DRAUGIJOS

 

Lapėse tarpukaryje veikė šaulių, jaunalietuvių, pavasarininkų organizacijos. Mokykloje angelaičių ir jaunųjų ūkininkų.[1] Katalikiško jaunimo Pavasarininkų organizacija buvusi stipri. Jie prenumeravo ,,Pavasarį“, užsiminėjo menine saviveikla. Susidėję visi po 5 litus, šventaisiais jubiliejiniais 1933 m. pastatė Lapėse kryžių, ornamentuotą lietuvišku stiliumi. Jį nukalė Nikodemas Karnilavičius. Darant verandos remontą, buvo rastas Pavasarininkų organizacijos antspaudas. Jį klebonas R. Skrinskas atidavė Birutei Norkienei. Jaunalietuviai prenumeravo laikraštį ,,Jaunoji karta“.[2] Katalikų Veikimo skyrius turi 28 narius. Pavasario Sąjungos vyrų ir mergaičių kuopos – 36 narius. Angelo Sargo vaikų – 50. Tretininkų – 20 narių.[3]

L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ Eigirgalos skyrius 1937 01 24 kreipėsi į Kuriją, prašydamas leisti Lapių klebonui J. Juodeikai pašventinti savo vėliavą. Ordinaras leidimo nedavė, nes ,,šventinamos tik bažnytinių, katalikiškų draugijų ir karinio pobūdžio organizacijų. ,,Jaunosios Lietuvos“ sąjungos vėliava į tokių vėliavų skaičių neįeina.“[4] 1995 m. buvo įkurti skautai. Jiems vadovavo Kostas Gailius, vėliau mokytoja Birutė Norkienė.

 

[1] B. Šukys ,,Lapės - miestelis prie Neries“ Kaunas 1991, p. 129.

[2] Ten pat, p. 130.

[3] Iš kun. Jono Juodeikos skaityto raporto Vysk. T. Matulionio vizitacijos proga 1936 10 13.

[4] LBA. ,,Kurijos raštai iki 1966“.