LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

KNYGOS ir BROŠIŪROS

Bronius Šukys ,,Lapės - miestelis prie Neris“ Kaunas 1991. /mašinraštis

Bronius Kviklys „Mūsų Lietuva“ 2T, Vilnius 1991 p.373-374.

„Domeikava“, „Artivija“ 2002

Domeikavos vidurinė mokykla, 2005

Jonas Basanavičius „Rinktiniai raštai“ Vilnius, Vaga 1970 m. 84p.

Juozapavičius Jonas „Lapės miestelis prie Neries“ 2001, 16p.

„Laisvės kovų archyvas“ Kaunas, 1997, 22T, 95p.

Lietuviškoji enciklopedija t.7, p. 573. Kaunas, 1939 m.

Lietuvių enciklopedija XIV tomas, 166 p. Bostonas. 1958.

Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, Vilnius, Lietuvos TSR Kultūros Ministerija, Mokslinė – metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba, 1973 m. p.640.

,,Nukentėję paminklai“ Vilnius, 1994 m., p 68.

Tarybų Lietuvos enciklopedija t 4, 605 p. Vilnius 1988.
Vilma Žaltauskaitė „Povilas Januševičius. Visokių atsitikimų sąrasza: 1895-1898“. Lietuvos istorijos institutas, Vilnius 2004 m.

Visuotinės lietuvių Enciklopedijos IV t. Kaunas 2003 p. 322.
Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782 m., Vilnius: Kataliku akad., 2001.

ŽURNALAI, LAIKRAŠČIAI, STRAIPSNIAI, INTERNETAS

Jonavos „Naujienos“ 1999 08 03 „Tik vienas žodis – LIETUVA.

Kauno diena 1997 12 11;  1999 04 22

Arvydas Pociūnas Kauno tvirtovės gynyba 1915 m. 2007 m. rankraštis.

Kelionių magija 2005`2

Kurier Wilenski 24 wresnia 1997
Oksas Jurgis „Trumpos istorinės žinios apie Lapių bažnyčią“ 1980 05 15. PKI istoriko 5 puslapių tyrimas.

Oksas Jurgis,,Trumpos istorinės žinios apie buvusį Lapių dvarą“ 1980 05 15. PKI istoriko 2 puslapių tyrimas.

Rytas Nr. 68 1935 kovo 23, p. 9

Savivaldybės žinios Kauno r. 1996 m. Nr. 6

Tėviškės naujienos 2003`7

Tiesos kelias. Neoficialinė dalis Nr.4, 1935, 32psl.

Trimitas 1932 10 27; 1935 02 26

Vasiliūnienė Dalia. Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vitražų autorius Wladislawas Przybytniowskis ,,Menotyra“ 1997 Nr.3.

Vasiliūnienė Dalia. ,,Lapių bažnyčios istorija ir datavimo klausimas“. Menotyra, 1998 Nr.2.

Žalnierius Algirdas. „Mažųjų Lapių dvarvietės žvalgomieji tyrinėjimai 1996 metais.“

XXI amžius 1995 08 18; 1999 04 23

http://lt.wikipedia.org/wiki/Lepšiškiai  (2007)

http://lt.wikipedia.org/wiki/Lapių_seniūnija

Duomenis pateikė Domeikavos seniūnija. (http://lt.wikipedia.org/wiki/Domeikavos_seniūnija)

http://195.182.68.156/registrai/

http://archiwum2000.tripod.com/514/ojczyz.html

 

ARCHYVAS

Kauno Arkivyskupijos Kurijos archyvas. (KAKA) Lapių klebono kun. Igno Česaičio pateikti duomenys apie Lapių klebonus 1944 03 27, B704  p.128

KAKA  B153 p. 45. Bažnyčios apžiūros aktas. 1952 11 12 Kun. A. Žilinskas.

LBA. (Lapių bažnyčios archyvas), Lapių bažnyčios inventorius 1814 m., (toliau inventorius), Išrašai iš Karmėlavos parapijos įsakius Vilniaus vyskupui grafui Jeronimui Strojnovskiui 1814 rugpjūčio 30d.

