METRIKAI

 

Lapių parapijos raštinė pradėjo vesti metrikaciją tik nuo 1850 m. Anksčiau buvo rašomi Karmėlavos bažnyčios parapijoje.

Metrikų nuorašai iki 1951 m. nusiųsti Kauno Kurijai - Kauno dekanas.[1]

Kauno apsk. Vykdomojo Komiteto Metrikacijos skyriui per Lapių valsčiaus sekretorių kun. Ignas Česaitis persiunčia 2 archyvų knygas: Mempuчeckaя kнuгa o poдubшuxcя 1850 – 1856; Mempuчeckaя kнuгa o poдubшuxcя 1856 – 1862. Abi knygos po 100 lapų. Pažymima, kad kitas knygas paėmė Metrikacijos skyriaus atstovas 1941 02 01.[2]

Kaip kleboną kun. R. Skrinską informavo Kauno r. Savivaldybės archyvo darbuotoja, Kauno r. Savivaldybės archyve yra sekančių metų archyvai: Krikšto: 1901-1917; 1918-1928; 1929-1940. Santuokos: 1887-1927; 1889-1919; 1921-1939; 1928-1940.  Mirtys: 1910-1940;  Vilniaus Istorijos archyve G. Vilties 10: 1888-1909. 

Bažnyčioje dar yra įvairių metų į įvairius sąsiuvinius prirašytų metrikų juodraščių, sąsiuvinių ir knygų.

METRIKAI:

1.      Gimimų sąsiuvinis

2.      Gimimų ir mirimų įrašų juodraščiai 1953 – 1955, sąsiuvinis

3.      Gimimų ir mirimų įrašų juodraščiai 1956 – 1957, sąsiuvinis

4.      Krikštų sąsiuvinis 1908 – 1913 subraukytas

5.      Krikštų knyga 1917- 1920 02 08 Vokiečių k. D[3]

6.      Krikštų sąsiuvinis 1931 – 1940 kovas

7.      Krikštų knyga 1940 – 1942; 1954 – 1958. D

8.      Krikštų knyga 1959; 1953; 1951; 1950; 1947; 1948; 1949. Lapai įsegti.

9.      Krikštų sąsiuvinis juodraštis 1959  - 1965

10.  Krikštų sąsiuvinis 1965 – 1979

11.  Krikštų knyga 1972 – 1995

12.  Krikštų knyga 1996 -   

13.  Jungtuvių sąsiuvinis 1970 – 1971

14.  Santuokų knyga 1860 – 1866 Lenkų k. D

15.  Santuokų knyga 1865 – 1874 Rusų k. D. Be viršelio

16.  Santuokų knyga 1850 – 1859 Lenkų k. D. Be viršelio.

17.  Santuokų knyga 1940 09 29 – 1941 01 18; 1944 02 15; 1951 04 17; 1945 12 25.

18.  Santuokų knyga 1970 – 1984; 1994 -1995.

19.  Santuokų knyga 1996 –

20.  Mirimų knyga 1917 – 1931 D. Vokiečių k.

21.  Mirimų knyga 1944 – 1957. Įsegti lapai.

22.  Mirimų sąsiuvinis 1958 12 31 – 1968 02 10

23.  Mirimų sąsiuvinis 1970 04 06 – 1971 06 14

24.  Mirusiųjų sąsiuvinis 1968 03 11 – 1980 04 01

25.  Mirimų knyga 1972 – 1982; 1994 – 1995.

26.  Laidotuvių knyga 1996 -

27.  Parapijiečių sąrašas XIX ar XVIII a?

28.  Parapijiečių sąrašas rusų k. 1901

 

KNYGOS:  

1.      Appendix 1932 

2.      Biblia, Lipsk 1854

3.      Breviarum Romanum, Mechliniae M.D. CCC.LXI.

4.      Brevijorius lot. k. 417-940 psl

5.      Cantionale ecclesiastique, Varsaviae MDCCCXXV

6.      Cantionale Ecclesiasticum Romano – Catcholicum, Vilnae 1862

7.      Cantiones sacrae, Ratisbon, New York, Cincinnati 1901

8.      Compendium antiphonaii et breviarii Romani, Ratisbonae, Rome MDCCCCI

9.      Compendium Gradualis et Missalis Romani, Ratisbonae MDCCCXCVII

10.  Directorio, MDCCCLXXXIX Ratisbonae

11.  Evangelijos, Tilžė 1916

12.  Evangelijos, Kaunas 1956

13.  Gedulinis Mišiolas, Kaunas Vilnius 1982

14.  Grinai musishkai parashytu gismiu LOBYNAS Kun. Kaz. Balandis – Zichus – Ambrozaitys 11 metų darbas, Dorrisville, ILL, U.S.A. Spausdinta Kaune 1925 m.

