškių, Aukščių. „1928-1929 mokslo metais Lontainių pradžios mokyklai priklausė 3 ha žemės, mokėsi 39 mokiniai, mokytojavo B. Gudavičius.“[21] 1929 10 29 raštu nr. 70 Lapių klebonui Lontainių pradžios mokyklos vedėjas B. Gudavičius prašo leidimo 1929/30 mokslo metais dėstyti tikybą su atlyginimu.[22]

„Mokyklos inspektoriumi 1924-1933 m. buvo A. Vokietaitis. 1933 m. Lontainių pradinė mokykla perkeliama į Domeikavą. 1935 m. pradžios mokykla iš Domeikavos buvo perkelta į Rožių seniūnijos Žemaitkiemio II kaimą, į Bagdonavičiui priklausantį pastatą. Viename namo gale buvo mokykla, o kitame gyveno 3 kumečių šeimos. Mokyklai priklausė 1,25 ha žemės.“[23] Mokykloje buvo 4 skyriai. Pamoka vyko kartu 1-2 skyriams ir 3-4 skyriams. Mokytojai buvo Vytautas? Pušinskas ir Elzytė[24] Vaitaitytė.  Tikybą dėstė Vilijampolės kunigai Masaitis ir Underlikas. Vaikai ateidavo mokytis iš Giraitės, Sausinės, Žemaitkiemio, Rožių, Salių, Radikių, Lantainių kaimų. 4 skyriuje karo metais mokėsi apie 10 mokinių. Apie 1946/7 metus mokyklą perkėlė prie Rožių kapinių. Čia ji išbuvo apie 2-4 metus.[25]  ,,1949 m. prof. Bronius Sidaravičius, vengdamas tremties, pastatus ir žemę Juozapavoje (čia buvo tik 2 namai[26]) atidavė sovietų valdžiai. Šiame name įsikūrė auganti septynmetė mokykla. 1951-1952 mokslo metais mokykloje pradėta dirbti dviem pamainomis: ryte mokėsi I-IV klasės, o V-VII klasės po pietų.1952 m. mokėsi 95 mokiniai.  1959 m. – 94. 1971 m. jau 235 mokiniai. 1962  m. pradėtas statyti naujas mokyklos priestatas. Jame mokykla įsikūrė 1963 m. 1965/6 m. DOMEIKAVOS mokykla reorganizuojama į aštuonmetę, o 1983 m.  į vidurinę. 2005 m. mokėsi 788 mokiniai, dirbo 62 pedagogai. Buvo 35 klasių komplektai.“[27] 2007 m. pavasarį/rudenį mokėsi 787/748 mokiniai, apimant ir Užliedžių (28/20 mokiniai), ir Eigirgalos (23/16 mokiniai) skyrius. Vien tik Domeikavos mokinių buvo 736/712. 2005 m. Užliedžių skyriaus dar nebuvo prijungtas prie Domeikavos. 2007 m. buvo 31 klasės komplektai. Eigirgalos ir Užliedžių skyriuose – 2 komplektai. [28]


 

[1] Bronius Šukys ,,Lapės - miestelis prie Neris“ Kaunas 1991, p. 131

[2] Trimitas 1932 10 27

[3] Bronius Šukys ,,Lapės - miestelis prie Neris“ Kaunas 1991, p. 131

[4] LBA. Segtuvas ,,Įvairūs raštai“.

[5] LBA. Iš kurato kun. Jono Juodeikos skaityto raporto Vysk. T. Matulionio vizitacijos proga 1936 10 13.

[6] LBA. Iš 1935 m. Lapių klebono prašymo Jo Ekscelencijai Ponui Valstybės Prezidentui. Bažnyčios inventoriaus segtuve yra lapas iš 1929 m. su likusių ? knygučių iš parapijinės Lapių bibliotekos sąrašu, pasirašyta L. Chrystovski.

[7] LBA. Iš kurato kun. Jono Juodeikos skaityto raporto Vysk. T. Matulionio vizitacijos proga 1936 10 13.

[8] B. Šukys ,,Lapės - miestelis prie Neries“ Kaunas 1991, p. 132.

[9] Ten pat, p. 132.

[10] Tėviškės naujienos 2003`7

[11] Lapių mokyklos muziejus. Metraštinis mokyklos albumas.

[12] LBA. ,,Kurijos raštai iki 1966“.

[13] LBA. ,,Įvairūs raštai“.

[14] Linkevičiaus Stepono, g. 1941 m., pasakojimas.

[15] Kurutienės Elenos, g. 1922 m., pasakojimas.

[16] Iš vietos žmonių prisiminimų.

[17] Zofijos Nomeikienės, g. 1924m.,  prisiminimai.

[18] Joanos Vonžodienės, g. 1934 m., atsiminimai.

[19] LBA. Segtuvas „Išsiųsta“

[20] LBA. Segtuvas ,,Įvairūs raštai“.

[21] „Domeikavos vidurinė mokykla“, D. Bikuličiaus įm. „RD“, 2005, p. 1.

[22] LBA.

[23] „Domeikavos vidurinė mokykla“, D. Bikuličiaus įm. „RD“, 2005, p. 1.

[24] Neatsimena, ar tikras vardas ar pravardė.

[25] Genovaitės Jasionienės, g. 1934 m., atsiminimai.

[26] Marijonos Jagelavičienės, g. 1933 m., atsiminimai.

[27] „Domeikavos vidurinė mokykla“, D. Bikuličiaus įm. „RD“, 2005, p.1-2.

[28] Žinios iš pokalbio su Domeikavos direktoriumi Daliu Vibrančiu 2007 06 21 ir sekretore 2007 10 11.