LBA. 1817 m. inventorius

LBA. 1859 m. inventorius, patvirtintas 1859 12 31 Kauno dekano Babtų klebono kun. Mikalojaus Petraševičiaus vizitacijos metu.

LBA. Inventarj (rusų k.) 1887

LBA. inventorius sudarytas  klebono kun. Juozo Jaso 1921 08 06

LBA. inventorius, sudarytas  klebono kun. Juozo Jaso 1925 m. gegužės 1 d. ir šio inventoriaus papildymas po 1940 m.

LBA. Iš kurato kun. Jono Juodeikos skaityto raporto Vysk. T. Matulionio vizitacijos proga 1936 10 13.

LBA. Segtuvas „Išsiųsta“

LBA. Segtuvas ,,Įvairūs raštai“

LBA. Segtuvas ,,Kurijos raštai iki 1966“

LBA. Segtuvas ,,Kurijos raštai 1966 - 1974“

LBA. Mirusiųjų įrašų sąsiuvinis.

LBA. Kypcopiя (Vatikano ir Kurijos raštai) 1886 – 1908 Rusų, lietuvių, lenkų, lotynų kalbomis. Ten pat lietuvių kalba yra ir vyskupo M. Leonardo 1896 03 27 laiškas dėl šių atlaidų.

LBA. Pastoracinės Tarybos segtuvas 1925 – 2007

Lapių mokyklos muziejus. Metraštinis mokyklos albumas

Lapių mokyklos muziejus. Segtuvas „Vietovardžių tyrimas“.

Im – Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782 m. Vilnius 2001

LBA. 152. (Kauno merui L. Gineikai 2003 09 18 buvo parašytas toks Prašymas: „Lapių bažnyčia pagal savo amžių yra 12 –ta bažnyčia Lietuvoje. Išliko nesugriauta nuo 1620 m. Prašau Savivaldybės lėšomis prie kelio pastatyti specialų ženklą, nurodantį architektūros paminklą. Parapijos močiutėms būtų per didelė našta, jei finansavimas užgultų jų pečius. Su pagarba - Lapių klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas)

 

ŽMONIŲ PRISIMINIMAI, LIUDIJIMAI:

Andziulio Vytauto, g. 1930 m. 

Benaitienės Onos, g. 1922 m. 

Budreckienės Vandos g. 1938 m., Nikodemo Karnilavičiaus dukros.

Chmieliauskienės Irenos, g. 1928 m.

Gailevičienės Jadvygos 1929 m.,

Jagelavičienės Marijonos g. 1933 m.

Jagelavičiaus Vyto g. 1946 m.

Jasionienės Genovaitės, g. 1934 m. 

Kurutienės Elenos, g. 1922 m.   

Labazino Povilo 2007 05 17 

Lapinsko Henriko, g.1955 m.

Liegaus Jono g. 1930 m.

Linkevičiaus Stepo g. 1941 m. 

Mačiulio Stasio, g. 1930 m. 

Mickevičiaus Edvardo, g. 1935 m., šito kunigo tėvo brolio sūnaus.

Mikalausko Vinco, g. 1944 m.

Miliausko Jurgio, g. 1934 m.

Navickienės Onos, g. 1944 m. 

Nomeikienės Liudvikos, g. 1928 m.

Nomeikienės Zosės, g.1924 m. 
Nomeikos Antano, g. 1951 m. 

Nomeikos Jono, g. 1926 m. 

Norkienės Birutės, g. 1940 m.

Palaimos Jono, g. 1932 m. 

Rimdeikos Leono, g. 1935 m.

Rybelienės Romos, g. 1934 m. 

Rusteikienės Alinos, g.1938 m.

Sandonavičienės Veronikos, g. 1933 m. 

Vaičiaus Antano, kraštotyrininko medžiaga.

Vasiliauskienės Genovaitės, g. 1938 m. 

Venslovienės Vitalijos, g. 1942 m. surinkti duomenys. Rankraštis.

Vibrančio Daliaus, Domeikavos mokyklos direktoriaus, 2007 06 21 papasakotos žinios.

Vonžodienės Joanos, g. 1934 m.

Vonžodienės Elenos, g. 1949 m.

Zaščiurinsko Mečislovo g. 1926 m.