VIZITACIJOS

1848 m. Vilniaus vyskupas Vaclovas Žilinskas. Žinoma, kad vizitacijos metu lapiečiai prašė juos atskirti nuo Karmėlavos. Tik neaišku, ar jis lankė Lapes, ar tik Karmėlavą.

1887 m.  vizitavo Žemaičių vysk. Mečislovas Leonardas Paliulionis.  Fs10

1921 08 13 – 14 vizitavo vyskupas Pranciškus Karevičius. Suteikė sutvirtinimą 245 asmenims jja

1931 09 04 vizitavo Kauno arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas. Dalyviams suteikė Šv. Sosto specialų palaiminimą su atlaidais. Aukojo Šv.Mišias ir suteikė sutvirtinimą 197 asmenims.[1]

1936 10 13 vizitavo vysk. Teofilis Matulionis.

1942 09 09 vizitavo tituliarinis Bosanos vyskupas ir Kauno vyskupas pagalbininkas Vincentas Brizgys. Dievo malonėje esantiems suteikė 50 dienų atlaidų. Atlaikė gedulingas pamaldas už mirusius. Kitą dieną atlaikė skaitytines Šv. Mišias, suteikė visuotinius atlaidus. Sutvirtinimą priėmė 407 asmenys.[2] Vyskupą pasitiko apačioje palyda tarp kurių buvo trys raiti vyrai su juostomis ant baltų žirgų.[3]

1995 11 19 vizitavo Kauno vyskupas augziliaras Sigitas Tamkevičius.

2001 06 24 vizitavo Kauno vyskupas augziliaras generalvikaras Rimantas Norvila. Sutvirtinti 25 jaunuoliai.

2006 Kauno vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas suteikė sutvirtinimo sakramentą. Jį priėmė 34 asmenys.


 

[1] LBA. 1925 m. inventorius, p. 29.

[2] LBA. 1925 m. pradėto inventoriaus tęsinys. P. 34.

[3] Iš Marijonos Jagelavičienės, g. 1933 m., pasakojimo.