15.  Jėzaus Širdies mėnuo 1914 

16.   „L`education patriotique du soldat“, Lieutenant M. Roland, Paris 1908

17.  Lekcijos ir evangelijos, Kaunas 1939

18.  Lietuviškas Bažnytinis Giesmynas, J. Naujelis, Kaunas 1906

19.  Missae pro defunctis, Ratisbonae 1889  D

20.  Missae pro defunctis, Ratisbonae MDCCCXCVIII

21.  Missae Defunctorum. Turonibus 1934

22.  Missale Romanum, Campoduni, MDCCCLXV

23.  Missale Romanum, Mechliniae MCMXXXV

24.  Missale Romanum, Ratisbonae MDCCCXC

25.  Missale Romanum, Ratisbonae MDCCCCX

26.  Missale Romanum, Vaticani? MCMLXXV

27.  Missale Propriae Sanctorvm, Cracoviae MDCLXXVI

28.  Mszał, Katowice 1999

29.  Mišiolas lotynų k. Be viršelio, palaidi lapai.

30.  Officium defunctorum, Warszawa 1905

31.  Ordo Hebdomadae Sancte Instauratus Vatican 1956 (atšviesta kopija). D (didelio formato knyga)

32.  Organum comitans ad vesperale Romanum, Ratisbonae,... MCMXVI

33.  Parapijos finansų knyga 2000 -

34.  Psalmi vesperum et completorii, Dusseldorf 1913

35.  Psalterium Vespertinum 1914 

36.  Psalmi vesperum et completorii, Ratisbonae MCMXIV

37.  Odpusty, Krakow 1890

38.  Romos Mišiolas Kaunas - Vilnius 1987

39.  Rituale Romanum parvum (Ritualėlis) Kaunae 1930

40.  Rituale sacramentorum, 1858  

41.  Rituale Sacramentorum, Cracoviae 1892

42.  Rituale Sacramentorum Cracoviae 1884

43.  Skaitiniai ABC, Kaunas – Vilnius 1982 

44.  Skaitiniai E1, Kaunas – Vilnius 1989

45.  Skaitiniai E2, Kaunas – Vilnius 1994 

46.  Skaitiniai G, Kaunas – Vilnius 1982 

47.  Skaitiniai KV, Kaunas – Vilnius 1987 

48.  Skaitiniai Š, Kaunas – Vilnius 1988

49.  Vantionale, Kaunas MCMXXXII

50.  Verbum Dei I, Vatican? MCMLXX

51.  Verbum Dei II, Vatican? MCMLXXI

52.  Verbum Dei III, Vatican? MCMLXXII

53.  Vesperale Romanum, Ratisbonae et Romae MCMXIII

54.  Vysk. M. Valančiaus skaityklos – bibliotekos skaitytojų knyga 1936 m.

55.   Wielki i Swięnty Tydzien, Wilno 1880

56.  šv. Raštas lenkų/lotynų k. Pranašai ir NT  D

 

SEGTUVAI:

1.      Ksęnga (Žemaičių vyskupijos raštai 1857 – 1884 m.) Yra vyskupo M. K. Valančiaus raštų. Lenkų, rusų k. Iš kitos knygos pusės - Lapių parapijiečių sąrašas 1875 m. rusų k.

2.      Kypcopiя (Vatikano ir Kurijos raštai) 1886 – 1908 Rusų, lietuvių, lenkų, lotynų kalbomis.

3.      Vatikano raštai 1965 – 1983

4.      Priešjungtuvių dokumentai 1935 – 1938

5.      Finansiniai kasos kvitai 1936 – 1997

6.      Kasos knyga 1962 – 2000

7.      Lapių bažnyčios komiteto ir bažnyčios Pastoracinės tarybos protokolai 1925 – 1953 (sąsiuvinys)

8.      Kurijos raštai 1842 – 1966

9.      Kurijos raštai 1966 – 1974

10.  Kurijos raštai 1975 – 2001

11.  Kurijos raštai 2001 – [4]

12.  Finansai 1996 – 2005

13.  Finansai 2005 –

14.  Įvairūs raštai 1929 – 2001

15.  Įvairūs raštai 2003 –

16.  Sutartys 1925 - 2007 m. birželis 18 d.

17.  Pastoracinė Taryba 1925 - 2007 m. birželis 18 d.

18.  Išsiųsta 1929 –

19.  Gauti raštai dėl jungtuvių ir mirčių

20.  Leidimai laidoti (Vykdomojo komiteto ir klebonų)

 

SEGTUVAI – TYRIMAI

1.      AB „Kauno Paminklų restauravimo projektavimo institutas“ Architektūros paminklas Lapių bažnyčia. Paminklotvarkos sąlygos, Istorinė pažyma, Saugotinų elementų sąrašas, Toponuotrauka.

2.      AB „Kauno Paminklų restauravimo projektavimo institutas“Atraminės sienutės – tvoros apmatavimai, konstruktyviniai tyrimai, restauravimo projektas. Lapių bažnyčios daliniai restauravimo darbai.

3.      AB „Kauno Paminklų restauravimo projektavimo institutas“ Dalis: Vidaus polichrominiai tyrimai. Kaunas, 1997

4.      Bokšto žvalgomieji polichrominiai tyrimai. R. Žukauskienė, 1997

5.      AB „Žemprojektas“ Projektavimo institutas. Lapių bažnyčia. Inžinierinė geologija. Kaunas, 1996

UAB „Elvora“ J. Mendelevičius. Mūro drėgmės ir užterštumo tyrimai. Vilnius, 1997

 

[1] Kun. Juozo Jaso 1925 m. inventorius.

[2] LBA. Segtuvas „Išsiųsta“. Iš Lapių klebono kun. Igno Česaičio 1944 12 01 rašto.

[3] D = didelio formato.

[4] - prie datos reiškia, kad byla pildoma iki šiol. T.y. knygos išleidimo metų.